Hotărârea nr. 258/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 258 din 28.08.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind alegerea modalității de gestiune a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare pe raza subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1/1983/20.08.2019 al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. G/2996/21.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic, nr. M/14/22.08.2019 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ, respectiv nr.D 2735/21.08.2019 întocmit de Direcția Generală Administrație Publică Locală - Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Avizul Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de comerț, prestări servicii către populație și promovarea inițiativei private ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile aplicabile ale art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Cu respectarea prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 259/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local denumit Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 82/04.04.2017 privind aprobarea Documentului cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a Serviciului public de Salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București, în care, la capitolele 5.2.2 și 7.1, se regăsesc prevederi privind realizarea și operarea de către Sectorul 1 a unei stații de sortare proprii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 75/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind înființarea, organizarea și funcționarea unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului”, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare;

Ținând seama de Studiul de oportunitate elaborat de Volftech Eng SRL în baza contractului nr. J-AC123/2018;

Luând în considerare consultarea și dezbaterea publică organizate în perioada 2016-2017 privind Documentul cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Sectorul 1 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 139 alin. (3), ari. 166 alin.(2) lit.o) și ari. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modalitatea de gestiune directă a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare din cadrul serviciului de salubrizare de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, printr-un serviciu public de interes local, înființat cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, denumit „Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului a Sectorului 1”, în baza studiului de oportunitate prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă demararea procedurilor legale de către Sectorul 1 al Municipiului București, prin structurile funcționale, în vederea sortării deșeurilor într-o stație proprie.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Generală Administrație Publică Locală și Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.Nr.: 258

Data: 28.08.2019Piese scrise

Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în statii de sortare z

Versiunea: II / 21.05.2019

mai 19Cuprins

Servicii «Its elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității rin sbriărc a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare...................................

 • 1 DATE GENERALE

  • 1.1       Denumirea obiectivului de investiții............. ...

  • 1.2         Investitor................................................................................................................................................................4

  • 1.3       Beneficiarul investiției

 • 1 4       Amplasamentul studiului de oportunitate.................................... .....4

  • 1.5       Elaborator studiu de oportunitate...................................................................................................-........<•

  • 1.6        Lista per son al elaborator ,      ............................................ ................o.:....++< 5

 • 2 ABREVIERE

 • 3 INTRODUCERE......................................................................n..................

 • 3.1       Prezentarea SUAT în contextul cerut de achiziție......................................................

 • 3.2      Scopul studiului de oportunitate

 • 3.3      Organizarea actuală a serviciului public de salubrizare la nivelul SUAT.................................................................

 • 3.4      Modul în care SUAT gestionează activitatea de sortare în prezent/ Obiective prevăzute de legislația deșeurilor

 • 4 ASPECTE GENERALE

 • 4.1       Analiza legislației aplicabile (salubritate, deșeuri, mediu, funcționarea SUAT)

 • 4.2       Cadrul Instituțional în sectorul deșeurilor

 • 4.3      Aspecte generale privind contractele de gestiune de deșeuri

 • 4.4       Concluzie analiza legislației:

 • 5 ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

 • 5.1       Descrierea situației actuale

 • 5 2 Analiza operațională                   ...............................................................................................

  • 5.3      Analiza riscurilor existente

 • 6 ANALIZA COSTURILOR

 • 6.1       Implicațiile opțiunii de a nu lua nicio măsură (varianta zero/ do nothing)......

 • 7 OBIECTIVELE ȘI CERINȚELE STUDIULUI.....

 • 7.1          Obiectivele s tudiului............................................................ ...».; ..r.            .....,.... ... ................. 6 5

 • 7.2       Analiza părților interesate

0 SCENARII POSIBILE

 • 8.1       Scenariile luate în considerare

 • 8.2       Evaluarea investiției necesare — modelul invcstițional

 • 8.2.1 Scenariul 1; Gestiune delegată prin contractarea serviciilor pe baza legii achizițiilor publice către un

operator economic independent, autorizat

9 ANALIZA COMPARATIVĂ A SCENARIILOR

y.l Analiza comparativă din punct de vedere tehnic al eficienței și al riscuiilui                ................

 • 9.2       Identificarea criteriilor aplicabile pentru luarea deciziei (economice, financiare, de protecția mediului, de ordin social) 108

 • 10.1     Concluzii și recomandarea elaboratorului studiului (cu indicarea pașilor de realizat de către SUAT, susținută de

dispozițiile legale aplicabile)

 • 10.2     In analiza scenariilor s-a ținut cont de toți factorii care guvernează decizia administrativă: sănătatea publică, condiții dc

mediu, impact economic, factori sociali, alți operatori, legislație, creșterea calității vieții.....

UANEXA 1 - CHELTUIELILE PENTRU TRATAREA ȘI DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN TOTALUL HELTUIELILOR CU GESTIUNEA DEȘEURILOR PE PERIOADA IAN 2015-NOV. 2018

12ANEXA 2 - PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA OPȚIUNILOR ANALIZATE ÎN STUDIUL DE OPORTUNITATE

13ANEXA 3 - SITUAȚIA PRESTĂRII ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE LA NIVELUL SECTORULUI 1

14ANEXA 4 - APLICAREA METODEI MONTE CARLO PENTRU DETERMINAREA SCENARIULUI

CÂȘTIGĂTOR PE BAZA CELOR 24 DE CRITERII DE EVALUARE EXTRASE DIN LEGISLAȚIE, GRUPATE ÎN 15 CAPITOLE (CLASE) DE CRITERII

15ANEXA 5 - APLICAREA METODEI MONTE CARLO PENTRU DETERMINAREA COSTULUI CELUI MAI

PROBABIL PENTRU INVESTIȚIE1 Date generale

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Titlul - Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare - — Sectorul 1 al Municipiului București

1.2 Investitor

Investiția este realizată de Municipiul București — Sectorul 1.

1.3 Beneficiarul investiției

Beneficiar - Municipiul București - Sectorul 1

1.4 Amplasamentul studiului de oportunitate

Studiul de oportunitate se va realiza pentru aria Sectorului 1 — Municipiul București.

1.5 Elaborator studiu de oportunitate

S.C Volftech Eng S.R.L. — Proiectant General

str. Sovata, nr. 7/A, bloc PB23, et. 1, ap. 4, Oradea, jud. Bihor, CUI 22602228, J05/2638/2007

+40 (0)744 796 707; +40 (0)359


mih ai. lup au@volft e ch. r o

1.6 Lista personal elaborator

Volftech Eng a implicat in elaborarea studiului următorul personal:

 • ■  Lider echipa (MP) - ing. Mihai LUPAU

 • ■   Expert de proces in managementul deșeurilor (EPMD) — ing. Mihai LUPAU

 • ■   Expert financiar (EF) - ec. Afina MATEI

 • ■   Expert juridic si instituțional (EJI) — jurist Bejan Dochiana

 • ■   Expert suport 1 — ing. C.C.I.A. Petru-Dumitru PASCAR

 • ■   Expert suport 2 — arh. Vlad-paul IUNIAN

 • ■   Expert suport 3 — ing. topograf Maria-Madalina TEUSDEA2 Abreviere

AC


Autoritatea Contractantă


ACB

Analiza Cost Beneficiu

ADP

Administrația Domeniului Public

ANAP

Agenția Națională de Achiziții Publice

ANPM

Agenția Naționala pentru Protecția Mediului

ANRSC

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CL

Consiliul Local

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

HCL

Hotărâre a consiliului local

HG

Hotărârea Guvernului

OG

Ordonanța Guvernului

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

PNGD

Planul Național de Gestiune a Deșeurilor

PRGD

Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor

RDF

Refuse Dcrived Fuel (Combustibili derivați din deșeuri)

SIEG

Serviciu de interes economic general

SF

Studiu de Fezabilitate

SMID

Sistem de management integrat al deșeurilor

UAT

Unitate administrativ-teritorială

SUAT

Subunitate administrativ-teritorială

UE

Uniunea Europeană3 Introducere

3.1 Prezentarea SUAT în contextul cerut de achiziție

/

Situat în parte de nord-vest a municipiului București, Sectorul 1 este cea mai mare subunitate administrativ-teritorială (SUAT) a municipiului București, cu o suprafață de aproximativ 70 km pătrați. Sectorul 1 se învecinează cu sectoarele 2 - la est, 5 - la sud și 6 - în parte de vest a Capitalei.

Rețeaua stradală a acestei zone administrative are o lungime totală de 104.079 metri și o densitate a populației de aproximativ trei mii (3.000) de locuitori pe kilometrul pătrat.

în Sectorul 1, cantitatea medie anuală de deșeuri generată este de aproximativ 130.000 tone, cu un indice de generare al deșeurilor menajere de 1 kg/loc*zi, fiind semnificativ mai ridicat față de indicatorul mediu la nivel național (0,65 kg/loc.*zi) rezultat în analiza de elaborare a Planului Național de Gestiune a Deșeurilor (PNGD).

Delimitare:

Limita de sud: P-ța Nicolac Bălcescu (exclusiv), B-dul. Garol I (exclusiv) până la intersecția cu Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta (exclusiv), B-dul. Mihail Kogălniceanu (exclusiv) până la podul Elefterie.

Limita de sud-vest: râului Dâmbovița de la podul Elefterie până la Str. Mircea Vulcănescu, Str. Mircea Vulcănescu (exclusiv) până la Calea Plevnei, pe Calea Plevnei (exclusiv) până la intersecția șoselei Orhideelor cu Calea Giulești, Calea Giulești (exclusiv) până la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) până la linia căii ferate București-Roșiori, linia căii ferate București-Roșioii până la linia căii ferate de centură.

Limita nord-vestică: Calea ferată de centură până la liziera vestică a pădurii Tunari.

Limita estică: o linie convențională care pornește de la Eziera vestică a pădurii Tunari până la Str. Vadul Moldovei (inclusiv), Str. Vadul Moldovei (cuprinde și grădina zoologică Băneasa), până la intersecția căii ferate București-Constanța cu Șos. Pipera. De la această intersecție Emită urmează traseul pe Șos. Pipera (exclusiv), Calea Floreasca (inclusiv), Str. Polonă (inclusiv) până la P-ța Gheorghe Cantacuzino (exclusiv), Str. Jean-Louis Calderon, Str.Pictor Verona până la intersecția cu Str. Pitar Moși, Str. Pitar Moși până la Str. C.A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti până la B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Nicolae Bălcescu până la intersecția cu B-dul Carol I (toate inclusiv).


Suprafața: 67.5228 Km2.

Populația sectorului 1: 229,238 locuitori, conform statisticilor INS.

3.2 Scopul studiului de oportunitate

Acest Studiu de Oportunitate (SO) privește opțiunile strategice privind gestionarea deșeurilor municipale în etapa de sortare și are ca scop identificarea scenariilor posibile pentru Delegarea Activității de Sortare (DAS) aplicabilă pentru deșeurile municipale din Sectorul 1 (SUAT SI) al Muncipiului București.

Obiectivul general al SO prezent îl reprezintă prestarea de servicii pentru elaborarea unei documentații tehnico-economice soEde în vederea fundamentării unei strategii pentru realizarea unei instalații de sortare a deșeurilor municipale și similare în Sectorul 1 al Municipiului București.

Obiectivul specific principal este reprezentat de analizarea mai multor opțiuni pentru stabilirea

modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare colectate de pe raza sectorului 1, care să propună un plan de investiții pe termen lung (pentru o

perioada de cel puțin 10 de ani). De asemenea, studiul evidențiază și o prioritizare a investițiilor, cu un calendar de implementare clar, pornind d<; la ițifraslructiira existentă pe deșeurilor și ținând cont de orice altă infrastructură de management al deșeurilor deja identificată/aprobată.


în vederea conformării integrale cu cerințele legislației europene și naționale din sectorul de management al deșeurilor, Sectorul 1 al Municipiului București trebuie să continue programul de investiții în infrastructura de gestiune a deșeurilor, potrivit competențelor.

Reglementarea activității de sortare a deșeurilor în Sectorul 1 al Municipiului București este o urgență rezultată atât ca urmare a modificării legislației în gestiunea deșeurilor (OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, a OUG nr 196/2005 privind Fondul de Mediu), cât și din nevoia creșterii standardelor de viață și protecție a mediului înconjurător. Prezentul Studiu de Oportunitate va analiza soluțiile optime pentru conformare integrală cu legislația din domeniul deșeurilor, dar și soluții tehnice optime pentru creșterea gradului de recuperare a materialelor în urma procesului de sortare a deșeurilor.

Obiectivul principal în domeniul protecției mediului, asumat prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, este reprezentat de îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și concomitent a standardelor de mediu, pentru îndeplinirea căruia se impune continuarea investițiilor în infrastructura de mediu (colectarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu apă potabila, managementul deșeurilor), precum și în decontaminarea siturilor poluate istoric, îmbunătățirea calității aerului și protecția/conservarea biodiversității în contextul implementării Rețelei Natura 2000.

în cadrul Studiului dc Oportunitate se vor analiza, opțiunile pentru modalitatea optimă de a atinge țintele prevăzute de legislația în gestiunea deșeurilor. în domeniul infrastructurii de mediu și protecției mediului, prin Tratatul de Aderare la UE, Romania și-a asumat îndeplinirea unor obligații privind implementarea acquis-ului European de Mediu.

Coroborat cu aceste angajamente, îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și concomitent a standardelor de mediu, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecției mediului. Astfel, se urmărește reducerea diferenței dintre infrastructura dc mediu care există intre Romania și Uniunea Europeana, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Având în vedere acest obiectiv fundamental, în vederea creării premiselor respectării depline a obligațiilor care revin României în temeiul calității sale de stat membru al UE, se impune continuarea investițiilor în infrastructura de mediu (colectarea și epurarea apelor uzate, alimentarea cu apă potabila, managementul deșeurilor), precum și în decontaminarea siturilor poluate istoric, îmbunătățirea calității aerului și protecția/conservarea biodiversității în contextul implementării Rețelei Natura 2000.deșeurilor:

 • A.   Strategia națională de gestionare a deșeurilor 2014 - 2020

Documentul, aprobat prin HG 870/2013, stabilește un set de 8 obiective strategice, care reprezintă totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naționale. Detalierea obiectivelor strategice se fac în cadrul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) (obiective specifice fluxurilor de deșeuri, ținte și program de monitorizare), aprobat prin HG nr. 942/2018.

 • B.   Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, aprobată prin HG 246/2006, stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice.

 • C.  OUG 74/2018

Acest act normativ conține prevederi privind implementarea instrumentelor economice în gestionarea deșeurilor, inclusiv prevederi referitoarea la răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje, în conformitate cu prevederile noii directive din Pachetul Economici Circulare, respectiv Directiva 2018/851 privind modificarea Directivei 2008/98/CE. Aceasta transpune în legislația românească conceptul economiei circulare bazat pe instrumente și modele adoptate în alte state membre, cum ar fi: „plătește pentru cât arunci”, „răspunderea extinsă a producătorului” și „contribuția pentru economia circulară”.

Prin OUG 74/2018 se stabilesc obligații și responsabilități exclusive pentru autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, de organizare a serviciului public de salubritate și de atingere a țintelor, termene „începând cu data de 1 ianuarie. 2019”, precum și obligația autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale de a atinge în anul 2019 un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 40% din masa loială generală pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile municipale, respectiv de 50% pentru anul 2020.

 • D. Planul local de acțiune pentru mediu al Municipiului București 2015

PT.AM București - revizuit a fost, avizat de către Președintele ANPM și aprobat prin HCGMB nr.

127 din 26.05.2016Aprobarea sa de către Consiliul General al Municipiului București și Instituția Prefectului, conferă acestui document putere de lege la nivelul municipiului București și trebuie respectat de către unitățile industriale poluatoare, instituțiile administrative și de către autoritățile locale. Totodată, reprezintă o bază oficială pentru elaborarea planurilor de finanțare, pentru elaborarea și aprobarea proiectelor prioritare de investiții de mediu.

3.3 Organizarea actuală a serviciului public de salubrizare la nivelul SUAT

Sistemul de gestionare a deșeurilor la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București se realizează în baza unui contract de delegare a gestiunii deșeurilor către compania Romprest SA, care colectează deșeurile de la generatori (populație, operatori economici, instituții care își derulează activitatea în SUAT) și le transportă la punctele de tratare (sortare/tratare mecanică -biologică/compostare) și depozitare. Menționăm faptul că în Sectorul 1 al Municipiului București sistemul de gestionare a deșeurilor se realizează în parte prin tratarea acestora, urmată de depozitarea lor, iar în parte direct prin depozitare. Tratarea se realizează prin sortare și/sau tratare biologică.

subc ort radeară
subcontradeaia


Reciclat ori


FigurăConform datelor disponibile la nivel național (PNGD) și a datelor puse la dispoziție în cadrul proiectului, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în Sectorul 1 este de 100%.

în prezent, în Sectorul 1 al Municipiul București colectarea deșeurilor se realizează în două variante:

 • ■   Colectarea deșeurilor în amestec (principal);

 • ■   Colectarea separată a deșeurilor reciclabile (secundar)

Colectarea deșeurilor se face în principal în amestec, fără sortare la sursă. Prestatorul de servicii de salubrizare colectează și transportă deșeurile care ajung în proporții variabile la Depozit, Sortatori și Reciclatori (fig 1).

ROMPREST nu dispune de capacități de Sortare a deșeurilor, motiv pentru care a subcontractat această activitate către alte companii:

 • ■   1. IRIDEX Group, cu un randament de reciclabil extras de 5-6% din gunoi în amestec. Stația a fost actualizată tehnologic în 2017, cu o investiție de aproximativ 300 000 EURO

 • ■   2. RomWaste Solutions, cu un randament de reciclabil extras de 12% din gunoi în amestec. Stația a fost actualizată tehnologic în 2017 cu o investiție de aproximativ 3 000 000 EURO.

 • ■   3. 3R Green (Rudeni), cu un randament de reciclabil extras de 4-5% din gunoi în amestec.

Cei trei sortatori au performanțe diferite în procesarea deșeurilor și lanțurile valorii diferă între ele.

Pentru aceste instalații, precum și pentru alte instalații utiEzate dc prestatorul serviciului de colectare a deșeurilor (compania Romprest) NU există contracte de salubrizare încheiate cu Sectorul 1 al Municipiul București pentru activitatea de sortare, sau cu Municipiul București (pentru tratarea mecanico-biologică).

în zona anabzată își derulează activitatea 1 depozit conform dc clasă B, (depozitul Iridex) situat în Sectorul 1 al Municipiului București. Celelalte două depozite de deșeuri se află în județul Ilfov (depozitele dc la Vidra și Glina).

Rata de reciclare a deșeurilor municipale generate pe teritoriul Sectorului 1 al municipiului București este mai mică de 10% (raportat la cantitatea totală de deșeuri municipale generată într-un an, respectiv aproximativ 130.000 tone — conform raportărilor Romprest către PMB).

Din cantitatea totală de deșeuri generate, cea. 46% sunt pre-tratate înainte de depozitare, (date statistice rezultate în timpul analizei — Anexa 1 la SO)

 • ■   Grad scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare;

 • ■   Sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec;

 • ■   Grad foarte scăzut dc compostare a deșeurilor din parcuri și grădini;

 • ■   Lipsa unui sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale;

 • ■   Nu întreaga cantitate de deșeuri este pre-tratată înaintea depozitării;

Din punct de vedere instituțional, principalele deficiențe ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipale sunt următoarele:

 • ■   Activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare nu este realizată numai de către operatori licențiați cărora li s-a delegat această activitate sau care au încheiate contracte de salubrizare. Există și alți operatori care colectează deșeurile menajere și similare fără a avea un contract de salubrizare in acest sens. Dc asemenea, există generatori dc deșeuri similare care transportă direct deșeurile la depozitare;

 • ■   Operarea instalațiilor de tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologica) nu se realizează în baza unui contract de salubrizare;

 • 3.3.1 Analiza contractelor existente la nivelul Sectorului 1:

Se consideră că îndeplinesc condiția legală doar acei operatori care au încheiate contracte de salubrizare cu Municipiul București/sectoare care au în obiectul lor activitatea desfășurată efectiv prin instalațiile respective, indiferent de denumirea contractului, chiar dacă sunt încheiate înainte de apariția Legii nr. 51/2006 care denumește aceste contracte ca fiind „de delegare”.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. este operator al serviciului de salubrizare în sectorul 1 al Municipiului București, în baza Contractului dc delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008, încheiat cu Consiliul Local al Sectorului 1 (pe o perioadă de 25 ani - art.4 din contract inițial) având ca obiect principal prestarea de servicii de salubrizare, în conformitate cu prevederile dispozițiilor regulamentului de salubritate în aria administrativă a sectorului 1.

Conform HCLS 1 92/2012 privind punerea în aplicare a unor măsuri dispuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr 58/2009, durata contractului cu Romprest se reduce la 18 de ani - se cumulează măsura reducerii dispuse cu cea a nerealizării obiectivului de construire a unei stații de sortare a deșeurilor (detaliere în capitolul 3.2.1 din prezentul SO)

Compania Romprest are ca obiect al contractului colectarea și transportul deșeurilor municipale, activități de curățenie stradală și de deszăpezire.

3.4 Modul în care SUAT gestionează activitatea de sortare în prezent/ Obiective prevăzute de legislația deșeurilor

în prezent, activitatea de sortare a deșeurilor este o atribuție preluată de către operatorul de colectare a deșeurilor de pe raza SUAT, fără ca acesta să dispună de o instalație proprie pentru derularea acestei activități. Cantitatea de deșeuri este colectată (preponderent în amestec) și transportată fie la una dintre stațiile de sortare pe raza Sectorului 1 sau Ilfov, fie direct la depozitele de deșeuri.

La nivelul Capitalei există încheiate de către Primăria Generală a Municipiului București două contracte având ca obiect proiectarea, execuția și exploatarea unor depozite controlate de deșeuri:

 • ■  I.    Contract NR. 955/11.03.1999 încheiat între Primăria Municipiului

București șl Iridex GROUP

 • ■  II.    Contract NR. 22268/09.07.1999 încheiat între Primăria Municipiului

București și CAPITEL INVEST (actual ECO SUD).

în vecinătatea depozitului Ecosud este identificat și depozitul operat de ECOREC SA în baza licenței nr. 3163/10.03.2015 care îi i.-.onferă dreptul de a. exploata "Depozitul ecologic dc deșeuri nepericuloase clasa B Ochiul Boului amplasat în orașul Popești Leordeni, Șoseaua de Centura nr.

 • 2, județul Ilfov în baza contractului de administrare încheiat la data de 04.06.2001 cu Consiliul Local al Comunei Popești Leordeni. Municipiul București nu se află în relație contractuală cu acest depozit.

în incinta acestor depozite se află și instalații de sortare a deșeurilor, utilizate de către operatorul Romprest pentru activități de sortare (conform tabel de activități de sortare decontate de către Romprest în perioada 2015-2018, regăsit în Anexa 1 a acestui SO).

în perioada de analiză nu s-au identificat contracte distincte de salubrizare pentru activitatea de sortare încheiate de Sectorul 1 al Municipiului București cu un operator privat.Figură 2 Schema de colectare și tratare a deșeurilor menajere în Sectorul 1

Obiective prevăzute de legislația în domeniul gestiunii deșeurilor:

 • A. Colectarea și transportul deșeurilor

Din documentația analizată reiese că există și operatori care desfășoară activitatea de colectare-transport a deșeurilor municipale fără a exista un cadru contractual cu Sectorul 1 al Municipiului București. Reamintim că, potrivit legislației actuale aceste activități componente ale Serviciului pot fi desfășurate de operatori numai în baza unui contract încheiat cu autoritatea locală competentă, în acest caz sectoarele, și pe baza licenței atribuite de ANRSC.

De asemenea, cu această ocazie atragem atenția asupra faptului că pentru viitor trebuie să se respecte și obligația de exclusivitate prevăzută de Lega 101/2006 - a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare - în sensul că pe teritoriul unui sector o activitate componentă a serviciului nu poate fi prestată decât de un singur operator, respectiv titularul contractului și a licenței de operare.


 • B. Stații de compostare

Pentru conformare integrală cu legislația în domeniului deșeurilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu, pentru atingerea țintelor prevăzute de legislație recomandăm ca Sectorul 1 al municipiului București să aplice prevederile HCLS1 nr 82/2017 - privind aprobarea documentului cadru de implementare a strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București.

 • C. Stații de sortare existente

Pe raza Sectorului 1 există construite 2 (două) stații de sortare private, operate de către companiile Iridex SA și Romwaste Solutions. în prezent nu există contracte de delegare a gestiunii de către Sectorul 1 al Municipiului București în baza cărora operatorii privați menționați, proprietari ai stațiilor, să presteze această activitate. Conformarea integrală cu prevederile legale, precum și o strategie tehnico-economică de gestiune a acestei activități face obiectul analizei acestui Studiu de Oportunitate.

 • D. Ținte ce trebuie atinse

Conform OUG 74/2018, Primăria Sectorului 1 are obligația ca, începând cu 1 ianuarie 2019, să impună operatorului de salubritate cu care se află sub contract țintele prevăzute de legislație în privința colectării, transporturlui, reciclării, tratatării și depozitării deșeurilor municipale. La elaborarea documentației se va avea în vedere și includerea obligației ca operatorul să asigure și tratarea biologică a deșeurilor rezultate în urma procesului de tratare mecanică realizat prin instalația de sortare existentă (fracția care se depozitează) pentru respectarea condițiilor Malagrotta în ceea ce privește tratarea deșeurilor înaintea depozitării - prevedere reglementată juridic în Legea 211 /2011 și în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor.

Alte ținte prevăzute de Legea 211 /2011 modificată în privința activităților de sortare:

 • 1. cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare - 75% (obiectiv permanent, prevăzut de Legea 211/2011)

 • 2. colectarea separată a deșeurilor municipale (fracție uscată - hârtie, plastic, metal și sticlă - și fracție umedă - biodeșeuri):

 • ■   40% în anul

 • ■   50% în anul

 • ■   60% în anul

 • ■   70% în anul

Indicatorii de performanță sunt obligatorii (conform Legea 211/2011, modificată prin OUG 74/2018) atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologice din cadrul sistemului de management al deșeurilor, cât și a terților care tratează deșeurile municipale

 • E. General

Sectorul 1 al Municipiului București a definit, prin HCLS1 nr 82/2017 - privind aprobarea documentului cadru de implementare a Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București -, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, atât fluxul deșeurilor generate, cât și necesarul de echipamente și instalații care compun infrastructura Serviciului.

Dintre instalațiile de sortare existente - pentru a se respecta prevederile legale imperative - pot fi incluse în Strategia prevăzută de HCLS1 nr 82/2017 și păstrate într-o formă de operare doar acelea care vor fi operate pe baza unor contracte de delegare atribuite conform regulilor în vigoare la data încheierii contractului de către autoritatea publică competentă.

De asemenea este necesar ca în toate contractele de delegare - atât cele existente, cât și cele viitoare - să se stipuleze expres care este fluxul deșeurilor și care sunt instalațiile de tratare (sortare/tratare mccanică-biologică, biodigestare etc) și depozitul/depozitele la care aceștia sunt obligați să transporte deșeurile colectate din zona lor de operare.

Mai mult, o măsură care trebuie implementată în mod obligatoriu este aceea ca gestiunea deșeurilor să nu se mai realizeze fără un contract valabil încheiat cu autoritatea locală competentă și/sau licență ANRSC ori cu încălcarea principiului exclusivității (fiecare operator, conform legii 101/2006 operează exclusiv pe teritoriul UAT/sectorului cu care are contract de delegare), iar la eliberarea autorizațiilor (integrate) de mediu să fie verificată existența unui contract de delegare.

Situația actuală este caracterizată prin următoarele neconformități:

Cerință neîndeplinită • (5) Autoritățile administrației publice locale au obligația sâ implementeze un sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, respectiv

 • • hârtie,

 • • mase plastice,

 • • metale și

 • • sticlă.


Legea nr.

211/2011 actualizată privind regimul deșeurilor


Legea nr.

211/2011 actualizată privind regimul deșeurilor


 • (6) în situația în care nu este posibilă, din punct de vedere

 • • tehnic,

 • • economic,

 • • al protecției mediului,

 • • al sănătății populației și

 • • al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare,

implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții,

 • • umed și

 • • uscat,

 • • și de sortare prin care să obțină cel puțin cele 4 fracții prevăzute la alin. (5).

 • (7) Biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurilc similare, de la

 • • deținătorii de deșeuri și/sau de la

 • • stațiile de

o transfer și de

o sortare,

se transportă către

 • • stațiile de producere a compostului ori către

 • • alte instalații de procesare și tratare adecvată,

dacă valorificarea biodeșeurilor se face fără riscuri pentru sănătatea populației și mediului

sau

se transportă în vederea eliminării la depozitele de deșeuri.

Cerință îndeplinită parțial: procentele în care se realizează sortarea sunt mult sub țintele stabilite pentru 2020 și nu există în prezent nicio măsură în curs de implementare pentru pregătirea în vederea atingerii țintelor respective.


Cerință îndeplinită parțial: nu există stații de producere a compostului.


Stadiul pregătirii pentru atingerea obiectivelor și țintelor stabilite de lege pentru prezent și viitorul apropiat:

Actul normativ


Prevederea


Termenul


Stadiul pregătirii


Legea nr.

211/2011 actualizată privind regimul deșeurilor


Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au obligația să atingă:

• un nivel de pregătire pentru

reutilizare și

reciclare

de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi


Termen:

2020


în prezent, procentele de reutilizare și reciclare sunt mult sub țintele stabilite.


hârtie, metal, plastic și
Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

sticlă

provenind din

deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse,

o în măsura în care aceste (luxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate Ia

• 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995

Derogare pentru 2020

în prezent, procentul este mult peste ținta stabilite.

LEGE Nr.

• Valorificarea sau

Anual

în prezent,

249/2015

• incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de

procentul este

actualizată

energie

mult sub ținta

privind

a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje

stabilită

modalitatea de

Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a

Anual

în prezent,

gestionare a

materialelor dc ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje,

procentele sunt

ambalajelor și a

cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip

mult sub ținta

deșeurilor de ambalaje

de material conținut în deșeurile de ambalaje:

 • • 60% din greutate pentru sticlă;

 • • 60% din greutate pentru hârtie/carton;

 • • 50% din greutate pentru metal;

 • • 15% din greutate pentru lemn;

 • • 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă dc plastic.

stabilită

în concluzie, situația actuală privind gestionarea deșeurilor municipale din Sectorul 1 este caracterizată prin:

■  Neconformități cu privire la colectarea selectivă și sortarea acestora
■  Neconformități cu privire la atingerea obiectivelor și țintelor prezente, prevăzute de lege
■   O slabă pregătire pentru atingerea obiectivelor și țintelor viitoare stabilite pentru 2020, prevăzute de lege.

4 Aspecte generale

4.1 Analiza legislației aplicabile (salubritate, deșeuri, mediu, funcționarea SUAT)

 • 4.1.1 Obiective naționale, regionale și locale derivate din politicile și strategiile relevante

Strategiile naționale, planurile naționale, regionale și locale rezultă din obligațiile asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene de a sc conforma obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă (actualizata in 2006), Strategia Europa 2020, Tratate si Convenții internaționale în domenii specifice.

Documentele strategice elaborate sunt actualizate pentru a asigura o viziune coerentă asupra politicii de dezvoltare durabilă a României și asupra modului în care aceasta poate fi reflectată în practică.

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2014-2020

Documentul, aprobat prin HG 870/2013, stabilește un set de 8 obiective strategice, care reprezintă totodată coordonatele principale ale viziunii strategice naționale. Detalierea obiectivelor strategice se fac în cadrul Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) (obiective specifice fluxurilor de deșeuri, ținte și program de monitorizare), aprobat prin HG nr. 94-2/2017 . Obiectivele strategice sunt următoarele:

 • 1.  îmbunătățirea calității mediului și protecția sănătății populației — prin abordarea integrată a aspectelor de mediu în gestionarea deșeurilor;

 • 2.  Sprijinirea activităților de cercetare/dezvoltare în domeniul gestionării deșeurilor - prin:

 • □  Identificarea domeniilor de intervenție;

 • □  Atragerea surselor de finanțare a activităților de cercctarc/dczvoltare în domeniul deșeurilor.

 • 3.  încurajarea investițiilor verzi — prin dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a proiectelor de investiții verzi;

  Creșterea eficienței utilizării resurselor — prin:


  □ Promovarea ecoinovării; • □  Aplicarea responsabilității extinse a producătorilor.

 • 5.  Gestionarea durabilă a deșeurilor — prin:

 • □  Aplicarea ierarhiei deșeurilor în funcție de ordinea priorităților (încurajarea acțiunilor în materie de prevenire a generării și gestionării eficiente a deșeurilor prin pregătire pentru reutilizare, reciclare, valorificare energetică, și ca ultimă opțiune - eliminare);

 • □  Abordarea analizei ciclului de viață;

 • □  Diversificarea utilizării instrumentelor economice;

 • □  întărirea prin reglementări a sistemului de supraveghere și control;

 • □  Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor.

 • 6.  Corelarea prevederilor politicilor de gestionare a deșeurilor cu cele privind schimbările climatice — prin:

 • □  Integrarea aspectelor privind schimbările climatice în planurile de gestionare a deșeurilor;

 • □  Susținerea investițiilor care reduc amprenta de carbon.

 • 7.  Dezvoltarea comportamentului responsabil privind prevenirea generării și gestionării deșeurilor — prin:

 • □  Promovarea campaniilor de conștientizare/informare a comunităților;

 • □   Implicarea societății civile.

 • 8.   întărirea capacității instituționale - prin:

 • □  Actualizarea și completarea cadrului legal existent;

 • □  Completarea schemei dc personal implicat în gestionarea deșeurilor din cadrul autorităților de mediu la nivelul care a fost acceptat de Comisia Europeană la semnarea Tratatului de Aderare;

 • □  Consolidarea sistemului de control și a modernizării sistemului de supraveghere;

 • □  Instruirea permanentă a personalului din cadrul instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Mediului.

STRATEGIA NAȚIONALA PRIVIND ACCELERAREA DEZVOLTĂRII SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

Strategia națională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, aprobata prin HG 246/2006, stă la baza fundamentării, elaborării și implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utiEtăți pubEce, având scopul de a asigura

extinderea, modernizarea si eficientizarea serviciilor- comunitare de utilităti publice si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.. lă standarde europene,          »ywftate cu

1’1 •

* I angajamentele aplicabile serviciilor comunitare de utilități publice, asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană și în corelare cu Planul național de dezvoltare.

Strategia se adresează serviciilor publice locale (comunale, orășenești, municipale), intercomunale și județene, privind: alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate menajere și industriale, colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale, salubrizarea localităților și managementul deșeurilor soEde, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, transportul și iluminatul public.

Strategia este fundamentată pe trei piloni:

 • ■   Pilonul 1: Crearea unui cadru instituțional durabil - prin înființarea a două structuri: "Comitetul interministerial pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice" și "Unitatea centrală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice", cu scop principal de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei naționale, a strategiilor locale si a Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin semnarea Tratatului de Aderare.

 • ■   Pilonul 2: Reorientarea politicii de tarifare și finanțare a activităților operaționale și a

investițiilor aferente serviciilor comunitare de utilități publice - prin redefinirea politicilor ce privesc: stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor și tarifelor; acordarea subvențiilor; delegarea gestiunii serviciilor; licențierea operatorilor; accesul la resursele de finanțare a investițiilor; prioritizarea și planificarea multianuală a proiectelor. Fiecare autoritate   a administrației publice locale,   cu concursul operatorilor din

subordine/coordonare, elaborează și aproba un Plan-director pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de utilități publice, în care sunt identificate necesitățile investiționale, prezintarea lor coerenta sub formă de proiecte carora să le atribuie un grad de prioritate, pe baza unor criterii de evaluare și selecție adoptate.

 • ■   Pilonul 3: Creșterea capacității dc absorbție a fondurilor dc investiții — prin îmbunătățirea semnificativă a capacității de absorbție a fondurilor de investiții la toate nivelele: pregătirea proiectelor, implementarea/execuția proiectelor și operarea/furnizarea serviciilor după punerea în funcțiune a obiectivelor realizate. Masurile la nivel local privesc Pregătirea strategiilor locale, municipale sau județene iar, pe baza necesarului de investiții publice și a resurselor disponibile, autoritățile administrației publice locale, municipale sau județene, în colaborare cu fiecare operator de servicii comunitare de utilități publice, au trebuit sa pregătească planuri de implementare proprii. Aceste planuri adoptate la nivel local ori județean, au trebuit sa țină seama de termenele prevăzute în planurile de implementare a acquis-ului comunitar și de termenele stabilite cu autoritățile administrației publice centrale.PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI-ILFOV 2014-2020

Planul de Dezvoltare Regionala 2014-2020 este un document strategic care prezintă prioritățile regiunii de dezvoltare București—Ilfov în materie de competitivitate, coeziune socială și dezvoltare durabilă și răspunde provocărilor specifice perioadei 2014-2020, fiind principalul document de planificare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din regiunea București— Ilfov.

