Hotărârea nr. 260/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 260 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită către Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului din subordinea Consiliului Local Sector 1, a spațiului situat în imobilul din Str. Mureș nr.18-24, etaj 2, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

Văzând Referatul de aprobare nr.N/473/20.08.2019 al Primarului Sectorului lai Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/2999/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, nr. D 2734/21.08.2019 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală, nr. N/476/21.08.2019 întocmit de Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Registru Agricol, respectiv nr. M/l 1/21.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In concordanță cu dispozițiile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Eegii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere obiectivele și țintele impuse prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 217/2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/2017 privind aprobarea documentului-cadru privind implementarea la nivelul Sectorului 1 a Strategici dc dezvoltare și zxc

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 75/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cănii activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectomlui 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de adresa Administrației Piețelor Sector 1 nr. 471/22.05.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.21898/22.05.2019;

în temeiul art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin (6) lit.a), art.139 alin. (3) lit. h), art. 166 alin. (2) lit. i) și art.196, alin.(l) lit.a), art.287 lit.b), art. 349, art. 350 și art. 352 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului, respectiv etajul 2 retras al imobilului Complex Multifuncțional din București, Sectorul 1, Str. Mureș nr. 18-24, identificat prin CF 228421, în suprafață desfășurată de 1643,40mp și suprafață utilă de 1218,50mp. Valoarea totală de inventar a întregului complex este de 43.413.315,23 lei, cu suprafața totală desfășurată de 14.058,35mp, valoarea de inventar a etajului 2 retras este de 5.074.951,34 lei, cu elementele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1- Lista cu elementele de identificare ale spațiului aflat în folosința Administrației Piețelor Sector ldat în folosință gratuită pe perioadă determinată de 10 ani către Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1, Anexa nr. 2 - Fișă inventar și Anexa nr.3 - Releveu etaj 2 retras, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Destinația spațiului menționat la art.l este de sediu instituțional al Direcției de utilități publice, salubrizare și protecția mediului din subordinea Consiliului Local Sector 1.

Art. 3. - Durata pentru care se acordă folosința gratuită este de 10 (zece) ani începând cu data semnării procesului verbal de predare primire.

Art. 4.  (1) Predarea primirea materială a spațiului prevăzut la art.l se va face în baza

unui Proces - Verbal de predare primire încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri

(2) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească din cadrul aparatului de specialitate, precum și de la Administrația Piețelor Sector 1, o comisie de predare a spațiului care face obiectul prezentei hotărâri și pe baza propunerilor acesteia, să semneze pentru Consiliul Local al Sectorului, procesul verbal prevăzut la alin.l al prezentei hotărâri.

Art. 5. - Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1 are următoarele obligații:

  • 1) să folosească bunul conform destinației prevăzută la art.2.

  • 2) să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 pentru efectuarea controlului asupra bunurilor la solicitarea acestora;

  • 3) să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;

  • 4) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii și liber de orice sarcini.

  • 5) folosința dobândită a bunului descris la art.l nu poate fi transmisă, nici oneros și nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

  • 6) de a informa Consiliul Local al Sectorului 1 cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

  • 7) să suporte cheltuielile de întreținere a bunului, potrivit destinației sale prevăzute la art.l din prezenta.

Art. 6. - Constituie contravenții și se sancționează conform art. 352 alin.(2) - (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ încălcarea prevederilor art.5 alin (1) - (5) din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 7. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, Direcția Management Economic, Direcția Generală de Administrație Publică Locală, Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 1 1 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 260

Data: 28.08.2019

Lista

cu elementele de identificare ale spațiului aflat în folosința Administrației Piețelor Sector 1. București, propus a fi dat in folosință gratuită, pe perioada determinată de 10 ani, către Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1

Nr. crt.

Adresa

Spațiului

Suprafața construita mp

Perioada de dare în folosință gratuita

Destinația Regimul juridic

Valoarea de inventar lei

1

situat în imobilul din Str. Mureș nr. 18-24, etaj 2, Sectorul 1, București, din cadrul Pieței agro-alimentare Mureș (Complexul Multifuncțional)

1643,40mp

10 ani

domeniul public

5.074.95 l,341ei

V

UIKLL» I IA GEheRALA DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 Codul de înregistrare fiscală: 12293095

Str. Piața Amzei nr. 13

Tel. 021/311.91.08;fax: 021/312.72.40   ■

Adresa de poștă electronică a orqanului fiscal: info(â>imooziteiocale1.ro Operator de date cu caracter personal nr. 10761 si 38012

i'J' .<•

Nr. •

2,&d. |2^

nr-,       .

' ~   •. • Mode^20/1 GȚTL>.0B2 /

Numărul de rol nominal unic...........

