Hotărârea nr. 261/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 261 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind stabilirea, începând cu data de 1 septembrie 2019, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, a cărei activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

Văzând Referatul de aprobare al Primarul Sectorului 1 al Municipiului București nr.1/1101/20.OS.2019, întocmit de Directorul Executiv al Direcției Management Resurse Umane și Șeful Serviciului Resurse Umane și Organizare din cadrul Direcției Management Resurse Umane;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 0/2993/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, nr. J/2013/22.08.2019 întocmit de Direcția Investiții și Grupul de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 1713/15.05.2019, respectiv nr. M/3/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2004 privind proiecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (l)-(4), art. 15, art. 16, art. 37, art. 38 alin. (1) și alin. (7) și art. 39 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioure;

Cu respectarea prevederilor art. ITT din Ordonanța dc Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. ce), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 417 și art. 552 din Ordonanța de Urgență ni’. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - începând cu data de 1 septembrie 2019, se stabilesc salariile de bază brute ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, a cărei activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare, conform Anexelor nr. 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea salariilor lunare, începând cu data de 1 septembrie 2019, pentru personalul contractual și funcționarii publici din instituția subordonată Consiliului Local Sector 1- Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, salarizați potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se face de către Directorul General cu respectarea funcțiilor, grade/trepte profesionale, gradațiilor corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate, și cu respectarea salariilor de bază stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3. - Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în instituția subordonată Consiliului Local Sector 1 - Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1 pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare stabilite prin prezenta hotărâre de către Consiliul Local al Sec toiului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Administratorul Public al Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, Direcția Management Resurse Umane și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri structurilor organizatorice menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentiu și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.ANEXA Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.


SALARH DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DE CADRUL DIRECȚIEI UTILITĂȚI PUBLICE, SALUBRITATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI STABILITE CONFORM A (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017
INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

18720

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*2.080 lei

16640

A. SALARII DE BAZÂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

1

AUDITOR

SUPERIOR

S

4,038

8400

9030

9482

9957

10206

10462

2

AUDITOR

PRINCIPAL

S

3,681

7657

8232

8644

9077

9304

9537

3

AUDITOR

ASISTENT

S

3,444

7164

7702

8088

8493

8706

8924

4

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

S

4,038

8400

9030

9482

9957

10206

10462

5

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER T ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

S

//

3,681

7657

8232

8644

9077

9304

9537Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

6

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

S

3.444

7164

7702

8088

8493

8706

8924

7

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC, INSPECTOR, EXPERT, CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

DEBUTANT

S

3.1C6

6461

6946

7294

7659

7851

8048

8

REFERENT DE SPECIALITATE

SUPERIOR

SSD

3,097

6442

6926

7273

7637

7828

8024

9

REFERENT DE SPECIALITATE

PRINCIPAL

SSD

3,005

6251

6720

7056

7409

7595

7785

10

REFERENT DE SPECIALITATE

ASISTENT

SSD

2,914

6062

6517

6843

7186

7366

7551

11

REFERENT DE SPECIALITATE

DEBUTANT

SSD

2,823

5872

6313

6629

6961

7136

7315

12

REFERENT

SUPERIOR

M

2,731

5681

6108

6414

6735

6904

7077

13

REFERENT

PRINCIPAL

M

2,613

5436

5844

6137

6444

6606

6772

14

REFERENT

ASISTENT

M

2,494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

15

REFERENT

DEBUTANT

M

2,375

4940

5311

5577

5856

6003

6154

B. SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

1

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

Z s

A,038

8400

9030

9482

9957

10206

10462


Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEF1C1EN T GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