Planul de Dezvoltare 2014-2020 al regiunii București—Ilfov a fost elaborat avându-se în vedere politicile și reglementările europene și naționale, țintele naționale precum și necesitățile regionale identificate în urma unui amplu proces de consultare cu autoritățile publice și cu actorii relevanți în profil regional. O atenție deosebită a fost acordată noului cadru comunitar al politicilor de coeziune economică și socială, care plasează București—Ilfov în rândul regiunilor mai dezvoltate. Strategia Europeană 2020 a fost însușită ca referință strategică cheie în procesul de stabilire a obiectivelor și a priorităților pentru regiunea București—Ilfov.

Din analiza calitativă și cantitativă au rezultat direcțiile de dezvoltare ale regiunii București-Ilfov pentru perioada 2014-2020: creșterea competitivității regionale, reducerea disparitaților intra-regionale sși consolidarea dezvoltării durabile urbane sși rurale. Pentru atingerea acestor obiective au fost identificați următorii vectori: IMM-urile, cercetarea, dezvoltarea sși inovarea, coeziunea regională, transportul, calitatea mediului natural și construit, precum sși reducea emisiilor de gaze cu efect de seră.

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIU (PLAM) AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 2015

PLAM reprezintă un mijloc eficient pentru identificarea și soluționarea problemelor și aspectelor de mediu la nivelul municipiului București și de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor de mediu pe plan local.

PLAM este strâns legat de alte activități cum ar fi: programele de dezvoltare durabilă, Agenda Locală 21, strategiile și planurile de implementare a acquis-ului comunitar si oferă cadrul de abordare a celor mai importante probleme de mediu și un plan pe termen lung pentru investițiile și programele de mediu din municipiul București.

Aprobarea sa de către Consiliul General al Municipiului București și Instituția Prefectului, conferă acestui document putere de lege la nivelul municipiului București și trebuie respectat de către unitățile industriale poluatoare, instituțiile administrative și de către autoritățile locale. Totodată, reprezintă o bază oficială pentru elaborarea planurilor de finanțare, pentru elaborarea și aprobarea proiectelor prioritare de investiții de mediu, inclusiv fonduri europene.

Ca urmare a analizei stării inițiale (date relevante la nivelul anului 2013), au fost identificate șase

categorii de probleme:
 • 1. Calitatea acrului, protecția atmosferei și schimbări climatice

 • 2. Apă

 • 3. Deșeuri, substanțe chimice periculoase, calitatea solului și terenuri degradate

 • 4. Protecția naturii, biodiversitate și păduri

 • 5. Dezvoltarea mediului urban, protecția împotriva zgomotului

 • 6. Educație ecologică, dezvoltare durabilă și calitatea vieții.

Planul de acțiune a fost elaborat separat pe categorii de probleme, în cadrul fiecărei categorii luându-se în considerare problemele/aspectele de mediu individuale.

PLAM București - revizuit a fost avizat de către Președintele ANPM și aprobat prin HCGMB nr. 127 din 26.05.2016.

 • 4.1.2 Cadrul legal privind gestionarea deșeurilor

Având în vedere că gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă România, cadrul legislativ reprezintă o condiție esențială pentru implementarea unui sistem integrat conform cu cerințele UE. Gestionarea deșeurilor presupune activități de colectare, transport, tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, fiecare dintre aceste activități fiind reglementate printr-o serie de acte normative.

Politicile Uniunii Europene din domeniul managementului deșeurilor evidențiază importanța unei abordări integrate în gestionarea deșeurilor, care include construcția instalațiilor de tratare și eliminare a deșeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deșeurilor și de reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producției de deșeuri și a impactului negativ al acesteia, reciclarea deșeurilor, refolosirea și depozitarea finală sigură a deșeurilor acolo unde nu există posibilitatea recuperării.

Legislația națională privind gestionarea deșeurilor a rezultat în urma transpunerii la nivel național a reglementărilor europene în domeniu, aceasta fiind una din principalele condiții de îndeplinit în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană.

înțelegerea rolurilor instituționale și aplicarea prevederilor legale în vigoare în privința activității de sortare a deșeurilor vor fi esențiale în derularea contractului pentru elaborarea Studiului de Oportunitate și implementarea cu succes a măsurilor rezultate.

Al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu a introdus conceptul de strategii tematice, documente care au fost elaborate de către Comisia Europeană. Strategia tematică este un instrument modem al politicii de mediu, oferind o abordare integrată a problematicii analizate (evaluând efectul și consecințele deciziilor politice asupra diferitelor domenii).Au fost dezvoltate strategii tematice pentru următoarele domenii: aer, prevenirea și reciclarea deșeurilor, mediul marin, sol, pesticide, resurse naturale și mediul urban.

Cele două premise pe care se bazează Strategia tematică privind prevenirea și reciclarea deșeurilor sunt:

 • ■  Politica în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se concentreze pe reducerea impactului determinat de utilizarea resurselor naturale. Conform strategici tematice privind utiEzarca resurselor, problema cea mai importantă nu este Hpsa acestora, cât impactul asupra mediului generat de utilizarea lor.

 • ■   La realizarea politică în domeniul deșeurilor este recomandată aplicarea instrumentului analiza ciclului de viață. Astfel, se arc în vedere impactul care poate apărea pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs/serviciu, din momentul extragerii resurselor pentru producerea acestuia până în momentul când acesta devine deșeu.

Legislația europeană a impus o nouă abordare a problemei deșeurilor, pornind de la necesitatea de a salva resursele naturale, pentru a reduce costurile de administrare și de a găsi soluții eficiente pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului.

Figura 3: Ierarhia în managementul integrat al deșeurilor

 • 4.1.3 Legislația europeană care reglementează gestionarea deșeurilor

Legislația europeană care reglementează gestionarea deșeurilor cuprinde trei mari categorii de acte normative (directive, regulamente, decizii): acte normative cadru, acte normative care reglementează modul de desfășurare a operațiilor de tratate și acte normative care reglementează gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri.

Legislația europeană cadru a deșeurilor

Directiva 2018/851 (Directiva cadru privind deșeurile) care modifică Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive are ca obiect și domeniu de aplicare stabilirea măsurilor în vederea protecției mediului și a sănătății populației prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora. Directiva 2018/851 asigură cadrul legal pentru colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, modificat prin Regulamentul (E1.J) nr 660/2014, stabilește norme pentru controlul transporturilor dc deșeuri, în scopul de a îmbunătăți protecția mediului. Acesta include, dc asemenea, dispozițiile Convenției de la Basel și revizuirea Deciziei OECD din 2001 privind controlul circulației transfrontalicrc a deșeurilor destinate operațiunilor de recuperare în legislația UE.

Decizia 2000/532/CE privind lista europeană a deșeurilor stabilește sistemul dc clasificare a deșeurilor, inclusiv o distincție între deșeurile periculoase și neperi cuioase. Această listă este strâns legată dc lista principalelor caracteristici care fac deșeurile periculoase, caracteristici conținute în anexa DI la Directiva Cadru a Deșeurilor 2008/98/CE.

Legislația europeană privind operațiile de tratare a deșeurilor

Directiva 1999/31/CEE privind depozitarea deșeurilor, modificată prin Regulamentul nr. 1882 din 31.20.2003; Regulamentul nr. 1137 din 21.11.2008; Directiva 2011/97/EU din 10.12.2011, stabilește cerințe tehnice și de exploatare stricte privind depozitele dc deșeuri, să ofere măsuri și proceduri pentru a preveni și a reduce pc cât posibil impactul pc care îl pot avea activitățile dc depozitare a deșeurilor asupra mediului și sănătății populației.

Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale stabilește principalele condiții pentru autorizarea și controlul instalațiilor, bazate pc o evaluare integrată și pc aplicarea celor mai bune tehnice disponibile (BAT). Aplicarea BAT asigură atingerea unui nivel ridicat al protecției mediului cu luarea în considerare a costurilor și a beneficiilor.

Activități industriale care fac obiectul directivei sunt: energia, producția și prelucrarea metalelor, mineralele, substanțele chimice, gestionarea deșeurilor și alte sectoare, cum ar fi producția de celuloză și de hârtie, abatoarele și creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor etc.

poluarea aplicând cclc mai bune tehnici disponibile, utilizarea eficientă a energiei, prevenirea și gestionarea deșeurilor și măsuri de prevenire a accidentelor și de limitare a consecințelor acestora.

Instalațiile pot funcționa numai dacă dețin o autorizație și trebuie să respecte condițiile prevăzute în aceasta.

Directiva cuprinde, la Capitolul IV, dispoziții speciale privind instalațiile de incinerare și coinc.incrarc a deșeurilor - domeniul de aplicare, solicitări și condiții de autorizare, monitorizarea și controlul emisiilor, condiții de funcționare, livrarea și recepția deșeurilor, rapoarte și informarea publicului. De asemenea, în Anexa VI sunt prezentate dispoziții tehnice privind instalațiile de incinerare și coincincrarc a deșeurilor.

Instalațiile de incinerare a deșeurilor sunt definite ca “orice echipament sau unitate tehnica staționara sau mobila destinata tratării termice a deșeurilor, cu sau fax-a recuperarea căldurii generate, prin incinerare prin oxidarc precum si prin orice alt procedeu de tratare termica cum ar fi piroliza, gazeificarea sau procesele cu plasma, cu condiția ca substanțele rczulLatc în urma tratării sa fie incinerate ulterior”.

Legislația europeană privind     Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prevede

fluxurile de deșeuri                  măsuri menite să limiteze producerea deșeurilor de ambalaje și să promoveze reciclarea

și valorificarea deșeurilor de ambalaje. Directiva se aplică tuturor ambalajelor introduse pe piața europeană și tuturor deșcuriloi' de ambalaje provenite de Ia gospodării, industrie, comeiț, instituții, servicii sau alte domenii, indiferent de materixdul utilizat. Directiva 94/62/CE a suferit dc-a lungul timpul patru modificăii (Directiva 2004/12/CE; Directiva 2005/20/CE; Directiva 2013/2/UE; Directiva (UE)2015/720).

Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor trebuie să se subscrie obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și să urmărească reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor.

Rezultată în urma transpunerii actelor normative europene, legislația națională privind gestionarea deșeurilor este împărțită în aceleași trei mari categorii: legislație cadru, legislație care reglementează operațiile de tratare, respectiv legislație care reglementează gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri.

în tabelul de mai jos se regăsește corelarea legislației europene cu cea națională:

Legislație europeană


Transpunere


LEGISLAȚIE CADRU

Directiva

2018/851/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive


OUG 74/2018 - dc modificare a Legii 211/2011, a Legii 249/2015 și a OUG 196/2005

LEGE nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, republicată


a deșeurilor și a Planului național dc gestionare a deșeurilor

HOTĂRÂRE nr. 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

ORDIN nr. 1364/1499/ 2006 dc aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor

ORDIN nr. 1385/ 2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deșeurilor, adoptate sau aprobate la nivel național, regional și județean

ORDIN nr. 951/ 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene dc gestionare a deșeurilor

TRANSPORT DEȘEURI


Regulamentul (CE) nr. 1013/2006          al

Parlamentului

European și al Consiliului din 14 iunie 2006          privind

transferurile        de

deșeuri


HOTĂRÂRE nr. 788/ 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare

HOTÂRĂRE nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și ncpcriculoasc pe teritoriul României

ORDIN nr. 1119/ 2005 privind delegarea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a atribuțiilor ce revin Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deșeurilor periculoase și al transportului deșeurilor ncpcriculoasc în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului

DEPOZITAREA DEȘEURILOR

Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor,          cu

modificările         și

completările ulterioare


HOTĂRÂRE nr. 349/ 2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE nr. 210/ 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului

ORDIN nr. 757/ 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 95/ 2005 privind stabilirea criteriilor dc acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 775/ 2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot i depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

AMBALAJE ȘI DEȘEURI DE AMBALAJE

Directiva          nr.

94/62/CE    privind

ambalajele și deșeurile de ambalaje, cu modificările         și

completările ulterioare


LEGEA nr. 249/ 2015 privind modalitatea dc gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (modificată prin OUG 74/2018)

ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005privind procedura dc raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri dc ambalaje

ORDIN nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii dc autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje

ORDIN nr. 493/ 2006 privind constituirea Comisiei dc evaluare și autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale dc valorificare și reciclare a deșeurilor dc ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

 • 4.1.4 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare

  Act normativ


  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utililități              publice,

  republicată, cu modificările și completările ulterioare


  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare


Scop

Stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare dc utilități publice.

Legea stabilește responsabilitățile și definește relațiile dintre actorii implicați în prestarea serviciilor comunitare dc utilități publice - autorități locale, autorități dc reglementare, operatoii și utilizatori.

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea Al’L, după caz, a ADI cu obiect de activitate serviciile dc utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților defiberative ale UAT membre. Autoritatea dc reglementare competentă pentru serviciul de salubrizare este ANRSC.

Elaborată în baza legii 51/2006, stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea și conLrolul funcționării serviciului public dc salubrizare a localităților. Astfel definește principiile în baza cărora funcționează serviciul de salubrizare, activitățile care sunt parte din acesta și responsabilitățile actorilor implicați.

Autoritățile publice locale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, inclusiv asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din dcșcurilc municipale, în condițiile prevăzute dc lege.

Conform prevederilor legii, activitățile serviciului de salubrizare sunt prestate de către operatori liccnțați în baza Legii 51/2006. Operatorii liccnțiați pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport al deșeurilor, cu excepția deșeurilor periculoase cu regim special, au obligația să colecteze dcșcurilc abandonate. Operatorii au dreptul, în baza prevederilor acestei legi, la exclusivitatea prestării serviciului dc salubrizare pe raza UAT.

Operatorii licențiați au obligația să țină evidența și să raporteze lunar către APL și ANRSC cantitățile predate operatorilor economici care desfășoară activități dc tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeu.


ANRSC este o instituție publică de interes național care arc drept sc.op reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare.

In domeniul președinților: regulamentul salubrizare.


salubrizării localităților, ANRSC stabilește și adoptă prin ordine ale normele metodologice de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor, cadru, caietul de sarcini cadru și contractul cadru al serviciului de

Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea metodologice ajustare sau


Normelor de stabilire, modificare a


tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților (Ordinul ANRSC 109/2007)


Normele metodologice reglementează detaliat modalitatea dc stabilire, ajustare și modificare a tarifelor, astfel încât să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităților specifice serviciului de salubrizare a localităților, cât și protejarea intereselor utilizatorilor. Ordinul cuprinde fișele dc fundamentare a tarifelor pentru stabilirea și ajustarea/modificarea acestor, cu precizarea că sunt cu titlu orientativ, la aplicare fiind adaptată corespunzător pentru fiecare activitate în parte.


Ordin nr. 82/2015 modificat prin Ordiunul ANRSC nr 520/ 5 decembrie 2018 - privind aprobarea Regulainentului-c adru     al

serviciului de salubrizare a localităților


Ordinul stabilește cadrai juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator. Conform Legii 101/2006, activitățile serviciului de salubrizare funcționează în baza unui regulament de salubrizare, realizat în baza acestui ordin și aprobat de autoritățile locale.

în Ordin este inclusă definiția deșeurilor menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 (ambalaje inclusiv dcșcurilc de ambalaje municipale, colectate separat) și 20 (deșeuri municipale) din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002. Este singurul act normativ care definește dcșcurilc menajere incluzând și dcșcurilc de ambalaje colectate separat.

Ca clement de noutate, actul normativ reglementează organizarea tratării mccano-biologice a deșeurilor municipale. Astfel, sunt stabilite categonile de deșeuri care pot asigura inputul instalației, câteva reguli privind modul dc operare și obligația operatorului instalației dc a monitoriza, printre alți parametrii, cantitatea și calitatea deșeurilor stabilizate din punct de vedere biologic.

Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților (Ordinul ANRSC 111/2007)


Stabilește conținutul cadra și modul de realizare a caietelor de sarcini pentru serviciile de salubrizare. De la dala apariției nu a mai suferit modificări/completări, nefiind corelat cu ulLimilc modificări apărute în domeniu, reglementate prin Legea 101/2001 și prin Ordinul 82/2015.

însă, în cadrul proiectului Jaspers ”Guidelines on Inserting EU Relevant Waste Management Pcrformance Indicators and Bcnchmarking into Tcmplatcs for Waste Operation Contracts” a fost elaborat in anul 2013 un caiet de sarcini cadru al serviciului de salubrizare, care a revizuit și completat caietul de sarcini ANRSC. Acesta este utilizat, la recomandarea autorităților naționale, ca mode) în elaborarea documentațiilor de atribuire a serviciilor de salubrizare.

Ordinul nr. 112/2007 privind aprobarea cadru dc serviciului de


C oxitr actului-


prestare a salubrizare a


Reglementează relația contractuală dintre operatorii și utilizatorii serviciului de salubrizare (mai precis a serviciului de colectare a deșeurilor), stabilind drepturile și obligațiile celor două părți, facturarea și modul de plată.


localităților (Ordinul ANRSC112/2007)

nu există în prezent un model de contract aprobat printr-un act normativ.

în cadrul proiectului Jaspcrs "Guidclincs on Inscrting EU Relevant Waste Management Performante Indicalors and Bcnehmarking into Tcmplatcs for Waste Operalion Contracte” a fost elaborat în anul 2013 un contract de delegare cadru al serviciului dc salubrizare. Acesta este utilizat dc autoritățile locale în procedurile dc delegare a operării serviciilor de salubrizare, dar nu a fost aprobat de către ANRSC.

 • 4.1.5 Legislația privind regulile de procedură pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii Serviciului și parteneriatele public-private

 • ■   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 98/2016”) și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 395/2016;

 • ■   Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale („Legea nr. 99/2016”) și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 394/2016;

 • ■   Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii („Legea nr. 100/2016”) și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 867/2016;

 • ■   Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor („Legea nr. 101/201 6”);

 • ■   OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat („OUG nr. 39/2018 ”).

 • 4.1.6 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare la nivelul municipiului București

H.C.G.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor in Municipiul București

H.C.G.M.B. nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București

H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 181/2017

H.C.G.M.B. nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și

H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind unele măsuri și acțiuni pentru organizările de șantier de construcții și demolări din Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare

H.C.G.M.B. nr. 123/2010 privind unele măsuri dc asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apă sub presiune a carosabilului și trotuarelor, cu modificările și completările ulterioare

H.C.G.M.B. nr. 283/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în Municipiul București

H.C.G.M.B. nr. 296/2006 privind aprobarea punctelor de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

H.C.G.M.B. nr. 107/2012 privind acordarea permisului de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București

H.C.G.M.B. nr. 108/2012 privind atingerea țintelor de reducere a depozitării deșeurilor municipale din Municipiul București

H.C.G.M.B. nr. 109/2012 privind colectarea separate a deșeurilor de către persoane fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București

H.C.G.M.B. iu'. 12/2013 privind colectarea separate a dozelor de aluminium în instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București

H.C.G.M.B. nr. 82/ 2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare si Funcționare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București

H.C.G.M.B. nr. 201/2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 in vederea înființării unei societari comerciale, in scopul prestării serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului

 • 4.1.7 Cadrul legal privind serviciul public de salubrizare la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

HCLS1 nr 357/2007 privind aprobarea strategiei de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate al Sectorului 1 al Municipiuluiu bucurești

HCLS1 nr 359/2007 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubritate al Sectorului 1 al Municipiului București

HCLS1 nr 361/2007 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile serviciului public de salubritate, al Sectorului 1 al Municipiului București în vederea delegării gestiunii

HCLS1 nr 92/2012 privind punerea în aplicare a unor măsuri dispuse prin Decizia Consiliului HCLS1 nr 178/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubritate al Sectorului 1 al Municipiului București

Concurenței nr 58/2009HCLS1 nr 82/2017 privind aprobarea documentului cadru de implementare a strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubritate în Sectorul 1 al Municipiului București

4.2 Cadrul Instituțional în sectorul deșeurilor

/ /

în figura de mai jos sunt prezentate instituțiile care au competențe în domeniul protecției mediului și implicit a gestionării deșeurilor, la nivel național, regional și local.


Figura 4: Instituții cu competențe în domeniul gestionării deșeurilor • A. Ministerul Mediului (MM)

Conform HG nr. 19/2017, MM este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

MM

 • ■   realizează politica la nivel național în domeniile protecției mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversității, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează,

 • ■   elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale guvernamentale,

 • ■   asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de. stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.

MM asigură îndeplinirea condiționalităților cx-antc și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

 • B. Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Conform HG nr. 1000/2012, ANPM este organizata si funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică si finanțata de la bugetul de stat, în subordinea MM, cu competențe în implementarea la nivel național a politicilor, strategiilor și a legislației în domeniul protecției mediului.

ANPM are în subordine 42 de Agenții Județene pentru Protecția Mediului (APM), instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat si avand statut de servicii publice deconccntrate.

ANPM exercita următoarele atribuții: planificarea strategica de mediu, monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activitatilor cu impact asupra mediului, implementarea legislației si politicilor de mediu la nivel național si local, raportările către Agenția Europeana de Mediu privind calitatea aeiului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apa.

ANPM urmărește îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare, constată neconformitățile și ia măsurile care se impun în conformitate cu competențele stabilite de legislația în vigoare. • C.  Garda Națională de Mediu (GNM)

Conform HG nr. 1005/2012, actualizata, GNM este instituție publică și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea MMAP, fiind responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecției mediului.

GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme și integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislației naționale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecției mediului.

In acest sens, GNM exercită următorclc atribuții principale:

 • ■   controlează activitățile cu impact asupra mediului și aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară;

 • ■   controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise dc autoritatea competentă pentru protecția mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare și planurile de acțiuni pentru activități economice și asigură controlul de specialitate;

 • ■   constată faptele cc constituie contravenții și aplică sancțiunile în domeniul protecției mediului, sesizează organele de urmărire penală competente și colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislației de mediu, constituie infracțiuni

 • ■   controlează investițiile care necesită aviz/acord dc mediu în toate fazele dc execuție, având acces la întreaga documentație care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice și acvaculturii;

 • ■   stabilește măsuri și termene, în conformitate cu dispozițiile legale, obligatorii pentru unitățile controlate, în vederea înlăturării deficiențelor constatate, și urmărește modul în care aceste măsuri și termene au fost îndeplinite sau respectate;

 • ■   controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale;

 • ■   constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele amenințări iminente cu un astfel de prejudiciu și efectuează investigații pentru identificarea persoanei(lor) responsabile.

 • D.  Administrația Fondului pentru Mediu

" răspunde pentru gestionarea Fondului de mediu;

 • ■   colectează taxe de mediu și finanțează proiecte care au ca obiectiv protecția mediului.

 • E.  Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrație Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)

Conform HG nr. 15/2017, MDRAPFE este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

MDRAPFE elaborează și monitorizează strategii și programe de dezvoltare a infrastructurii unităților administrativ-teritoriale, cu finanțare internă și/sau externă, precum și indicatorii de performanță ai serviciilor publice comunitare de utilități publice din categoria cărora face parte și serviciul de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestart de APA NOVA București

MDRAPFE exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul Operațional Regional 2007-2013 și 2014-2020, Programul „Inițiativa pentru întreprinderi Mici și Mijlocii”, Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013, Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 2014-2020, Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Programul Operațional ” Competitivitate”, Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, Piogiamul Opeiațional “Capital Uman”, Programul Operațional ''Ajutorarea persoanelor defavorizate”, pentru perioada de programare 2014-2020, Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Programul Operațional Sectorial „Transport”, Programul Operațional Sectorial „Mediu” și Programul Operațional „Asistență tehnică”, pentru Programul ISPA.

Autoritatea de Management (AM) POIM coordonează si gestionează POIM 2014-2020, prin Direcția Generala Programe Infrastructura Mare, îndeplinind atribuțiile ce decurg din funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Direcția Generala Programe Infrastructura Mare coordonează cele 8 Direcții Regionale

Infrastructura, organizate ca direcții la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare.

 • F.   Ministerul Afacerilor Interne

■ monitorizează serviciile dc utilitate publică și dezvoltă strategii și politici pentru îmbunătățirea calității acestor servicii.

 • G.  Ministerul Finanțelor Publice

Conform HG nr. 34/2009, cu modificările și completările ulteriuaie, MFP este organizat și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică,

în subordinca Guvernului, aplicând strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

Principalele funcții pe care le îndeplinește MFP și care prezintă relevanță pentru domeniul anlizat sunt (i) cea de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul Financiar Norvegian; (ii) funcția de de combatere a evaziunii fiscale, exercitată prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile subordonate.

In cadrul MFP funcționează Autoritatea de Certificare și Plată (ACP). Aceasta urmărește asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor externe nerambursabile primite de la Uniunea Europeană, precum și de la alte organisme internaționale donatoare. în această calitate, ACP are atribuții în ceea ce privește fondurile de preaderare, fondurile structurale și de coeziune, fondul European pentru pescuit, cât și fondurile primite în cadrul Mecanismului Financiar Spațiul Economic European.

II. Ministerul Sănătății

Conform HG nr. 144/2010, cu modificările si completările ulterioare, MS este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, reprezentând autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică.

MS elabutează politici, strategii și programe dc acțiune în domeniul sănătății populației, în acord cu Programul de guvernare, coordonează și controlează implementarea politicilor, strategiilor și programelor din domeniul sănătății populației, la nivel național, regional și local.

MS are în subordine 42 de Direcții de Sanatate Publica județene (DSP), instituții publice cu personalitate juridică, finanțate integral de la bugetul de stat si avand statut de servicii publice deconcentrate.

Conform Legii nr. 458/2002 (modificata si completata prin Legea nr. 311/2004) privind calitatea apei potabile, MS supraveghează sanitar si controlează monitorizarea calitatii apei efectuata de către producător si/sau distribuitor. Dc asemenea, MS controlează calitatea apei folosite in industria alimentara de către producător, calitatea apei îmbuteliate, avizeaza sanitar produsele si materialele in contact cu apa, asigura monitorizarea de audit, informarea si raportarea către Comisia Europeana. • I. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități

Publice

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată, ANRSC este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Admistrației Publice și Fondurilor Europene, avand ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, fiind finanțată integral din venituri proprii obținute în condițiile legii.

Potrivit competențelor acordate prin lege, ANRSC:

 • ■   monitorizează delegarea operării serviciilor de gestionare a deșeurilor;

 • ■   eliberează și anulează licențe pentru operatorii de salubritate;

 • ■   elaborează metodologii și regulamcnte-cadru pentru domeniul serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare;

 • ■   aprobă tarifele și modificarea tarifelor serviciilor de salubritate.

J.   Agenții teritoriale ale ANRSC

Nu aupersonalitate juridică. Regulamentul de organizare și funcționare al ANRSC nu specifică atribuții pentru cele 8 agenții teritoriale.

K.  Consiliul General al Municipiului București

asigură implementarea la nivel local a obEgaților privind gestionarea deșeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană;

coordonează activitatea consiEilor locale ale primăriilor de sector;

constituie, în structura proprie, Unitatea de Implementare a Proiectului;

elaborează, revizuiește și monitorizează implementarea Strategie de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București și a Planului de gestionare a deșeurilor în Municipiul București;

arc competențe exclusive privind organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energelice a deșeurilui - în această activitate este inclusă reciclarea (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică cum ar fi digestia anaerobă), incinerarea cu valorificare energetică deșeurilor;

are competențe exclusive privind organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare (TMB);

 • ■   arc competențe exclusive privind administrarea depozitelor de deșeuri și/sau instalațiilor de eliminare (în această activitate este și incinerarea fără valorificare energetică deșeurilor) a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • ■   are competența exclusivă de coordonare, monitorizare și control al Serviciului, de stabilire și aprobare a indicatorilor de performanță ai Serviciului, după dezbaterea pubEcă a acestora.

 • L.   Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București

 • ■   răspunde de prestarea activității de colectare separată și transportul separat a deșeurilor municipale (inclusiv deșeurile voluminoase și deșeurile periculoase) și a deșeurilor din construcții și desființări și de activitatea de sortare a deșeurilor municipale;

 • ■   răspunde de activitatea de sortare a deșeurilor

M.  Direcția locală de sănătate publică

 • ■   coordonează si implementează la nivelul municipiului București activitatile medicale cuprinse in programele naționale de sanatate privind protejarea sanatatii si prevenirea inbolnavirilor asociate factorilor de risc in relație cu mediul de viata si de munca si aprovizionarea cu apa potabila, monitorizează, evalueaza si participa la asigurarea calitatii apei potabile din teritoriu si elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situațiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit in conformitate cu legislația in vigoare si normativele europene.

 • ■   elaborează programe legate de sănătatea pubEcă;

 • ■   supervizează și monitorizează impactul activităților de gestionare a deșeurilor asupra sănătății populației.

N.  Agenția pentru protecția mediului

 • ■   APM București si APM Ilfov sunt instituții publice cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cu statut de serviciu pubhc deconcentrat, finanțate integral de la bugetul de stat.

U. Comisariatul Municipiului București al Gărzii Naționale de Mediu

Comisariatul Municipiului București îndeplinește, la nivelul Municipiului București, atribuțiile GNM privind controlul respectării măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, participând în mod direct la acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de natură infracțională în domeniul său de activitate.

controlează și impune cerințe legale de mediu la nivel local;


■ aplică penalități operatorilor locali pentru ncrcspcctarea legislației în domeniul protecției mediului.

P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Autoritățile administrației publice locale din municipiul București sunt:

 • ■   Consiliul General al Municipiului București (CGMB) și consiliile locale ale sectoarelor, ca autorități deliberative, precum și

 • ■   Primarul General al municipiului București și primarii sectoarelor, ca autoritate executivă, aleasă în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

 • ■   Primăria Sectorului 1 al Municipiului București (PS1)

PS1 este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale aparatului propriu de specialitate.

Coordonarea, gestionarea și monitorizarea aspectelor legate de implementarea proiectelor finanțate din fonduri publice sunt în responsabilitatea PS1, prin aparatul și direcțiile de specialitate ale Primăriei.

4.3 Aspecte generale privind contractele de gestiune de deșeuri

Este important de precizat că, potrivit cadrului legal incident, prestarea de activități componente ale Serviciului, precum și construirea și exploatarea instalațiilor și echipamentelor de infrastructură aferente nu se poate realiza, conform legii, decât în baza unui contract dc salubrizare, chiar dacă deținerea licenței de operare ANRSG nu mai este obligatorie pentru toate activitățile.

Precizăm că termenul de „contract de delegare” se utilizează în sens generic, conform legislației în vigoare la data elaborării prezentului document, fiind termenul utilizat de Legea nr. 51/2006. Contractele încheiate înainte dc intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2006 au alte denumiri, însă, în esență, sensul legii este acela de a exista un contract de salubrizare (fie el de altă natură decât contractele de delegare încheiate în temeiul Legii nr. 51/2006), încheiat valabil conform legii în vigoare la data semnării sale, între operator și unitatea administrativ-teritorială (Sectorul 1 al Municipiului București - pentru stație de sortare).

Prin urmare, se consideră că îndcpEncsc condiția legală doar acei operatori care au încheiate contracte de salubrizare cu Sectorul 1 al Municipiului București, care au în obiectul lor activitatea desfășurată efectiv prin instalațiile respective, indiferent de denumirea contractului, chiar dacă sunt încheiate înainte de apariția Legii nr. 51/2006 care denumește aceste contracte ca fiind „de delegare”.

Analiza contractelor existente la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București s-a făcut pornind de la informațiile și documentele puse la dispoziție, raportat la prevederile legale incidente.

Legea nr. 51/2006 prevede expres în cadrul art. 29 alin. (11) că un contract de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

,,a) denumirea părților contractante;

 • b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;

 • c) durata contractului;

 • d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;

 • e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;

 • f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune;

 • g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului;

 • h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora;

 • i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;

 • j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;

 • k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;

 • l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau delegatarului, după caz;

 • m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe


  re dm țar easerviciului/activității de utilități publice și gradul dc suportabilitatc al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie dc calcul;

 • n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;

 • o) răspunderea contractuală;

 • p) forța majoră;

 • q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale;

 • r) condițiile dc restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;

 • s) menținerea echilibrului contractual;

 • t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

 • u) forța de muncă;

 • v) alte clauze convenite de părți, după caz”.

De asemenea, același articol 29 din Legea nr. 51/2006, la alin. (10), prevede expres că un contract de delegare a gestiunii trebuie să fie obligatoriu însoțit de următoarele anexe:

„a) caietul de sarcini privind fumizarea/prestarea serviciului;

 • b) regulamentul serviciului;

 • c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • d) procesul-verbal de predare-preluarc a bunurilor prevăzute la lit. c);

 • e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.”

Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și coordonarea serviciului de salubrizare. Serviciul public de salubrizare al Municipiului București face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul și conducerea administrației publice locale în scopul salubrizării localității.4.4 Concluzie analiza legislației:


Aspectele relevante ale legislației au fost extrase corespunzător celor trei zone relevante: legislația de mediu, legislația conexă privind funcționarea UAT și legislația privind salubrizarea. Obiectivul principal al Sectorului 1 este conformarea integrală cu legislația în vigoare si luarea unor măsuri imediate pentru îndeplinirea țintelor/obligațiilor derivate din legislație:


în continuare, cu albastru, au fost marcate prevederile legislative relevante pentru analiză:


4.4.1 Legislația de mediu:


Act normativ


Text relevant                                                    Explicație

19. deșeu - orice substanță, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care deținătorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-1 arunca;

 • 20. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau

Clasificarea deșeurilor pentru                           alte                          scopuri; l

 • 21. deșeuri periculoase - dcșcurilc încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;


Ordonanța de urgență      nr.

L95/2005 plivind protecția mediului


Art. 70. - Pentru asigurarea unui mediu dc viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, precum și, după caz, persoanele fizice și juridice             au             următoarele             obligații:

h) să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

(3) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă dc la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor                   prevederi                    legale:

1. obligația persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației dc mediu și a persoanelor juridice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului;


Se instituie obligația de a nu degrada mediul prin depozitări nccontrolatc dc deșeuri de orice fel si se stabilesc sancțiuni pentru neindeplinire

Se instituie obligația de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației dc mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor             dc

reglementare a protecției mediului:Legea       nr.

211/2011 privind regimul deșeurilor


Art. 22 (3) Persoanele juridice care dețin autorizațic/autorizațic integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei                          terțe                          persoane.

 • (4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Art. 14. - 28/10/2016- Art. 14.-a fost modificat prin Ordonanță de urgență                                                68/2016

 • (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

 • (2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului.

Art. 13. - Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora

Art. 19. -   (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au

obligația să supună dcșcurilc care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele                              art.                               20.

 • (2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al

protecției mediului pentru activitatea de eliminare a deșeurilor au următoarele                                                   obligații:

 • a) să asigure eliminarea în totalitate a deșeurilor care le sunt încredințate;

 • b) să folosească cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică

costuri excesive       pentru       eliminarea deșeurilor;

 • c) să amplaseze și să amenajeze instalația de eliminare a deșeurilor

într-un spațiu și în condiții stabilite de autoritățile teritoriale pentru protecția                   mediului                   competente;

 • d) să introducă în instalația de eliminare numai dcșcurilc menționate în autorizația emisă de autoritățile competente și să respecte tehnologia de eliminare aprobată de acestea.

 • (3)       Abandonarea       deșeurilor       este       interzisă.

 • (4) Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.

  Se instituie obligația privind numirea unei persoane responsabile             cu

  managementul deșeurilor pentru persoanele juridice care dețin autorizație de mediu ; lipsa responsabilului de mediu se sancționează cu amendă


  Se instituie obligaba colectării separate a deșeurilor din hârtie, metal, plastic și sticlă și santionarea nerespectarii acesteia ;


  Se instituie obligația valorificării deșeurilor Interzicerea abandonării deșeurilor și depozitarea în locuri neautorizate


 • 4.4.2 Legislație conexă privind funcționarea UAT:

Nr. crt


Text legislativ


Text extras din :
I                Art. 17. - Consiliile locale și consiliile județene pol hotărî asupra participării cu capital

Legea

administrației

Termen


ori cu bunuri, in numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la Act                  Text sau Obiectiv

reglementare

Legea          nr. (3)1 Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:

Salubrizare

r Servicii Legea administrației publice locale nr. 21572001 (rlj


211 72011 p țjyj ț I ! a) colectarea separată și transportul separat al regimul deșeurilor ...» deșeurilor municipale și al ...   . .

