Hotărârea nr. 253/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 253 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Vârful Înalt nr.60, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STRADA VÎRFUL ÎNALTNR.60, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E7307/19.06.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1; Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 79/18.06.2019. emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 6627/02.07.2018.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mihai Pavel și ilustrare volumetrică însușită de urb. - peisagist Mitu loan D. Sbîrnac.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. VÂRFUL ÎNALT NR.60, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 79/18.06.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.P'M.' bucurișu --ț                    BIROUL REGLEMENTĂRI.

T(~) RUJ L 1                LfRBANISTTCE ȘI ARHIVĂ

n.«ri.iscctori.roCa urmare a cererii adresate de^j2


nr. 43965 din 18.10.2018, completată cu nr. 23743 din 04.06.2019, în conformitate cu pre>® amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următor .11:

AVI7 NR.....f

PENTRU

PUD-STRADA VÂRFUL ÎNALT NR. 60 - SECTOR 1, BUCUREȘTI Construire locuință individuală P+l E             P r

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 250,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Eixtrasul de Carte Funciară


nr. 266120,

INIȚIATOR

PROIECTANT: S.C. STUDIO OFFICE KOLECTIV S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb.-peisagist Mitu loan D. Sbîrnac ( E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Est- str. Romeo Popescu nr. 55; Sud - Est- Str. Vârful înalt nr.58; Vest - artera de circulație Str. Vârful înalt; Nord-Vcst- Str. Vârful înalt nr.62.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU aferent PUG - Mun. București, amplasamentul se înscrie în subzona L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 20I5 sau la mai puțin de 100 m față de imobile aflate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1962/47/V/21270 din 07.1 1.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 1,2 pentru P+1E (Hmax. = 7,00 m). Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective. Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,00m ; stănga - la limita proprietății. Se prezintă acordul notarial al proprietarilor de la nr. 62 autentificat sub nr. 492/04.05.2018 - BNP Electra si acord notarial al proprietarilor din str. Romeo Popescu nr.55, autentificat sub nr. 493/04.05.2018.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m;

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Vîrful înalt. în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB nr. 6627/02.07.2018.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Mihai Pavel și ilustrare volumetrică însușită de urb. - peisagist Mitu loan D. Sbîmac .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/16/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1962/47/V/21270 din 07.11.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București,.
ARHITECT

CiobanbuOnrescBd. Banu Manta nr 9, Sectorul 1 București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10 13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registratura.^ pnmariasl ,ro li ttp:// www.pri mari asec tor 1 ro