Hotărârea nr. 256/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 256 din 19.09.2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2019

Văzând Referatul de aprobare nr. G/2977/21.08.2019 al Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/2948/19.08.2019 întocmit de Direcția Management Economic și avizat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare amendamentele formulate de domnul consilier local Cristian Adrian Tudose, respectiv de Comisia de studii, prognoze economico-sociale, impozite și taxe locale, avizate de Direcția Management Economic și Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, respectiv de Administrația Domeniului Public Sector 1 și aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. a) și b) și art. 20 alin (1) lit. a) și c) ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Ordonanței nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform Deciziei nr. 4094/19.08.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București;

Văzând Decizia nr. 4095/19.08.2019 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 139 alin.(3) lit. a), art. 166 alin.(2) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă veniturile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în valoare de 1.389.604,31 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare, cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET RECTIFICAT AUGUST

VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.389.604,31

1.068.112,01

321.492,30

VENITURILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

1.265.702,13

1.039.998,22

225.703,91

VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

28.201,79

28.113,79

88,00

VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

Secțiunea de funcționare

Secțiunea de dezvoltare

95.700,39

0,00

95.700,39

 • >  Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în valoare de 1.265.702,13 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1);

 • >  Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 sunt în sumă de 28.201,79 mii lei;

 • >  Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2019 sunt în sumă de 95.700,39 mii lei, conform anexei nr. 1.5.

Art. 2. - Se aprobă cheltuielile bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2019 în sumă ile 1.663.730,13 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE

BUGET AUGUST

CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT

1.663.730,13

Secțiunea de funcționare

1.073.635,60

Secțiunea de dezvoltare

590.094,53

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL SECTORULUI 1

1.534.304,36

Secțiunea de funcționare

1.039.998,22

Secțiunea de dezvoltare

494.306,14

CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI

33.725,38

Secțiunea de funcționare

33.637,38

Secțiunea de dezvoltare

88,00

CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

95.700,39

Secțiunea de funcționare

0,00

Secțiunea de dezvoltare

95.700,39

a) Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 în valoare de 268.602,23 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare,

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2019 în valoare totală de 5.523,59 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • Pentru Cap. 65.10 învățământ, conform art. 57 alin. (1) din Anexa nr. 1 a OMFP nr.

720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.683,59 mii Ici este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

 • Pentru Cap. 70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - Administrația Piețelor Sector 1,

conform art. 20 alin. (1) din Anexa nr. 1 a OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 840,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

 • (1) Se aprobă cheltuielile bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 1.2, astfel:

  1.534.304,36


  83.244,86


  51.606,00


  18.000,00


  mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02,

  conform anexei nr. 1.2.1, din care:

  —Secțiunea de funcționare                      1.039.998,22 mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare                       494.306,14 mii Ici

  mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, conform anexei 1.2.1.1(1.2.1,1.1), din care:

  —Secțiunea de funcționare                        72.455,86 mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare                          10.789,00 mii lei

  mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1), din care:

  —Secțiunea de funcționare                         50.680,00 mii Ici

  —Secțiunea de dezvoltare                            926,00 mii Ici

  mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publica capitolul 55.02, din


care:

—Secțiunea de funcționare                         18.000,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                               0,00 mii lei

810,00 mii lei pentru Aparare Naționala capitolul 60.02, conform anexei nr.

1.2.1.3 (1.2.1.3.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                           610,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           200,00 mii lei

65.582,00 mii lei pentru Ordine publica si siguranța naționala capitolul 61.02, din care:

296.180,00


84.773,19


230.956,31


—Secțiunea de funcționare                        43.382,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         22.200,00 mii lei

mii lei pentru învățământ capitolul 65.02,conform anexei 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2; 1.2.1.4.3), din care:

—Secțiunea de funcționare                       219.254,86 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         76.925,14 mii lei

mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, conform anexei nr. 1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.2) din care:

—Secțiunea de funcționare                        34.602,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                           50.171,19 mii lei

mii lei pentru Cultura, recreere si religie capitolul 67.02, conform anexei nr. 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3; 1.2.1.6.4; 1.2.1.6.5; 1.2.1.6.6; 1.2.1.6.7), din care:


—Secțiunea de funcționare                        154.436,50  mii

10

11

12

 • 13

 • 14


217.711,00

285.422,00

180.566,00

18.173,00

1.280,00


—Secțiunea de dezvoltare                          76.519,81  mii

mii lei pentru Asigurări si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

—Secțiunea de funcționare                       202.985,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                          14.726,00  mii mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3; 1.2.1.7.4;

1.2.1.7.5), din care:

—Secțiunea de funcționare                        71.301,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                        214.121,00 mii lei

mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, conform anexei nr.

1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3), din care:

—Secțiunea de funcționare                       159.200,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                         21.366,00 mii lei

mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                        13.091,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                          5.082,00 mii lei mii lei pentru Alte acțiuni economice capitolul 87.02, conform anexei

nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1), din care:

—Secțiunea de funcționare                               0,00 mii lei

—Secțiunea de dezvoltare                            1.280,00 mii lei

 • (2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019.

  1

  33.725,38

  mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.10, din care:

  —Secțiunea de funcționare

  —Secțiunea de dezvoltare

  33.637,38

  88,00

  mii lei

  mii lei

  2

  16.057,38

  mii lei pentru învățământ capitolul 65.10, din care:

  —Secțiunea de funcționare

  16.057,38

  mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare

  0,00

  mii lei

  3

  17.668,00

  mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10,

  din care:

  —Secțiunea de funcționare

  17.580,00

  mii lei

  —Secțiunea de dezvoltare

  88,00

  mii lei

 • (3) Se aproba bugetul bugetul împrumuturilor externe pe anul 2019, astfel:

 • 1          95.700,39 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1,

din care:

—Secțiunea de funcționare                                      0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                                95.700,39  mii

 • 2          95.700,39 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:

—Secțiunea de funcționare                                    0,00  mii

—Secțiunea de dezvoltare                                95.700,39  mii

Art. 3. - Anexele nr. 1 (1.1,1.2 și 1.5) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 582.794,53 mii lei, conforn programului de investiții publice, din care:

mii lei -

SURSA DE FINANȚARE

BUGET AUGUST

Bugetul local al Sectorului 1

487.006,14

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

88,00

Bugetul creditelor externe

95.700,39

TOTAL

582.794,53

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ, Centrul Cultural al Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă va asigura comunicarea prezentei hotărâre Primarului Sectorului 1, entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 24 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 28.08.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 133 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Daniela Nicdleta Cefalan


Nr.:   256

Data: 28.08.2019