’ (3) Hotărârile                 . Luupur cu votul a doua treimi din

• deșeurilor similare numărul total ai consule             . , ,      ...            ,  .

o provenind din activități comerciale dm

 • 4.4.3 Legislație privind salubrizarea:

Legislație aplicabilă, inclusiv obiective/ținte rezultate din legislație:


■    industrie și
■     instituții,
o inclusiv fracții colectate separat,
 • •    fără a aduce atingere fluxului de

o deșeuri de echipamente electrice și electronice,

o baterii și

o acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de rcamenajarc și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
d) opcrarca/administrarca stațiilor de transfer pentru dcșcurilc municipale și deșeurile similare;
e) sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

1) maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pc căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

i) organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
j) administrarea
•   depozitelor de deșeuri și/sau a
•   instalațiilor de eliminare a deșeurilor
o municipale și a
o deșeurilor similare;
 • k) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

(4) In sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au

Deșeuri categorii


următoarele semnificații:

 • 2. deșeu menajer - deșeurile provenite din gospodării/ locuințe;

 • 3. deșeu municipal - deșeurile menajere și similare;

 • 4. deșeuri similare - deșeurile care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere.

 • (5) Autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un Colectare

sistem de colectare separată pe minimum 4fracții, respectiv

separată 4 fracții/ neîndeplinit


 • •    hârtie,

 • •    mase plastice,

 • •    metale și

 • •    sticlă.


Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a

deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare - Sectorul 1 al Municipiului București
 • (6) în situația în care nu este posibilă, din punct de vedere

 • •    tehnic,

 • •   economic,

 • •    al protecției mediului,

 • •    al sănătății populației și

 • •    al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare corespunzătoare,

implementarea unui sistem de colectare separată pe minimum 4 fracții, autoritățile administrației publice locale au obligația să implementeze un sistem de colectare separată a deșeurilor municipale pe minimum 2 fracții,

 • •   umed și

 • •    uscat,

 • •    ji de sortare prin care să obțină cel puțin cele 4 fracții prevăzute la alin. (5).

 • (7) Biodeșeurile colectate separat din deșeurile municipale și deșeurile similare, de la

 • •    deținătorii de deșeuri și/sau de la

 • •    stațiile de

o transfer și de

o sortare,

sc transportă către

 • •    stațiile de producere a compostului ori către

 • •    alte instalații de procesare și tratare adecvată,

dacă valorificarea biodeșeurilor sc face fără riscuri pentru sănătatea populației și mediului

sau

se transportă în vederea eliminării la depozitele de deșeuri.


Colectare separată     2

fracții       cu

sortare ulterioară în 4 fracții


Transport


 • (8) La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii dc deșeuri, sc efectuează numai dc către

• operatorii licențiați

o care au contracte dc delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau,

o în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

 • (9) Unitățile administrativ-teritoriale au calitatea dc deținător legal al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria lor teritorială.


Transportatori


Deșeuri

Proprietate


ART. 3

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii'.

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

 • c) responsabilitatea față dc cetățeni;

 • d) conservarea și protecția mediului înconjurător;

c) asigurarea calității și continuității serviciului;

f) tarifarca echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului


Salubrizare -

Principii     —

Criterii      în

luarea deciziei


prestat;


g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al. iililizătorilbt;


R.E


■"f • h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administradv-teritoriale și a banilor publici;

 • j) securitatea serviciului;

 • k) dezvoltarea durabilă.

ART. 4

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei

infrastructuri tchnico-edilitarc specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubiizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) în sensul prezentei legi, sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte de colectare separată a deșeurilor,

 • b) stații de producere a compostului;

 • c) stații de transfer;

 • d) stații de sortare;

 • e) baze de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare;

 • f) depozite de deșeuri;

 • g) incineratoare;

 • h) stații de tratare mecano-biologicc.

 • (6) Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației. Depozitele pentru deșeurile municipale se amplasează conform Strategici naționale de gestionare a deșeurilor și Planului național de gestionare a deșeurilor*), aprobate potrivit legii.

 • (7) Se interzice operatorilor licențiați încredințarea la depozitare a fracției valorifîcabilc colectate separat la sursă.

CAP. II

Autorități și competențe

ART. 5

(1) Autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare, ținând seama de

 • •    prevederile legislației în vigoare, de

 • •   documentațiile de

o urbanism,

o amenajarea teritoriului și

o protecția mediului, precum și de

 • •   programele de dezvoltare economico-socială a unităților administrativ-tcritorialc.

  ded) stimularea mecanismelor economici de piață;

c) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • h) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

 • j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

 • k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • l) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

 • m) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de

gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

ART. 6                                                                 Competențe

(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativteritoriale/                         pentru

sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește           înființare,

 • •   înființarea,                                                                          organizare,

 • •    organizarea,                                                                        gestionare,

 • •   gestionarea,                                                                    coordonare,

’   coordonarea și                                                                 atribuire


 • •    atribuirea serviciului de salubrizare a localităților,

având următoarele atribuții în domeniu:

 • a) stabilirea

 • •   programelor de

o reabilitare,

o extindere și

o modernizare a infrastructurii existente, precum și a

 • •   programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de

 • c) elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • d) participarea Ia constituirea unei asociații de dezvoltare intcrcomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;

c) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de infrastructurii aferente;


 • g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;

 • h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor

serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

 • i) stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare;

 • k) stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • l) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice*) elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părți;

 • n) sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire ia furnizarca/prestarea serviciului de salubrizare;

 • p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condițiile prevăzute la lit. k);

 • q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligațiile operatorilor economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați din deșeurile municipale, în condițiile

prevăzute de lege.

Permanent


Autoritățile administrației publice locale au obligația să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri:
hârtie,
metal,
plastic și

sticlă. • •    sticlă

provenind din

 • •   deșeurile menajere și, după caz, provenind din

 • •    alte surse,

o în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere

2020


• un nivel de pregătire pentru

 • •    reutilizare,

 • •    reciclare și

 • •    alte operațiuni de valorificare materială,

 • •   inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale,

de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări

Hotărârea Guvernului nr.

349/2005

privind

Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la

•   35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995

Derogare pentru 2020

depozitarea

Iulie - 17

deșeurilor

Sistarea activității de depozitare a tuturor depozitelor neconforme municipale (conform listei din Anexa 5 a hotărârii)

Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în hotărâre

Permanent

LEGE

Nr.

• Valorificarea sau

Anual

249/2015 din

28

• incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie

octombrie 2015

a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje

privind

Reciclarea a minimum 55°/> din greutatea totală a materialelor de ambalaj

Anual

modalitatea

de

conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea

gestionare

a

fiecărui tip de material conținut in deșeurile de ambalaje:

ambalajelor și

a

• 60% din greutate pentru sdelă;

ambalaje

• 60% din greutate pentru hârtic/cartoti;        |C

 • • 50% din greutate pentru metal;

 • • 15% din greutate pentru lemn;

• 22,5% din greutate pentru plastic, cotisidcrându-sc numai materialul reciclat sub formă de plastic.

5 Analiza situației existente

5.1 Descrierea situației actuale

 • A. Scurtă prezentare a contextului privind politica de gestionare a deșeurilor în

București

Gestionarea deșeurilor reprezintă una dintre problemele majore cu care se confruntă România, cu impact semnificativ asupra mediului si sănătății populației. Aspectele vizate se referă în principal la activitățile dc colectare, transport, tratare. valorificare și eliminare a deșeurilor.

Practicile dobândite în gestionarea inadecvată a deșeurilor moștenite din trecut, utilizate în prezent în România, au condus la neconformarea unui număr mare de depozite și la depozitarea inadecvată a unor cantități considerabile de deșeuri care sunt generate atât de populație, cât si de instituții și agenți economici.

Politicile UE din domeniul managementului deșeurilor evidențiază importanța unei abordări integrate în gestionarea deșeurilor, care include construcția facilităților de tratare și eliminare a deșeurilor împreună cu măsuri de prevenire a producerii deșeurilor și reciclare, conforme cu ierarhia principiilor: prevenirea producției de deșeuri și a impactului negativ al acesteia, recuperarea și valorificarea deșeurilor prin reciclare, refolosire și depozitarea finală sigură a deșeurilor, acolo unde nu există posibilitatea recuperării.

Armonizarea politicilor naționale privind protecția mediului și managementul deșeurilor cu legislația și practicile europene din acest domeniu implică nu numai o nouă abordare a problematicii deșeurilor, ci și realizarea unei infrastructuri moderne, flexibile și adecvate, cu ajutorul căreia să se asigure respectarea obligațiilor asumate de România prin Tratatul de Aderare și totodată, conformarea cu cerințele Acquis-ului comunitar.

In scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător dc gestionare a deșeurilor din momentul dc față și al conformării cu legislația UE și din România în domeniu, Sectorul 1 al Municipiului București este obligat să dezvolte actualul sistemul de management al deșeurilor care va trebui să facă dovada unor performante calitative si cantitative superioare actualului sistem de salubrizare.

Relațiile instituționale și partajul de competențe dintre Municipiul București și sectoare sunt reglementate în principal de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și de legile care


specială.


 • B,   Sistemul de gestionare a deșeurilor municipale din Sectorul 1 se prezintă după cum urmează:

 • - Deșeurile sunt colectate de la generatori (populație, operatori economici, instituții) și transportate la instalații de tratare. O parte din ele sunt tratate înainte de depozitare (sortate și/sau tratate biologic), o parte fiind direct depozitată.

 • - Deșeurile reciclabile rezultate sunt reciclate/valorificate la operatorii economici de profil. O parte din deșeurile colectate sunt transmise direct la reciclatori, fără a mai necesita sortare.

 • - Deșeurile stradale sunt gestionate de operatorii care prestează activitățile de salubrizare stradală. Deșeurile rezultate din întreținerea parcurilor și grădinilor sunt gestionate, în cea mai mare parte, de ADP Sector 1.

 • - în Sectorul 1 al Municipiului București își desfășoară activitatea atât operatori de salubrizare care au încheiate contracte pentru serviciile prestate cu Primăria de sector cât și operatori de salubrizare care nu au încheiate contracte pentru serviciile prestate cu autoritatea locală.

 • C.   Din punct de vedere instituțional, principalele deficiențe ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipale în Sectorul 1 sunt următoarele:

 • - Activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare nu este realizată numai de către operatori licențiați cărora li s-a delegat această activitate sau care au încheiate contracte de salubrizare. Există și alți operatori care colectează deșeurile menajere și similare fără a avea un contract de salubrizare in acest sens. De asemenea, există generatori de deșeuri similare care transportă direct deșeurile la depozitare;

 • - Operarea instalațiilor de tratare (sortare, compostare, tratare mecanic-biologică) nu se realizează în baza unui contract de salubrizare:

în conformitate cu Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, autoritățile locale trebuie să deruleze Programe de investiții care sa includă etape de implementare a unui sistem de management integrat: Prevenire, Colectare și Colectare Selectivă, Valorificare și Reciclare, Tratare și Eliminare, în paralel cu închiderea depozitelor de deșeuri neconforme.

Legislația europeană a impus o nouă abordare a problemei deșeurilor, pornind de la necesitatea de a salva resursele naturale, pentru a reduce costurile dc administrare și de a găsi soluții eficiente pentru reducerea impactului deșeurilor asupra mediului. Prin urmare, noile cerințe tehnice pentru locațiile și funcționare a instalațiilor specifice de gestionare a deșeurilor au devenit mai stricte!

5.2 Analiza operațională

 • 5.2.1 Prezentare generală a modalității curente de gestiune a deșeurilor

la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București

Compania ROMPREST SERVICE S.A este operator al serviciului de salubrizare în sectorul 1 al Municipiului București, în baza Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a sectorului 1 al Municipiului București nr. J077/S/30.06.2008, încheiat cu Consiliul Local al Sectorului 1 (pe o perioadă de 25 ani - art.4 din contract2) având ca obiect principal prestarea de servicii de salubrizare, în conformitate cu prevederile dispozițiilor regulamentului de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1.

Activitățile prestate de ROMPREST SERVICE S.A. în Sectorul 1 al Municipiului București sunt:

 • ■   precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim speciale;

 • ■   măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • ■   curățarea și transportul zăpezii pc căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;


 • ■   colectarea cadavrelor animalelor dc pe domeniul public și predarea acestora unităților dc ecarisaj;

 • ■   colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, DEEE);

 • ■   colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și desființări, pe baza unor contracte individuale de prestări servicii încheiate cu beneficiarii acestor activități.

In conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al ADP Sector 1, acesta asigură, în limita fondurilor bugetare aprobate, întreținerea, amenajarea reamenajarea și curățenia spațiilor verzi în privința cărora deține un drept de administrare legal constituit.

 • 5.2.2 Instalațiile de tratare/sortare

Sectorul 1 al Municipiul București este deservit și de o serie de instalații de sortare/tratare a deșeurilor, care nu fac parte din domeniul public al municipiului sau al Sectorului și nici obiectul unui contract de delegare.

în privința activitățiilor de compostare a deșeurilor vegetale, prin HCGMB nr. 108/2012 s-au stabilit următoarele:

 • - art. 3 "Administrațiile Domeniului Public al sectoarelor 1-6, Administrațiile Piețelor 1-6, piețele și oboarele care nu se află sub administrarea Primăriilor sectoarelor 1 -6, operatorii de salubrizare autorizați și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, în cazul în care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu au asigurată compostarea prin mijloace proprii a deșeurilor biodegradabile, au obligația să valorifice aceste deșeuri la sisteme autorizate în acest sens pentru această activitate, sau la sistemul existent în cadrul Administrației Lacuri Parcuri Agrement București”. .

 • - art. 7 ”(...) Investițiile aferente vor fi realizate de către operatorii de salubrizare autorizați și de către administratorii depozitelor de deșeuri.”

Nu s-au identificat contracte existente încheiate cu Sectorul 1 al Municipiului București care să aibă ca obiect sortarea/ tratarea deșeurilor.

 • 5.2.3 Colectarea deșeurilor

O parte din deșeurile colectate de Romprest sunt transmise direct la reciclatori, fără a mai fi

necesară sortarea.


Dcșcurilc stradale sunt gestionate dc Romprest. Deșcurile rezultate din întreținerea parcurilor și grădinilor sunt gestionate, în cea mai mare parte, de ADP Sector 1,

Pe lângă operatorii de salubrizare care au încheiate contracte cu sectoarele Municipiului București pentru colectarea deșeurilor menajere și/sau asimilabile, deșeurile mai sunt colectate și de alți operatori de salubrizare, respectiv de către alți operatori autorizați (autorizație de mediu) pentru colectarea deșeurilor reciclabile care nu dețin contract cu sectorul 1.

în Sectorul 1 al Municipiului București colectarea deșeurilor se realizează în doua variante:

 • ■   Colectarea deșeurilor în amestec (principal)

 • ■   Colectarea separată a deșeurilor reciclabile (secundar)

 • A.  Colectarea deșeurilor în amestec

Colectarea deșeurilor menajere în Sectorul 1 se realizează, în cea mai mare parte, în amestec. Astfel, conform datelor primite, la nivelul Sectorului există cel puțin 2.000 puncte de colectare a deșeurilor reziduale.

 • B.   Colectarea separată a deșeurilor reciclabile

In ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor reciclabile, infrastructura existentă este alcătuită din cea. 4-50 de puncte de colectare supraterane, în care se realizează colectarea deșeurilor reciclabile pe 3 fracții — hârtie/carton, plastic/metal și sticlă.

Infrastructura existentă este însă puțin și incorect utihzată de generatori, cantitățile de deșeuri colectate separat de la populație fiind reduse și cu un grad uneori ridicat de impurilicaie. Conform datelor comunicate de Romprest către PMB, în anul 2016 au fost colectate separat cea. 27.000 tone de deșeuri. în plus, mai există încă practica descărcării și implicit amestecării a fracțiilor colectate separat într-o singură mașină, în vederea transportului, practică ce descurajează generatorii în utilizarea infrastructurii de colectare separată.

De cele mai multe ori, recipientele pentru containerele dc tip clopot pentru colectarea deșeurilor reciclabile au fost puse la dispoziția operatorilor de salubrizare de către organizațiile de transfer al responsabilității din domeniul gestionării ambalajelor și a deșeurilor dc ambalaje (ex. ECO-ROM AMBALAJE S.A.).

Cu excepția containerelor tip clopot puse la dispoziție de către organizațiile de transfer, restul echipamentelor de colectare separată a deșeurilor (recipiente și mașini) aparțin operatorului de salubrizare, nefiind bunuri de retur.

 • C. Frecvențele de colectare a deșeurilor menajere și similare

Conform datelor transmise, frecvențele de colectare practicate variază astfel:

L-'

Studiu oportunitate - Pagina 57 din 242

colectarea deșeurilor reziduale menajere din zonele de casc (din poartă în poartă) — de la 1 dată până la de 2 ori pe săptămână;

colectarea deșeurilor reziduale menajere din zonele de blocuri (puncte de colectare) - de la de 2 ori/săptămână până la frecvență zilnică;

colectarea deșeurilor reciclabile menajere din zonele de case (din poartă în poartă) — de la o frecvență săptămânală până la o frecvență de 1 dată la 2 săptămâni;

colectarea deșeurilor reciclabile menajere din zonele de blocuri (puncte de colectare) - de la 1 dată până la de 2 ori pe săptămână;

colectarea deșeurilor similare (reciclabile și reziduale) — la cerere.

 • 5.2.4 Tratarea deșeurilor colectate de pe teritoriul Sectorului 1 al Municipiului București

Mare parte din cantitatea de deșeuri generată și colectată din Sectorul 1 al municipiului București este tratată în instalații care se află pe raza teritorială a Sectorului, dar și în județul Tlfov. Toate aceste instalații nu fac parte din domeniul public al municipiului sau al sectoarelor.

Cu excepția ALPAB pentru celelalte instalații nu există contracte de salubrizare încheiate cu Municipiul București (sau cu sectoarele pentru stațiile de sortare).

■ Stații de sortare a deșeurilor colectate de pe teritoriul Sectorului 1

în zona de analiză (sectorul 1) există 2 stații de sortare a deșeurilor municipale, cu o capacitate totală autorizată dc cca. 250.000 tone/an. Aceasta sunt operate de:

 • ■  - S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L. (capacitate de aproximativ 105.000 tone/an) și

 • ■  - S.C. ROMWASTE SOLUTIONS S.R.L. (cu o capacitate de 150.000 tonc/an).

în afară de cele două instalații, operatorul de salubritate Romprest utilizează și serviciile instalației de sortare a deșeurilor ale S.C. 3R GREEN S.R.L. (Ilfov — Rudeni), stație a cărei capacitate este de aproximativ 10.000 tone/an.

Precizăm faptul că existența Contractului dc salubrizare (delegare a gestiunii) este necesară atât pentru construirea, cât și pentru operarea instalațiilor.

în ceea ce privește activitatea sortare a deșeurilor, precizăm faptul ca nu s-au identificat contracte de salubrizare încheiate cu Sectorul 1 al Municipiul București care să aibă ca obiect sortarea/ tratarea deșeurilor.

Depozite de deșeuri
In zona analizată își derulează activitatea 1 depozit conform dc clasă b), (depozitul dc la Chiajna) și alte două în județul Ilfov (depozitele de la Vidra și Glina).

Depozit conform S.C. IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Chiajna, construit în asociere cu Primăria Municipiului București, se află pe același amplasament cu stația de sortare și cu instalarăți de tratare mecano-biologică, situat în București, sector 1, strada Drumul Poiana Trestiei nr. 17-27. Depozitul, în funcțiune din anul 1999, a fost proiectat cu o capacitate totala de 4,5 miEoane mc, având în componență 7 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 24 ha. In prezent 5 celule au fost umplute și sunt în procedură de închidere și alte 2 celule sunt în operare. Conform datelor furnizate de operator, capacitatea disponibilă la 31 decembrie 2016 era de 1.229.000 mc.

Depozitul, alături de instalația de tratare biologică de pe amplasament, este operat în baza Autorizației integrată de mediu nr. 15 din data de 14.02.2018

Depozit conform S.C. ECOSUD S.A.

Depozitul dc deșeuri nepericuloase dc la Vidra a fost construit in asociere cu Primăria Municipiului București in comuna Vidra, satul Sintești, județul Ilfov, fiind dat in exploatare in anul 2001, pe o perioadă 20 de ani, cu posibilitate de prelungire. Capacitatea totală proiectată este de 11,5 milioane mc, având în componență 8 celule care ocupă o suprafață totală de cca. 42 ha. La data revizuirii autorizației de mediu (august 2016), activitatea de depozitare se desfășura în celulele 1-5 și în zona de unire a celulelor 1,2,3 și 4. Celulele 1-4 erau închise temporar, celula 5 fiind în exploatare. Conform datelor furnizate dc operator, capacitatea disponibilă la 31 decembrie era de cca. 5 milioane, tone. Depozitul este in curs de autorizare.

Depozit conform S.C. ECOREC S.A.

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Glina a fost construit pe un amplasament pe care era funcționa un depozit neconform de deșeuri, locul unde deșeurile din municipiul București erau depozitate încă dinainte de 1977. Practic, organizarea exploatarea depozitul neconform a început odată cu eliminarea pe acest amplasament a cantităților uriașe de deșeuri rezultate în urma cutremurului din 1977. Pe acest amplasament, cu o suprafață totală de 119 ha, a fost închis vechiul depozit neconform (37 ha) și a fost construit și dat în exploatare noul depozit. Capacitatea totală proiectată este de 24,6 milioane mc cu un număr total de 8 celule. In prezent, conform declarațiilor operatorului, din capacitatea totală construită de 2,9 miEoane mc (2 celule) mai este disponibilă o capacitate de circa 1 milion mc.

Depozitul funcționa în baza autorizației de mediu nr. 57 revizuită la 04.06.2008. în data de 01.06.2017 această autorizație a expirat, instalația fiind în curs de reautorizare.

A. Concluzii:

Menționarea operatorilor care nu au încheiate contracte cu Sectorul 1 al Municipiului București, respectiv cu Primăria Generală a Municipiului București pentru activitățile de tratare (sortare/ tratare mecano-biologică) în cuprinsul acestui document s-a realizat doar în scopul prezentării situației actuale din punct de vedere tehnic (al capacităților și al cantităților) și nu poate avea implicații în ceea ce privește legalitatea modului în care aceste servicii sunt prestate și nu reprezintă, sub nicio formă, o recunoaștere a calității lor de operatori de către autoritățile locale, în condițiile în care nu există contracte de salubrizare încheiate cu aceștia. Astfel, respectivii operatori nu vor putea aduce ca argument în sprijinul tezei legalității serviciilor prestate simpla menționare a lor în cuprinsul acestui document.

De asemenea, menționarea situației actuale în privința activității de sortare este menită să pună în evidență urgența luării unor măsuri de către autoritatea locală a Sectorului 1, pentru conformare integrală cu legislația.

Oțiunile în privința gestiunii activității de sortare vor fi analizate în capitolele de mai jos.

5.3 Analiza riscurilor existente

Conformitatea sistemului existent de gestionare a deșeurilor cu legislația în vigoare

Conformitatea sistemului existent de gestionare a deșeurilor municipale cu legislația în vigoare este analizată atât din perspectivă tehnică, cât și din perspectivă instituțională.

5.3.1 Din punct de vedere tehnic,

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor municipale prezintă puncte de slabe, care sunt prezentate în cele ce urmează.

 • a) Grad scăzut de colectare separată a deșeurilor reciclabile menajere și similare

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilm cu mudificările și completările ulterioare prevede la art. 17 ca autoritățile administrației publice locale au obligația că începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puțin următoarele tipuri de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Deși raia de reciclaie în ultimii 3 ani (2015-2018) a fost mai ridicată (raportat la cantitatea totală de deșeuri reciclabile generate) - aceasta nu este rezultatul implementării și utilizării unui sistem de colectare separate, de către operatorii cărora                                              ort. O


marc parte din dcșcurilc reciclabilc trimise la reciclare sunt colectate de alți operatori decât operatorii de salubrizare cărora li s-a delegat activitatea (operatori autorizați pentru colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație, fie alți colectori).

In cazul în care cantitatea de deșeuri reciclate în anul 2016 (ultimul an de referință din documentele analizate în SO) se raportează la întreaga cantitate de deșeuri municipale, atunci gradul de reciclare ajunge la 15%. Această valoare este însă mult mai mică decât obiectivul pentru anul 2017 prevăzut la art. 9 alin. (1) Et p) din OUG 196/2006 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul pentru anul 2019 pentru unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor — cum este și Sectorul 1 - , este de reducere a cantităților de deșeuri municipale depozitate cu 25%. In cazul neîndepEnirii acestui obiectiv, unitățile administrativ-teritoriale vor plăti în anul 2019, conform Anexei 6 a OUG 74/2018 o penalitate de 30 lei/tonă pentru diferența corespunzătore obiectivului și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare, iar începând cu anul 2020, câte 80 lei/tonă.

 • b) Sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec

Deși în prezent există un număr de trei (3) stații de sortare cu o capacitate totală de 260.000 tone/an, mare parte funcționează în principal pentru sortarea deșeurilor menajere și similare în amestec. Principalul scop al stațiilor de sortare nu este sortarea deșeurilor în vederea reciclării, ci producerea de RDF, care este valorificat la fabricile de ciment.

Chiar și în aceste condiții, capacitatea totală utilizată a stațiilor de sortare a fost de circa 150.000 tone (circa 65% din capacitatea totală).

UtiEzarca stațiilor de sortare în cea mai marc parte pentru deșcurilc colectate în amestec, deși unele stații au fost proiectate și ar putea sorta deșeuri colectate separat, este determinată de gradul foarte scăzut al colectării separate. In plus, stațiile de sortare sunt operate în sensul producerii de RDF pentru a reduce cantitatea de deșeuri depozitată. Unul din motive a fost taxa de depozitare, care a fost implementată pentru o perioadă scurtă de timp (doar prima jumătate a anului 2017, urmând a se aplica din nou începând cu anul 2019).

Un alt motiv este penalitatea aplicată unităților administrativ-teritoriale în cazul neîndeplinirii obiectivului de reducere a cantității depozitate până la 1 iulie 2017 (art. 9 alin. (1) lit p) din OUG 196/2006 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare), obiectiv care se calcula prin raportare la cantitatea depozitată în anul anterior.

 • c) Grad foarte scăzut de compostare a deșeurilor din parcuri și grădini

 • d) Lipsa unui sistem de colectare separată a deșeurilor periculoase municipale

 • e) Nu întreaga cantitate de deșeuri este pre-tratată înaintea depozitării

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor prevede la art. 7 (5) ca depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor legislative.

în perioada 2015-2018 (conform anexa 1) circa 280.000 tone de deșeuri au fost pre-tratate, ceea ce reprezintă circa 50°/o din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în Sectorul 1, conform mediilor anuale .

Nu întreaga cantitate însă de deșeuri pre-tratate respectă prevederile Hotărârii Curții Europene de Justiție în cazul C-323/13 (Malagrottd). Una din prevederile acestei hotărârii este aceea că nu orice metodă de pre-tratare trebuie implementată, ci aceea care este cea mai adecvată pentru reducerea pe cât posibil a impactelor negative asupra mediului și sănătății umane. Metoda de tratare trebuie să pună în aplicare ierarhia de gestionare a deșeurilor și să urmărească cel mai bun rezultat privind mediul.

Ori din descrierea situației actuale rezultă că metodele de pre-tratare utilizate nu sunt primele din ierarhia de gestionare a deșeurilor, mare parte din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în Sectorul 1 fiind depozitată (peste 70%).

 • 5.3.2 Din punct de vedere instituțional,

Principalele deficiențe ale sistemului actual de gestionare a deșeurilor municipale sunt următoarele:

 • ■   Activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare nu este realizată numai de către operatori licențiați cărora li s-a delegat această activitate sau care au încheiate contracte de salubrizare. Există și alți operatori care colectează deșeurile menajere și similare fără a avea un contract de salubrizare in acest sens. De asemenea, există generatori de deșeuri similare care transportă direct deșeurile la depozitare;

 • ■   Operarea instalațiilor de tratare (sortare, compostare, tratare mecano-biologica) nu se realizează în baza unui contract de salubrizare:

6 Analiza costurilor

în perioada ianuarie 2015 - noiembrie 2018, au fost analizate cheltuielile cu colectarea și depozitarea deșeurilor în cadrul cheltuielilor cu gestiunea deșeurilor (vezi Anexa 1), rezultatele fiind:

Cantitate [to]

Cheltuielile cu   sortarea

deșeurilor

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor

Cheltuielile    totale

sortare/ depozitarea deșeurilor

Cheltuieli totale de gestiune a deșeurilor

288,220.41

25,836,098.95

26,330,682.85

52,166,781.80

96,340,945.14

Procentual din totalul cheltuielilor           cu

gestiunea deșeurilor

26.82%

27.33%

54.15%

100%

Valoarea cheltuielilor de sui Late și depozitare pe tonă dc deșeuri pc perioada 2015-2018 este, astfel, dc 181 lei (Valoare cheltuieli dc gestiunea, deșeurilor împărțită la tone deșeuri).

Gradul de recuperare redus a materialelor provenite din deșeuri (hârtie, sticlă, plastic, metal) menține un cost ridicat al prestației totale de gestiune a deșeurilor. Din documentația analizată pe cei patru ani (2015, 2016, 2017, 2018) reiese că doar puțin peste jumătate din cantitatea totală de deșeuri este supusă unui proces de tratare. Cu toate acestea, gradul de recuperare a materialelor în procesul de sortare este unul redus, din cauza colectării și transportului în amestec al deșeurilor (grad dc recuperare de 10%).

6.1 Implicațiile opțiunii de a nu lua nicio măsură (varianta zero/ do-nothing)

Scenariul DO NOTHING este scenariul în care SUAT continuă să aplice aceeași soluție ca și până în prezent: achiziția publică de servicii.

Deoarece nu sunt definite explicit în legislație sancțiunile legate de infringement, implicațiile nu pot fi cuantificate financiar. Cu toate acestea, legislația în gestiunea deșeurilor impune taxe suplimentare (de 30 lci/tona, începând din anul 2019 și de 80 lei/tonă, începând cu anul 2020) pentru fiecare tonă de gunoi depusă la depozitele de deșeuri ,suplimentar față de țintele stabilite de legislație.

Din punct de vedere legal, această opțiune nu este recomandată obiectivul acestui Studiu de Oportunitate fiind conformarea integrală cu legislația existentă.

Mai mult, impactul asupra sănătății populației și a mediului înconjurător este unul semnificativ în cazul aplicării acestui scenariu.7 Obiectivele si cerințele studiului

/ /

7.1 Obiectivele studiului

Obiectivul general îl reprezintă prestarea de servicii pentru elaborarea unei documentații tehnico-economice solide în vederea fundamentării unui proiect de investiții constând în realizarea unei stații de sortare a deșeurilor municipale colectate de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București. Studiul va urmări să:

 • ■   Se asigure că soluțiile tehnice propuse pentru sistemul integrat de management al deșeurilor în aria de colectare propusă, precum și componentele acestuia, corespund cu cerințele și principiile de management al deșeurilor specificate în legislația națională și europeană relevantă în domeniu, ținând cont în același timp și de condiționalitățile locale (tehnologice, manageriale, socio-economice și de mediu) și de pragul costurilor de suportabilitate al populației pentru serviciile asigurate;

 • ■   Asigurarea conformității soluției tehnice propuse cu cerințele Directivei 2018/851 (Directiva privind deșeurile);

 • ■   Optimizarea utilizării fondurilor publice prin selectarea unei soluții de finanțare a proiectului de realizare a unei stații de sortare care să maximizeze beneficiile sociale, atât din punctul de vedere al soluției tehnice alese, cât și a dimensionării investiției;

 • ■   Analizarea în detaliu a opțiunilor de delegare a activității de sortare și ulterior implementare a proiectului, ținând cont de capacitatea financiară a beneficiarului.

Obiective specifice ale asistentei tehnice sunt:

Realizarea unui Studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare - Sectorul 1 al Municipiului București, care să propună un plan de investiții pe termen lung (pentru o perioada de cel puțin 10 de ani) și o prioritizare a investițiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existentă pentru managementul deșeurilor și ținând cont de orice altă infrastructură dc management al deșeurilor deja identificată/aprobată;

Actualizarea studiilor tehnice disponibile și stabilirea opțiunii optime pentru dezvoltarea proiectului de investiții (în baza Analizei Instituționale), propunând o soluție realistă pentru strategia de implementare a Proiectului;Studiul dc Oportunitate este un instrument de analiză și planificare pe termen lung în vederea respectării cerințelor legislative privind gestionarea integrată a tuturor tipurilor de deșeuri municipale.

Din documentele analizate în acest studiu, reies obligații clare ale autorității publice locale privind atingerea unor ținte prevăzute de lege în privința reciclării și recuperării deșeurilor.

Studiul de Oportunitate elaborat în cadrul acestui contract a avut în vedere doar Sectorul 1 al Municipiului București, fiind analizate și propuse soluții de gestionare pentru toate fluxurile de deșeuri municipale generate în Sectorul 1 al Municipiului București, astfel încât să poată fi demonstrată modalitatea concretă prin care se vor atinge toate țintele privind managementul deșeurilor stabilite prin legislația romană și Directivele UE relevante.

Proiectul Primăriei Sectorului 1 constă în identificarea și ulterior implementarea "Scenariului celui mai avantajos” pentru realizarea activității dc "sortare” din procesul de "Gestiune a deșeurilor”.

"Scenariul cel mai avantajos” se stabilește pe baza legislației aplicabile în funcție de criteriile rezultate din legislație, criterii ce acoperă aspecte:

 • ■   de asigurare a sănătății populației,

 • ■   de protecția mediului,

 • ■   economice,

 • ■   financiare,

 • ■   de ordin social.

Identificarea acestor criterii sc realizează în capitolul ” Identificarea criteriilor aplicabile pentru luarea deciziei: economic, financiar, de protecția mediului, de ordin social”.

7.2 Analiza părților interesate

Lista Părților Interesate include:

Primăria Sectorului 1

Primăriile UAT identificate mai jos

Companiile prestatoare de servicii de sortare de deșeuri municipale din vecinătatea SUAT

Sector 1.

Locuitorii următoarelor UAT, identificați ca potențiali clienți ai serviciului de sortare, aspect important în valorificarea capacității de sortare presupuse îp scenariile


UAT

NR.LOC

UAT

NR.LOC

Sectorul 1

238,217

Odăile

1,321

Otopcni

15,805

Tunari

3,804

Buftea

21,960

Corbeanca

3,718

Mogoșoaia

5,232

Ciorogârla

4,921

Chitila

12,643

Alte UAT

8,435

Chiajna

8,009

Dragomirești Deal, Vale

6,934

Factori interesați

Așteptări și Interese

Potențial

(contribuții cu resurse sau cunoștințe/expertiză)

Implicații în proiect

Primăria Sectorului 1


Primăriile UAT identificate mai jos

Companiile prestatoare de servicii de sortare de deșeuri municipale din vecinătatea UAT Sector 1 Locuitorii următoarelor UAT: Sectorul 1

Olopcni

Buftea

Mogoșoaia

Chitila

Chiajna

Dragomircșli Deal, Vale

Odăile

Tunari

Corbeanca Ciorogârla

Primăriile localităților menționate mai sus se află în vecinătatea Sectorului 1 și utilizează, tradițional - conform datelor puse la dispoziție de operatori - serviciile acelorași stații de sortare la care le folosește și Sectorul 1. In analiza opțiunilor a fost inclusă această stare de fapt, pornind de la capacitatea infrastructurii de selectare a deșeurilor aflate pe raza Sectorului 1, respectiv 260.000 tone (capacitate cumulată a stațiilor operate de Iridex și Romwaste Solutions).

lortare,


Din punct de vedere demografic — așa cum reiese din rapoartele INS - tendința de migrare a populației municipiului București către localitățile periferice Capitalei este în creștere. Această dinamică de creștere a populației în localitățile limitrofe, cumulată cu obligațiile imperative și tintele stabilite de legislația deșeurilor pentru colectare si transport separat al

r L fl                   /


tratarea, eliminarea și depozitarea acestora conduc la nevoia unei capacități ridicate de sortare a deșeurilor în această zonă geografică.

Capacitatea de sortare care deservește UAT-urile menționate este de peste 200.000 tone pe an, însă gradul de utilizare a serviciilor de sortare de către UAT-urile menționate este de sub 50% din capacitatea totală de deșeuri generată.

