Hotărârea nr. 262/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 262 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

potrivit căreia se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Văzând Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București nr. 1/1107/20.08.2019, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Resurse Umane și Șeful Serviciului Resurse Umane și Organizare din cadrul Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/2998/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, respectiv nr. M/8/21.08.2019 întocmit de de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Luând în considerare Avizul Comisiei dc studii, prognoze cconomico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

In conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

în baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1, art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (1), art. 103 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. III alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Potrivit prevederilor art. 130, art. 405, art. 407, art. 538, art. 539 lit. a) lit. b) și art. 540 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în considerarea prevederilor art. 1, art. 3 și art. 7 din Metodologia de organizare și funcționare a centrelor de excelență, aprobată prin Ordinul nr. 5577/2011;

Luând în considerare adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 97.846/51.331/ 26.07.2019 și adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 464303/25.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. f) și lit. i), alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Art. 2. - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București va supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituției publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pc modelul centrelor de excelență, în baza împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București prevăzută la art. 1, potrivit prevederilor art. 166 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a avizului/acordului consultativ al Ministerului Educației Naționale.

Art. 3 .- (1) Finanțarea instituției publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență se va face integral de la bugetul local, din venituri proprii, precum și din donații și sponsorizări provenite, în condițiile legii, de la persoane fizice sau juridice române sau străine.

(2) Conducătorul instituției publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență va îndeplini, potrivit legii finanțelor publice locale, funcția de ordonator terțiar de credite.

Art. 4.- Personalul instituției publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, va fi format din funcționari publici și personal contractual, iar numărul maxim de posturi care va fi stabilit este exceptat de la aplicarea prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, întrucât finanțarea se va realiza din capitolului bugetar 65.02-"învățământ".

Art. 5.- Cheltuielile de personal necesare numărului maxim de posturi care va fi stabilit pentru instituția publică de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, vor respecta întocmai prevederile art. 38 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția Management Resurse Umane, Direcția Management Economic și Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1), Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 1 abținere, numărată la voturi împotrivă și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETĂk^-r

Daniela Nical&k^COALAN

Nr.: 262

Data: 28.08.2019