Hotărârea nr. 263/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 263 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 și modificarea Anexei nr. 3 -Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1/1105/20.08.2019, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Resurse Umane și Șeful Serviciului Resurse Umane și Organizare din cadrul Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr.G/2998/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr.M/6/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrartiv din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozit și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecția peisunalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit prevederilor art. 244 alin. (7), art. 391 alin. (l)-(2), art. 408, art. 409 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) lit. b), art. 538, art. 539 lit. b), art. 554 alin. (1), alin. (3)-(5), art. 610 și art. 611 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/24.05.2002 pentru aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, numărului de personal și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

Cu respectarea prevederilor Procedurii interne privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 398/29.01.2016;

Potrivit prevederilor Dispoziției Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1712/15.05.2019 privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2019, la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București;

în virtutea obligației Sectorului 1 al Municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi de 995 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guverului nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare și raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acțiunile lor;

Luând în considerare necesitatea cficicntizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile stabilirii numărului maxim de posturi;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei ni-. 1.

(2) Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 referitoare la aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și al instituției subordonate Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 își încetează valabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.2. - (1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, conform Anexei nr. 2.

(2) Celelalte prevederi ale Anexei nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019 rămân nemodificate.

Art. 3. - în cuprinsul Anexei nr. 1 - Organigrama Sectorului 1 al Municipiului București -Aparatul de specialitate și instituțiile subordonate Consiliului Local, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, denumirea "Secretar" se va citi "Secretar General".

Art. 4. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 6 abțineri, numărate la voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.ANEXA ' A          , , 1SILIULUI

A,nexa nr. 1 Ia

iufui Local al Sectorului 1 nr. ..

26 5 L.Hotărârea Consi


STAT DE FUNCȚII pentru aparatul de specialitate           | ‘

al Primarului Sectorului 1 și pentru instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONA L

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR GENERAL

I(S)

II

1

ARHITECT

ȘEF

I(S)

II

1

DIRECTOR GENERAL

I(S)

II

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

I(S)

II

2

DIRECTOR

EXECUTIV

I(S)

II

6

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I(S)

II

2

ȘEF

SERVICIU

I(S)

II

20

ȘEF BIROU

I (S)

II

9

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

42

AUDITOR

I(S)

SUPERIOR

4

AUDITOR

I (S)

ASISTENT

1

CONSILIER

I(S)

SUPERIOR

97

CONSILIER

I(S)

PRINCIPAL

31

CONSILIER

I(S)

ASISTENT

59

CONSILIER

I(S)

DEBUTANT

1

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

SUPERIOR

2

CONSILIER

ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

PRINCIPAL

3

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I(S)

ASISTENT

2

CONSILIER JURIDIC

I(S)

SUPERIOR

12

CONSILIER JURIDIC

I (S)

PRINCIPAL

CONSILIER JURIDIC

I(S)

ASISTENT

1                 /V?

r. U \

/) / / \

1\ r / / V

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

CLASA (NIVEL STUDII)

GRADUL PROFESIONA L

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL FUNCȚII

CONSILIER JURIDIC

I(S)

DEBUTANT

1

INSPECTOR

I(S)

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I(S)

PRINCIPAL

1

REFERENT SPECIALITATE

II (SSD)

SUPERIOR

5

REFERENT

III (M)

SUPERIOR

30

REFERENT

III (M)

PRINCIPAL

7

REFERENT

III (M)

ASISTENT

14

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

281

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III. din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE

EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL STUDII

GRADUL PROFESIONAL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

GRADUL DE SALARIZ ARE

NR. TOTAL FUNCȚII

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

S

II

1

CONSILIER

s

IA

3

INSPECTOR SPECIALITATE

s

IA

2

INSPECTOR SPECIALITATE

s

I

2

INSPECTOR SPECIALITATE

s

II

4

ȘOFER

M;G

I

3

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

I

1

TOTAL

17

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 2

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 15

Anexa nr. VITT cap. TI lit. A pct. IV din Legea nr. 153/2017-privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1  340

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ

ANEXAI              cq; ia AIUL UI

i Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIO> ARE/7^ al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

ARTICOL UNIC

Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitatâS^dfy^g^ililjjj Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorî 186/09.07.2019, se modifică după cum urmează:

 • 1. La articolul 1 alineatele (1 )-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art.l. (1). Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 funcționează în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, în organizarea acesteia urmărindu-se realizarea condițiilor de operativitate și eficiență.

 • (2) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică executivă care coordonează și conduce aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local ale Sectorului 1 al municipiului București în condițiile prevăzute de prevederile art. 154 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. In exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții care devin executorii după ce sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate, sau după caz la cunoștință publică.

 • (3) Viceprimarul este subordonat primarului și este înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale, conform prevederilor art. 152 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codid administrativ. ”

 • 2. La articolul 19 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 19. Pentru punerea în aplicare a atribuțiilor sale conform prevederilor art. 154 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primând beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual și are următoarea structură organizatorică: ”

 • 3. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 21. Atribuțiile specifice Administratorului Public înființat în conformitate cu prevederile art. 244 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt stabilite în baza contractidui de management. ”

 • 4. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. (1). SECRETARUL GENERAL coordonează, îndrumă și controlează, în conformitate cu prevederile art. 243 din alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, următoarele structuri:

(...)

(2) SECRETARUL GENERAL are următoarele atribuții specifice:

 • a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile consiliului local;

 • b) participă la ședințele consiliului local,;

 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, precum și între aceștia și prefect;

  consiliului local și a dispozițiilor


 • d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor primarului;

  lUiOIPIULti,


 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile . mhlice fi persoaitile interesate a actelor prevăzute la lit. a);


 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al ședințelor consiliului local, și redactarea hotărârilor consiliului local;

 • g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, și comisiilor de specialitate ale acestuia;

 • h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare inlercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

 • i) poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

 • j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

 • k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

 • l) informează președintele de ședință sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;

 • m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

 • n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

 • o) cerlifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva subdiviziunii administrativ-teritoriale;

 • p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări dale prin acte administrative de consiliul local sau de primar. ”

 • 5. La articolul 24, partea introductivă și punctul 13. se modifică și vor avea următorul cuprins:

“Art. 24. Atribuțiile Cabinetului Primarului sunt următoarele:

(...)

13. urmărește soluționarea și prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Sectorului 1, armonizarea programelor intercompartimentale;"

 • 6. în tot cuprinsul Anexei nr. 3 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, unde este folosită denumirea "Secretar", se va citi " Secretar General".