Țintele prevăzute de legislație, menționate în capitolele anterioare, obligă autoritățile locale să recupereze cel puțin 75% din deșeurile introduse în instalațiile de sortare, iar nivelul de recuperare al deșeurilor din hârtie, carton, metal, aluminiu, sticlă și plastic să fie de cel puțin 60% din cantitatea totală de deșeuri generată, începând cu anul 2020.

Cumulat cu reducerea etapizată a cantităților de deșeuri depuse la depozitele ecologice, nevoia unei creșteri/optimizări a capacității de sortare în regiune este justificată.

8 Scenarii posibile

Estimarea volumelor de servicii necesare de gestiune a deșeurilor a avut în vedere doi vectori de creștere:

 • 1.  Creșterea necesarului de servicii de sortare datorită dezvoltării economice (PNGD pune în evidență o relație proporțională între PIB și volumele de deșeuri municipale; creșterea medie a PIB în perioada celor 10 ani a fost considerată la 4% pe an) și, respectiv

 • 2.  Creșterea necesarului de servicii de sortare prin extinderea serviciilor către UAT adiacente SUAT SI (PNGD constată proporționalitatea volumelor de deșeuri municipale cu populația generatoare de deșeuri, cu deosebiri între factorii de proporționalitate între urban și rural; UAT considerate în analiză se clasifică în categoria urban, indicele de generare al deșeurilor din aceste localități fiind peste media urbană prevăzută de PNGD (0,65 kg/loc*zi).

  Anul:

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Creșlerea    cererii

  pentru UAT SI (factor multiplicator pentru cantitate -tone deșeuri de sortat)

  1.00

  1.04

  1.08

  1.12

  1.17

  1.22

  1.27

  1.32

  1.37

  1.42

  Extinderea serviciilor către alte UAT-uri    (factor .

  multiplicator stabilit pe baza populației UAT-urilor respective)

  1.389

  1.445

  1.503

  1.563

  1.626

  1.691

  1.758

  1.828

  1.902

  1.978

  Scenariu        dc

  consum exclusiv UAT SI

  130,000

  135,200

  140,608

  146,232

  152,082

  158,165

  164,491

  171,071

  177,914

  185,031

  Scenariu        de

  consum     anual

  exdns      (UAT

  S1 +UATi, în tone)

  180,633

  187,858

  195,373

  203,188

  211,315

  219,768

  228,558

  237,701

  247,209

  257,097

* Tabel estimarea volumelor de servicii necesare de gestiune a deșeurilor

Valoarea considerată în calcul va fi de 260000 tone/an (rotunjind valoarea de 257097 tone din

tabelul de mai sus).

8.1 Scenariile luate în considerare

Pentru realizarea analizei opțiunilor se vor avea în continuare în vedere 4 scenarii, și anume:

Scenariul 1: Gestiune delegată - Achiziție de servicii (de sortare, pe baza legii achizițiilor publice, varianta DO NOTHING)

Scenariul 2: Investiție proprie de la zero cu înființarea unei societăți comerciale integral deținută de SUAT SI sau a unui serviciu public de interes local

Scenariul 3: Investiție în asociere cu SUAT Sector 3; întrucât o asemenea variantă are la bază o inițiativă mai veche a celor două administrații locale de sector, scenariul trebuie luat în considerare; totuși, capacitatea viitoare instalată a unității de sortare este limitată la aproximativ 176000 de tone pc an (conform informațiilor comunicate la data anunțului colaborării dintre cele doua Primării de sector), capacitate care răspunde doar parțial necesităților celor două SUAT; în plus, instalația ar fi dotată cu doar 3 sortatoare optice automate față de un necesar de 5 sortatoare pentru a atinge gradul de eficacitate necesar în sortare conform țintelor stabilite prin legislație.

Scenariul 4: înființarea unei societăți comerciale integral deținute de SUAT SI care să achiziționeze ulterior pachetul integral de acțiuni la o altă societate existentă pentru a atinge capacitatea necesară în termenele prevăzute de lege sau înființarea unui serviciu public de interes local care să dobândească dreptul de proprietate asupra unei stații de sortare funcționale.

8.2 Evaluarea investiției necesare - modelul investitional

/ /

întrucât Scenariile 2,3 și 4 presupun realizarea de investiții iar prețul serviciilor în Scenariul 1 este influențat de valoarea amortizării mijloacelor fixe, modelul investițional - pentru comparabilitate, considerat același în toate scenariile -, este relevant și a fost estimat în cele ce urmează.

Pentru o capacitate instalată de 260000 tone (a se vedea tabel Estimarea volumelor de servicii în următorii 10 ani), s-a luat în considerare următorul volum investițional:Capacitate: 260 000 tone procesate/an

Investiție inițială

Preț unitar

u.xn.

Cantitate

Valoare (EUR)

Plajă de var.

Variație (minim)

Variație (maxim)

Echipamente și utilaje - linie dc sortare

8,568,000.00

0.10 ■

7,711,200.00

9,424,800.00

Teren

33.50

mp

40,000.00

1,340,000.00

0.34 !

884,400.00

1,795,600.00

Construcția halci

300.00

cur/mp

4,000.00

1,200,000.00

0.10

1,080,000.00

1,320,000.00

Amenajarea căilor dc acces

’         42.00

eur/mp

9,000.00

378,000.00

0.10

340,200.00

415,800.00

Gard

40.00

cur/ml

1,000.00

■10,000.00

0.10

36,000.00

44,000.00

Racordare curent electric

250,000.00

eur/buc

1.00

250,000.00

0.20

200,000.00

300,000.00

Alw cheltuirii. m-prerizatc

1 1,776,000.00

procent din lat

0.10

1,177,600.00

0.10

1,059,840.00

1,295,360.00

Toiul

12,953,600.00

11,311,640.00

14,595,560.00

Și în acest caz valoarea investiției se va determina ca o medie statistică pentru variația aleatoare a componentelor investiției între Emitele indicate în tabelul de mai sus. Rezultatele rulării metodei Monte Carlo sunt prezentate în Anexa 2.

Sintetic, acestea sunt:

Distribuția probabilității prețului pe 10 intervaleNumărul de cazuri de variație aleatare considerat: 200

Valoarea medie rezultată statistic: 12,945,653 EURO

Valoarea maximă : 14,237,265 EURO

Valoarea minimă:

11,620,533 EURO

Distribuția rezultată (care tinde spre una normală de tip clopot Gauss) indică permisiunea de a utiliza valoarea medie rezultată statistic în analiza ce urmează și care se abate cu -0.061% de valoarea centrală presupusă.

Detalierea estimativă a componentelor liniei de sortare (pentru o capacitate instalată de 260000 de tone) este următoarea:

Componenta sistemului


Deschizători saci

Echipamente de sortare mecanică

Sistem benzi transportoare

Echipamente separatori feroase

3

390,000

Echipamente separatori balistici

2

210,000

Echipamente separatori optici

5

2,083,000

Echipamente de balotare

2

660,000

Cabine de presortare și sortare

2

250,000

Instalație compresoare

2

150,000

Structuri metalice asociate instalației

1

600,000

Sisteme electrice, dc control și cablaje

1

825,000

Servicii asamblare mecanică, electrică, PIF

1

600,000

Proiectare, planificare, inginerie, management dc proiect, documentație

1

180,000

Transport și logistică, altele

1

450,000

Preț total:

8,568,000

Model operațional estimativ:

Categoria

Tip cheltuială

(EURO) / Tonă la intrare

Cheltuieli directe

Depozitare

11.00

Cheltuieli directe

Valorificare energedcă

4.00

Cheltuieli directe

Contribuție pentru economia circulară

4.00

Cheltuieli directe

Contribuție pentru economia circulară (din 2020)

15.50

Cheltuieli directe

logistică, manipulare, încărcare-descărcare

6.00

Cheltuieli directe

Costuri cu materiale auxiliare

1.00

Cheltuieli directe

Curent electric

1.00

Cheltuieli directe

Personal

7.00

Cheltuieli indirecte

Consumabile, reparații, echipamente dc protecție, mentenanță, etc.

2 00

Cheltuieli indirecte

Personal

2.00

Cheltuieli generale și dc administrație

(salarii/altele)

6.00

Amorbzarc

Amortizarea investiției (10 ani)

9.96

TOTAL CHELTUIELI (EURO) / Tonă la intrare

69.46

în cadrul Scenariilor 2, 3 și 4 nu intervine amortizarea (a fost inclusă valoarea investiției în fluxul de numerar). Amortizarea a fost considerată la volumul primului an de exploatare, corespunzător exclusiv SUAT S1.

în cadrul Scenariului 1, intervine amortizarea și respectiv profitul unitar (per tonă) în calculul prețului deci al cheltuielii per tonă. Acesta a fost considerat la o valoare de 11.81 EURO/tonă.Analiza aplicabilității operaționale a scenariului și a implicațiilor tehnice (procesul tehnologic)

Prestatorul de servicii de salubrizareRecidatorf

■g

HBH

Depozit

transerâ ____________________ rezultatul

Sortării

Transfera Compostare" scumpă reultatU

Sortării (RDF) — ■—

Valorificare

Energetică "scumpă


Transfera r eufratul bfoăgestei Valorificare Energetică * bfodigestarea e f scumpă


Transfe’â : rezult ir ii sorta ni


Prestatorul de servicii de transporta direct pentru construcții.


salubrizare va colecta și depozitare deșeurile din


(în două fracții) de către


Deșeurile colectate selectiv

Prestatorul de servicii de salubrizare sunt transportate la Sortator.


Ulterior sortării,


 • •    materialele reciclabile sunt transferate către Redclatori

 • •   RDF (Refusc-derived fuel) - combustibil rezultat din refuzul de rcciclare/reutilizare sau compostare este transferat pentru valorificare energetică

 • •   Materialele biodegradabile sunt transferate pentru biodigestic și valorificarea energetică a gazelor rezultate.

Ca o remarcă importantă, activitățile de compostare, ardere a RDF și biodigestare nu sunt rentabile din punct de vedere economic. Un operator economic independent nu sa avea interesul de a realiza aceste activități decât dacă beneficiarul serviciilor de salubrizare este dispus să suporte costurile aferente.


C. Analiza legislației aplicabile

în analiza următoare, textele marcate cu culoarea albastru sunt specific aplicabile Scenariului 1.

Text de lege


Act normativ


Concluzii


Alt. 5. - (1) Autoritățile administrației publice locale exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate.


Legea administrației publice locale nr. 215/2001(rl)


- Gestiunea delegata este una dintre modalitățile dc gestiune a serviciului de salubritate.


Alt. 12. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

 • (2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se lace prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-tcritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.

 • (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau ale asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.G., prin ordin al președintelui acesteia.


Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


 • - Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se poate stabili în baza prevederilor legilor achiziției.

 • - Activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate desortare — Sectorul 1 al Municipiului București

Art. 2 (8) La nivelul unităților administrativ-teritoriale, transportul deșeurilor municipale și al deșeurilor similare colectate separat, de la deținătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autoritățile administrației publice locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei activități.

Art. 5 (2) Strategiile adoptate la nivelul unităților administrativ- teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:

j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;


Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


A.N.RS.C., prin ordin al președintelui acesteia.

SCENARIUL ESTE POSIBIL DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL.


Al t. 6. - (1) Autoritățile deliberative ale unităților administradv-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


e) delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență, precum și exercitarea atribuțiilor de administrare asupra bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale aferente infrastructurii serviciului;

Art. 6. (2) In cazurile de nerespectare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate, autoritățile administrației publice locale pot solicita, pe baza unor analize și justificări fundamentate, retragerea licenței de către A.N.R.S.C., penalizări sau daune-interese, pot încasa garanțiile de bună execuție sau pot rezilia contractul pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare.

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)Art. 13. - (1) Raporturile juridice dintre autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București sau dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară și operatorii serviciului de salubrizare, după caz, sunt reglementate prin:

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


 • a) hotărâri privind darea în administrare a serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București, în cazul gestiunii directe;

 • b) hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarclor municipiului București ori, după caz, de adunările generale ale asociațiilor, în cazul gestiunii delegate.

 • (2) Contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare se încheie numai pe baza hotărârilor prevăzute la alin. (1) lit b).

 • (3) Relațiile dintre operatorii serviciului de salubrizare și utilizatorii individuali se desfășoară pe baze contractuale, cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare și ale contractului-cadru de prestare a serviciului, adoptate de autoritățile administrației publice locale pe baza legislației în vigoare, aplicabilă acestui serviciu.

Art. 14. - (1) Organizarea gestiunii, funcționării și exploatării serviciului de salubrizare, corespunzător modalității de gestiune adoptate, se face în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, și ale prezentei legi.

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


 • (2) Gestiunea directă sau gestiunea delegată, după caz, se poate acorda pentru una ori mai multe activități prevăzute la art. 2 alin. (3).

 • (3) Procedura de atribuire și regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităților sunt cele stabilite de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr. 51 /2006, republicată, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv'. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe scama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;

Art. 24 (2) In cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice, utilizate pentru fumizarca/prcstarea serviciilor și/sau activităților care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare și exploatare pe perioada delegării gcsuniij gestiunea propriu-zisă a serviciilor și/sau a activităților delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.Art 29. (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-tcritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


Art 1 (2) In înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la:

e) salubrizarea localităților;

Art. 29 (9) In cazul serviciilor de utilități publice, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se' stabilește, după caz, în bâză prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.

Scenariul este deci aplicabil atât din punct de vedere operațional cât și din punct de vedere legal.

D. Analiza implicațiilor tehnice
Vezi subcapitolul Analiza aplicabilității operabilității a scenariului.

Scenariul 1: achiziție de servicii

1

...2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cheltuieli unitare (/tonă la intrare)

46,41

57,16

56,44 ’

55,75

55,09

54,45

53,84

53,25

5268

5213

Volume asociate prestării serviciului in UAT1 (tone)

130.000

135.200

140.608

146.232

152.082

158.165

164.491

171071

177.914

185.031

Cheltuieli companie pentru prestarea serviciului în UAT1

6.031776

7.727.976

7.936.184

8.152720

8.377.91S

8.612124

8.855.698

9.109.015

9.372.464

9.646.452

Venituri companie asociate prestării serviciului in UAT1

7.567.937

9.324.544

9.596.614

9.879.568

10-173.840

10.479.882

10.798.166

11.129.182

11.473.438

11.831465

Venituri • Cheluieli companie asociate prestării serviciului în UAT1

1535.161

1.596.568

1660.430

1726.848

1.795.921

1.867.758

1942.469

2.020.167

2.100.974

2.185.013

Volume asociate prestării serviciului pentru alte UAT Cheltuieli companie pentru prestarea serviciului în alte UAT Venituri companie asociate prestării serviciului în alte UAT

Venituri - Cheluiell companie asociate prestării serviciului în alte UAT

Cheltuieli UAT1


Venituri UAT1 (nu Includ recidab)


Venituri - Cheltuieli UAT1
(11129.182)    (11.473.438)   (11.831.465)


Cheltuieli totale/10 ani pentru UATSi

(102.254.636)


 • E. Analiza financiară

Analiza financiară pentru Scenariul 1 (continuarea achiziției de servicii de sortare) conduce pe durata celor 10 ani analizați la o valoare totală de 102 254 636 EURO (exclusiv TVA).

 • F. Analiza economică

în cadrul acestui capitol se consideră toate criteriile listate pe grupe de la Capitolul VI — Analiza comparativă a scenariilor.

în situația în care criteriile considerate ar avea ponderi egale, pe baza punctajului argumentat, Scenariul 1 ar avea 48 de puncte. Clasamentul scenariilor se regăsește la subcapitolul Evaluarea globală.
G. Analiza riscurilor (calitativă și cantitativă)

Punctajul pentru probabilitate și impact s-a dat pe trei clase: scăzut, mediu și ridicat, cărora li s-a atribuit 1 punct, 2 puncte, respectiv 3 puncte.

Factori de risc


Probabilitate


La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul intern de contaminare a angajaților în etapa sortării


La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul extern companiei de contaminare a cetățenilor în etapa       1

sortării


La capitolul de Sănătate- Continuitatea serviciului: riscul de întrerupere a serviciului de sortare a deșeurilor


La capitolul dc Mediu-Protecție riscul intern de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării           3

2

6

La capitolul de Mediu-Protecție — riscul extern companiei de inter-contaminare a deșeurilor în      3

etapa sortării

3

9

La capitolul Transparență operațională și financiară - Corectitudine - compania contractă nu      3

realizează o sortare conformă

3

9

La capitolul Transparență operațională și financiară — Responsabilitate — compania contractă nu      3

trimite către analize periodice la un interval mic de timp (zilnic) a unor mostre dc deșeuri sortate pentru a afla gradul de contaminare sau,în cazul unor contaminări nu își recunoaște vina și nu își asumă responsabilitatea (și financiară) de decontaminare a deșeurilor sortate

3

9

Total punctaj

47

H. Analiza de senzitivitate

Cu privire la senzitivitate: metoda aplicată presupune exact variația (aleatoare) pentru un număr mare de cazuri (1000) a celor doi parametri de intrare: ponderile criteriilor și punctajele asociate acestora. La această variație, rezultatul deciziei este în mod sistematic, statistic același: Scenariul 4 este cel mai bun scenariu. Variația deciziei este zero raportată la variația parametrilor de intrare.

I. Analiza SWOT
Analiză nuanțată în Capitolul - Analiza comparativă a scenariilor


reutilizabilă către Reciclatori, asigură în mod direct sau transferă către un terț fracția biodegradabilă pentru compostare, fracția de tip RDF și respectiv rezultatul biodigestiei


pentru valorificare energetică.


C.   .Analiza legislației aplicabile
Tn analiza următoare, textele marcate cu culoarea albastru sunt specific aplicabile Scenariului 2.

Text de lege


Act normativ


ConcluziiArt. 12. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

 • (2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului dc salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, in conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată.

 • (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini.

aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale

 • •    unităților administrativ-teritoriale sau ale

 • •   asociației de dezvoltare intercomunitară,

după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sardni-cadru, elaborate și aprobate de A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Art. 2

g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator -persoana juridică de

 • •   drept public sau de

 • •   drept privat cu capital

c public,

c privat sau

o mixt,

înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;


Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.

101/2006(rl)


Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


- Gestiunea directa de către


un operator de servicii dc utilitari  publice este una

dintre     modalitățile     de

gestiune  a serviciului  de

salubritate .

 • - Gestiunea directa se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective fara aplicarea legilor achiziției

 • - Calitatea de operator de servicii dc utilități publice se dobândește prin crearea unei persoane juridice de drept public sau dc drept privat cu capital integral public, înființată dc UAT.


SCENARIUL      ESTE


POSIBIL DIN PUNCT DE
Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității dc sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stații de
sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

Art 28. -

 • (1) Gestiunea directă este modalitatea dc gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

 • (2) Gestiunea directă se realizează

pnn intermediul uncr opera lori

 • •   dc drept

c public sau

o privat,

 • •   astfel cum sunt definiți la

o an. 2 lit. g),

o respectiv fit hi,

 • •    care pot fi:

a) servicii publice dr interes loca! sau județean, specializate, cj personalitate juridică, înființate și organizate in st bordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

bi societăți o reglementate de 1 r.gca nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o cu căpiță! social integral al unităților administrativ-teritoriale, o înființate dc autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

• Iară aplicarea prevederilor

o Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

o Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și

o Legii nr. 100/2016 prirind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

Art 17. - Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


VEDERE LEGAL.


Legea administrației publice


locale nr. 215/200 l(rl)


 • •   în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă,

 • •   asupra participării

o

o

o


cu capital ori

cu bunuri,

la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare, dc servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean, în condițiile legii.

ART. 45

 • (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.
Art. 3

 • (4) Serviciile de utilități publice sunt fumizate/prestatc prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h).

Art. 6. - ' 1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-tcritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) participarea cu capital sau cu bunuri la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea și exploatarea infrastructurii aferente;

Art. 8

(3) In exercitarea competențelor p atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


f) participarea unităților administraliv-teritorialc la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv lurnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;Art 28. - (4) Operatorii organizați cz. scoicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică. sur.t subiecte juridice de drept fiscal, sunt tit jlari ai codului unic de înregistrare fiscală ți ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare ți întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri ți cheltuieli și situații financiare anuale.

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


ț.fil Operatorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) îți desfășoară activitatea în baza unei hotărâri de dare în administrare care trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind atribuțiile și responsabilitățile acestora cu privire la furnizarea?prestarea serviciului și operarea sistemului de utilități publice aferent

(6) Operatorii care îți desfășoară activitatea in regim dc gestiune directă prevăzuți la alin. (2) lit a) se organizează ți funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-tcritoriale, iar cei prevăznti la alin. |2' lit. b), pc baza unui regulament de organizare ți funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora.

D. Analiza implicațiilor tehnice
Vezi subcapitolul Analiza aplicabilității operabilității a scenariului.
E. Analiza financiară


5cenarfel 2: levestMe proprie ♦ achMtle de servicS în primii 3 am

1

2

F      3

4

1 5

6

7

8

9

10

(perioada de mplementare)

f

Qiefnriefl wihare (A»S la «tiare)

46,41

57.16        5634

4938

48,96

48^6

48,17

47,80

47/44

47,10

Tarif onhar (/uwd Ij intrare)

57,56

66,90

66^26

65,65

65,06

64/49

63,94

Volume asociate preMîrii s*jvkhjlu» în UAT! (tone)

130.000

135 200

140 608

146 232

15x082

158.165

164 491

171071

177.914

185 031

OirHaktefi carpank.Aervxiu putât prwv oresurea sensului th VAtJ

6052.776

7 727 976

7 936 184

7 220 461

7 445 659

7 679 865

7 923 439

8 176 756

8 440 205

8 714 193

Vr«wtiri com-Mn e/tetvkiu ptrtrtk asociat* prenirii senmiutci în UAT1

7 567 937

9 324544

9SK6U

Ve«iuri -          rwnpanie/servkiu pabtk asociate prettirii serridoloi în

UAT1

1.535 161

1 596.568

L660 430

Vo«wr>e awc atc prrfl^tfl servWhi pereni alte UAT

-=?

56 955

59 234

61.603

64 067

66 630

69 295

72 067

2 812 263

2399 974

2 991 194

3 08 6 062

3 184 725

3 2B7 335

3 394 049

Venituri corman*/serricta public awâarc prtflfcî serviciu ui în arte UAT

-££•

3 847.946

3 962 560

4 081.759

4 205 726

4 334 652

4 468 735

4 608 181

Verftari - Ojettu el» cwnpa o le/serviciu patfk asociate presiM servidutal în arte UAT

1 035 683

1.062 586

1 090 565

1 119 664

1 149 926

1 181 399

1214 131

*

*

-

-

-

-

BSmWOXii

7 567 937

9324.544

9.596 614

10 032.724

10 345 633

10 671 0S9

11.009 501

11.361481

11 727.540

12 108 242

hnrenitia

4.317.867

4317.86?

4.317 867

=

Vroituri UAtt (ni factad mklrtl

*

3 847.946

3962.560

4 081.759

4 205 726

4 334 652

4 468 735

4 608.181

Vemtvri ■ Cbettmef UAT1

(11385.804)

(13 642 410j

(13 914 481)

(6 184 779)

(6 383 073)  *

(6 589 300)

(6 803 775)

(7 026 829)

(7 258 806)

(7.500 061)

Cheltuieli tnula/lOani pentru UATS1 *(87 189 138)

în cazul Scenariului 2, cheltuielile totale pe cei 10 ani sunt de 87 189 318 EURO și includ:

Primii 3 ani corespunzători implementării noului sistem, perioadă în care

1.  se achită serviciile de sortare achiziționate

2.  se suportă anual o treime din valoarea investiției.

Următorii 7 ani corespunzători exploatării care includ cheltuielile de exploatare pentru serviciile realizate pentru sectorul 1 din care a fost exclusă amortizarea (valoarea investiției a fost trecută în fluxul de numerar asociat primilor 3 ani). Totodată, UAT SI va putea realiza venituri din prestarea de servicii către alte UAT așa cum au fost estimate, pentru a exploata linia de sortare la capacitate mai mare.

în cadrul acestui capitol se consideră toate criteriile listate pe grupe de la Capitolul VI — Analiza comparativă a scenariilor.
în situația în care criteriile considerate ar avea ponderi egale, pe baza punctajului argumentat, Scenariul 2 ar avea 51 de puncte. Clasamentul scenariilor se regăsește la subcapitolul VI.3 Evaluarea globală.
G. Analiza riscurilor (calitativă și cantitativă)

Punctajul pentru probabilitate și impact s-a dat pe trei clase: scăzut, mediu și ridicat, cărora li s-a atribuit 1 punct, 2 puncte, respectiv 3 puncte.

Factori de risc

Probabilitate

Impact

Grad de risc

La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul intern de contaminare a angajarilor în etapa sortării

3

1

3

La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul extern stației de contaminare a cetățenilor în etapa

1

2

2

sortării

La capitolal de Sănătate- Continuitatea serviciului: riscul dc întrerupere a serviciului de sortare a deșeurilorLa capitolul de Mediu-Protecție riscul intern de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării

La capitolul de Mediu-Protecție — riscul extern stației de inter-contaminare a deșeurilor în etaua sortării

La capitolul Transparență operațională și financiară — Corectitudine -nu se realizează o sortare conformă


La capitolul Transparență operațională și financiară - Responsabilitate -nu se trimit către analize       I

periodice la un interval mic de timp (zilnic) a unor mostre de deșeuri sortate pentru a afla gradul de contaminare sau, în cazul unor contaminări nu își recunoaște vina și nu își asumă responsabilitatea

(și financiară) de decontaminare a deșeurilor sortate Total punztaj


 • H. Analiza de senzitivitate

Cu privire la senzitivitate: metoda aplicată presupune exact variația (aleatoare) pentru un număr mare de cazuri (1000) a celor doi parametri de intrare: ponderile criteriilor și punctajele asociate acestora. La această variație, rezultatul deciziei este în mod sistematic, statistic același: Scenariul 4 este cel mai bun scenariu. Variația deciziei este zero raportată la variația parametrilor de intrare. Scenariul 2 este al doilea clasat pe ansamblu, în doar 8.6% din cazuri, plasându-se pe locul 1, adică de 10 ori mai rar decât Scenariul 4.

 • I. Analiza SWOT

Analiză nuanțată în Capitolul - Analiza comparativă a scenariilorC. Analiza legislației aplicabile - aplicabilitate legală

Text de lege

Art. 12. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

(2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se Tace prin ho^râri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 /2006, republicată.


Act normativ

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


Concluzii


- Gestiunea directă este una dintre modalitățile de gestiune a serviciului dc salubritate.


Art 6. - (1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului dc salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

d) participarea la constituirea unei asociații dc dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


- este necesară înființarea unei companii/societăți comerciale cu capital public al SUAT pentru gestiune serviciului dc utilitate publică


Art. 17. - Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî asupra participării cu capital ori cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean, în condițiile legii.

Legea administrației publice locale nr.

215/2001
ART. 45

Legea

(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.

administrației publice locale nr. 215/2001(rl)

Art. 47.

Ordonanța   nr.

Asociațiile, fundațiile și federațiile pot înființa societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

26/2000      cu

privire la asociații și fundații

Art. 10. -

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


SCENARIUL ESTE POSIBIL

DIN PUNCT DE VEDERE

LEGAL.


 • (1) Două sau mai multe unități administrativ- teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop fumizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.

 • (2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice sunt structuri

 • •   de cooperare cu personalitate juridică de drept privat și

 • •    (au) statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii,

 • •   destinate exercitării și realizării în comun a competențelor

o autorităților administrației publice locale referitoare la fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice,

o stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.

 • (3) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice se constituie și dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea r.r. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice nu se pot diviza și nu pot constitui filiale sau sucursale ca structuri teritoriale. Prin derogare de la prevederile art 13 din Legea nr. 215/2001, rcnublicată, cu modificările și completările ulterioare, organele asociației sunt adunarea generală, consiliul director și comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

Art. 2. -

Legea serviciului

(1) Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul saliiuizării localităților.

de salubrizare a localităților     nr.

101/2006

Art. 2

Legea serviciilor

h) operator regional - operatorul

comunitare    de

utilități publice

• societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară

nr. 51/2006

• având ca scop serviciile de utilități publice.

Operatorul regional asigură

 • •   furnizarea/prestarea scrviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate,

 • •    exploatarea sistemelor de utilități uublice aferente acestora, precum și

 • •   implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor scrvicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației.

Operatorul regional se înființează

 • •   în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară

 • •    având ca scop serviciile de utilități publice,

 • •    fie prir înființarea unei noi societăți,

 • •    fie prir. participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii

o cxtstcnți

o deținut de o unitate administrativ-tcritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31z 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sortare “ Sectorul 1 al Municipiului București

Art 28. - (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.


Legea serviciilor comunitare de


utilități


publice


nr. 51/2006


(2) Gestiunea directă se realizează

• prin intermediul unor operatori

 • •    tic drept

o public sau

o privat,

 • •   astfel cum sunt definiți la

o art. 2 lit. g\

o respectiv lit. b),

» care pot fi:

a} servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate ți organizate în subordinca consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administradv-teritoriale respective;

b) societăți

o reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

o cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale,

o înființate ce autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

 • •    fără aplicarea prevederilor

o Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

o Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale ți

o Legii nr. 100/201G privind concesiunile de lucrări ți concesiunile de servicii,

Scenariul este deci aplicabil atât din punct de vedere operațional cât și din punct de vedere legal.
D. Analiza implicațiilor tehnice

Vezi subcapitolul Analiza aplicabilității operabilității a scenariului.


UAT ♦ achiziție de servicii în primii 3 ani (perioada de Implementare) pt toată cantitatea+achiziție de servicii pentru o parte din cantitate pentru următorii 7 ani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cheltuieli unitare (/tonă la intrare) pentru companie

46,41

57.16

56,44

62,47

61,55

60,66

59,81

58,99

58,20

57,44

Tarir unitar (/tonă la intrare)

58.21

63,97

68,25

74,28

73,36

72,47

71,62

’ 70,80

70,01

69,25

Volume servicii achiziționate asociate prestării serviciului in UAT1 (tone)

130.000

135,200

140.608

57.882

63.732

69.815

76.141

82.721

89.564

96.681

Cheltuieli companie pentru prestarea serviciului în UAT1

6.032.776

7.727.976

7.936.184

3.615.976

3.922.630

4.235.159

4.554.043

4.879.774

5.212.852

5.553.791

Venituri companie asociate prestării serviciului în UAT1

7.567.937

9.324.544

9.596.614

4.299.505

4.675.232

5.059.598

5.453.193

5.856.622

6.270,507

6.695.485

Venituri - Cheluiell companie asociate prestării serviciului în UAT1

1.535.161

1.596,558

1.660.430

683.528

752.602

824.439

899.149

976.848

1.057.655

1.141.694

Cheltuieli companie pentru prestarea servi dului în alte UAT Venituri companie asociate prestării serviciului în alte UAT

Venituri - Cheluiell companie asociate prestării serviciului în alte UAT

Cheltuieli UAT1 pentru achiziția de servicii de sortare în completare

7.567.937

9.324.544

9.596,614

4.299.505

4.675.232

5.059.598

5.453.193

5.856 622

6.270.507

6.695.485

Cheltuieli unitare (/tonă la intrare) pentru exploatarea comună

55,50

55,50

55,50

55,50

55,50

55,50

55,50

Volume asociate sortării realizate Tn exploatarea comună (tone)

88.350

88.350

88.350

88.350

88.350

88.350

88.350

Cheltuieli UATI pentru exploatarea în comun a companiei de sortare

4.903.425

4.903425

4.903.425

4.903.425

4.903,425

4.903.425

4.903.425

Cheltuieli cu transportul (aproK 40kni]

3.344.000

3.344.000

3.344.000

3.344.000

1344.000

3.344.000

3.344.000

Investiția'

1.372.983

1.372.983

1.372.983

Venituri UAT1 (nu includ recldab)

Cheltuieli totale/10 ani pentru UAT SI

Venituri-CheltuieliUAT1

8.940.921

10.697.527

10.969.598

12.546.930

12.922.657

13.307.023

13.700.618

14.104.047

14.517.932

14.942.910

126.650.162


E. Analiza financiară

în cazul Scenariului 3, cheltuielile totale pe cei 10 ani sunt de 126 650 162 EURO și includ:


Primii 3 ani corespunzători implementării noului sistem în asociere cu UAT S3, perioadă în care


1. Se achită serviciile de sortare achiziționate • 2. Se suportă annual o treime din valoarea partajată a investiției realizată împreună cu UAT sector 3.

în acest Scenariu, investiția realizată are următoarele componente :

Capacitate maximă instalată 176700 utilizată în regim 50% cu S3                                                                                                8,237,900

Investiție inițială

Preț unitar

u.m.

Cantitate

Valoare (EUR)

Echipamente și utilaje - linie de sortare Teren

33.50

mp

1

30000

5,050,000

1,005,000

Construcția halei

300

eur/mp

3000

900,000

Amenajarea căilor de acces + platforme

42

eur/mp

6000

252,000

Gard

40

eur/ml

800

32,000

Racordare curent electric

250,000

eur/buc

1

250,000

Alte cheltuieli, neprecizate

7,489,000

procent din total

10%

748,900

Iar valoarea partajată 50% este de 4,118,950 EURO.

în următorii 7 ani, SUAT SI nu va realiza venituri (spre deosebire de scenariile 2 și 4). Cheltuielile acoperă

 • ■   Cheltuieli variabile pentru S1 pentru serviciile achiziționate pentru a compensa capacitatea lipsă la linia de sortare S1+S3

 • ■   Cheltuieli fixe pro/rata pentru S1 pentru serviciile achiziționate

 • ■   Profitul companiei prestatoare pe serviciile prestate în Scenariul 3 pentru Sectorul 1

 • ■   Cheltuieli cu exploatarea capacității comune cu S3

 • ■   Cheltuieli suplimentare cu transportul până la locație (aprox 40 km)

Volume, cheltuieli și profit asociate Scenariului 3

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

Volume sortate pentru SI în cazul Scenariului 3 prin exploatai

-

-

88,350

88,350

88.350

88,350

88,350

88,350

88,350

Volume de servicii necesare a fi achiziționate pentru SI în cazi

130,000

135,200

140,608

57,882

63.732

69,815

76,11!

82,724

89,564

96,681

Cheltuieli variabile pentru SI pentru serviciile achiziționate

3,510,000

5,205,200

5,413,408

2,228,469

2,453,667

2,687,873

2,931.447

3,184,764

3,448,213

3,722,201

Cheltuieli fixe pro/rata pentru SI pentru serviciile achiziționat

2,522,776

2,522,776

2,522,776

1,387,507

1,468,963

1,547,286

1.622.596

1.695,010

1,764,639

1,831,590

: Profitul companiei pe serviciile prestate în Scenariul 3 pentru S

1,535,161

1,596,568

1.660,430

683,528

752,602

824,439

899.149

976,848

1,057,655

1,141,694

Cheltuieli cu exploatarea capacității comune cu S3

-

-

-

4,903,425

4,903,425

4,903.425

4,903,425

1,903.425

4.903,425

4,903,425

Cheltuieli suplimentare cu transportul până la locație (aprox 40 km)

3,344,000

3,344.000

3,344,000

3,344,000

3,344,000

3,344.000

3,344,000

Cheltuiala totală UAT cu aceste servicii

7,567,937

9,324,544

9,596,6)4

12,546,930

12,922,657

13,307,023

13,700,618

14,104,047

14.517.932

14,942,910

F. Analiza economică

în cadrul acestui capitol se consideră toate criteriile listate pe grupe de la Capitolul VI — Analiza comparativă a scenariilor.

în situația în care criteriile considerate ar avea ponderi egale, pe baza punctajului argumentat, Scenariul 3 ar avea 45 de puncte. Clasamentul scenariilor se regăsește la subcapitolul VI.3 Evaluarea globală.

