Hotărârea nr. 255/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 255 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Echipajului nr.26, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA ECHIPAJULUINR.26, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 7306/19.06.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

- Avizul Arhitectului Șef nr. 78/18.06.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9269/24.05.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Șefcati S. Abduraim.

Studiu de însorire însușit de arh. Laura Andreea Dobrescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Vaier V. Crisan

1                                                                                              5

Ținând seama de prevederile:

  • •  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •  P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit

cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015.

  • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului:

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA ECHIPAJULUI NR.26, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 78/18.06.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, iar un consilier nu a votat, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Ca urmare a cererii adresate d

12 104 din 19.03.2019, completată cu nr. 22801 din 29.05.2019, în conformitate cu prevederile Lc teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviznr. .

PENTRU

PUD - STRADA ECHIPAJULUI NR. 26 - SECTOR 1, BUCUlf EȘțJ;1

Construire locuință individuală P+1E


în reg istrătî IO LI ULUI

gii nr. 3150/200 FpriVihdiâitieriiajâl-da Nr. r —2L LUĂ’ TLr./lGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 893,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 242966, eliberaU^aț^^U^Ol^^^^^^^^^^^

IN ITlATOR:^^im^|^H^^|^^^^^^^

PROIECTANT^sC^^ȘA^&C^ȘA^A^^^HCTUR^URBAN PLANNING &DES1GN S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Vaier V. Crișan ( D,E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Baza Sportivă CCCF; Sud - Str. Echipajului nr. 24; Vest - artera de circulație Str. Echipajului ; Est- Str. Bălăria nr.37, nr.39, nr.41, nr.43.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în subzona Lle - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 866/14/E/7130 din 22.05.2018.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+IE (Hmax = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage fală de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.l5,55m; stănga - min.6,00m față de construcția existentă parter. Retrageri minime față de limita posterioară - min.2,40m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr 66/2006 Accesul auto și pietonal se va realiza din Str Echipajului, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 9269/24.05.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu rețele însușit de ing. Șefcati S. Abduraim.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Laura Andreea Dobrescu și ilustrare volumetrică însușită de arh. Vaier V. Crișan .

in urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/1 8/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D I AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată duram,'iii* Valabilitate a certificatului de urbanism nr. 866/14/E/7130 din •v» nt uito          j _ ■ >______x        _____i... i a * ......i...        ' ■.


22.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului B
îl-ARHITECT£E£ Cio
rRIMARIA A TO3T CERTIFICATĂ I3O 9OO1-2OQO PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULIJI DE CERTIFICARE DE          ORGANISMUL

ACREDITAT PF.NȚRU CERTIFICAREA sistemelor di= management al cALrrAni SR E.N 4502 -AERCC

Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul l București; Ol 1222

Tel. M0-21 -319.10,13; Fax: 4-40-2 I -319.10.06


Email: registratura u primariasl ro

hrtp://www.primariasectorl .ro


f f.X

y/j

Ț

BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA imp)

EXISTENT

PROCENT

(%1

SUPRAFAȚA (mq|

PROPUS

PROCENT

(%»

SUPRAFAȚA

(mp)

TOTAL

PROCENT

( )

Fond Construit

63,00

7

133,30

15

196,30

22

Circulații carosabile

0

0

14,55

2

14,55

2

Circulații pietonale

138,75

15

104,45

12

243,20

27

Spatii parcaje

0

0

15,00

2

15,00

2

Spatii verzi

160,00

18

263,95 ,

29

423.95

47

Teren h&ar . neamenajat

0

0

0

0

0

0

TOTAL

893

100

Procent do ocupare a terenului (POT)

7

15

22

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

0,07

0,28

0,35

Regim do inallime

PARTER (4,50 m)

P+1E

(7m)

P+1E

(7m)

PROFIL TRANSVERSAL EXISTENT- MENȚINUT


LIMITE

LIMITA ZONEI DE ANALIZA

LIMITA DE PROPRIETATE CE A GENERAT PLANUL

URBANISTIC DE DETALIU

LIMITE PARCELE VECINE

EDIFICABIL CONSTRUCȚIE PROPUSA

CLĂDIRI EXISTENTE PE TERENUL STUDIAT - MENȚINUTE

CLĂDIRI EXISTENTE (VECINI) - MENȚINUTE

CLĂDIRE PROPUSA

ALINIERE MENȚINUTĂ

ALINIERE PROPUSA

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

L1e- LOCUINȚE INDIVIDUALE

HOTĂRÂRE/

SUBDIMENSIONATE CU/SAUFARA RETEL6 Ai S£CTC EDILITARE

V3b-COMPLEXE SI BAZE SPCI

CIRCULAȚII

CIRCULAȚII CAROSABILE MEh

ACCES CAROSABIL MENȚINUT

ACCES CAROSABIL PROPUS

CIRCULAȚII PIETONALE MENȚINUTE

ACCES PIETONAL MENȚINUT

ACCES PIETONAL PROPUS

SPAȚIU VERDE MENȚINUT

INDICATORI

RTIVE

2-f-LNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Y[m]

X[m]

1

582015 399

334058 217

11 84

2

582023,579

334049 461

6.62

3

582027 953

334044 779

6 25

4

582025.043

334038 859

23.24

5

582013.977

334018.435

10.28

6

582009.175

334009.347

9.90

7

582004 352

334000.220

16.18

8

581989 450

334007.150

46.43

9

582010.670

334048 910

10.40

S(TEREN)=893 OOmp- V

ISTENT + PROPUS)


ANISTI

REGIM TEHNIC DE INALTl  PROCENTDE OCUPARE LA

IEMȚUTILIZARE A TERENULUI

.AU FOST PREVĂZUTE 2 LOCURI


CONFORM HC DE PARCARE -1 LOC DE PA -1L0C DEPS.C. CRISAN & CRISAN ARCHITECTURE URBAN PLANNING & DESIGN S.R.L.


SEF PROIECT

PROIECTAT


DESENATSUPRAFAȚA

BENEFICIAR:

PROIECT

893 mp

Consiliul Local Sector 1

DU 174

DATA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E

FAZA

IANUARIE

2019

PUD

SCARA

TITLU PLANȘA

PLANSAl

1/500

REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE FUNCȚIONALA

2.1-