Registrul agricol Tipul:     Volumul:

Poziția:

DECLARAȚIE FISCALĂ:

I. DATE DE IDENTIFICARE A CDNTP P

PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALeZ CL DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE iN PROPRț^TÂTH\"FEjrȘ^^EyOR Jț^DlCE----—

1 1A R II 111 1II                .                     “                                          "            '     . _ „ J."                                      \rrAt^Ka<<y-       /r ■ -1 ---       - 1-r^ -

W     Du

p | Adresa efe poștă ' | Apartament j'

Denumire A 7 contrlbuabll f-fP,Codii de denfllîcare Fiscală

Codul unic de Identificare

Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate exclusiv la adresa de postă electronică

BA □       NU □


LocaGtate

Mcirea nu este transmisibilă și încetează la data revocăm de către contribuabil sau la data decesului acestuia.'

Adresa de corespondență

Toate de identificarea Imputerniciti/lui

Numele

„S <«    'V-.6 Wl, tts

.          Codul de Identificare fiscală-

Prenumele

Hon/x.c</vx, - .?-i

1 b )

—f---— ----------------- .             .     —  ------—

Numărul teljfax . ,n

‘JlfO I Adresa de postă electronică |                               J Strada |     / ntXx TVtxACtAtfX/l

’■                                   j                          A

Număr    1 A Ă

Cod poștal |

C’     | Blocul |           | Scara }           1 Etaj !     i Apartament !           1 Localitate I

T ! Judetul/Sectorvl i         'ț           1 Țara !                    ZUz (.,

v

II. Adresa de reziderra a c în alt stat decât Ronrănia
ÎL DATELE CLĂDIRII NE UN EREZIDENT1 ALE /L

CESARE STABILIRII IM POZIȚII LUITTAXEI DATORAT/Â PE CLĂDIRI                 Nr. act

REZtDENȚIALE/LJMIXTE                                                dobândire:

-

Data dobândirii:

2 o

Valoare achiziție (lei)


□ Concesiune □ Administrare □ Folosință □ AJte modalități:


Forma de dobândire | r] Proprietate O

IStrada | /Vț^ 4^  ’                       1 Nr

1l - ÎU/ B,oc 1 II1Scara

i Etaj |           | Ap |       | Localitate/sector !         /[

Indicator

a) înregistrată în evidentele organului fiscal

b) rezultata dintr-on raport de evaluare

c) lucrărilor de construcții, în cazul clădirii br nou construite

d) de achiziție

e) înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, dună caz

Rezidențial

Ncrezidenlial

Rezidențial

Nerezidențial

Rezidențial

NerezirfenjirM

Rezidență

NpreziclEnțțal

Rezidențial

NerezJrienbal

Valoare

Ljâ

Data documentului


Anexez Ia prezente declarație copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5ț din Legea nr. 2Q772015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completări ulterjpare, dup^c


1.J

2..

3..■1
............

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca:

  • 1. datele înscrise în prezentul formular, precum și orice documente anexate depuse de mine sunt corecte și complete, conforme cu realitatea;

  • 2. în cazul în care intervin modificări privind situația juridică a contribuabil ului ori a bunului impozabflftaxabn, mă ot4îe să depun o nouă declarație fiscală care să reflecte realitatea, în termen de 30 de zile de la apariția situației respective.

Pcsed actoi de ktertites       | TIPUL |             sxia

| rurOrJ j                         | eFberaîde                                                                                                      | Ladatacfe Ș

Data și semnătura

împutemku tutei

Jn acest tip de chenar completează contribuabilul sau împutemicîtid acestuia.

în cazul Tn care cuntrituabiM nu poate srti.sau scrie, declarația fiscală se completează de o persoană agreată de către acesta. care fl va căi integra! conținutei declarației fiscale și va semna pentru conformitate.


swia


| eftberai da |


I


AD.M’NIS I RAȚIA PIEȚELOR SECTOR. .1

Financiar - Contabilitate


FISA MIJLOCULUI FIX Ia data 30.06.2019


Nr.i inventar

Nr. doc. pi'uvcmenla

Valoare

AntarLtzarc lunara

șDenumirea mijlocului fix PIAȚA MUREȘ


1000063

2

43.413.315,23

72.355,53


AccesoriiConstrucții

Cod de clasificare 1.5.1;

Centre de alăcerL

Dâța darii in folosința

19.03.2019

Durata normala de funcționare

Anr. 50

Luni: 600

Data amortizării complete

01.03.2069

Amortizare Cumulata

217.066,59

Amortizare Ramasa

43.196.248,64>

Data

Numărul

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Gestiuni/Angajati/Iocatii

Debit         Credit

Debit

Credit

Sold

19.03.2019

2

Intrare

12-PIAȚA MUREȘ

0

0

0

2120901.12

43.413.315,23

2310000.12

0,00

43.413.315.23

ANSXĂ la hotărârea consiliului LOCAL AL SECTORULU11


RELEVEU ETAJ 2

Scara 1:200

Nr Cadastral

Suprafata(mp)

/'.dresa imobilului:

228421

SI: Miws nr IU-24

Cartea funciara colectiva rtr

IJAT

Sector 1, Mun. Sucuresti

Cod unitate individuala <U}

CF individuala

228421


vii?

'fi

a'

1

I @ 4

-----------C 32-------

i 50-TERASA NECIRCULABILA
'iteiioaro

S imatura metalica