G. Analiza riscurilor (calitativă și cantitativă)

Punctajul pentru probabilitate și impact s-a dat pe trei clase: scăzut, mediu și ridicat, cărora li s-a atribuit 1 punct, 2 puncte, respectiv 3

puncteFactori de risc

Probabilitate

Impact

Grad de risc

La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul intern de contaminare a angajaților în etapa sortării

3

1

3

La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul extern stației de contaminare a cetățenilor în etapa sortării

1

2

2

La capitolul de Sănătate- Continuitatea serviciului: riscul de întrerupere a serviciului de sortare a deșeurilor

1

3

3

La capitolul de Mcdiu-Protecție riscul intern de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării

3

3

9

La capitolul de Mediu-Protecție — riscul extern stației de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării

3

3

9

La capitolul Transparență operațională și financiară — Corectitudine —nu se realizează o sortare conformă

1

3

3

La capitolul Transparență operațională și financiară — Responsabilitate —nu se trimit către analize periodice la un interval mic de timp (zilnic) a unor mostre de deșeuri sortate pentru a afla gradul de contaminare sau, în cazul unor contaminări nu își recunoaște vina și nu își asumă responsabilitatea (și financiară) de decontaminare a deșeurilor sortate

1

3

3

Total punctaj                                                                                                                                               32

H. Analiza de senzitivitate

Cu privire la senzitivitate: metoda aplicată presupune exact variația (aleatoare) pentru un număr mare de cazuri (1000) a celor doi parametri de intrare: ponderile criteriilor și punctajele asociate acestora. La această variație, rezultatul deciziei este în mod sistematic, statistic același:

Scenariul 4 este cel mai bun scenariu. Variația deciziei este zero raportată la variațj arametrilor de intrare.

I.


Analiza SWOT

i îvj:


în acest sens.

Prestatorul de servicii de salubrizare colectează și transferă spre depozitare deșeurile din construcții și transferă spre sortare către compania de sortare/serviciu public. Aceasta, transferă fracțiile corespunzătoare către recidatori, depozitare, compostare, valorificare energetică RDF și biodigestie.

în cazul înființării unei companii, Primăria Sectorul 1 poate oferi servicii de sortare către comunitățile mai mici din vecinătatea Sectorului 1 pentru a crește gradul de exploatare a instalațiilor de sortare. Comunitățile adiacente SUAT Sector 1 au fost inventariate la capitolul ’Tâsta părților (potențial) interesate”

C. Analiza legislației aplicabile

Text de lege


Act normativ


ConcluziiServicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de
sortare — Sectorul 1 al Municipiului București

Art. 12. - (1) Gestiunea serviciului de salubrizare se realizează în condițiile Legii nr. 51/2006, republicată, prin următoarele modalități:

 • a) gestiune directă;

 • b) gestiune delegată.

 • (2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile și programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localități, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 /2006, republicată.

 • (3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciului de salubrizare se organizează și se desfășoară pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale

 • •    unităților administrativ-teritoriale sau ale

 • •    asociației de dezvoltare intercomunitară,

după caz, întocmite în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare și caietul de sarcini-cadru, elaborate și aprobate dc A.N.R.S.C., prin ordin al președintelui acesteia.

Art. 2

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


Legea


 • - Gestiunea directă dc către un operator de servicii dc utilități publice este una dintre modalitățile de gestiune a serviciului de salubritate .

 • - Gestiunea directă se face prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective fara aplicarea legilor achiziției

 • - Calitatea de operator de servicii de utilități publice se dobândește prin crearea unei persoane juridice dc drept privat cu capital integral public, înființată de UAT.

Ea își desfășoară activitatea în baza actului constitutiv și a ROF-ului aprobat de CA.


 • g) operator dc servicii de utilități publice, denumit și operator -

  serviciilor


persoana juridică de

 • •   drept public sau de

 • •    drept privat cu capital

o public,

o privat sau

o mixt,

înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat,

care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu dc utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;

Art 28. -

comunitare de utilități publice nr. 51/2006


Operatorul de servicii de utilități publice poate achiziționa toate acțiunile la o altă societate existentă, cu același profil, pentru crearea de capacitate de prestare a serviciului de sortare, prin decizie a consiliului de administrație a operatorului de servicii, în baza mandatului dat de o hotărâre a autorităților deliberative ale UAT acționar.


 • (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

 • (2) Gestiunea directă se realizează

• prin intermediul unor operatori

Legea serviciilor comunitare dc utilități publice nr. 51/2006


In eventualitatea în care ulterior se constituie o asociație intercomunitară între UAT Sector 1 și alte UAT adiacente, acestea pot deveni acționar la Operatorul deținut iniția) integral dc către UAT Sector 1.


de drept

o public sau

o privat,


 • •    astfel cum sunt definiți la

o ari. 2 lit. g),

o respectiv lit. h),

 • •    care pot fi:

a' servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinca consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

b) societăți

o reglementate de Legea nr. 31 /1991? republicată, cu modificările și completările ulterioare,

o cu capital sodal integra! al unităților administrativ-teritoriale,

o înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

 • •   Iară aplicarea prevederilor

o Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice,

o Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și

o Legii tu. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Art. 17. - Consiliile locale și consiliile județene pot hotărî

 • •   în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă,

 • •   asupra partidpârii

o   cu capital ori

o   cu bunuri,

o la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local ori județean. în condițiile legii.

ART. 45

Legea administrației publice locale nr.

215/200lfrll

I.cgea


 • (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcție.

  administrației publice local r


  nr.


Art 3
 • (4) Serviciile de utilități publice sunt fumizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiți la ari. 2 lit. g). respectiv lit. h).

  2l5/200l(rl)

  Legea serviciilor


  comunitare dc utilități publice nr. 51/2006


Art 6. - (1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea. gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului dc salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precun/^?Legea serviciului ibrizare bclțlităților


de


nr.


programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;                          101/2006(rl)


f) participarea cu capital sau cu bunuri la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea și exploatarea infrastructurii aferente;

Art. 8

(3) In exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:


Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


1) participarea unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;


Art. 28. -  (4) Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică,

sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(5) Operatorii prevăzuți la alin. (2) lit. a) își desfășoară activitatea în baza unei hotărâri dc dare în administrare care trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind atribuțiile și responsabilitățile


Legea serviciului dc salubrizare a localităților nr. 101/2006(rl)


acestora cu privire la fumizarea/prestarca serviciului și operarea sistemului de utilități publice aferent.


(6) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă prevăzuți la alin. (2) lit. a) se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, iar cei prevăzuți la alin. (2) lit b), pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de către consiliul de administrație al acestora.


Art 98. -

(1) Dreptul dc proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă materială sc transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor și prin mențiunea făcută pc titlu, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.


Legea societăților nr 31/1990


Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Prin constitutiv se pot prevedea și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acțiunilor
Art 2

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006


 • h) operator regional - operatorul

 • •    societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • •   cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intcrcomunitară

 • •    având ca scop serviciile de utilități publice.

Opera tonii regional asigură

 • •   furnizarea/prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate,

 • •    exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și

 • •   implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației.

Operatorul regional se înființează

 • •   în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații dc dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice,

 • •    fie prin înființarea unei noi societăți,

 • •   fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii

o existenți

o deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 /1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța dc urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Scenariul este deci aplicabil atât din punct de vedere operațional cât și din punct de vedere legal.

D. Analiza implicațiilor tehnice


Vezi subcapitolul Analiza aplicabilității operabilității a scenari

| Scenariul 2: achiziție de companie

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

Cheltuieli unitare (/ioni la intrare)

4M1

57,16

56^4

55,75

55,09

54,45

53,84

5345

56,68

5243

Volume prr’urrate pentru UAT 51

130.000

135200

140.608

146.232

152.082

158.165

164.491

171.071

177.914

185.031

CbeftxMe-fî compa.’tleĂer/k iu    : peticii pMWti ftjvkWu* ’«a UAT 1

6032 776

7.727.976

7.936.184

8.152.720

8.377 918

8.612 124

8 855 698

9.109.015

9 372 464

9 646 452

Venituri cumpanle/te«v»c fa pubfle asociate pre» Arii serviciului în UATI

Venituri - Cheltuieli companie/tervkiu public asociate pcestArii servkfalul fa

UAT1

Vchrme prefaaatt pentru alte UAT

50.633

52658

54 765

56.955

59.234

61.603

64 067

66.630

69 295

72.067

conțMnie/krrvkfa      pentru prestarea senfâata fa a*te UAT

2.349.677

3.009.932

3 091.026

3.175 364

3 263 075

3354.295

3 449.163

3.547.827

3.650.436

3 757.150

Venituri companle/tervicfa putnk rk>6«e pcettirfi urvkfatai In ehe UAT

2.947 600

3 631.772

3.737.739

3 847.946

3.962.560

4 081.759

4.205 726

4 334.652

4 468.735

4 608.181

Venituri - Cheftriefl cooțwnte/jCTwMu ptiMc asudate preitArii serridufui m

alte UAT

1.295 360

1 295 360

1,295 360

1 295 360

1 295 360

1 295 360

1 29S36O

1 295 360

1 295 360

1 295 360

AchîjIțU companiei

18 225 957

Venituri UAT1 («u includ reciclat))

2.947.600

3.531.772

3.737.739

3.847 946

3 962.560

4.081.759

4 205.726

4 334 652

4 468.735

4 608.181

Ventawi - Oteftniefi UAT1

(22 365.451)

(5 810.777)

r (5.994 111)

(6.184 779)

r (6 383 073)

' (6389 300)

F (6 803.775)

(7 026.829)

' (7.258 806)

(7 500.061)

Cheltuieli totale/lOani pentru UATS1 (81.916 961)


E. Analiza financiară

în cazul Scenariului 4, cheltuielile totale pe cei 10 ani sunt de 81 916 961 EURO.

Primul an include și costurile achiziției companiei precum și cheltuielile cu prestarea serviciilor pentru UAT SI și alte UAT (amortizarea a fost exclusă deoarece valoarea investiției a fost integral inclusă în anul 1). începând din anul doi rămân doar cheltuielile cu prestarea serviciilor pentru UAT S1 și alte UAT.

în cursul întregii perioade de 10 ani, UAT S1 va înregistra venituri din prestarea de servicii către alte UAT.


Prețul considerat pentru achiziția companiei este de 18,225,957 EURO. Modul în care a fost determinat acest preț de echilibru va fi explicat în capitolul "Analiza comparativă a scenariilor posibile”, subcapitolul ”Analiz^'^^comparativă a scenariilor posițjile". pF. Analiza economică

în cadrul acestui capitol se consideră toate criteriile listate pe grupe de la Capitolul — Analiza comparativă a scenariilor.

în situația în care criteriile considerate ar avea ponderi egale, pe baza punctajului argumentat, Scenariul 1 ar avea 70 de puncte. Clasamentul scenariilor se regăsește la subcapitolul Evaluarea globală.

G. Analiza riscurilor (cantitativă și calitativă)

Punctajul pentru probabilitate și impact s-a dat pe trei clase: scăzut, mediu și ridicat, cărora li s-a atribuit 1 punct, 2 puncte, respectiv 3 puncte.

Factori de risc

Probabilitate

Impact

Grad de risc

La capitolul de Sănătate- Protecție: riscul intern de contaminare a angajaților în etapa sortării

3

1

3

La capitolul dc Sănătate- Protecție: riscul extern stației de contaminare a cetățenilor în etapa sortării

1

2

2

La capitolul de Sănătate- Continuitatea serviciului: riscul de întrerupere a serviciului de sortare a deșeurilor

1

3

3

La capitolul de Mediu-Protecție riscul intern de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării

1

2

2

La capitolul de Mediu-Protecție - riscul extern stației de inter-contaminare a deșeurilor în etapa sortării

2

3

6

La capitolul Transparență operațională și financiară — Corectitudine -nu sc realizează o sortare conformă

1

3

3


La capitolul Transparență operațională și financiară - Responsabilitate -nu sc trimit către analize periodice la un interval mic de timp (zilnic) a unor mostre de deșeuri sortate pentru a afla gradul de

 • H. Analiza de senzitivitate

Cu privire la senzitivitate: metoda aplicată presupune exact variația (aleatoare) pentru un număr mare de cazuri (1000) a celor doi parametri de intrare: ponderile criteriilor și punctajele asociate acestora. La această variație, rezultatul deciziei este în mod sistematic, statistic același: Scenariul 4 este cel mai bun scenariu. Variația deciziei este zero raportată la variația parametrilor de intrare.

 • I. Analiza SWOT

Analiză nuanțată în Capitolul — Analiza comparativă a scenariilor


2. Obiectivelor stabilite prin lege și prin Planul Național de Gestiune a Deșeurilor.

Actul normativ

Articolul

Textul aplicabil

Termene, Observații

Criteriul derivat pentru luarea deciziei

Legea      nr.

211/2011

ART. 3

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

privind regimul deșeurilor

a) protecția sănătății populației;

Soluția adoptată pentru sortare trebuie să fie modernă și să respecte toate normele tehnice de protecție a sănătății.

Liniile de transport trebuie să fie cât mai scurte pentru a nu crea premizele diseminării / scurgerii / răspândirii de substanțe toxice sau de factori patogeni.

b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor,

Soluția adoptată trebuie să deservească comunitatea / comunitățile locale din vecinătatea UAT S1.

c) responsabilitatea față de cetățeni;

Soluția adoptată trebuie să De selectată și administrată într-o manieră transparentă și responsabilă față de cetățeni și celelalte părți interesate, identificând și ținând cont de impacturile asupra părților interesate.

d) conservarea și protecția mediului înconjurător;                                                              Soluția adoptată pentru sortare trebuie să

îndeplinească toate obligațiile stabilite prin lege cu privire la protecția mediului înconjurător. Impactul final asupra mediului trebuie să fie diminuat prin reducerea cantităților depozitate concomitent cu creșterea gradului de

Actul normativ


Articolul

Textul aplicabil                                                         Termene,

Observații

e) asigurarea calității și continuității serviciului;

Criteriul derivat pentru luarea deciziei

Soluția adoptată trebuie să atingă parametri tehnici și de fiabilitate ridicați astfel încât procentele de recuperare, erorile de sortare și nivelul de continuitate a serviciului să corespundă exigențelor legale și ale factorilor interesați.

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

Soluția adoptată trebuie (după caz) să

 • •    reprezinte o investiție avantajoasă, să

 • •   permită un control eficace asupra

o eficienței operaționale și asupra

o cheltuielilor înregistrate

g) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

între părțile interesate, utilizatorii (= beneficiarii soluției) reprezintă o categoric specială. Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să deservească corespunzător toți beneficiarii, fără a face discriminări în calitatea serviciilor și tarifele aplicate

h) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

Administrarea soluției trebuie să se realizeze într-o manieră transparentă și care să permită informarea, consultarea și luarea în calcul a intereselor și opiniilor exprimate cu privire la deciziile de adoptat.

i) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

Administrarea soluției trebuie să se realizeze în condiții de corectitudine și eficiență în utilizarea banilor publici

j) securitatea serviciului;

Soluția tehnică adoptată trebuie să permită controlul strict al fluxurilor din purirt d<~ vedere al securității serviciului, de la mohlcntul preluării deșeurilorActul             Articolul

normativ

Textul aplicabil

Termene, Observații

Criteriul derivat pentru luarea deciziei

colectate pentru sortare până la momentul încheierii procesării acestora fie prin reciclare-reutilizare, compostare, biodigestare, valorificare energetică, depozitare.

k) dezvoltarea durabilă.

CAP.     H

Autorități și competențe

ART.5

(2) Strategiile adoptate Ia nivelul unităților administrativ-teritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

Soluția adoptată trebuie să genereze beneficii pentru condițiile de viață ale populației din punct de vedere al sănătății și securității, al protecției mediului înconjurător, al accesului facil și nediscriminatoriul la serviciu și al tarifelor practicate.

b) susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților,

Soluția adoptată ar trebui să producă efecte pozitive și respectiv să nu aibă impacturi negative asupra dezvoltării

cconomico-socialc a comunităților părți

interesate cu privire la: nivelul și universalitatea serviciului realizat, gradul de protecție al sănătății și asigurarea securității serviciului, asigurarea continuități serviciului, numărul de locuri de muncă existente/create, dezvoltarea

durabilă la nivel local și global.

c) promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;


Soluția adoptată ar trebui să fie realizată

la parametri de calitate ridicați, în condiții a          de eficiență operațională și financiară.

n

Servicii de elabbrare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de

sortare — Sectorul 1 al Municipiului București

Actul normativ

Articolul

Textul aplicabil

Termene, Observații

Criteriul derivat pentru luarea deciziei

d) stimularea mecanismelor economici de piață;

Soluția adoptată ar trebui să nu distorsioneze în mod negativ mecansimele de piață existente și să contribuie la extinderea aplicării acestora.

e) dezvoltarea durabilă a serviciului;

Soluția adoptată trebuie să nu diminueze în niciun fel dreptul generațiilor viitoare de a beneficia de condiții economico-sociale și dc mediu similare cu cele dc astăzi.

I) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să poată fi realizat în condiții de transparență cu privire la toate aspectele dc calitate, operaționale și

financiare relevante. Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să fie caracterizate prin competitivitate și eficiență.

g) promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;


Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să permită un control eficace asupra strategiei de dezvoltare și reabilitare ulterioară prin controlul asupra mecanismului de planfîcare multianuală a

investițiilor de realizat

Soluția adoptată și modul de administrare


h) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

al acesteia trebuie să asigure protecția și conservarea mediului înconjurător și

protecția sănătății populației.

 • i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;


Actul             Articolul

normativ

Textul aplicabil

Termene, Observații

Criteriul derivat pentru luarea deciziei

j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și fimeționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să respecte legislația primară și secundară aplicabile.

k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să includă informarea constantă a beneficiarilor cu privire la toate aspectele relevante.

1) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților;

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să respecte legislația primară și secundară aplicabile.

m) respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să respecte cerințele și

obiectivele PNGD, și anume;

Producătorii de deșeuri și autentific administrației publice locale au obligația să atingă;

Termen;

2020


Să aibă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri


• un nivel de pregătire pentru

reutilizare și

reciclare

de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi

hârtie, metal, plastic și sticlă


Actul             Articolul

normativ


Textul aplicabil


Termene,

Observații


Criteriul derivat pentru luarea deciziei


Hotărârea

Guvernului nr.

349/2005


privind


depozitarea deșeurilor


LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015modalitatea de


gestionare


ambalajelor și a deșeurilor de


ambalaje


provenind din

deșeurile menajere și, după caz, provenind din

alte surse,

o în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere


Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la • 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995


 • • Valorificarea sau

 • • incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje


Reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje:

 • • 60% din greutate pentru sticlă;

 • • 60% din greutate pentru hârtie/carton;

 • • 50% din greutate pentru metal;

 • • 15% din greutate pentru lemn;

 • • 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub


formă de plastic.


Derogare pentru 2020


Anual


Anual


Să permită reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea exprimată gravimetric,


produsă în anul 1995.


Să permită ca minim 60% din greutatea deșeurilor dc ambalaje (conținute în fracția uscată) să fie sau valorificate (prin rcciclare-reutilizare) sau incinerate cu valorificare de energie.


Să permită ca minim 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje să fie reciclate, concomitent cu respectarea următoarelor procente dc reciclare pe tipuri de materiale:

60% pentru sticlă

60% pentru hârtic-cartonSinteza și clasificarea criteriilor identificate în legislație

în urma sintezei criteriilor rezultate prin analiza prezentată mai sus și eliminării redundanțelor, au rezultat următoarele 2 4 de criterii, grupate în:

 • 1. Dezvoltare durabila-

o 1.1 Obiective : 1.1 .i, i= 1,9 o 1.2. Soluție

 • ■   1.2.1 Control strategic

 • ■   1.2.2 Extensibilitate

■   2. Sănătate-

o 2.1 Protecție o 2.2 Continuitatea serviciului

 • ■   3. Mediu-Protecție

•   4. Impact economic

ei 4.1 Nedistorsionarea piețelor

 • ■   5. Impact social

  ei 5.1 Nediscriminareo 5.2 Accesibilitatea serviciului o 5.3 Universalitatea serviciului

o 5.4 Impact locuri de muncă

■   6. Transparență operațională și financiară-

o 6.1 Corectitudine

o 6.2 Responsabilitate

7. Eficiență economică-

o 7.1 Investiție

o 7.2 Operațiuni

o 7.3 Financiar

Lista și clasificarea celor 24 de criterii

Cele 24 de criterii sunt:Nr anterior

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociata criteriului

59

111

11

Să aibă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri

Dezv durabila-Obicctive

72

112

11

Să permită reducerea cantității de deșeuri biodegradabile municipale depozitate la 35% din cantitatea exprimată gravimetric, produsă în anul 1995.

Dezv durabila-Obiective

74

113

11

Să permită ca minim 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje (conținute în fracția uscată)

Dezv durabila-Obiective

să fie sau valorificate (prin redclare-reurilizare) sau incinerate cu valorificare de energie.

Nr anterior

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociata criteriului

77

114

11

Să permită ca minim 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje să fie reciclate, concomitent cu respectarea următoarelor procente de reciclare pe tipuri de materiale:

Dezv durabila-Obiective

78

' 115

11

60% pentru sticlă

Dezv durabila-Obiective

79

116

II

60% pentru hârtie-carton

Dezv durabila-Obiective

80

117

11

50% pentru metal

Dezv durabila-Obiective

81

r.8

11

15% pentru lemn și

Dezv durabila-Obiective

82

119

11

22.5% pentru plastic (reciclare din plastic in plastic)

Dezv durabila-Obiective

42

121

12

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să permită un control eficace asupra strategici de dezvoltare și reabilitare ulterioară prin controlul asupra mecanismului de planficare multianuală a investițiilor de realizat.

Dezv durabila-Control strategic

4

122

12

Soluția adoptată trebuie să permită prin capacitate și dezvoltare ulterioară deservirea volumelor viitoare de cereri de servicii și a comunităților locale din vecinătatea UAT SI.

Dezv durabila-Extensibilitate

33

21

21

Soluția adoptată pentru sortare trebuie să fie modernă, să respecte toate normele tehnice de potecția a sănătății și să nu aibă impacturi negative asupra comunităților și părților interesate cu privire la gradul de protecție al sănătății.

Sănătatc-Protecție

8

22

22

Soluția adoptată trebuie să atingă parametri tehnici și de fiabilitate ridicați astfel încât nivelul de continuitate a serviciului să corespundă exigențelor legale și ale factorilor interesați.

Sănătate-Continuitatea serviciului

6

31

31

Soluția adoptată pentru sortare trebuie să îndeplinească toate obligațiile stabilite prin lege cu privire la protecția mediului înconjurător. Impactul final asupra mediului trebuie să fie diminuat prin reducerea cantităților depozitate concomitent cu creșterea gradului de recuperare și reciclare a materialelor din deșeuri.

Mediu-Protcctie

41

41

41

Soluția adoptată ar trebui să nu distorsioneze în mod negativ mecanstmcle de piață existente și să contribuie la extinderea aplicării acestora.

Impact economic-Nedistorsionarca piețelor

14

51

51

Soluția adoptată și modul de administrare al acesteia trebuie să deservească corespunzător toti beneficiarii, fără a face discriminări în calitatea serviciilor si tarifffSMtf)Juf'x /

Impact social-Ncdiscriminarc

Nr anterior

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociata criteriului

26

52

52

Soluția adoptată trebuie să genereze beneficii pentru condițiile de viață ale populației din punct de vedere al accesului facil la serviciu.

Impact social-Accesibilitatea serviciului

32

53

53

Soluția adoptată ar trebui să producă efecte pozitive și respectiv să nu aibă impacturi negative asupra dezvoltării economico-sociale a comunităților părți interesate cu privire la nivelul și universalitatea serviciului realizat.

Impact social-Universalitatea serviciului

36

54 :

54

Soluția adoptată ar trebui să producă efecte pozitive și respectiv să nu aibă impacturi negative asupra dezvoltării economico-sociale a comunităților părți interesate cu privare la numărul de locuri de muncă existente/create.

Impact social-Impact locuri de muncă

16

61

61

Administrarea soluției trebuie să se realizeze în condiții de corectitudine în utilizarea banilor publici

Transparență    operațională    și    financiară-

Corectitudine

5

62

62

Soluția adoptată trebuie să fie selectată și administrată într-o manieră transparentă și responsabilă față de cetățeni și celelalte părți interesate, identificând și ținând cont de impacturile asupra părților interesate, cu privire la toate aspectele de calitate, operaționale și financiare relevante.

Transparență    operațională    și    financiară-

Transparență și responsabilitate

10

71

71

Soluția adoptată trebuie să reprezinte o investiție avantajoasă.

Eficiență economică-Inves tiție

12

72

72

Soluția adoptată trebuie să fie eficientă operațional.

Eficiență cconomică-Operațiuni

13

73

73

Soluția adoptată trebuie să fie eficientă din punct de vedere al cheltuielilor înregistrate

Eficiență economică-Financiar

raportate Ia rezultatul obținut.

Realizarea clasamentului pentru cele 4 scenarii

Construcția unui clasament asociat celor 4 scenarii trebuie să fie realizată:
Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

1 .pe baza criteriilor de mai sus, (care primesc ponderi în luarea deciziei)

 • 2.în raport cu care se acordă pentru fiecare scenariu un punctaj privind nivelul de îndeplinire.Decizia deci se ia pe baza relației:

în care:

Punctaje generate aleator in jurul unei valori evaluate a rgumcntat


Ps - reprezintă punctajul calculat pentru scenariul ”s” din cele 4 scenarii considerate

wc reprezintă ponderea criteriului ”c” din cele ”C” criterii aplicate (în cazul nostru 24)

Ponderile primesc valori procentuale astfel încât suma tuturor ponderilor să fie 100%

Pc,s ~ reprezintă punctajul obținut de scenariul ”s” în raport cu criteriul ”c”.

Punctajul acordat în raport cu fiecare criteriu în parte pentru fiecare scenariu poate lua valorile:

 • 1- Nivel scăzut de încredere privind îndeplinirea criteriului respectiv • 2- Nivel mediu de încredere privind îndeplinirea criteriului respectiv

 • 3- Nivel ridicat de încredere privind îndeplinirea criteriului respectiv

Corectitudinea deciziei în acest caz depinde în aceeași măsură de cele două componente:

 • ■   Ponderea fiecărui criteriu și respectiv

 • ■   Punctajul obținut de fiecare scenariu în raport cu fiecare criteriu

Tot în raport cu aceste două categorii de variabile va trebui realizată și analiza senzitivității deciziei.

în cazul ponderării criteriilor, nu există un motiv pentru a privilegia un anumit criteriu (ele fiind rezultate din texte de lege de importanță egală). Din acest motiv, ponderile au fost generate aleator cu o distribuție uniformă între 0 și 1 și studiul a luat în calcul și situații în care un criteriu oarecare e foarte puțin important și sitații în care același criteriu oarecare e foarte important.

în cazul punctajelor, date fiind scenariile cunoscute și aplicarea de criterii cunoscute, s-a realizat o evaluare pentru fiecare scenariu și pe fiecare criteriu, justificând valorile alese. Apoi, s-a presupus că evaluarea realizată ar fi putut fi greșită cu o marjă de eroare uniform distribuită în jurul valorii alese și s-au generat evaluări aleatoare cu valori diferite față de cele stabilite prin analiză, determinându-se decizia în fiecare caz în parte.

Stabilirea ponderilor pleacă de la următoarele principii:

Principiul omogenității importanței în distribuirea ponderilor pe criterii (Criteriile utilizate au fost clasificate într-un arbore cu 2 și 3 niveluri de clasificare. Acordarea ponderilor trebuie realizată prin compararea importanței unor categorii similare: 100 de puncte vor fi împărțite în funcție de clasificarea pe primul nivel al arborelui, urmând ca apoi punctele acordate fiecărei clase să fie împărțite în continuare aleator pe ramificațiile nivelului 2 al arborelui. Pentru nivelul 3 de clasificare, s-a considerat că o distribuție egală a ponderilor susține pe de o parte principiul omogenității importanței și simplifică în același timp modelarea.)

Legile aplicabile - din care au fost extrase cele 24 de criterii - nu pot avea niveluri de importanță semnificativ diferite între ele motiv pentru care distribuția numerelor generate aleator va trebui să fie uniformă între 0 si 1)

întrucât pentru a evalua posibilele decizii în condiții de variabilitate a ponderilor considerate, ponderile vor fi generate aleator ca urmare a utilizării metodei Monte-Carlo, cu respectarea celor două principii enunțate mai*


CȚIA îT'rrn


100 de puncte procentuale vor fi împărțite aleator între următoarele clase: / j

 • ■   Dezvoltare durabila

 • ■   Sănătate

 • ■  Mediu

 • ■   Impact economic

 • ■   Impact social

 • ■   Transparență operațională și financiară

 • ■   Eficiență economică

Pentru nivelul 2 al clasificării 'de exmplu să presupunem că pentru Dezvoltare Durabilă, în urma distribuției aleatoare, au revenit 18 puncte procentuale), punctele revenite în urma primei clasificări vor fi împărțite aleator la rândul lor între membrii clasei:

o 1.1 Obiective : 1.l.i o 1.2. Soluție

 • ■   1.2.1 Control strategic

 • ■   1.2.2 ExtensibiEtate

în acest caz, 100 de puncte procentuale vor fi împărțite aleator între clasele

1.1 și

1.2.

(să zicem 37% și 63%),

urmând ca pentru clasa 1.1 să avem în total o pondere de 18%*37% = 6.66% iar pentru clasa 1.2 să avem o pondere de 18%*63%=11.34%.


Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare — Sectorul 1 al Municipiului București

Doar pe nivelul 3 al clasificării, subcategoriile vor primi ponderi egale (în exemplul considerat,

pentru criteriile 1.1.i fiecare criteriu din cele 9 va primi același pondere = 6.66%/9=0.74%)

iar pentru criteriile 1.2.1 și 1.2.2 fiecare criteriu din cele 2 va primi același pondere = 11.34%/2=5.67%).

Acordarea argumentată a punctajului (valori centrale în jurul cărora va avea loc variația aleatoare) pentru fiecare scenariu și criteriu în parte Punctajele considerate ca valori centrale pentru variația aleatoare a punctajului în cazul aplicării metodei Monte Carlo precum și argumentarea acordării punctajului respectiv este prezentată în continuare:

1. Achiziție servicii

+8.00

2. Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45 00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

-

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

1

111

11

Să aibă un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri

Dezv durabila-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

Singurul scenariu care asigură îndeplinirea obiectivelor, la timp, este scenariul 4.

In cazul achiziției de servicii (Scenariul 1) controlul asupra conformității și respectării termenelor este indirect deci nivelul dc încredere este mediu în ambele privințe.

O investiție proprie de la zero (Scenariul 2) ar asigura un nivel de conformitate al soluției aflate sub control direct dar nu ar putea respecta termenele impuse dc lege.

In cazul unei investiții in asociere (Scenariul 3), nivelul de încredere privind conformitatea este mediu deoarece din start capacitățile prevăzute nu pnt acoperi necesarul. încadrarea în termen are un nivel delneredere scăzut deoarece investiția nu a

2

112

II

Să permită reducerea cantității de deșeuri biodegradabilc municipale depozitate la 35% din cantitatea exprimată gravimetric, produsă în anul 1995.

Dezv durabila-

Obiectivc

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

3

113

11

Sâ permită ca minim 60% din greutatea deșeurilor dc ambalaje (conținute în fracția uscată) să fie sau valorificate (prin reciclare-reutilizare) sau incinerate cu valorificare de energie.

Dezv durabila-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

1. Achiziție servicii

48.00

2

Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45.00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

o

£

C a

s o Q

i 2

■i =

u

rt M u &

fa

0 u

V3

Conformitate

<6

0 c fa ? g !

u

G

o-»

s fe a

Q

U

v

g

•a

0

U

.2

f 1 i

u

JH

M

fi

fa

o u

M

Conformitate

6

<•<

5 G

* -

«3 fa

Q

JG

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

4

114

11

Să permită ca minim 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje să fie reciclate, concomitent cu respectarea următoarelor procente de reciclare pe tipuri de materiale:

Dezv durabila-

Obiective

2

2

2

3

1

I

2

1

!

3

3

3

fost încă demarată și durata implementării depășește timpul până la termenul limită.

5

115

11

60% pentru sticlă

Dezv durabila-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

6

116

11

60% pentru hârtie-carton

Dezv durabila-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

7

117

11

50% pentru metal

Dezv durabila-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

I

3

3

3

8

118

11

15% pentru lemn și

Dezv durabil a-Obiective

2

2

2

3

1

1

2

1

1

3

3

3

9

119

11

22.5% pentru plastic (reciclare din plastic în plastic)

Dezv durabila-Obiecdve

2

2

2

3

î

1

2

1

1

3

3

-;8

1. Achiziție servicii

48.00

2. Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45 00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

10

121

12

Soluția adoptată și modul dc administrare al acesteia trebuie să permită un control eficace asupra strategiei dc dezvoltare și reabilitare ulterioara prin controlul asupra mecanismului de planficare multianuală a investițiilor de realizat.

Dezv durabila-

Control strategic

1

N/A

1

3

N/A

3

2

N/A

2

3

N/A

3

Scenariul 1 (Achiziție de servicii) - Nivel scăzut dc încredere: controlul asupra strategiei de dezvoltare și reabilitare ulterioara prin controlul asupra mecanismului de planificare multianuală a investițiilor de realizat este cel mult indirect Scenariul 2 (Investiție proprie dc la zero) - Nivel ridicat de încredere: controlul asupra strategici de dezvoltare și reabilitare ulterioară este direct. Scenariul 3 (Investiție în asociere^ - Nivel mediu de încredere: controlul asupra strategici de dezvoltare și reabilitare ulterioară este partajat cu un alt UAT cu care pol apărea divergențe privind politicile de adoptat.

Scenariul 4 (.Achiziție de societate existentă): - Nivel ridicat de încredere: controlul asupra strategici dc dezvoltare și reabilitare ulterioară este direct.

1. Achiziție servicii

48.00

2.

Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45 00

4. Achizde de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

Încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

11

122

12

Soluția adoptată trebuie să permită prin capacitate și dezvoltare ulterioara deservirea volumelor viitoare de cereri de servicii și a comunităților locale din vecinătatea UATS1.

Dezv durabila-Extensibilitate

1

N/A

I

3

N/A

3

2

N/A

2

3

N/A

3

Scenariul 1 (Achiziție de servicii) - Nivel scăzut dc încredere: controlul asupra dezvoltării ulterioare și procesării volumelor ulterioare este cel mult indirect. Scenariul 2 (Investiție proprie de la zero) - Nivel ridicat de încredere: controlul asupra capacității și dezvoltării ulterioare este direct.

Scenariul 3 (Investiție în asociere) - Nivel mediu de încredere: controlul asupra capacității și dezvoltării ulterioare este partajat cu alt UAT. Amplasarea viitoarei capacități de procesare este în vecinătatea altei UAT. Distanța suplimentară dus - întors este dc 40 de Km ceea ce pune în discuție eficiența economică a soluției.

Scenariul 4 (Achiziție de societate existentă) - Nivel ridicat dc încredere: controlul asupra capacității și dezvoltării ulterioare este direct.

1. Achiziție servicii

48.00

2. Investiție proprie de

51.00

3. Investiție în asociere

45.00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

la

tero

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

V

0 □

încadrarea în termen

Scor agregat

o ■w

e O

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

12

21

21

Soluția adoptata pentru sortare trebuie să fie modernă, să respecte toate normele tehnice de potecția a sănătății și să nu aibă impacturi negative asupra comunităților și părților interesate cu privire la gradul de protecție al sănătății.

Sănătate-Protccție

1

N/A

1

3

N/A

3

2

N/A

2

3

N/A

3

Scenariul 1 (Achiziție dc .servicii): Nivel scăzut de încredere - nu există un control direct asupra tehnologiilor utilizate și a gradului dc protecție a sănătății asigurat de acestea.

Scenariul 2 (Investiție proprie de Ia zero) - Nivel ridicat dc încredere: controlul asupra tehnologiilor și a gradului dc protecție a sănătății asigurate de acestea este direct.

Scenariul 3 (Investiție în asociere'1 - Nivel mediu dc încredere - controlul asupra tehnologilor și a gradului dc protecție a sănătății este partajat între două entități care pot avea divergențe privind politicile aplicabile.

Scenariul 4 (Achiziție de societate existentă) - Nivel ridicat dc încredere: controlul asupra tehnologiilor utilizate și a gradului de protecție a sănătății asigurat de acestea este direct.

1. Achiziție servicii

48.00

2. Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45.00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

C onformitate

Încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

13

22

22

Soluția adoptată trebuie sa atingă parametri tehnici și de fiabilitate ridicați astfel încât nivelul de continuitate a serviciului sa corespundă exigențelor legale și ale factorilor interesați.