3

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

2

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

3,681

7657

8232

8644

9077

9304

9537

3

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

3,444

7164

7702

8088

8493

8706

8924

4

CONSILIER, INSPECTOR DE SPECIALITATE

DEBUTANT

s

3,106

6461

6946

7294

7659

7851

8048

5

REFERENT, INSPECTOR, ARHIVAR

IA

M

2,731

5681

6108

6414

6735

6904

7077

6

REFERENT, INSPECTOR, ARHIVAR

1

M

2,613

5436

5844

6137

6444

6606

6772

7

REFERENT, INSPECTOR, ARHIVAR

II

M

2,494

5188

5578

5857

6150

6304

6462

8

REFERENT, INSPECTOR, ARHIVAR

DEBUTANT

M

2,375

4940

5311

5577

5856

6003

6154

9

SECRETAR-DACTILOGRAF

IA

M

2,229

4637

4985

5235

5497

5635

5776

10

SECRETAR-DACTILOGRAF

I

M;G

2,183

4541

4882

5127

5384

5519

5657

11

SECRET AR-DACTILOGRAF

DEBUTANT

M;G

2,137

4445

4779

5018

5269

5401

5537

12

MAISTRU

I

M;G

2,182

4539

4880

5124

5381

5516

5654

13

MAISTRU

H

M;G

2,150

4472

4808

5049

5302

5435

5571

14

ȘOFER

1

M;G

2,092

4352

4679

4913

5159

5288

5421

15

ȘOFER

H

M;G

2,0*6

4256

4576

4805

5046

5173

5303

16

MUNCITOR CALIFICAT

M;G

1,973

4104

4412

4633

4865

4987

5112Nr. crt.

FUNCȚIA

GRADUL/ TREAPTA PROFESIONALĂ

NIVELUL

STUDIILOR

COEFICIEN

T

GRADAȚIA

0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 0

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 1

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 2

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 3

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 4

SALARIUL DE BAZĂ GRADAȚIA 5

0

1

2

4=3*2.080 lei

5= 4+(4*7,5%)

6= 5+(5*5%)

7= 6+(6*5%)

8= 7+(7*2,5%)

9= 8+(8*2,5%)

17

MUNCITOR CALIFICAT

II

M;G

1,927

4009

4310

4526

4753

4872

4994

18

MUNCITOR

CALIFICAT

III

M;G

1,882

3915

4209

4420

4641

4758

4877

19

MUNCITOR CALIFICAT

IV

M;G

1,836

3819

4106

4312

4528

4642

4759

20

MUNCITOR NECALIFICAT

I

M;G

1,700

3536

3802

3993

4193

4298

4406

21

MUNCITOR

NECALIFICAT

II

M;G

1,600

3328

3578

3757

3945

4044

4146

Salariul de bază corespunzător gradației 0 se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți pentru gradația 0 cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

*Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază și incluse în acesta, sunt următoarele: - art. 10 alin. (4) din Legea nr. 153/2017

  • a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 0 cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 1 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 2 cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

  • d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 3 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

  • e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut pentru gradația 4 cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

  • * Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017

  • * Personalul din instituțiile și-'sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, cu până Ia 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentruANEXA Nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr,


SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE CONDUCERE ȘI

PERSONALUL CONTRACTUAL DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECȚIEI UTILITAR

PUBLICE, SALUBRITATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI STABILITE CONFORM ART. 11

ALIN. (1), (2) ȘI (4) PRECUM ȘI ART. 38 ALIN. (1) ȘI ALIN. (7) DIN LEGEA NR. 153/2017

INDEMNIZAȚIE PRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 9*2.080 lei

18720

INDEMNIZAȚIE VICEPRIMAR: se stabilește prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată: 8*2.080 lei

16640

A. SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNCȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 153/2017

Nr. crt.

FUNCȚIA

NIVELUL STUDIILOR

COEFICIENT GRADUL I

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL I

COEFICIENT GRADUL II

SALARIUL DE BAZĂ GRADUL 11

0

1

2

3=2*2.080 lei

4

5=4*2.080 lei

1

DIRECTOR GENERAL

S

6,120

12730

6,385

13281

2

DIRECTOR

GENERAL ADJUNCT

s

6,111

12711

6,294

13092

3

ȘEF SERVICIU

s

5,938

12352

6,175

12844

4

ȘEF BIROU

s

5,737

11933

6,020

12522

B. SALARII DE BAZĂ CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ȘI IERARHIEI FUNC1 CONTRACTUALE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ STABILITE POTRIVIT LEGII NR. 1.

IILOR

53/2017

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

6,111

12711

6,294

13097

2

ȘEF SERVICIU

s

5,938

12352

6,175

12844

3

ȘEF BIROU

S

5,737

11933

6,020

12522

4

ȘEF COMPARTIMENT

S

5,536

11515

5,865

12200

Salariul de bază corespunzător gradului I și II se stabilește prin înmulțirea coeficienților stabiliți cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit la art. 1 alin. (1) și art. 2 din H.G. Nr. 937/2018.

♦Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

* Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. - art. 15 din Legea nr. 153/2017 * Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. - art. 16 alin. (1) din Legea nr. 153/2017