Sănătate-Continuitatea serviciului

1

N/A

1

3

N/A

3

2

N/A

2

3

N/A

3

Scenariul 1 (Achiziție de servicii): Nivel scăzut de încredere - nu există un control direct asupra nivelului parametrilor tehnici și de fiabilitate pentru a răspunde exigențelor legale si ale factorilor interesați cu privire la continuitatea serviciului. Scenariul 2 (Investiție proprie de la zero) - Nivel ridicat de încredere: controlul asupra nivelului parametrilor tehnici și de fiabilitate pentru a răspunde exigențelor legale și ale factorilor interesați cu privire la continuitatea serviciului este direct. Scenariul 3 (Investiție în asociere' - Nivel mediu de încredere - controlul asupra nivelului parametrilor tehnici si de fiabilitate pentru a răspunde exigențelor legale și ale factorilor interesați cu privire la continuitatea serviciului este partajat între două entități care pot avea divergențe privind politicile aplicabile.

Scenariul 4 (Achiziție de societate existentă) - Nivel ridicat de încredere: controlul asupra nivelului parametrilor tehnici și de fiabilitate pentru a răspunde exigențelor legale și ale factorilor interesați cu privire la continuitatea serviciului este direct.

1. Achiziție servicii

48.00

2. Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45.00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

Încadrarea în termen

Scor agregat

C o nformi ta te

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

14

31

31

Soluția adoptată pentru sortare trebuie să îndeplinească toate obligațiile stabilite prin lege cu privire la protecția mediului înconjurător. Impactul final asupra mediului trebuie să fie diminuat prin reducerea cantităților depozitate concomitent cu creșterea gradului de recuperare și reciclare a materialelor din deșeuri.

Mediu-Protecție

2

N/A

2

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

Scenariul 1 (Achiziție de servicii): Nivel mediu dc încredere - nu există un control direct asupra proceselor cu potențial impact asupra mediului înconjurător Interesele unei companii sunt orientate spre maximizarea profitului în condițiile în care măsurile de protecție a mediului sunt costilsitoarc. Scenariul 2 (Investiție proprie de la zero) - nivel ridicat dc încredere, controlul asupra proceselor tehnologice și măsurilor pentru protecția mediului este direct.

Scenariul 3 (Investiție in asociere) - nivel ridicat dc încredere, controlul asupra proceselor tehnologice si măsurilor pentru protecția mediului este direct. Scenariul 4 (Achiziție de societate existentăi - nivel ridicat dc încredere, controlul asupra proceselor tehnologice și măsurilor pentru protecția mediului este direct.

1. Achiziție servicii

48.00

2.

Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în. asociere

45.00

4. Achîzție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

o rt

o

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

15

41

41

Soluția adoptată ar trebui să nu distorsioneze în mod negativ mecansimele de piață existente și să contribuie la extinderea aplicării acestora.

Impact cconomic-

Nedistorsionarea piețelor

3

N/A

3

1

N/A

1

1

N/A

1

1

N/A

1

Trebuie remarcate două aspecte care dis torsionează mecanismele de piață prin natura serviciului: gradul ridicat de reglementare al domeniului și respectiv caracterul dc oligo-pol al acestei piețe - există puțini furnizori dc servicii dc acest tip.

Scenariul 1: (Achiziție de servicii) - Nivel de încredere ridicat - achiziția dc servicii se încadrează în mecanismele de piață standard și nu produce distorisiuni asupra funcționării acestora.

Scenariile 2,3 și 4 sunt caracterizate printr-un nivel mediu de încredere privind respectarea mecanismelor de piață și extinderea aplicării acestora: deși toate cele 3 scenarii presupun înființarea de societăți comerciale, controlul UAT-urilor asupra funcționării acestora și atribuirea directă a serviciului nu reprezintă mecanisme dc piață.

16

51

51

Soluția adoptată și modul dc administrare al acesteia trebuie să deservească corespunzător toți beneficiarii, fără a face discriminări în calitatea serviciilor și tarifele aplicate

Impact social-Nediscrimin are

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

Nivelul de încredere privind aplicarea acestui criteriu este ridicat în cazul tuturor celor 4 scenarii: sortarea sc aplică în același mod tuturor transporturilor de deșeuri municipale, indiferent dc sursa lor în condițiile în care tarifele aplicate sunt unice.

17

52

52

Soluția adoptată trebuie să genereze beneficii pentru condițiile dc viață ale populației din punct dc vedere al accesului facil la serviciu.

Impact soci al -

Accesibilitatea

serviciului

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

Nivelul dc încredere privind aplicarea acestui criteriu este ridicat în cazul tuturor celor 4 scenarii: sortarea se aplică în același mod tuturor transporturilor dc deșeuri municipale, indiferent dc sursa lor. Accesul facil la serviciu depinde dc etapa de colectare, nu de cca dc sortare.


Criteriu aplicat


Soluția adoptată ar trebui să producă efecte pozitive și respectiv sa nu aibă impacturi negative asupra dezvoltării economico-sociale a comunităților părți interesate cu privire la nivelul si universalitatea serviciului realizai.


Categoria asociată criteriului


Impact social-Unive realitate a serviciuluiServiciul universal se referă la dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii - în acest caz cel de gestiune a deșeurilor municipale. Nivelul de încredere privind aplicarea acestui criteriu este ridicat în cazul tuturor celor 4 scenarii: sortarea se aplică în același mod tuturor transporturilor du deșeuri municipale, indiferent de surea lor. Universalitatea serviciului depinde de etapa de colectare, nu de cea de sortare.

Soluția adoptată ar trebui să producă efecte pozitive și respectiv’ să nu aibă impacturi negative asupra dezvoltării economico-socialc a comunităților părți interesate cu privire la numărul de locuri de muncă existente/create.

Administrarea soluției trebuie să se realizeze în condiții de corectitudine în utilizarea banilor publici


Impact social-Impact locuri de muncă


Transparentă operațională și Gnanciară-Corectitudine


Scenariile 1 și respectiv 4 ț Achiziție de servicii și Achiziție de societate existentă) beneficiază de un nivel înalt de încredere privind conservarea locurilor de muncă. Scenariile 2 și 3 presupun crearea de capacități de producție (deci creare de locuri dc muncă) concomitent cu potențiala desființare a unor locuri de muncă la capacitățile existente.

Scenariul 1 (Achiziție dc servicii) - nivel de încredere mediu privind corectitudinea operațională și financiară: controlul asupra funcționării organizației este cel mult indirect.

Scenariu] 3 (Investiție în asociere) - nivel de încredere mediu privind corectitudinea operațională și financiară: controlul asupra funcționării organizației este partajat cu alt UAT deci limitat. Scenariile 2 (Investiție proprie dc la zero) și respectiv 4 (Achiziție dc societate existentă) - nivel de încredere ridicat privind corectitudinea operațională șifinanciară: controlul asupra funcționării oFg^lț^atîtkcste direct.

1» Achiziție servicii

48. OC

2. Investiție proprie de la zero

51.00

3. Investiție în asociere

45.00

4. Achizție de societate/ stație existentă

70.00

1x3

1x2

Criteriu aplicat

Categoria asociată criteriului

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

Conformitate

încadrarea în termen

Scor agregat

o

«H

e

•a

0 O

încadrarea în termen

Scor agregat

Explicații privind scorul acordat

24

73

73

Soluția adoptată trebuie să Ce eficientă din punct de vedere al cheltuielilor înregistrate raportate la rezultatul obținut.

Eficiență economică-Financiar

2

N/A

2

3

N/A

3

3

N/A

3

3

N/A

3

Eficiența financiară în cazul celor 4 scenarii sc reduce tot la posibilitatea de a controla procesele și resursele utilizate în cadrul proceselor. în cazul Scenariului 1 (Achiziție de servicii) peste cheltuielile asociate prestării serviciului se adaugă profitului!. Prin urmare, pentru scenariul 1 a fost luat în calcul un nivel al eficienței economice (financiare) mediu, spre deosebire dc scenariile 2,3 și 4 pentru care acest nivel a fost considerat ridicat.

De remarcat: în situația în care criteriile considerate ar avea ponderi egale, pe baza punctajului argumentat, Clasamentul scenariilor ar fi următorul:

1. Scenariul 4 cu 70 de puncte
2. Scenariul 2 cu 51 de puncte
3. Scenariul 1 cu 48 de puncte și respectiv
4. Scenariul 3 cu 45 de puncte

Aplicarea metodei Monte Carlo pentru evaluarea incidenței deciziilor posibjfe

In aplicarea metodei Monte Carlo, s-au utilizat următoarele ipoteze:

 • 1.  Ponderile asociate criteriilor variază aleator în intervalul 0%-100%; pentru ca suma ponderilor să fie 100%, ponderile generate aleator se raportează la suma ponderilor tuturor criteriilor în acel caz. Toate cazurile analizate au fost asociate cu ponderi generate aleator.

 • 2. Ponderile asociate punctajelor variază aleator în vecinătatea valorilor de punctaj acordate argumentat în capitolul anterior. Această variație este asociată cu următorul spațiu de evenimente: {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)} în care elementul (Ij) are semnificația: i reprezintă punctajul acordat argumentat iar j este punctajul acordat prin variație aleatoare și luat în calcul în analiza statistică. S-a considerat deci că

 • a.  valoarea 1 ar putea fi corectă (1,1) sau

 • b.  greșită, punctajul corect fiind de fapt 2 (1,2)

și în mod similar,

 • c.  valoarea 2 ar putea fi corectă (2,2) sau

 • d.  greșită (cu valorile corecte 1 respectiv 3 (2,1), (2.3))

iar

 • e.  valoarea 3 ar putea fi corectă (3,3) sau

 • f.  greșită (cu valoarea corectă 2 (3,2)

Așa cum se poate remarca, s-a considerat că eroarea poate fi de maxim 1 clasă.

De asemenea, s-a considerat că decizia ar putea fi greșită cu o probabilitate de maxim 25% (eroare grosolană, de regulă pragul de eroare pentru astfel de aprecieri se stabilește sub valoarea de 5%)

Rezultatele rulării a 1000 de cazuri de decizie prin metoda Monte Carlo sunt prezentate în Anexa 4 si 5. Ponderile prezentate sunt cele corespunzătoare clasificării pe nivelul 2 (15 criterii și grupe de criterii).

9.3 Evaluare globală

Statisticile rezultate sunt prezentate în paginile următoare.

□ -«

3 N

□ cn

■O 3

■D 3

? 3

? 3

I C

B S g „

* “

E g g u,

C *“ s g

B g

? 171

c ~

| X

3

3

3

3

O.

O.

Q.

Q.

0.8754

0.6565

0.8239

0.7192

Locul 1: Scenariul 4, cu un punctaj mediu de 0.8754

Locul 2: Scenariul 2, cu un punctaj mediu de 0.8239

Locul 3: Scenariul 3 cu un punctaj de 0.7192

Locul 4: Scenariul 1 cu un punctaj de 0.6666


Clasamentul scenariilor bazat pe punctajul mediu obținut de fiecare scenariu în parte este:

Distribuția scorurilor fiecărui scenariu în parte este prezentată în graficul și tabelul următoare. Ele confirmă clasamentul anterior. 1,2,3 și 4 reprezintă numărul scenariului.Din punct de vedere al clasării unui scenariu pe locul 1, statistica este prezentată în figura alăturată.

Scenariul 4 este scenariul cu incidența dominantă (88.2%) și deci este scenariul de adoptat având în vedere criteriile considerate.

Acest fapt este susținut și de tabelul următor în care se prezintă poziția medie ocupată în clasament de fiecare scenariu în parte.Poziția medie în clasament

1.167

2.046

2.46

3.17

Clasa-e

Numărul

Clasarea

Clasarea

Clasarea

Clasarea

scenarii

de clasări

scenariului 4 scenariului 2 scenariului 1

scenariului 3

r

4231

615

1

2

4

3

3241

179

1

2

3

4

2341

41

1

3

2

4

r 4132

33

2

1

4

3

4321

32

1

3

4

2

3142

25

2

1

3

4

4123

19

3

1

4

2

3421

10

1

4

3

2

1342

9

2

3

1

4

4213

6

3

2

4

1

2143

5

3

1

2

4

1432

5

2

4

1

3

2431

5

1

4

2

3

4312

4

2

3

4

1

2134

3

4

1

2

3

1243

2

3

2

1

4

1324

1

4

3

1

2

1234

1

4

2

1

3

2413

1

3

4

2

1

2314

1

4

3

2

1

3124

1

4

1

3

2

3412

1

2

4

3

1

3214

4

2

3Scenariul 4, cu o poziționare medie în clasament de 1.167


Scenariul 2, cu o poziționare medie în clasament de 2.046

Scenariul 3, cu o poziționare medie în clasament de 2.460 și

Scenariul 4, cu o poziționare medie în clasament de 3.170


Scenariul 4 s-a clasat în 88,2% din cazuri pe locul 1

Prin comparație, Scenariul 2, al doilea clasat pe ansamblu, s-a plasat pe locul 1 în doar 8.6% din cazuri, adică de 10 ori mai rar decât Scenariul 4.

Scenariul 4 s-a clasat pe locurile 1 și 2 în S5,9% din cazuri.

In toate cele 1000 de cazuri, ponderea criteriilor a fost stabilită aleator, cu o distribuție uniformă.

Nivelul efectiv (rezultat pe baza generării aleatoare a variației punctajelor acordate) al erorii de punctare a fost de 24%.

Aceste două informații confirmă robustețea clasamentului obținut: decizia în favoarea Scenariului 4 are o senzitivitate mică la variația celor doi parametri de intrare'.

 • •   ponderea criteriilor și respectiv

 • •   punctajul acordat


punctaj mediu statistic obținut cu ponderi aleatoare și variație aleatoare a punctajului în junii valorii argumentate, numărul de poziționări pe locul 1 a unui scenariu (în condițiile variației aleatoare a ponderilor și variației aleatoare a punctajului în jurul valorii argumentate)


poziționarea medic a unui scenariu jn condițiile variației aleatoare a ponderilor și variației aleatoare a punctajului înjurai valorii argumentate) și respectiv


•    analiza clasărilor unui scenariu pe locurile 1 și 2

Scenariul 4 este scenariul câștigător pe baza analizei multicriteriale realizate luând în consideServicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare -r Sectorul 1 al Municipiului București

9.4 Analiza economică comparativă a scenariilor posibile

Cheltuielile nete (Venituri — Cheltuieli) înregistrate de UAT în cazul celor 4 scenarii considerate, pentru o durată de 10 ani sunt următoarele:

Cheltuieli totale pe 10 ani

Scenariul 1: achiziție de servicii

102,254,636

Scenariul 2: investiție proprie de la zero

87,189,318

Scenariul 3: investiție în asociere cu alt UAT

126,650,162

Scenariul 4: achiziție de stație/companie existentă

CI + C2-.. +C10-V1-...-V10

Cheltuielile totale pe 10 ani în cazul Scenariului 4 sunt (făcând înlocuirile cu valorile cunoscute):

CT4=C1+ 96,430,580 - 39,826,669 = CI + 56,603,911 (96,430,580 reprezintă cheltuielile în anii 2-10 iar 39,826,669 reprezintă veniturile în anii 1-10)

Cheltuielile UAT în anul 1 includ (CI):

1.


Prețul considerat pentru achiziția companiei de sortare existente și respectiv

 • a.

 • b.


Valoarea investiției: 12,953,600 EURO

O primă pentru acționarii companiei vândute, reprezentând valoarea faptului că UAT performanțe specificate, la cheie, primă notată cu P.


sortare — Sectorul 1 al Municipiului București

 • 2. Cheltuiala cu prestarea serviciilor, și anume:

a Cheltuieli cohnpanie pentru prestarea serviciului în UAT1            6.032,776 EURO

b Cheltuieli companie pentru prestarea serviciului în alte UAT         2.349,677 EURO

c. din care se scade valoarea amortizărilor (întrucât prețul investiției este deja luat în calcul în anul 1):

Amortizări pentru Sl+alte UAT(amortizarea alocată pro/rata pe volumul de intrare) scenariile 2și 4     1,295,360 EURO

înlocuind în continuare C1:

CT4 = 12,953,600 + P - 6,032,776 + 2,349,677 - 1,295,360 + 56,603,911 = P+ 76,644,604.

CT2 = 87,189,318

Diferența CT2-CT4 = A reprezintă avantajul alegerii Scenariului 4 față de Scenariul 2 pentru UAT.

A = 87,189,318 - (P+76,644,604) = 10,544,714 - P

Prin urmare:

A + P = 10,544,714

Adică:

 • •  avantajul UAT în cazul alegerii Scenariului 4 față de Scenariul 2

 • •  plus

 • •  avantajul acționarilor companiei achiziționate (prima P)

însumează 10,544,714 EURO.

Prețul de echilibru (PE) este prețul în care cele două avantaje sunt egale, adică:

A=P.

In acest caz,


A = P = 10,544,714 / 2 = 5,272,357
PE = 12,953,600 +P- 18,225,957EURO

în concluzie, si analiza economică comparativă indică faptul că Scenariul 4 este cel mai avantajos scenariu.

Prin comparație cu Scenariul 2, avantajul cuantificat în EURO este de

 • •  5,272,357 EURO pentru UAT și tot

 • •  5,272,357 EURO pentru acționam companiei de sortare vândute.

în aceste condiții, cheltuiala totală a UAT pentru perioada analizată este P + 76,644,604 = 81,916,961. Scenariul considerat este astfel cel mai avantajos din punct de vedere economic.

10 Concluzii

10.1 Concluzii și recomandarea elaboratorului studiului (cu indicarea pașilor de realizat de către SUAT, susținută de dispozițiile legale aplicabile)

în considerarea celor mai sus detaliate, concluzionăm faptul că Scenariul 4 - achiziția unui sistem de sortare deja existent — și realizarea activității către un operator propriu al autorității locale este opțiunea care întrunește cei mai mulți parametri de conformare la termenele și obligațiile impuse de legislație, pe de o parte, iar pe de altă parte reprezintă varianta cea mai eficientă din punct dc vedere economic.

Această opțiune poate fi posibilă în măsura în care condițiile in-house pentru darea în administrare a activității, prevăzută la art 28 alin (2) din Legea 51/2006 sunt cumulativ îndeplinite, atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract.

înființarea unui serviciu public de interes local în subordinea consiliului local sau a unei companii proprii cu capital public de către Primăria de sector reprezintă o opțiune viabilă, termenele de constituire a unor astfel de entități fiind relativ scurte.

în măsura în care această variantă nu poate fi realizată, Scenariul 2 rămâne o opțiune deschisă, operatorul — tot un serviciu public de interes local sau o companie cu capital public a autorității locale - fiind cel care va presta atât proiectarea, cât și construirea și operarea.

A. Generalități

Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

ajpromovarea rentabilității și eficienței economice;

bjpăstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul comunităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • d) întărirca autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigura din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizata și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;

 • e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

 • g) fonduri puse la dispoziție dc utilizatori.

Unitatea administrativ-teritorială are obligația de a transmite la Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care impEcă înființarea, modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utifități publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislației aplicabile în domeniul finanțelor publice și asupra deficitului și datoriei pubEce potrivit Regulamentului (UE) nr.549/2013 al Parlamentului European și al ConsiEului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplinește cel puțin una dintre condițiile stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice.

 • ■   Legea nr 31 /1990 a societăților comerciale, republicată

 • ■   Legea nr. 100/2016 privind concesiunile dc lucrări și concesiunile de servicii

 • ■   Normele metodologice din data de 16 noiembrie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări de servicii din Legea nr. 100/2016.

 • ■   Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

 • ■   Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale

 • ■   Legea nr. 101/2016 privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractului de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor;

 • ■   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale

A

 • 10.2 In analiza scenariilor s-a ținut cont de toți factorii care guvernează decizia administrativă: sănătatea publică, condiții de mediu, impact economic, factori sociali, alți operatori, legislație, creșterea calității vieții.

Din punct de vedere al analizei scenariilor, de menționat următoarele metodologii aplicate:

 • ■   punctaj argumentat cu ponderi egale,

 • ■   punctaj mediu statistic obținut cu ponderi aleatoare și variație aleatoare a punctajului în jurul valorii argumentate,

 • ■   numărul de poziționări pe locul 1 a unui scenariu (în condițiile variației aleatoare a ponderilor și variației aleatoare a punctajului în jurul valorii argumentate)

 • ■   poziționarea medie a unui scenariu (în condițiile variației aleatoare a ponderilor și variației aleatoare a punctajului în jurul valorii argumentate) și respectiv

 • ■   analiza clasărilor unui scenariu pe locurile 1 și 2

 • ■   analiza exclusiv economică,

în concluzie, Scenariul 4 este scenariul recomandat pe baza analizei multicriteriale realizate luând în considerare atât cele 24 de criterii extrase din lege precum și criteriul avantajului economic egal al vânzătorului și, respectiv, cumpărătorului.

 • 11 Anexa 1 - Cheltuielile pentru tratarea și depozitarea deșeurilor în totalul heltuielilor cu gestiunea deșeurilor pe perioada ian 2015-nov. 2018( >

AN

Perioada

Depozitar

Cantitate [to]

Tarif [lei/to]

Costuri *1

Costuri 1* total (RON)

Cheltuieli depozitare (RON)

Cheltuieli tratare si depozitare (RON)

TOTAL (RON)

2015

01.01 - 15.01

SSIRIDEX

0

60.00

0.00

2015

01.01 - 15.01

SSRWS

2433.78

60.00

146026.80

2015

! 01.01 - 15.01

STMB

IRIDEX

5.02

60.00

301.20

2015

01.01-15.01

BGALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.01 - 15.01

R3R GREEN

6.1

30.00

183.00

146511.00

148621.80

295132.80

778059.23

2015

16.01-31.01

SSIRIDEX

0

60.00

0.00

2015

16.01-31.01

SSRWS

2828.04

60.00

169682.40

2015

16.01-31.01

STMB IRIDEX

11.2

60.00

672.00

2015

16.01-31.01

BGALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.01-31.01

R3R

GREEN

0

30.00

0.00

170354.40

173884.80

344239.20

856815.89

2015

01.02-15.02

SSIRIDEX

1.38

60.00

82.80

2015

01.02-15.02

SSRWS

2441.4

60.00

146484.00

2015

01.02-15.02

STMB IRIDEX

6.62

60.00

397.20

2015

01.02-15.02

BGALPAB

0

30.00

0.00

ÂSKz

2015

01.02-15.02

R3R

7.22

30.00

21()4F

I JK<5ÎX).6O

150300.60

iCI PIUAȘI. 20

740770.09

A...

‘A

GREEN

2015

16.02 - 28.02

SSIRIDEX

0

60.00

0.00

2015

16.02 - 28.02

SSRWS

2536.46

60.00 î

152187.60

2015

16.02 - 28.02

STMB

IRIDEX

23.26

60.00

1395.60


2015

16.02 - 28.02

BGALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.02-28.02

R3R

GREEN

0

30.00

0.00

153583.20

156951.60

310534.80

755970.36

2015

01.03 - 15.03

SSIRIDEX

0

60.00

0.00

2015

I 01.03 - 15.03

SSRWS

2803.13

60.00

168187.80

2015

01.03 - 15.03

STMB

IRIDEX

91

60.00

5460.00

2015

01.03-15.03

BGALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.03-15.03

R3R

GREEN

4.74

30.00

142.20

173790.00

178370.40

352160.40

864740.44

2015

16.03 - 31.03

SS IRIDEX

0

60.00

0.00

2015

16.03-31.03

SSRWS

3665.75

60.00

219945.00

2015

16.03-31.03

STMB IRIDEX

259.08

60.00

15544.80

2015

I 16.03-31.03

BGALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.03-31.03

R3R

7.7

30.00

231.00

235720.80

243021.60

478742.40

1171390.18

GREEN

60.00

2015

0

i 01.04- 15.04 SSIRIDEX


2015


01.04- 15.04


SSRWS


3121.76
2015

01.04- 15.04

STMB IRIDEX

184.66

60.00

11079.60

2015

01.04- 15.04

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.04- 15.04

R3R

GREEN

8.02

30.00

240.60

198625.80

204479.40

403105.20

997600.41

2015

■ 16.04 - 30.04

1

SS IRIDEX

0

60.00

0.00

2015

i 16.04-30.04

i

SSRWS

3318.58

60.00

199114.80

2015

16.04-30.04

STMB IRIDEX

210.78

60.00

12646.80

2015

16.04-30.04

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.04-30.04

R3R

GREEN

5.36

30.00

160.80

211922.40

217339.20

429261.60

1028236.69

2015

01.05-15.05

SS IRIDEX

0

60.00

0.00

2015

■ 01.05 - 15.05

SSRWS

3356.68

60.00

201400.80

2015

01.05-15.05

STMB

IRIDEX

98.74

60.00

5924.40

2015

' 01.05 - 15.05

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.05-15.05

R3R

GREEN

14.94

30.00

448.20

207773.40

213033.00

420806.40

1001529.13

i 2015

16.05-31.05

SS IRIDEX

0

60.00

0.00

2015

16.05-31.05

SSRWS

3062.93

60.00

183775.80

2015

16.05-31.05

STMB

86.2

60.00

5172.00

IRIDEX


2015


16.05-31.05


BCALPAB


30.00


2015


16.05-31.05


R3R


12.34


30.00

GREEN

2015

01.06-15.06

SSIRIDEX

0

2015

01.06-15.06

SSRWS

3067.56

2015

01.06-15.06

STMB

IRIDEX

140.72

2015

01.06-15.06

BGALPAB

0

2015

01.06-15.06

R3R

GREEN

5.44

2015

i 16.06-30.06

SS IRIDEX

0

2015

16.06-30.06

SSRWS

3125.24

2015

16.06 - 30.06

STMB

IRIDEX

183.9

2015

i 16.06-30.06

BGALPAB

0

2015

16.06-30.06

R3R

GREEN

3.56

2015

01.07-15.07

SS IRIDEX

0

2015

01.07 - 15.07

SSRWS

3249.9

2015

1 01.07-15.07

STMB

IRIDEX

200.18

2015

01.07-15.07

BGALPAB

0

2015

01.07-15.07

R3R

GREEN

34.04

2015

16.07-31.07

SS IRIDEX

0

2015

16.07-31.07

SSRWS

3552.76


60.00

0.00

60.00

184053.60

60.00

8443.20

30.00

0.00

30.00

163.20

192660.00

211983.60

404643.60

1006397.72

60.00

0.00

60.00

187514.40

60.00

11034.00


30.00

30.00


0.00


106.80


198655.20


214428.00


413083.20


1012475.58


60.00            0.00

60.00      194994.00

60.00       12010.80


30.00


0.00


30.00        1021.20


208026.00


225765.60


433791.60


1045216.71


60.00
sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

2015

16.07-31.07

STMB

IRIDEX

154.5

60.00

2015

i 16.07-31.07

BGALPAB

0

30.00

2015

! 16.07-31.07

R3R

GREEN

3.88

30.00

2015

01.08 - 15.08

SS IRIDEX

0

60.00

2015

01.08- 15.08

SSRWS

3017

60.00

2015

01.08-15.08

STMB

IRIDEX

183.06

60.00

2015

01.08-15.08

BCALPAB

0

30.00

2015

01.08-15.08

R3R

GREEN

6.16

30.00

2015

16.08-31.08

SS IRIDEX

0

60.00

2015

16.08-31.08

SSRWS

3260

60.00

2015

16.08-31.08

STMB

IRIDEX

156.32

60.00

2015

16.08-31.08

BGALPAB

0

30.00

2015

16.08-31.08

R3R

GREEN

3.92

30.00

2015

01.09- 15.09

SS IRIDEX

0

60.00

2015

01.09-15.09

SSRWS

3274.6

60.00

2015

! 01.09-15.09

STMB

IRIDEX

138.34

60.00

2015

01.09-15.09

BGALPAB

0

30.00

2015

01.09- 15.09

R3R

2.44

30.00

9270.00

0.00

116.40

222552.00

246034.80

468586.80

1129418.62

0.00

181020.00

10983.60

0.00

184.80

192188.40

215336.40

407524.80

1008585.41

0.00

195600.00

9379.20

0.00

117.60

205096.80

230755.20

435852.00

1069013.49

0.00

196476.00

Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de
sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

GREEN

2015

16.09 - 30.09

SSIRIDEX

419.72

60.00

25183.20

2015

16.09 - 30.09

SSRWS

2852.24

60.00

171134.40

2015

16.09 - 30.09

STMB

IRIDEX

216.56

60.00

12993.60

2015

16.09 - 30.09

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.09 - 30.09

R3R

GREEN

10

30.00

300.00

209611.20

229914.60

439525.80

1064237.76

2015

; 01.10-15.10

SS IRIDEX

1555.3

60.00

93318.00

2015

01.10-15.10

SSRWS

1587.02

60.00

95221.20

2015

01.10-15.10

STMB

IRIDEX

233.98

60.00

14038.80

2015

01.10-15.10

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.10-15.10

R3R

GREEN

15.68

30.00

470.40

203048.40

227756.40

430804.80

1074566.70

2015

16.10-31.10

SS IRIDEX

1637.08

60.00

98224.80

2015

16.10-31.10

SSRWS

1431.8

60.00

85908.00

2015

16.10-31.10

STMB

IRIDEX

220.82

60.00

13249.20

2015

16.10-31.10

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.10-31.10

R3R

GREEN

2.48

30.00

74.40

197456.40

245017.20

442473.60

1167185.02

2015

01.11 - 15.11

SS IRIDEX

1530.58

60.00

91834.80

2015

01.11 - 15.11

STMB IRIDEX

249.6

60.00

14976.00

2015

01.11-15.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.11-15.11

R3R

GREEN

5.44

30.00

163.20

189159.60

223436.40

412596.00

1081917.0!

2015

16.11-30.11

SS IRIDEX

1644.42

60.00

98665.20

2015

i 16.11-30.11

SSRWS

1391.28

60.00

83476.80

2015

16.11-30.11

STMB

IRIDEX

209.44

60.00 I

12566.40

2015

16.11-30.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

16.11-30.11

R3R

GREEN

2.16

30.00

64.80

194773.20

233629.20

428402.40

1126336.8!

2015

01.12-06.12

SS IRIDEX

414.76

60.00

24885.60

2015

01.12-06.12

SSRWS

465.08

60.00

27904.80

2015

01.12-06.12

STMB

IRIDEX

62.44

60.00

3746.40

2015

01.12-06.12

BCALPAB

0

30.00

0.00

2015

01.12-06.12

R3R

GREEN

2.52

30.00

75.60

56612.40

75555.60

132168.00

385926.2!

2015

07.12-31.12

SS IRIDEX

1176.3

60.00

70578.00

2015

07.12-31.12

SSRWS

3150

60.00

189000.00

2015

07.12-31.12

STMB IRIDEX

151.94

60.00

9116.40

2015

07.12-31.12

BCALPAB

0

30.00

°-00 -

zOT*

- \

2015

07.12-31.12

R3R

14.24

30.00

42fl®T1

.60

323726.40

flb848.(lțl

1641158.81

1 nr\l PTcîr

' -‘‘j

’TI a       \

f MW

1 -

V'- i
GREEN

2016

01.01-15.01

SSIRIDEX

1130.74

60.00

67844.40

2016

01.01 - 15.01

SSRWS

1134.87

60.00

68092.20

2016

01.01 - 15.01

STMB

IRIDEX

56.74

60.00

3404.40

2016

01.01 - 15.01

BGALPAB

0

30.00

0.00

2016

01.01 - 15.01

R3R

GREEN

7.12

30.00

213.60

139554.60

165204.60

2016

“ Ț 16.01-31.01

SS IRIDEX

899.58

60.00

53974.80

2016

16.01-31.01

SSRWS

993.36

60.00

59601.60

2016

16.01-31.01

STMB IRIDEX

25.24

60.00

1514.40

2016

16.01-31.01

BCALPAB

0

30.00

0.00

2016

16.01-31.01

R3R GREEN

9.5

30.00

285.00

115375.80

150823.80

2016

01.02-15.02

SS IRIDEX 1

0

46.00

0.00

2016

01.02 - 15.02

SS IRIDEX 2

1822.62

70.00

127583.40

2016

01.02-15.02

STMB IRIDEX

47.04

72.50

3410.40

2016

01.02-15.02

SSRWS

1148.38

74.00

84980.12

2016

01.02-15.02

BC ALPAB

0

30.00

0.00

215973.92

215973.92

2016

16.02-29.02

SS IRIDEX 1

0

46.00 Ș

0.00

2016

i 16.02-29.02

SS IRIDEX 2

1678.94

70.00

117525.80

2016

i 16.02-29.02

STMB

108.5

72.50

7866y^

C , -A > i  \


304759.20


863043.76


266199.60


431947.84


815101.61


957422.17

sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

IRIDEX

2016

16.02-29.02

SSRWS

1036.37

74.00

76691.38

2016

! 16.02-29.02

BCALPAB

0

30.00

0.00

202083.43

202083.43

404166.86

893499.93

2016

01.03-15.03

SS IRIDEX 1

34.44

46.00

1584.24

2016

01.03-15.03

SS IRIDEX 2

1764.72

70.00

123530.40

2016

01.03 - 15.03

STMB IRIDEX

171.32

72.50

12420.70

2016

01.03-15.03

SSRWS

1301.96

74.00

96345.04

2016

01.03-15.03

BCALPAB

0

30.00

0.00

233880.38

233880.38

467760.76

1026387.13

2016

16.03 - 31.03

SS IRIDEX 1

0

46.00

0.00

2016

16.03-31.03

SS IRIDEX 2

1882.86

70.00

131800.20

2016

16.03-31.03

STMB

IRIDEX

194.16

72.50

14076.60

2016

16.03-31.03

SSRWS

1312.62

74.00

97133.88

2016

16.03-31.03

BCALPAB

0

30.00

0.00

243010.68

243010.68

486021.36

1077989.83

2016

01.04-15.04

SS IRIDEX 1

0

46.00

0.00

2016

01.04- 15.04

SS IRIDEX 2

1938.72

70.00

135710.40

2016

01.04- 15.04

STMB

IRIDEX

236.12

72.50

17118.70

2016

01.04-15.04

SSRWS

1533.02

74.00

113443.48

2016

; 01.04- 15.04

BCALPAB

0

30.00

0.00

266272.58

266272.58

532545.16

1122109.89

2016

16.04-30.04

SS IRIDEX 1

0.44

46.00

20.24

2016

16.04-30.04

SS IRIDEX 2

1885

70.00

131950.0tfv

/6r

I II

(voi

sjrsr'

// O        i

4. ..
sortare — Sectorul I a! Municipiului București

2016


16.04 - 30.04


STMB


176.82           72.50       12819.45


IRIDEX

2016

16.04-30.04

SSRWS

1206.6

74.00

2016

16.04-30.04

BCALPAB

0

30.00

2016

01.05 - 15.05

SS IRIDEX 1

0

46.00

2016

01.05 - 15.05

SS IRIDEX 2

1771.76

70.00

2016

01.05-15.05

STMB IRIDEX

166.68

72.50

2016

01.05- 15.05

SSRWS

1137.66

74.00

2016

! 01.05 - 15.05

BCALPAB

0

30.00

2016

! 16.05-31.05

SS IRIDEX 1

0

46.00

2016

■ 16.05-31.05

SS IRIDEX 2

1663.08

73.00

2016

16.05-31.05

STMB

IRIDEX

218.08

72.50

2016

i 16.05-31.05

SSRWS

1669.84

74.00

2016

16.05-31.05

BCALPAB

0

30.00

2016

01.06- 15.06

SS IRIDEX 1

75.58

70.00

2016

01.06-15.06

SS IRIDEX 2

1633.14

73.00

2016

01.06- 15.06

STMB

IRIDEX

291.08

72.50

2016

01.06-15.06

SSRWS

1464.4

74.00

2016

01.06-15.06

BCALPAB

0

30.00

2016

16.06 - 30.06

SS IRIDEX 1

37

70.00


89288.40

0.00

234078.09

234078.09

468156.18          989351.28

0.00

124023.20

12084.30

84186.84

0.00

220294.34

220294.34

440588.68          934243.38

0.00

121404.84

15810.80

123568.16

0.00

260783.80

260783.80

521567.60         1069588.16

5290.60

119219.22

21103.30


108365.60


253978.72
2016

16.06 - 30.06

SS IRIDEX 2

1719.12

73.00

125495.76

2016

16.06 - 30.06

STMB

IRJDEX

215.62

72.50

15632.45

2016

16.06 - 30.06

SSRWS

1365.86

74.00

101073.64

2016

16.06-30.06

BCALPAB

0

30.00

0.00

244791.85

244791.85

489583.70

987205.10

2016

01.07-15.07

SS IRIDEX 1

72.06

70.00

5044.20

2016

i 01.07-15.07

1

SS IRJDEX 2

1850.08

73.00

135055.84

2016

01.07-15.07

STMB

IRIDEX

259.8

72.50

18835.50

2016

01.07 - 15.07

SSRWS

1540.68

74.00

114010.32

2016

1 01.07-15.07

BCALPAB

0

30.00

0.00

272945.86

272945.86

545891.72

1077744.37

2016

i 16.07-31.07

SS IRIDEX 1

186.84

70.00

13078.80

2016

16.07-31.07

SS IRIDEX 2

1575.28

73.00

114995.44

2016

16.07-31.07

STMB

IRIDEX

319.62

72.50

23172.45

sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

2016

16.08-31.08

SSIRIDEX 1

171.8

70.00

12026.00

2016

i 16.08-31.08

SS IRIDEX 2

1800.56

73.00

131440.88

2016

16.08-31.08

STMB

IRIDEX

247.14

72.50

17917.65

2016

i 16.08-31.08

SSRWS

1484

74.00

109816.00

2016

16.08-31.08

BGALPAB

0

30.00

0.00

271200.53

271200.53

542401.06

1109629.90

2016

01.09-15.09

SS IRIDEX 1

116.4

70.00

8148.00

2016

01.09-15.09

SS IRIDEX 2

1680.22

73.00

122656.06

2016

01.09-15.09

STMB

IRIDEX

265.8

72.50

19270.50

2016

01.09-15.09

SSRWS

1442.78

74.00

106765.72

2016

i 01.09 - 15.09

BGALPAB

0

30.00

0.00

256840.28

256840.28

513680.56

1041730.64

2016

16.09 - 30.09

SS IRIDEX 1

132.66

70.00

9286.20

2016

16.09-30.09

SS IRIDEX 2

1854.98

73.00

135413.54

2016

16.09 - 30.09

STMB

IRIDEX

164.32

72.50

11913.20

2016

; 16.09-30.09

SSRWS

1348.98

74.00

99824.52

2016

16.09 - 30.09

BGALPAB

0

30.00

0.00

256437.46

256437.46

512874.92

1059284.86

2016

16.07-31.07

SSRWS

1335.46

2016

16.07-31.07

BCALPAB

0

2016

i 01.08- 15.08

SS IRIDEX 1

161.32

2016

01.08-15.08

SS IRIDEX 2

1521.88

2016

01.08-15.08

STMB

IRIDEX

333.56

2016

01.08-15.08

SSRWS

1613.1

2016

; 01.08 - 15.08

BCALPAB

0


74.00

98824.04

30.00

0.00

70.00

11292.40

73.00

111097.24

72.50

24183.10


250070.73


250070.73


500141.46


1083780.01
2016

01.10- 15.10

SS IRIDEX 1

93.82

2016

| 01.10- 15.10

SS IRIDEX 2

1578.74

2016

01.10-15.10

STMB

IRIDEX

223.66

2016

~ f 01.10- 15.10

SSRWS

1300


70.00        6567.40

73.00      115248.02

72.50       16215.35
2016

01.10-15.10

BGALPAB

0

30.00

0.00

234230.77

234230.77

468461.54

982527.13

2016

16.10-31.10

SSIRIDEX 1

87.64

70.00

6134.80

2016

16.10-31.10

SS IRIDEX 2

1579.84

73.00

115328.32

2016

16.10-31.10

STMB

IRIDEX

319.22

72.50

23143.45

2016

16.10-31.10

SSRWS

1689.06

74.00

124990.44

2016

16.10-31.10

BGALPAB

0

30.00

0.00

269597.01

269597.01

539194.02

1079027.57

2016

01.11 - 15.11

SS IRIDEX 1

133.24

70.00

9326.80

2016

01.11 - 15.11

SS IRIDEX 2

1700.56

73.00

124140.88

2016

01.11 - 15.11

STMB

IRIDEX

359.48

72.50

26062.30

2016

01.11-15.11

SSRWS

1547.02

74.00

114479.48

2016

i 01.11-15.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

274009.46

274006.46

548015.92

1099736.92

2016

16.11-30.11

SS IRIDEX 1

91.32

70.00

6392.40

2016

16.11-30.11

SS IRIDEX 2

1337.72

73.00

97653.56

2016

16.11-30.11

STMB IRIDEX

233

72.50

16892.50

2016

16.11-30.11

SSRWS

1494.48

74.00

110591.52

2016

I 16.11-30.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

231529.98

231529.98

463059.96

984188.47

2016

01.12-12.12

SS IRIDEX 1

41.66

70.00

2916.20

2016

01.12-12.12

SS IRIDEX 2

923.62

73.00

67424.26

2016

01.12-12.12

STMB

77.12

72.50

5591.20

2016

01.12-12.12

SSRWS

1157.62

74.00

85663.88

2016

01.12-12.12

BGALPAB

0

30.00

0.00

161595.54

161595.54

323191.08

700243.98

2016

■ 13.12-31.12

SS IRIDEX 1

135.14

70.00

9459.80

2016

; 13.12-31.12

SS IRIDEX 2

1798.16

73.00

131265.68

2016

13.12-31.12

STMB

IRIDEX

104.94

72.50

7608.15

2016

i 13.12-31.12

SSRWS

1479.06

74.00

109450.44

2016

13.12-31.12

BGALPAB

0

30.00

0.00

257784.07

257784.07

515568.14

1119081.44

2017

01.01 - 15.01

RE IRIDEX

677.26

68.00

46053.68

2017

01.01 - 15.01

SS IRIDEX 1

0

70.00

0.00

2017

01.01 - 15.01

SS IRIDEX 2

9.74

73.00

711.02

2017

01.01 - 15.01

STMB IRIDEX

0

72.50

0.00

2017

1 01.01 - 15.01

SSRWS

1503.36

74.00

111248.64

2017

01.01 - 15.01

3RGREEN

(1)

0

45.00

0.00

2017

01.01-15.01

BGALPAB

0

30.00

0.00

2017

01.01 - 15.01

3RGREEN

(2)

18.72

20.00

374.40

158387.74

158387.74

316775.48

772218.97

2017

16.01-31.01

RE IRIDEX

0

68.00

0.00

2017

16.01-31.01

SS IRIDEX 1

0

70.00

0.00

2017

16.01-31.01

SS IRIDEX 2

5.2

73.00

379.60

2017

16.01-31.01

STMB

IRIDEX

0

72.50

A»,

i"X V


2017

16.01-31.01

SSRWS

2331.96

74.00

172565.04

2017

16.01-31.01

RE

EGOREC

675.01

56.20

37935.56

2017

16.01 -31.C1

BGALPAB

8.55

30.00

256.50

2017

16.01-31.C1

3RGREEN

(1)

4.2

45.00

189.00

2017

16.01-31.C1

3R GREEN

(2)

16.36

20.00

327.20

211652.90

211652.90

423305.80

1075165.59

2017

01.02 - 15.02

REIRIDEX

5.34

68.00

363.12

2017

i 01.02 - 15.02

SS IRJDEX 1

0

70.00

0.00

2017

! 01.02-15.02

SSIRJDEX2

()

73.00

0.00

2017

i 01.02 -15.02

STMB

IRIDEX

0

72.50

0.03

2017

01.02-15.02

SSRWS

2614.04

74.00

193438.96

2017

01.02 - 15.02

RE

EGOREC

29.62

56.52

1674.12

2017

01.02- 15.02

BGALPAB

33.63

30.00

1008.90

2017

01.02- 15.02

3R GREEN

(1)

0

134.00

0.00

2017

01.02- 15.02

3R GREEN

C2)

11.5

60.00

690.00

197175.10

197175.10

394350.20

1009746.87

2017

16.02 - 28.02

REIRIDEX

34.38

68.00

2337.84

2017            16.02-28.02     SSIRIDEX1            11.26          70.00        788.20


2017           16.02-28.02    SSIRIDEX2          493.34          73.00      36013.82

2017          i 16.02-28.02 STMB                     0          72.50

deșeurilor similare în stații de

IRIDEX

2017

16.02-28.02

SSRWS

2204.76

2017

! 16.02-28.02

BCALPAB

37.62

2017

: 16.02-28.02

3RGREEN

(l)

7.16

2017

16.02 - 28.02

3RGREEN

(2)

14.32

i 2017

01.03 - 15.03

RE IRIDEX

271.68

2017

01.03-15.03

SS IRIDEX]

102.2

2017

01.03- 15.03

SS IRIDEX 2

1143.72

2017

01.03 - 15.03

STMB

IRIDEX

0

2017

01.03 - 15.03

SSRWS

2145.42

2017

01.03 - 15.03

BCALPAB

13.68

2017

01.03 - 15.03

3RGREEN

(1)

0

2017

01.03-15.03

3RGREEN

(2)

19.51

2017

: 16.03-31.03

RE IRIDEX

275.98

2017

16.03-31.03

SS IRIDEX 1

39

2017

: 16.03-31.03

SS IRIDEX 2

1314.4

2017

16.03-31.03

STMB

IRIDEX

16.36

2017

16.03-31.03

SSRWS

2200.08


74.00

163152.24

30.00

1128.60

134.00

959.44

60.00

859.20        205239.34

205293.34

93.00

25266.24

70.00

7154.00

73.00

83491.56

73.00

0.00

74.00

158761.08

30.00

410.40

134.00

0.00

60.00

1170.60        276253.88

276253.88

93.00

25666.14

123.00

4797.00

123.00

161671.20

123.00

2012.28

i/o

125.00

275O1^W<

______ ___ ... \ :

y,

410532.68          965379.43

552507.76         1445405.522017

16.03-31.03

BGALPAB

23.94

30.00

718.20

2017

16.03-31.03

3RGREEN

0

134.00

0.00

(I)


2017

16.03-31.03

3RGREEN

(2)

24.02

60.00

1441.20

471316.02

471316.02

942632.04

1521521.51

2017

01.04- 15.04

REIRIDEX

112.34

93.00

10447.62

2017

01.04- 15.04

SSIRIDEX

1666.5

123.00

204979.50

2017

01.04- 15.04

SSRWS

1532.26

125.00

191532.50

2017

01.04- 15.04

BGALPAB

1.71

30.00

51.30

2017

01.04- 15.04

3RGREEN

(1)

0

134.00

0.00

2017

01.04- 15.04

3RGREEN

(2)

2.18

60.00

130.80

407141.72

407141.72

814283.44

1325614.95

2017

16.04-30.04

REIRIDEX

51.7

93.00

4808.10

2017

16.04-30.04

SS IRIDEX

984

123.00

121032.00

2017

■■ 16.04-30.04

SSRWS

1842.1

125.00

230262.50

2017

! 16.04-30.04

BGALPAB

0

30.00

0.00

2017

16.04-30.04

3RGREEN

0

134.00 î

0.00

(1)

2017

16.04-30.04

3RGREEN

(2)

0.6

60.00

36.00

356138.60

356249.30

712387.90

1148172.26

2017

01.05-15.05

REIRIDEX

86.84

93.00

8076.12

2017

01.05-15.05

SSIRIDEX

1316.48

123.00

161927.04

2017

01.05 - 15.05

SSRWS

2073.3

125.00

259162

S ’ jHlCIP 1 Ut Uz

a
2017

01.05-15.05

BCALPAB

0

30.00

0.00

2017

01.05 - 15.05

3R GREEN

(1)

0

134.00

0.00

2017

01.05 - 15.05

3R GREEN

1.34

60.00

80.40

429246.06

429246.06

858492.12         1345608.61

12)

2017

16.05-31.05

REIRIDEX

55.68

93.00

5178.24

2017

T 16J)5-~31.05

SS UJDEX

1466.86

123.00

180423.78

2017

16.05 - 31.05

SSRWS

2134.58

125.00

266822.50

2017

16.05-31.05

BCALPAB

0

30.00

0.00

2017

16.05-31.05

3R GREEN

0

134.00

0.00

■;i)

2017

16.05-31.05

3R GREEN

12)

5

60.00

300.00

452724.52

452724.52

905449.04         1498255.01

2017

01.06- 15.36

REIRIDEX

80.78

93.00

7512.54

2017

01.06-15.36

SSIRIDEX

1189.72

123.00

146335.56

2017

01.06-15.36

SSRWS

2146.1

125.00

268262.50

2017

01.06- 15.D6

BCALPAB

0

30.00

0.0'3

2017

01.06- 15.06

3R GREEN

(1)

0

134.00

0.03

2017

01.06-15.06

3R.’GREEN

(2)

0

60.00

0.00

422110.60

422110.60

844221.20         1231643.44

2017

16.06 - 30J06

REIRIDEX

191.6

93.00

17818.80

2017

16.06-30J06

SSIRIDEX

1637.66

123.00

201432.18

2017

16.06-30.06

SSRWS

1756.92

125.00

2ID615.IȚPS;Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare in stații de

sortare - Sec torul 1 al Municipiului București

2017

16.05 - 30.06

BCALPAB

2017

16.06-30.06

3RGREEN

(1)

2017

16.06 - 30.06

3RGREEN

(2)

2017

01.07 - 15.07

REIRIDEX

2017

01.07-15.07

SSIRIDEX

2017

01.07-15.07

SSRWS

2017

01.07-15.07

BCALPAB

2017

01.07-15.07

3RGREEN

(1)

2017

01.07 - 15.07

3RGREEN


■2)

2017

16.07-31.07

REIRIDEX

2017

16.07-31.07

SS IRIDEX

2017

16.07-31.07

SSRWS

2017

16.07-31.07

BCALPAB

2017

16.07-31.D7    3RGREEN

(D

2017

16.07-31.07    3RGREEN

(2)

2017

01.08 - 15.08

REIRIDEX

2017

01.08- 15J08

SS IRIDEX

2017

01.08- 15J08

SSRWS


0

30.00

0.00

1.48

134.00

198.32

0

60.00

0.00

439064.30

439064.30

878128.60

1321342.19

154.08

93.00

14329.44

1228.9

123.00

151154.70

2122.18

125.00

265272.50

0

30.00

o.co

1.04

134.00

139.36

0

60.00

0.00

430896.00

430896.00

861792.00

1196342.11

501.36

93.00

46626.48

3003.88

123.00

369477.24

0

125.00

0.00

0

30.00

0.00

0

134.00

0.00

0

60.00

0.00

416103.72

416103.72

832207.44

1167699.23

229.46

93.00

21339.782017

01.08-15.08

BGALPAB

0

30.00

0.00

2017

01.08- 15.08

3RGREEN

•1)

68.18

134.00

9136.12

2017

01.08-15.08

3RGREEN

•2)

2.36

60.00

141.60

393688.90

393688.90

787377.80

1080612.14

2017

16.08-31.08

REIRIDEX

208.84

93.00

19422.12

2017

16.08-31.08

SSIRIDEX

1594.3

123.00

196098.90

2017

16.08-31.08

SSRWS

1574.24

125.00

196780.00

2017

16.08-31.08

BGALPAB

0

30.00

0.00

2017

16.08-31.08

3RGREEN

(1)

128.36

134.00

17200.24

2017

16.08-31.08

3RGREEN

(2)

41.58

60.00

2494.80

431996.06

431996.06

863992.12

1249174.78

2017

01.09-15.09

REIRIDEX

69.78

93.00

6489.54

2017

01.09-15.09

SS IRIDEX

1449.84

123.00

178330.32

2017

01.09 - 15.09

SSRWS

2062.32

125.00

257790.00

2017

P 01.09 - 15.09

BGALPAB

0

30.00

0.00

2017

01.09-15.09

3RGREEN

(1)

0

116.00

0.00

2017

01.09-15.09

3RGREEN

(2)

0

60.00

0.00

442609.86

442609.86

885219.72

1236083.74

2017

16.09-30.09

REIRIDEX

159.72

93.00

14853.962017


16.09-30.09


BCALPAB


30.00


0.00


2017


16.09 - 30.09


3RGREEN

(1)


17.42


134.00


2334.28


2017


16.09-30.09


3RGREEN

(2)


37.54


60.00


2252.40


395028.84


395028.84


790057.68


1123358.83


2017


01.10-15.10


REIRIDEX


10.68


93.00


993.24


2017


01.10-15.10


SS IRIDEX


1005.18


123.00


123637.14


2017


01.10-15.10


SSRWS


1463.8


125.00


182975.00 ;


2017


01.10- 15.10


BCALPAB


30.00


0.00


2017


01.10-15.10


3RGREEN

(1)


134.00


0.00


2017


01.10-15.10


3RGREEN

(2)


60.00


0.00


307605.38


307605.38


615210.76


846150.58


2017


: 16.10-31.10


REIRIDEX


16.82


93.00


1564.26


2017


16.10-31.10


SSIRIDEX


150.04


123.00


18454.92


2017


16.10-31.10


SSRWS


189.18


125.00


23647.50


2017


: 16.10-31.10


ECO SUD


2680.64


123.00


329718.72


2017


16.10-31.10


3RGREEN

(1)


26.74


134.00


3583.16


2017


16.10-31.10


3RGREEN

(2)


60.00


0.00


376968.56


376968.56


; 2017


01.11 - 15.11


REIRIDEX


18.82


93.00


2017


01.11 - 15.11


SS IRIDEX


45.08


123.00


2017


: 01.11-15.11


SSRWS


59.5


125.00

2017

01.11-15.11

ECOSUD

2555.72

123.00

314353.56

2017

01.11-15.11

3RGREEN

(1)

35.88

134.00

4807.92

2017

01.11-15.11

3RGREEN

(2)

0

60.00

0.00

2017

01.11 - 15.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

333894.08

333894.08

667788.16

939689.22

2017

16.11-30.11

REIRIDEX

9.94

93.00

924.42

2017

16.11-30.11

SS IRIDEX

1127.64

123.00

138699.72

2017

16.11-30.11

SSRWS

1450.72

125.00

181340.00

2017

16.11-30.11

ECO SUD

0

123.00

0.00

2017

16.11-30.11

3RGREEN

(1)

0

134.00

0.00

2017

16.11-30.11

3RGREEN

(2)

0

60.00

0.00

2017

16.11-30.11

BCALPAB

0

30.00

0.00

320964.14

320964.14

641928.28

890205.55

2017

01.12-10.12

REIRIDEX

6.82

93.00

634.26

2017

01.12-10.12

SS IRIDEX

519.56

123.00

63905.88

2017

01.12-10.12

SSRWS

906.76

125.00

113345.00

2017

01.12-10.12

ECOSUD

0

123.00

0.00

2017

01.12-10.12

3RGREEN

(1)

0

116.00

0.00

2017

01.12-10.12

3RGREEN

0

60.00

0.00

sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

2017

Ț 11.12-31.12

REIRIDEX

24.46

93.00

2017

11.12-31.12

SS IRIDEX

0

123.00

2017

11.12-31.12

SSRWS

3312.72

125.00

2017

11.12-31.12

ECO SUD

0

123.00

2017

11.12-31.12

3RGREEN

(1)

25.26

116.00 ;

2017

11.12-31.12

3RGREEN

(2)

25.8

60.00

2017

11.12-31.12

BGALPAB

0

30.00

2018

01.01 - 15.01

REIRIDEX

9.36

93.00

2018

01.01 - 15.01

STMB

IRIDEX

41.48

80.00

2018

01.01-15.01

SSRWS

2459.28

125.00

2018

01.01 - 15.01

BGALPAB

10.26

30.00

2018

16.01-31.01

REIRIDEX

14.72

93.00

2018

i 16.01-31.01

SS IRIDEX

1041.14

123.00

2018

16.01-31.01

STMB

IRIDEX

14.24

80.00

2018

16.01-31.01

SSRWS

1321.08

125.00

2018

; 01.02-15.02

REIRIDEX

18.1

93.00

2018

01.02-15.02

SS IRIDEX

976.26

123.00

2018

01.02-15.02

STMB

IRIDEX

3.3

80.00

2018

i 01.02-15.02

SSRWS

1254.24

125.00


2274.78

0.00

414090.00

0.00

2930.16

1548.00

0.00       420842.94

420842.94

841685.88

870.48

3318.40

307410.00

307.80        311906.68

311906.68

623813.36

1368.96

128060.22

1139.20

165135.00        295703.38

1683.30

295703.38

591406.76

1190123.61

882415.47

887335.54
sortare -Scctoml 1 al Municipiului București

2018

16.02 - 28.02

REIRIDEX

6.2

93.00

576.60

2018

16.02 - 28.02

SS IRIDEX

1165.14

123.00

143312.22

2018

i 16.02-28.02

SSRWS

556.14

125.00

69517.50

2018

1 16.02-28.C2

3RGREEN

7.84

116.00

909.44

i


214315.76


214315.76


428631.52


632486.54


(1)

2018

01.03 - 15.03

REIRIDEX

26.74

93.00

2486.82

2018

01.03 - 15.03

SSIRIDEX

1294.34

123.00

159203.82

2018

01.03 - 15.03

SSRWS

1139.12

125.00

142390.00

2018

01.03-15.03

3RGREEN

(I)

7.1

116.00

823.60

304904.24

304904.24

609808.48

885576.38

2018

16.03-31.03

REIRIDEX

8.5

93.00

790.50

2018

16.03-31.03

SS IRIDEX

1165.96

123.00

143413.08

2018

16.03-31.03

SSRWS

1304.5

125.00

163062.50

307266.08

307266.08

614532.16

894225.73

2018

01.04- 15.04

REIRIDEX

153.72

93.00

14295.96

2018

01.04- 15.04

SS IRIDEX

1067.02

123.00

131243.46

2018

01.04- 15.04

SSRWS

1478.16

125.00

184770.00

2018

01.04- 15.04

3RGREEN

(1)

26.88

116.00

3118.08

2018

01.04- 15.04

3RGREEN

(2)

18.08

60.00

1084.80

334512.30

334512.30

669024.60

1006256.04

2018

16.04-30.04

REIRIDEX

147.42

93.00

13710.06

2018

16.04-30.04

SS IRIDEX

1421.1

123.00

174795.30

- -

- - -

2018

16.04-30.04

SS RWS

1363

125.00

170375-^5î^|^z

_ .
sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

2018

16.04 - 30.04

3RGREEN

(2)

37.6

60.00

2256.00

361136.36

361136.36

722272.72

1058910.93

2018

01.05-15.05

REIRIDEX

100.62

93.00

9357.66

2018

01.05-15.05

SS IRIDEX

1285.66

123.00

158136.18

2018

“Toi.05-15.05

SSRWS

1397.08

125.00

174635.00

2018

01.05 - 15.05

3RGREEN

(2)

0.46

60.00

27.60

342156.44

342156.44

684312.88

1004107.76

2018

j 16.05-31.05

REIRIDEX

127.82

93.00

11887.26

2018

f 16.05-31.05

SSIRIDEX

901.14

123.00

110840.22

2018

16.05-31.05

SSRWS

1754.9

125.00

219362.50

2018

16.05-31.05

3RGREEN

(2)

36.3

2018

01.06-15.06

REIRIDEX

101.3

2018

01.06-15.06

SS IRIDEX

25.54

2018

j 01.06-15.06

SSRWS

2632.98

2018

01.06 - 15.06

3RGREEN

(1)

14

2018

01.06-15.06

3RGREEN

(2)

35.38

2018

16.06-30.06

REIRIDEX

83.16

2018

16.06-30.06

SS-T IRIDEX

17.6

2018

16.06 - 30.06

SSRWS

2251.98

2018

16.06-30.06

3RGREEN

(1)

111.64


60.00

2178.00

344267.98

93.00

9420.90

123.00

3141.42

125.00

329122.50

116.00

1624.00


344267.98

688535.96

1017624.42


60.00

2122.80

345431.62

345431.62

690863.24

995683.31

93.00

7733.88

123.00

2164.80Servicii

de elaborare a studiului

dc oportunitate

pentru stabilirea

modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipa

le și a deșeurilor similare în stații de

sortare

- Sectorul 1 al Municipiului București

2018

16.06 - 30.06

3RGREEN

(2)

90.02

60.00

5401.20

309747.62

309747.62

619495.24

901013.51

2018

; 01.07-15.07

1 __________________J

REIRIDEX

198.58

93.00

18467.94

2018

01.07-15.07

SS-T IRIDEX

20.12

123.00

2474.76

2018

01.07-15.07

SSRWS

2077.24

125.00

259655.00

2018

01.07-15.07

3RGREEN

(1)

334.4

116.00

38790.40

2018

01.07 - 15.07

3RGREEN

(2)

78.32

60.00

4699.20

2018

01.07 - 15.07

3RGREEN

(3)

0.56

120.00

67.20

324154.50

324154.50

648309.00

940974.00

2018

16.07-31.07

REIRIDEX

1091.96

93.00

101552.28

2018

16.07-31.07

SS-T IRIDEX

26.24

123.00

3227.52

2018

16.07-31.07

SS RWS

2041.24

125.00

255155.00

2018

16.07-31.07

3RGREEN

(1)

22.54

116.00 j

I

1

2614.64

2018

16.07-31.07

3RGREEN

(2)

46

60.00

2760.00

365309.44

365309.44

730618.88

1067157.00

2018

! 01.08-15.08

REIRIDEX

648.82

93.00

60340.26

2018

01.08- 15.08

SS-T

IRIDEX

780.68

123.00

96023.64

2018

01.08-15.08

SSRWS

1432.67

125.00

179083.75

2018

01.08-15.08

3R GREEN

0.52

120.00

62.4(1/

zG

55rq5^.()5

335510.05

67102040

' X. '

990624.12

(3)

i *(.fcȚIA

Eb* -1' ‘

2018

16.08-31.08

REIRIDEX

157.3

93.00

14628.90

2018

16.08-31.08

SS-T IRIDEX

1515.78

123.00

186440.94

2018

16.08-31.08

SSRWS

1356.08

125.00

169510.00

2018

16.08-31.08

3RGREEN

(3)

0.04

120.00

4.80

370584.64

370584.64

741169.28

1064559.39

2018

01.09-15.09

REIRIDEX

119.6

93.00

11122.80

2018

01.09- 15.09

SS-T

IRIDEX

1367.32

123.00

168180.36

2018           01.09- 15.09     SSRWS              1095.68         125.00      136960.00        316263.16        316263.16        632526.32          940265.66

2018           16.09-30.09    REIRIDEX            99.32          93.00       9236.76

2018            16.09 - 30.09     SS-T                  1218.82          123.00      149914.86

IRIDEX

2018            16.09-30.09     SSRWS              1226.42         125.00     153302.50        312454.12        312454.12        624908.24          928347.97

2018           01.10-15.10    REIRIDEX           116.54          93.00      10838.22

2018           ; 01.10-15.10 SS-T                     1827          123.00      224721.00

IRIDEX

2018           01.10- 15.10     SSRWS               848.28         125.00     106035.00        341594.22 341594.22 683188.44         1019882.45

2018            16.10-31.10     REIRIDEX            177.12          93.00       16472.16

2018            16.10-31.10     SS-T                 2339.92         123.00     287810.16

IRIDEX

2018            16.10-31.10     SSRWS               618.12         125.00      77265.00

2018             01.11 - 15.11

SS-T

IRIDEX

2166.64

123.00      266496.72

2018          101.11-15.11

SSRWS

501.18

125.00       62647.50        330624.78

330624.78

661249.56          975463.61

2018            16.11-30.11

RE IRIDEX

22.28

93.00        2072.04

2018            16.11-30.11

SS-T

IRIDEX

2082.84

123.00      256189.32

2018           ; 16.11-30.11

SSRWS

507.76

125.00       63470.00

2018            16.11-30.11

3R GREEN

5.94

60.00         356.40        322087.76

322087.76

644175.52          957833.77

TOTAL

288,220.41

25,836,098.95

26,330,682.85

52,166,781.80     96,340,945.14

Procentual din total

27%

27%

54%           100%

Cheltuieli depozitare si tratare pe tonă (perioada 2015-2018)

181.00

Nota:

RE IRIDEX - DEPOZITUL DEȘEURI IRIDEX

/

SS-T IRIDEX - STAȚIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICĂ IRIDEX

SS IRIDEX - STAȚIA DE SORTARE IRIDEX

SS RWS - STAȚIA DE SORTARE SC ROMWASTE SOLUTIONS SRL 3R GREEN - STAȚIA DE SORTARE 3R GREEN (RUDENI-ILFOV)12 Anexa 2 — Plan de acțiune pentru implementarea opțiunilor analizate în Studiul de OportunitateMăsură

Termen de realizare

Responsabil

Aprobarea Studiului de Oportunitate prezent

Ian-feb 2019

Consiliului Local al

Sectorului 1 București

Crearea societății/ companiei cu captai public pentru gestiunea activității de sortare a deșeurilor

2019, imediat după aprobarea

Studiului dc Oportunitate

Primăria     Sectorului 1

Municipiul București

: Revizuirea strategici pentru gestiunea deșeurilor la nivelul Sectorului I, pentru conformarea integrală cu obligațiile și țintele stabilite de legislație

2019

Primăria Sectorului 1

Municipiul București

Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor în sectorul 1, pentru îndeplinirea țintelor stabilite dc lege Organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii activității dc sortare a deșeurilor, în conformitate cu legislația și Strategia serviciului

2019

2019, în funcție de data la care se constituie noua companie cu capital public/scrviciu pubEc înființată/înfîințat     la     nivelul

Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 Municipiul București Primăria și ConsiEul loca) Sector 1

13 Anexa 3 - Situația prestării activităților serviciului de salubrizare la nivelul Sectorului 1

Operator colectare Sector/ Contract

deșeuri

menajere

Operator colectare deșeuri construcții și desființări de la populație

Operator colectare deșeuri similare

Operator colectare deșeuri din servicii municipale - stradale

Operator colectare deșeuri din servicii municipale - piețe

Operator colectare deșeuri din servicii municipale -parcuri, grădini

Sector 1 -             s.c.

Contract nr.

1077/8/30.06^008 RQMpREST

încheiat intre CL 81    SERVICE

si Romprest pe o

durata de 25 de ani

S.C. COMPANIA ROMPREST

SERVICE S.A. pe baza unor contracte individuale de prestări servicii încheiate cu beneficiarii acestor activitati

S.C.

COMPANIA ROMPREST

SERVICE

S.A.

S.C.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

S.C.

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

ADP Sector 1

 • 14 Anexa 4 - Aplicarea metodei Monte Carlo pentru determinarea scenariului câștigător pe baza celor 24 de criterii de evaluare extrase din legislație, grupate în 15 capitole (clase) de criterii.


Clasare Scenariu 1

Clasare Scenariu 2

Clasare Scenariul 3

Clasare Scenariu 4 Clasamentul scenariilor


O

o

o

P

O

O

O

o

p '

O

o

O

o

O  o

o

o

P P

Punctaj total Scenariul

O

eo <5o

b

cn

UI

b

b

b

o.

UI

UI

Ui

UI

UI

O

o

co

ui 4*

& UI

o —

O 4* OS

w aw

co

tu O

O 10

W M CC

4 -> U

Ci -J

tu ©

M

* "

1

o

O

o

o

o

p

O

o

o

o

o

o

O

O  o

o

O

o  o

Punctaj total Scenariul

■u

co

co

bo

bo

■X

M

’U

■1

X

CD

b   03

03

■u

9

4*-

-4

1-1

4- W

Ui <©

o o

■0 O

ui ui c

4-

ui ru co

UI

UI 4-

o ►-

'-l UI

UI

4S h* UI

M UJ

4* eo

■z

w u o

Z

o

o

p

o

o

©

o

©

o

p

o

o

P

O  O

O

o

o  o

Punctaj total Scenariul

S

Ci

£

C-._ sO vi

00

b

b

.77

b

Cl

’*4

Ci

O

co

©

b

'U

UI

O

VI

O t-

UI 03

O UI UJ

CU Ci W

M tu

SI s>

UJ Gl

Șl

4*    4-

UI Ui

M3 ru

4‘

-1 C0 Ol


& o o ca op p op o pi p o op po pp Punctaj total Scenariul

co co âa o co ca co m m o m j co i» o o o m        m           .

WL.4t-*'.uM>-*c40v*cz>.*o>“LWO’UcoocDpaen04-’—p-P.-ioopoo'a.otDL-W'PCrf        a-


sortare — Sectorul 1 al Municipiului București


s

4.0%

Ud b

UJ b st

7.1%

5.9%

bJ C/l o'

2.4%

7.9%

tu UI s

3.3%

p

-*

12.0%

Ui

UJ

N

OS

10

I-»

1-*

UI

1-1 H*

1-1 o

UJ

p

4^

Ui

4i

u>

■u

b

b

In

**u

ru

i-l

b

st

St

St.

£

£

Si

Si

st

Si

Si

*

Si,

N

•K

£

*0

*u

tu ru

1-1 o

w

r

1-1

t— CT»

tu o

1-1 o

co

43

b

tu

H*

43

i-i

i-*

UI

tu

UJ

b

i-i

£

St

se

£

£

ăi

o'-

Si

s

UJ

4-

w

tu

4v

>-*

tu

ru N

O

1—1

ba

b

ru

□3

bo

H-i

M

b

tu

b

CB

i-i

£

£

s

Si

£

Si

Si

st

Si

st

O

1-1

43

*u

ru

UI

ru u>

UI

U-* tu

ru co

UJ

ru UI

tu

i-*

b

■U

h-1

4*

bo

»-•

4*.

b

ru

i-l

4J.

st

£

St

st

Si

st

st

•-*

43

tu UI

tu

1-1

1-1

22.

•— sD

tu •4.

1-1 o

cn

27.

O

4-

bo

b

bo

co

UJ

UI

»-■

bo

bo

■©

St

se

b

ț£

£

ăi

St

Ol

Si

st

■u

tu

4-

o

"U

4^

tu

•u

U)

K*

cn

b

b

UJ

tu

tu

4*

b

b

i-1

I

tu

tu

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

1? Oi

st

Q1

UJ

00

co

UI

\O

tu

o

>—

O

b

Î-*

’-u

ru

tu

i-1

-u

i-1

bo

ru

b

UJ

UI

*

>9

st

ăi

«i

Si

st

Si

st

Si

st

uj

tu

cn

M

UI

UI

tu

ch

o

co

r-

o

co

b

b

UJ

b

b

b

w

UJ

tu

i-l

4-

4*

se

b

Si

Si

£

Si

Si

âv

Si

-

1—*

1—1

O

-h-

ru

N

P

O

tu

tu

O

00

O

UJ

i-*

iu

b

O

w

b

tu

b

b

b

b

■ .«=

St

st

St

£

Si

ăi

Si

Si

ăi

O"!

0

4-

I-* N

tu

»-*

-r^

O

H* tu

tu

4^

H* O

1-1

4>i

J

UI

b

w

b

b

4*.

tu

U)

kl

UJ

4n

se

st

§

Q>

Si

Si

Si

Si

st

Si

Si

.“'1

o

»-*

4-

N

•-* tu

p

1-1 o

w

1-1 tu

H* <=>

tu

r-i CO

UI

b

tu

UI

tu

b

•u

UI

b

tu

b

bo

b

se

Si

st

Si

Si

*•$

Si

Si

£

st

r. p

w

O

N

t~

UJ

UJ

00

o

b

b

b

UI

o

i-*

UJ

i—1

UJ

i-l

tu

/ £

cr

ai

Si

Si

£

£

Si

Si

Si

s<


=>   => o co     Abateri Altera t-Agregat


7.7%

UI oo £

O    41-

p

UJ

>-* st

>-» UJ

o

43

>-*

■43

UJ

b

UI

b

»*

Si

St

ăi

o

<-*-

U3

UI

>*-»

Ui

bo

>0

b

UJ

UJ

st

o'-

st

se

o

o

o

00

b

tu

-•

■4

UJ

St

Si

Si

£

Si

CO

e-

03

UJ

*4*

ru

bo

b

ăi

s:

st

Si

st

tu

4*

CD

co

o

UJ

»—•

b

UI

tu

b

Si

st

Si

st

£

o

O

o

i-*

tu

b

UJ

tu

b

ăi

ăi

Si

ăi

Si

b

o

UJ

UI

b

ru

-o

b

ăi

st

Și

ăi

Si

tu

b

4^

O

O

b

b

i-i

UI

UJ

st |

st

st

St

ăi

»-*

o

o

p

CU

b

b

ru

UJ

co

st

ăi

Si

1-1

UJ

00

»— o

<0

Cv

i-i

■u

k>

b

b

st

£

Si

Si

tu

1-1

1-1

1-1

►—

1-1

UI

o

UI

ui

4*

bo

4*

Si

Si

st

S?

UI

4i

H*

O

00

UJ

bn

b

b

b

Si

Si

Si

Si

Si

tu

4i

a

tu

o

b

UJ

b

b

Si

st

Si

se

tu

UJ

»-*

©

r*

co

bo

i-l

UJ

b

se

i-i tu

tu

1-1

Os i-i

4^.

i—i

l-l tu


Pondere clasă / criteriu 11

Pondere clasă / criteriu 12

Pondere clasă / criteriu 21

Pondere clasă / criteriu 22

Pondere clasă / criteriu 31

Pondere clasă / criteriu 41

Pondere clasă / criteriu 51

Pondere clasă / criteriu 52

Pondere clasă / criteriu 53

Pondere clasă / criteriu 54

Pondere clasă / criteriu 61

Pondere clasă / criteriu 62

Pondere clasă / criteriu 71

Pondere clasă / criteriu 72

Pondere clasă / criteriu 73


4*

-

4*

4*

•4>

4-

w

4*

4*

w

4-

w

UJ

4-

4*

~   4*

bJ

w

bJ

W

bJ

bd

N>

N>

bJ

M

W

hJ

bJ

bJ

bj

-

bd

w

w

W i'

4*1

UJ

W

W

W

W

ui

*

ÎA>

bi

4-

OJ

4>

■■ .1

bJ

Ujj

bJ

•—

k—s

n> 5"

—»

-

>—»

-

»-•

-

-

H*

H

-

-

-

-

J

bJ


bJWbJbJN}bdbdbJN>bJOJbJbJbJb34*bJN)WW W^WWWWWW^WbJ^W-^^bJWWbJM

' 1

a

o

O

o

o'

o

O

O

o

O

O

o

o

o

O

o

O

o-

a

p

o

-•I

Ci

o

ij

CI

Cb

rb

O

4*

M

Ol

vi

vj

’vj

UI

Vl

M

M

,CD

O',|

o M

cs

c

o

00

O

o

4-

h*

»-» CD VD

bd 45

O

a M

rji VI

C\

fj

O bj —

co

o

O. |J

Os *—*

u'

o

O

o

O

o

o

o

O

O

o

o

o

o

O

a

o

o

o

O

o

CD

in

co

M

>-4)

Ch

CD

sD

M

CD

<1

M

00

vj

03

as

00

03

*v|

o

\O

W

00 bd

co

Ch

o

CO

uj

cn

4*

as

M

Ch

Ud Ud

hJ

bJ ai

w

Ud -..J

o

O 00

4*

bJ

W 4*. O

00

vO

Vj vj

cn M

ui

O

P

a

O

O

o

O

O

O

O

o

O

o

o

o

O

o

o

o

o

vi'

vi

-4

-4

Cb

v|

CD

in

XI

Oi

c->

xl

v|

vl

-J

XI

’vj

"4

in

sfl

cn,

cn bj

O

o

UJ

OJ

o

o

w

00

O

CO K>

b3

o a>

4-

*-• bj

ca

w 4*

bJ

as uj un

4» xO

in si

M

o

o

o

o

a

o

o

O

o

o

a

o

a

o

o

o,

o

O

oj

O

O

ai

o

M

o

co

o

<3

M

co

00

M

ce

co

co

-1

•o

Io

av

V|

co

O M

o

O

o

bd

VI

■Jj

03

o

4>

Cb

UJ

‘O 4*

01

Ud vl

aj

00 bd

ca

•-D OT

W

UJ

>- 4* v| a

U-l

UI o

C0.'O

OsClasare Scenariu 1

Clasare Scenariu 2

Clasare Scenariul 3

Clasare Scenariu 4

Clasamentul scenariilor

Punctaj total Scenariul

1

Punctaj total Scenariul

2

Punctaj total Scenariul

 • 3

Punctaj total Scenariul

 • 4

Abateri Alterat-Agregat

Pondere clasă / criteriu 11

Pondere clasă / criteriu 12

Pondere clasă / criteriu 21

Pondere clasă / criteriu 22

Pondere clasă / criteriu 31

Pondere clasă /

.............criteriu 41

Pondere clasă / criteriu 51

Pondere clasă / criteriu 52

Pondere clasă / criteriu 53

Pondere clasă / criteriu 54

Pondere clasă / criteriu 61

Pondere clasă / criteriu 62

Pondere clasă / criteriu 71

Pondere clasă / criteriu 72

Pondere clasă / criteriu 73
Clasare Scenariu 1


Clasare Scenariu 2


Clasare Scenariul 3


Clasare Scenariu 4Clasamentul scenariilor


<2.

5


00 o

2-

5o

o

O

©

©

O

©.

o

©

O

© ©

O

o

O

O

o

©

o

Punctaj total Scenariul

cr

ir

-4

vj

"4

CV

Vj

ui

o

ir    b>

cv

*4

ir

ui

v|

Ui

vj

*4 © 4» 4* M

bJ

vj

UI w

4- O

CO

CD O

W

In

uj

bJ

4*

bJ

4* © u> 4»

°

hj

O

ut Ut

U7

tsJ

-J

00

bJ

1

o

o

O

o

O

O

o

O

o

o

O

©  O

o

O

©

o

O

©

©

Punctaj total Scenariul

00

©

vj

co

CD

M

CD

co

vj

vj

00

© ©

CD

UI

co

©

v]

CC

*-4

O

UI

o

OJ o

CO

CT

CO D

co

UI

— 4-

Ui

bJ M

©

ui

bJ

►—

00

-* vj 4- G>

O

*■*

©

h4 ’-n

M

W

CO

Ui

-4

bJ

Z.

©

Bl

o

o

O

o

O

O

O

*

P

O

o

O  O

O

O

P

O

3? ©

©

O

Punctaj total Scenariul

CD ...

*4

00

v)

O

-4

‘o

(T

v]

vj

vj    vj

Cb

UI

Ci

v|

C.

vj

Cb

q

4-

w

>-

Ov Vi

UJ

W bJ

Ut

»—*

o

>4 ©

W

O UJ

Mj W

bJ

CTX

4-

u>

vj o CO 4-

VI

i-*

O

ChUl

bJ

UT

*4

H

CO

Lb

o

O

o

o

o

o

©

©

O

O

o

O  O

o

O

O

O

o

O

p

Punctaj total Scenariul

co

©

co

lo

CD

co

00

©

CD

CO

©

D   •©•

00

*4

•4

©

CD

in

ir.

A

co

©

v0

O v|

UT

CO

— vj

CD

o -4 VI

O

vi

©

-4 UJ

©

4- © UT Ui

'4

vO 4-

->

vj

tr

©

■4

Ui

vj3 Abateri Alterat-Agregat


VJ

p

*-*

p

Jx>

4-

4-

i—.

L>

O

U4

UJ

1—»

iu

U>

w

țș

£

£

£

£

£

•-*

tsJ

H-

ts>

bJ

-1

O

UI

w

UJ

©

©

UJ

o

4-

‘■V

4-

bJ

4v

©

îs)

cb

£

£

£

£

£

4k.

W

ui

UI

W

tu

h-1

w

UI

00

ÎD

b\

O

ti)

©

^4 1

£

£

£

£

£

£

►-*

M

vj

p

p

w

O

P

©

i

©

bi

m

O

CO

w

©

03

bv

00

£

-

£

£

£

s?tb

țn

p

o

o

UJ

w

©

v4

M

UJ

V]

vl

o

w

ir

bJ

o

ir

k>

©

bJ

vO

Lj

©

vi

©

bJ

io

$

£

£

£

£

£

£

£

00

p

N

l-t

Oi

©

o

ui

w

co

mzjl

o

J-k

p

t-»

ir

W

b>

t-*

vi

o

bJ

©

o

o

w

in

©

4-

V*

kl

£

£

S

£

£

£

£

s

£

£

£

£

£

p tn

p bJ

r

bv

N o

ț-k in

ui

bJ

»-*

o ©

’4

3.4

W In

00

4».

vj bx

0.7

4.2

w

£

£

£

£

cb


Pondere clasă / criteriu 11

Pondere clasă / criteriu 12

Pondere clasă / criteriu 21

Pondere clasă / criteriu 22

Pondere clasă / criteriu 31

Pondere clasă / criteriu 41

Pondere clasă/ criteriu SI

Pondere clasă / criteriu 52

Pondere clasă / criteriu 53

Pondere clasă / criteriu 54

Pondere clasă / criteriu 61

Pondere clasă / criteriu 62

Pondere clasă / criteriu 71

Pondere clasă / criteriu 72

Pondere clasă / criteriu 73

Crlt cu pondere mn vl m A


Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru'stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare — Sectorul'1 al Municipiului București


4*

14

4^

UI

(4

-h

4*

ui

-U

4*

--

î. J

ui i‘

bl

•U

-

-

r—

bJ

-

-

bl

bl

M

bl

bl

bJ

r

bl

•-*

bJ

N>

b>

bl

bJ

bJ

14

w

w

4*.

w

14

gj !

-

UI

(4

UI

14

*

63

-

UI

*—

14

W

-

bJ

14

-

-

-

bJ

»-

m

-

t~*

►—

14

>-»

ui

h*


Htl-^bJbJbJMblMI-^MI-^bJbJMI-^bJbJM

4tUI>^^U}C4U}^U}U>C4C44^U)^C4H^U>


p ui ui

W 00

_*

o *4 Os

p ib o

o

O

Ch Ch

UI

O

4

UI

14

p

CV O

bl

O bi

4

O O M

Q

4 O- O

VD

O ui

14

O

4 bl

Ui

o bl .X

4-

c

4 O -D

â

4

14

o

o

o Cv tJ O

a h

14

■D

3

-

UI

c-Ch

00 bl O

00

O

O

O

o

o

O

O

o

O

O

o

O

o

O

O

o

O

o

O

o

GO

CD

4

4

4

4

CD

o

ao

4

co

CD

•50

00

4

CD

30

co

4

43

4

4

UI 4*

ui

CD

4

•—

o

O

CD

CD

4

bl

4

cv

43

4 CD

bJ

►-»

*“*

UI

m

bl

O UI

'O

u>

_>

M O

-4

sD UJ

43

UI

O

O

O

O

O

P

a

a

a

J

P

o

O

c

O

O

O

O

O

O

O

’s

<b

os

O

<h

CV

av

CD

4

O

4

4

*4

4

4

Cb

4

4

co

>—1

4

4 Cb

bu

14

►-

o

4

w

CD

Ch

o

UI

ui

bJ

Cb

Ui

UI

Cb

w

Cv

o sv

ui

►—

4

O

av oo

sD

4

o

O

o

O

o

o

o

o

O

a

o

O

a

o

O

O

o

O'

O

o

>4

CO

4

CV

•4>

CD

o

o

o

■o

4

•XJ

co

C0

o

00

4

Lo

4

4>

cn

4c

b» Cb

ui

Cv

cn

o

CD

14

4

14

45

o

CD 03

4

m

CD O

U3

4

bJ

»-•

-b

>—•

bJ

tn *>

o

av

UI

4 b4

U i

14 ’4 ri

a>

O

-UClasare Scenariu 1


Clasare Scenariu 2


Clasare Scenariul 3


Clasare Scenariu 4


Clasamentul scenariilor


tn

O

I

I w. CD O o a


GQ

1.

o


Punctaj total Scenariul

1


Punctaj total Scenariul

2


Punctaj total Scenariul 3


Punctaj total Scenariul

4


UJ

o

SJ-»

U>

03

O

o

•** o

o

•+*

4

O -

UI

co

av

4

p

p

»-*■ p

4^

4^

w

UI

Ui

In

O

UI

UI

UI

ro

vD

r4

£

$

£

£

£

£

£

S5

»-*

p

»-*

yi

i-A l-t

4

p

yi

o

a

co

40

1-^

w

00

bJ

ni

£

£

£

$

£


£

£

£

£

£

t—

K>

b-

14

t-*

r4

M

14

p o

H N>

H*

Cb

4 -o

b* bJ

o ui

>1 C\

£

£

£

£

£


w

£

t—

CD

£

%cro

14

4 o?

£

w

14 CO £

t—• p

4

<4

UI

cri

“xD

UI

UI

âv

4^

£

£

£

£


p

14 £

O

£

4 bl £

p in

N b>

1.9%

O

ș

w

»-*

4

p

UI

00

—i '4*

av

Ui

4

O

i-»

14

co

âo

î-t

bl

£

£

£

£

£

■43

—* p

p

4

yi

;b

UI

ui

o

4»>

4*

o

4

bl

ui

o

t4

44

i-»

£

£

£

£

£

£

p

p

p

»-* p

<4

►-*

P


t-Agregat


Pondere clasă / criteriu 11


Pondere clasă / criteriu 12


Pondere clasă / criteriu 21


Pondere clasă/ criteriu 22


Pondere clasă / criteriu 31


Pondere clasă / criteriu 41


Pondere clasă / criteriu 51


Pondere clasă / criteriu 52


Pondere clasă / criteriu 53


Pondere clasă / criteriu 54


Pondere clasă / criteriu 61


Pondere clasă / criteriu 62


Pondere clasă / criteriu 71


C4 UI £

►-*-

UJ

P‘i

-u

£

P

Cb

£

P I— £

sD

£

P

o

¥

UUKN

UI F*

Pondere clasă / criteriu 72

00

<4

h*

4-

►—

UI

p

Pondere clasă /

Î-*

CV

4

4

4

*9r

criteriu 73

£

£

£

£

£

£


Crlt cu pondere


F

3. n* 43* £ E.


o-

G>

X

cr o. a

3

p

E-

Q-o


M o C o — § fi


o ă s.vi.

Q"


s-g-,

n.

CQ

o

3Studiu oportunitate - Pagina 182 din 242Abateri Alterat-Agregat


Pondere clasă / criteriu 11


Pondere clasă / criteriu 12


s

■o!

W

►—

UI

ru

p P-

ru

.4*-

bJ

»—*

4-

p

tu bJ

CO

O

t-*

N

Pondere clasă /

b

UJ

b

-u

ui tu

00

b

b'

b

O

UI

b

b

Uj

criteriu 21

£

șt

£

£

£

£

£

£

£

£

£

$

£


p in

'•1

£

»-*

b

o

K* b

«r-

•U

£

w b £

5

74

£

H* b>

ru in st

4* t-* &

p ka

UJ b

3.8%

H*

4-£

w b £

p b ;£

b

CO

£

Pondere clasă / criteriu 22

NI

O

r

p

N

i-. o

UI

t-J

P

vj

NJ

p

p

tu W

p

■S*

p

o\

bJ

p

Pondere clasă /

w

N>

co

co

kj

o

‘co

•—

in

b

b

b

t-J

b

M

b

b

in

criteriu 31

£

*

£

£

3

st

’6>

0-

£

£

£

£

*

St

£

£

£

stt— p in £

ts> l-a

W £

N» P O*

co a £

NI O b £

CO

bj •1 b st

bJ

1T.

£

co b

b

•-*

-u

£

F*

b î£

p

b £

*— UI co

ED

b

p in £

>— p in £

UT b £

»-a. p b

Pondere clasă/ criteriu 41

0

UI

O*

0

l~*

Ui

bJ

p

bJ

co

M

O

p

p

p’

p

4*

Pondere clasă /

u

h-k

w

b

-1

b

b

b

b

w

CD

b

4-

î-*

tu

b

tu

b

b

criteriu 51

£

C">

£

£

#

£

£

£

&

£

£

$Pondere clasă / criteriu 52


Pondere clasă / criteriu 53Pondere clasă / criteriu 54


Pondere clasă / criteriu 61


Pondere clasă / criteriu 62


Pondere clasă / criteriu 71


Pondere clasă / criteriu 72
Studiu oportunitate - Pagina 183 din 242

A

A

GJ

4»-

-

A

' A

A

td

4*

u*

td

vi ’*!

td

A

A

-

3

bd

td

bd

td

-

bd

bJ

bd

bd

bJ

bd

W

bd

bd

W

bd

bd

td

bJ

W

L" zȚjj

w

w

W

UJ

w

W

w

td

A

A

W

4**

M

W

w

W

-

-

-

•—

bJ

bd

t-i

-

bd

H-

»-»

-

-

H*

u-i

h*

Clasare Scenariu 1

Clasare Scenariu 2

Clasare Scenariul 3

Clasare Scenariu 4ooppoooppooo pppp pp p ’p m , ’«o *co '-o          m o          ia ă> i» co          co m ce <> io          co

■4 4* iț.h *3 ■>: o 0 u u vi. Li 4- W > itcw- 'T yr io vi ■> m o n ci -4 4 ji M w co si -o<o a; w w


Clasamentul scenariilor

Punctaf total Scenariu! 1

Punctaj total Scenariul

2

Punctaj total Scenariul

 • 3

Punctaj total Scenariul

 • 4
cn

t/i

M !

O

H*

a%

•—

t—i |

<1

ir»

£

se

se

»-*

43

u>

bJ

bd

d3

O'

A

A

Cd

Si

£

se

se

se

td

43

<o

w

O-

bd

in

00

ta

in

S

se

se

td

bd

trt

Cd

A

00

1*3

td

se

se

se

bd

A

•-*

bd

td

Ch

bd

03

bJ

O'

w

03

o

M

s?

se

se

o

bd

rd

O'

ba

00

A

A

U

se

se

se-

se

N

w

N

p l

O'"

O

a

M

td

C0

Se

se

R

se

S--

O

OJ

w

r

w

w

in

UI

□3

in

ai

se

se

se

se

M

td

1*3

M

td

M

Cd

se

se

șei

Se

se

jm

►-*

p

A

o

tn

o

O

Ch

in

O

*

se

se

se

se

o

bd

jn

N

io

bd

o

td

$

Si

se

se

se

>-*

A

o

r—

A

tn

43

►—

03

td

se

se

ș

se

se

A

Oi

p

'd

O

O

w

CJ

se

3

o

o

bd

\O

w

in

A

bd

o

o

se

«I

se

se

A

A

A

A

A


=> Abateri Altcrat-Agreg.at
Studiu oportunitate - Pagina 184 din 242


Clasamentul scenariilor


p Punctaj total Scenariul

W           1


o

o

o  o

o

O

o

o  p

O

o

O

O

o

a  o

o

a

O

a

co

b

CO    00

b

b

CD

00 b

b

b

ax

CO

b

b   CO

CO

eo

03

'■•I

►-* Q\

bJ

xO

H ■Dilft-iUl

ax

W

cn M

M U143 *o

CD 00

-1

1/1

4- tx>

x© 4* m

-**

a w

Ch

•xj CD

O

o

o  o

p

p

p

O  O

p

p

O

p

p p

a

_ j o

O

p;

b

£

b b

b

b

b

b â.

CY

QQ

b

b

CD

tn    âx

09

b

. c'r

tx> ox

-|X o & u»

CC

CD

ui

M W UI CD

bJ

O

r* h>

ax 4*

O

00i' >1 xO CC

QX W

>o

O 4»

UJ

■m

Punctaj total Scenariul

210.7%

!..i

H

, ■

5.0%

h-k

Ch

-4 CD £

b

o u> £

•— b £

bJ co

bJ b £

b

OJ

44

2.3%

12.8%

*4-

£

b £

f-*

k-k

p.

I-*

o

4-

w;

H*

P

P

xO

o

o

U>

4*.

4-

O

in

b

o

4*-

b

O

’k—

CD

b

in

h*

W

1—*

in

£

£

£

*

£

£

£

£

£


h*

ui

-4-

H*

w

o

00

CD

4*

P

o

xO

M

ax

CD

p

b

w

b

b

b

M

b

o

M.

W

4k

b

H-k

in

£

£

£

£

£

£

£

£

£

5


o Abateri Altera t-Agregat


00

00

ax b £

s

£

00 b £

13.4%

r j

b

o CD

>3 rj

Pondere clasă / criteriu 41

w

■— o

1’

p

bJ

P

Pondere clasă /

b

b £

o £

tn

ax

£

bi

in

£

criteriu 51


o

O b £

8

UI b

2.5%

O Ox

UI

‘co

4^

’4*

£

4» b £

•-*

- 1

UI

7.8%

»~a

2

&

7.0%

p b

b

I-*

in

4*

N

r— w

NJ

w t J

t-k b

CTx

bJ b

CT\ CO

\D b

UI b

o

b

w

-b b

rxj b

P bJ

£

£

£

£

£

s

£

£

£

£

1

£

W

1-^

-b

UJ

1-k

4^

h-1

UI »-*

UD H*

W

1-4

4^

1-4

4^

4^ h-»

bJ h-k

44 h-k

UJ h-k

l-k bJ

44

ax p-k


VI O a

c/2 CD

Q.

1

C/2

i de

CD n .

o

£

a.


B>

i

2. n'

£

2. w n

C

CT.


8-

3

O oi

.C'

ET

8-

CD

CJ3

CD

M cr. o

3

P

Pî o

O-. s. S<


CL

cd

V)

O

p

CL

4?

o c

1

O

3

c

3

o' ►6’

p

oT sC/i.

g-

CD

2

x o* •-I

$3.

3

3

3

Vi

S

O.
Studiu oportunitate - Pagina 185 din 242


0.66

7

p  0

o-,    O !

>4 oj t- m

0.74

1

p

□ a:

0.77

3

p  p  p  p  p

Gt    bl    Ut    M   klj

4- IU -4 CO — C3 UI 4- <0 4-

0.76

1

P

0

b' t-J ut

0.66

6

O  0

co    oa

O W 00 M.

0 co 0 t-J

e>

CO 00 CO

0.81

4

O ppp p

sO     cA     rYt     cq     tyy

C0W4>UJa\t-»Mt— UI UI

0.74

7

0

Zo

4- b>

0

’-j hJ M


Clasare Scenariu 1

Clasare Scenariu 2

C/J

O

&

Clasare Scenariul 3

3 l <z>

Clasare Scenariu 4

CD O r-e O

Clasamentul

â

scenariilor

SL-

Punctaj total Scenariul

Și


o Abateri Alterat-Agregat00 r».

2. O p:

,g-

<d

3-p cr o §

p

tzi

B & -£ ;C ' - ** »

Q-(D; *s.

•O4


n‘

”6’

E.

W a '

2 ă s i i a

CD

<d.

I

&□..

cr


sortare — Sectorul 1 al Municipiului București


~4

2

3

I

423

1

6.65

8

0.91

0

0.76

2

0.93

0

0

1.0%

11.6%

’■ 1.8%

12.8%

14.3%

10.5%

.1.5%

5.8%

6.4%

4.1%

13.4%

4.8%

3.2%

6.8%

1.9%

31

4

2

3

1

423

1

0.65

5

0.88

9

0.73

5

0.91

2

0

2.5%

1.9%   14.1%

8.5%

10.3%

13.2%

: 4.3%

5.8%

6.5%

2.1%

10.9%

10.9%

' 1.2%

4.8%

3.0%

21

4

2

3

1

423

1

0.67

7

0.89

2

0.80

4

0.98

8

0

13.6%

3.9%

6.2%

4.0%

20.2%

1.8%

4.4%

9.2%

9.2%

1.6%

3.5%

8.9%

5.7%

1.7%

6.1%

31

4

I

3

2

413

2

0.C4

0

0.B7

7

0.71

5

0.84

9

49

2.6%

21.2%

i.5'%

1.1% d

7.8%

6.5%

7.6%

8.2%

8.4%

1.8%

1.3%

3.9%

16.6%

1.2%

10.2%

12

4

2

3

1

423

1

0.61

5

0.89

2

0.76

1

0.97

9

0

12,6%

11.4%

1.6%

3.5%

17.3%

3.2%

1.0%

0.6%

6J3%"

1.0%

17.5%

5.2%

13.2%

6.5%

5.1%

61

4

2

3

1

423

1

0.57

9

0.95

2

0.79

6

0.99

0

0

3.2%

4.6%

21.8%

IM ’

14.0%

1.5%

2.1%

2.296

2.6%

5.1%

6.9%

12.8%

10.9%

3.6%

8.0%

21

4

2

3

1

423

1

0.65

9

0.90

7

0.77

2

0.94

4

0

2.1%

6.7%

19.8%

6.7%

23.8%

8.3%

6.6%

5.3%

6.3%

7.1%

4.3%

2.9%

6.6%

0.0%

0.6%

31

3

2

4

1

324

1

0.67

3

0.74

3

0.61

0

0.82

8

0

12.4%

0.8%

10.8%

16.1%

2.8%

25.7%

2.0%

0.8% 1.2%

1.0% .

10.8%

1.3%

5.9%

3.0%

5.4%

41

4

2

3

1

423

1

0.65

4

0.91

6

0.83

4

0.92

4

0

16.3%

O.B%

2.7%

36.1%

11.4%

2.4%

0.8%

2.6%

1.2%

2.7%

2.4%

5.3%

2.7%

12.2%

31

4

2

3

1

423

1

0.67

5

0.78

7

0.67

6

0.92

6

0

18.3%

14.8%

0.9%

0?2% '

11.2%

11.2%

5.8%

4.2%

1.6%

5.0%

8.5%

8.9%

2.3%

4.4%

3.3%

11

4

2

3

I

423

1

0.72

2

0.82

0

0.73

3

0.92

0

0

12.5%

2.8%

8.9%

0.8%

7.3%

12.1%

4.2%

11.4%

4.1%

5.0%

5.8%

7.6%

2.0%

12.5%

3.1%

11

4

3

2

1

432

1

0.71

6

0.77

0

0.77

8

0.82

2

52

2.5%

0.1%

7.4%

6.9%

23.3%

16.9%

3.0%

5.5%

9.0%

0.2%

0.4%

3.8%

12.6%

3.3%

5.0%

31

3

2

1

324

1

0.68

6

0.75

0

0.65

9

0.B6

2

0

16.4%

0.1%

0.8%

0.8%

4.0%

20.7%

1.9%

2.9%

2.2%

0.9%

4.5%

21.1%

8.3%

7.8%

7.7%

62

4

2

3

1

423

1

0.69

3

0.82

9

0.70

3

0.85

5

0

1.7%

3.7%

3.9%

3.6%

20.8%

21.7%

1.9%

5.4%

3.3%

4.5%

8.9%

17.6%

1.5%

0.6%

0.9%

41

1

3

y

2

134

2

0.72

5

0.69

1

0,58

0.70

3

0

1.6%

2.5%

22.5%

1.8%

8.8%

44.5%

0.3%

.6,1%

0.Z%

6.3%

3.5%

1.1%

1.9%

3.9%

7.0%

41

4

2

3

Ț-

423

1

0.57

1

0.86

7

0.70

4

0.92

9

0

8.4%

15.5%

20.3%

2.4%

7.3%

10.7%

1.6%

1.4%

0.4%

1.5%

4.8%

5.9%

5.4%

6.2%

g_

14.2%

21

4

2

3

1

423

1

0.60

1

0.91

9

0.78

2

0.93

2

0

1.6%

1.8%

0.3%

25.8%

29.2%

10.2%

0.3%

6.2%

0.8%

0.8%

8.9%

4.1%

7.7%

7.0%

1.3%

31

3

2

4

1

324

1

0.67

1

0,81

0

^0.64

1

0.84

9

0

5.0%

6.0%

10.5%

11.8%

3.6%

22.7%'

6.0%

1.2%

6.2%

1.6%

14.5%

8.0%

0.1%

1.5%

1.3%

41

“4“

2

3

1

423

1

0.72

2

0.89

7

0.81

4

0.93

8

0

4.0%

4.3%

ro%*

‘ 1.0%

19.2%

9.3%

5.5%

5.4%

11.3%

4.1%

6.0%

12.8%

5.4%

4.2%

6.4%

31

4

2

3

1

^23

1

0.58

1

0.90

8

0.80

4

0.93

0

- 0.6%

1.0%

11.2%

11.1%

16.8%

9.3%

5.6%

4.2%

4.9%

4.2%,

■ .8.3%

2.7%

8.6%

31

»-» co £

<1 o £

ui a £

bJi

-

UI ’sO

CO 4* £

O o £

4^ *4 £

O o £

4k

£

bJ ’sO £

>-* M 4*> £

u

4.8%

4*-co £

£

Ui kl £

UI

£

3

Pondere clasă / criteriu 11

-

*4

W

Ui

po

w

p

w

43

00

bJ

p

»—

bJ

CO

Pondere clasă /

o

in

lo

bJ

4*.

*4

o

bJ

c\

u>

CO

►-i

I—

O

u*

J—

co

lo

criteriu 12

£

£

£

£

ș

£

at

c?

£

£


O -■J SC

p

UI co

w 4^ £

N CD

ț-t o £

£

f-*’ o

»-*

£

£

1—

vO

£

»-* CO => £

5 c>

ut

£

p o £

»-» O lo £

a ■

S

■o

UJ

p

Cb

bJ

UI

na

W

4*

b-*

w

<-*■

o

ui

UJ

r

4*

N

CO

Lj

UA

in

o

o

u>

titf

'1

bJ

o

tn

NA

O

00

co

UI

n>

s

£

£

£

£

£

£

£

£

s

£

£

£

£


ui •N

Cb

M

£

,! itVll'lVtHll

bJ

P

b>

£

03

UI b> £

co •*> £

1-*

J-k

►-*

p

4>.

*4 NA î£

■ 1

■DKI

t-*

na

p

p

UI

p

p

•—

p

t-*

bJ

co

»—

o

o

co

ș

<5

O'1

£

£


♦—

‘ p

4.2%

o

*4

%

U) CO

7.1%

9.3%

tD W

o\

4* £

w

4)

7.0%

bJ

na bJ

6.4%

4^

t—

£

b

»-* p UI

Ui

p

UJ

bJ

Ui

4^

I-*

r

u>

hi

4-1

r-

O

w

A

H*

co

L*

4»-

O

co

a

Lj

to

o1

UI

^4

u>

ăb

£

£

£

ș

£

£

£

£

£


Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare — Sectcrul 1 al Municipiului Bucureștiw

-

-

rx>

bJ

bJ

w

■mj

nrrg

r»i

r*>

i

i - ‘ 'h'iîiS


4^

OJ    OJ

oj

OJ

OJ

OJ

t_j

Sj

O O

o’

•"V’ o

O

O

O

o

'4

03

l ki

CV

b

'•>4

b

4

4

O

00 o

-î- o M 4- vO

P

■4 00'

bj a»

43 -4 .p.

-

OJ 43

!—l

r>

o  o

p

O

o

O

o

a

M

do co „

co

00

C0

do

’*4

4*

h* un

o oo o w o

-'1

CD —

UI 45

OJ OJ OJ

UI

O r—

' 1

fluiO*!’"' i

' -J]

■ 1

O

p p

o

O

P

=D

O

; p o-

£>

b

'J    cx

>4

>1 . .

-CVI

o Punctai total Scenariul

2

00 O 4-

o

M 4^

OT rj N

W W


<=> Abateri Alterat-Agregat


4*.

-

p

ai

»-L

M O

Ui

-b

4^

Ui

a>

N

X1

4-

p

OJ

p.

Pondere clasă /

4^

bJ

N

î-»

o

4*>

43

O

»-*

OJ

\D

co

bJ

o

i—

b

in

CD

b

criteriu 12

3?

£

£

£

£

£

*

£

£

£

2b

£

£

£

£

2b

OJ

oi

cb

u

«—

z

UI

OJ

b’

Ui

4u

Ui

■4

b

4>»

Pondere clasă /

>-

b

ui

CO

45

la

b 4

•—

OJ

In

02

OJ

43

w

criteriu 21

£

£

£

£

£

£

ș

£

£

£

£

£

Pondere clasă / criteriu 22£

b

£

OJ s

Ui

ef?

OJ

bJ

bJ

OJ

o

4*

CX

»□

b

M

Ci

b

b

4> o*

ÎS?

SO o>


W

£

£

țg

Nt

UI

OJ

ui

bJ

b

8

ÎSJ

tJ

rj

fj

pServicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare â activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de șbrtare +-Se4toiiil 1 al MunicipiuluiBubureștiStudiu oportunitate - Pagina 189 din 242


p  p  p  p  p  p

b   ’U   b   03   b   CO

Cs O W t-J 4- UJ co o 4* o C. O--    UI


5

Șt

p bJ £

2.7%

»-» i j

ro

N

w

V.

s

£

£

J-*.

w

o

Ci

w

CO

£

-k

>—

CO

b

»—

£șs[ Punctaj Lui.li Scenariul


p Punctaj total Scenariul

C"‘                        •»

CO o                 £


WWW

»-*

w

bJ

rj

NJ

'J

bJ

•O

ț*J

p

r-u

rj

-J

UI

4-

M

o

kj

io

l-l

£

$

£

c» ►J»

£

2?

£

UI

r-*

yi

p

p

CC

CA

Î-*

4*

b

I-

■ Uî

4*

io

b

«

£

£

£

£

£

£

£


Os

UI

P

4*.

o.

CO

o

H*

<=;

N

4*

&

4*

UI

ao

00

ru

4-

b

b

co>

4*.

O

»-*

3

bJ

£

Si

i?

Ș

£

£

Si

st

Se

s

ai

£

se

bJ

bJ

-4

O

w

o

OS

rj

b-1

bJ

UI

00

b

b

b

s

UI

b

uj

vO

b

w

b

Și

Si

Si

Si

Si

Si

3i


£

6.8%

bj b £

>-*■ k> £

A

£

O bJ £

O b £

4*

4“

UJ

W

4*


□ț Abateri Alterat-Agregat


Pondere clasâ / criteriu 31


Pondere clasă / criteriu 41


sortare —.Sectorul 1 al Municipiului București

sortare -

Servicii

i

Q-

C/3

a

n

' O'""

n

o

E»-* -4

W b> £

4^

cn

i

»— p

*

r-* bi

£

►— xO bi £

w

W

bJ

p

Cn

00

o

bi

b>

o

bi

ax

4.

o

$

£

£

£

£

£

00

14

P

N

p

CC

W

vo

u

£

£

&

£

ș?

£

»-*

W

O

Ui

bJ

00

v)

b-

bi

4>-

4*

bl

£

£

£

£

£

£

bJ

bJ

t—

p-*

4*.

•—

ai

>—•*

r-

r-•

W

Cc.

o

*•4

b

£

£

£

£

*

£

*

w

yW

bJ

tsl

bJ

ch

xO

OJ

OJ

p

Ol

P

b>

'4

U>

U>

M

o

£

c>

£

£


O w

4.8%

bJ

4-

£

►-* 03

2

7*1 tn £

NJ bJ £

00 CO £

*-A

4-

£

bJ bi £

Pondere clasă / criteriu 11

f-*

r-j

P

șO

O

►— rj

t-*-W

o\

>4

4-

Pondere clasă /

»-»

W

bJ

O

bJ

03

O

criteriu 12

£

£

£

£

£
bx

C0

bi

£

£

£

th

-4

p

^4

b

£

£

t-J

o

»—

bi

4-

£

£

•—

O

bi

00

o

$

»-*

a

p

Ui

4-

bi

£

W


Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare — Sectorul 1 al Municipiului București


Studiu oportunitate - Pagina 192 din 242


un 'si cn c- -J un g'

•U 00 O o CD V» O •- r> O. rr. 1 O Uj

mu


II


o co


a  o

a   in

03 bJ Cm Oi


Clasare Scenariu 1


Clasare Scenariu 2


Clasare Scenariul 3


Clasare Scenariu 1


Clasamentul scenariilor


Punctaj total Scenariul

1


o Punctaj totul Scenariul J         2


o! Punctaj total Scenariul

3


M 'O


o Punctaj total Scenariul

~          a

ui             4


<=> Abateri Alterat-Agregat


Pondere clasă / criteriu 11


k-*

£2

J-    ej

UJ

l-d

O

un

In

w   un

w

'M

to

U

bJ

£

£

£


Pondere clasă / criteriu 51


Pondere clasă / criteriu 52


Pondere clasă / criteriu 53


Pondere clasă / criteriu 54


Pondere clasă / criteriu 61


Pondere clasă / criteriu 62


Servicii!de elaborare a studiului de oportunitate pentru stabilirea modului de gestionare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stații de sortare — Sectorul 1 al Municipiului București

sortare - Sectorul 1 al Municipiului București

—*

tM

"u

u

3 U

3 *u

re ti

2

s

s

re

re

re

re

u

U

u

3 U

41

41

o

o

<

c

c

c

c

fi =

•J-

un

un

un

S un s>

8 un

SI U

u cn

9 u

Q un

o u

s S

3 5

« «-4 C

2 fM o

5 M

O

5 rf

O

g

<

șo

«g

re tn

re

u ”

re

s

ș

"E

U

O

fi

3

c

3

fi

3

re

CU

cu

CU

CU

<

4

■1

2

3

412

0.68

0.81

0.7S

0.73

54

3

7

2

9

4

4

2

5 ■

1

423

0.64

0.85

0.73

0.93

0

1

3

9

6

9

A

3

2

1

432

0.60

0.65

0.65

0.76

51

1

9

0

0

8

3

2

4 ’

i

324

0.71

0.81

C.7!

0.83

0

1

4

r3 .

2

1

2

3

i

423

0.66

0.^5

0.71

0.90

0

1

5

2

0

1

4

2

3

1

423

0.70

0.85

0.75

0.90

0

1

0

4

3

6

41

2

3

i

423

0.60

0.39

0.75

0.93

0

=1 •

1

4

3

7

7

4

2

3

1

423

0.66

0.82

0.70

0.64

0

1

9

9

2

0

3

2

.4

i

324

0.73

0.73

0.63

0.88

0

1

6

7 |

6

4

4

2

3

i

423

0.66

0.91

0.72

0.99

0

1

7

5

1

2

4