Hotărârea nr. 251/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 251 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amman nr.29, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. AMMAN NR. 29, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E6078/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 75/20.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică dc Circulație PMB nr. 4360/13.03.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 752/ZP/25.04.2019;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușită de arh. Dan L. Zamfirescu-Boceanu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

« Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. AMMAN NR. 29, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 70/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela Nicoteta-CEEALAN

Nr:   251

Data: 09.07.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


BIROUL REGLEMENTĂRI


3449 din 29.01.2019. completată cu nr. 19686 din 09.05.2019. în conformitate ci teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:PCD - S I R. AMMAN ML 29 - SEC TOR 1

Locuință colectivă S+P+2E+M (4 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 229.00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 254816. eliber

INI FIA I OR:

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECT! RA SI URBANISM S.R.L..

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ Rl R: arh. Dan L. Zamfirescu-Boccanu (RUR: D. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN Pl’D: Zona studiată prin PCD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest - str. Naum Râmniceanu nr. 22; Nord-Esl - str. Amman nr, 31; Sud-Vest - artera de circulație str. Cronicarilor; Sud-Est - artera de circulație str Amman.

PREVEDERI PljG/ PCZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Focal de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție. Se admite mansardarca clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade: suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60“<> din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Eista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 423/CVDV/A/49337 din 12.12.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0.9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= 1.3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Rl lmax.= P+2E, l lmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale — Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri; în cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va li egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin FICGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din str. Amman și din str. Cronicarilor și accesul pietonal se va realiza din str. Amman, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 4360/13.03.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: I iste obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U I. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorite și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dan L„ Zamfirescti-Boceanu.

Se prezintă avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 752/ZP/25.04.20I9.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/8/12.03.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 423/CVDV/A/49337 din 12.12.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației P U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, procedura-lrebuje reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca Mihaela Epil'an

C '?  /)întocmit, Andra Chică /PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 2001-2008 PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA calității


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL

■7 c? £ m «ii ) fv a i- r? 6 h *


Bd Banu Manta nr. 9. Sectorul I Bucureștii Ol 1222 l ei. f40-2I-3I9.10.13: Fax: 4-40-21-319.10.06

I imai 1. rcuislrulura u priinartas 1 ,ro


'52<>3t>


6,00


PROFIL STRADAL EXISTENT STR. AMMAN

Yj / AWgi $ ,453014 fel».


r.tK


l                ’

IE: 232644   °/374

fa fia


XlE: 272799


b

r X

£^215055


ilE: 203022


LEGENDA


LIMITE I RETRAGERI:ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


. 22A

UE: 248376

P+2 /


S+P+2E+M

IE: 25481 BA


£» **-pL-                                         ifiti

VL fi |E: 256250       1


233090.

V1'


■87«?|      z",__

IEf220823

fia


Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRURE NOBL DE LOCUN


IREIVIOBL DE LOCUINȚE

9


S+P+2E+M si rnprejmure

BUCUREȘTI, SECTOR 1,

Str. Amman, nr.29

ANAUZASnUAIE PROPUSE: REGLEMENTĂRI


iA mun

% Y e!?-

IE: 214143

«


< 73

IE: 267.752

V^'V

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

‘Parcările vor fl asigurate în incintă cf. HGMB 66 din 06.04.2006

Suprafața (mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

229,00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA max.

103,05

45,00%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

297,70

P+2E

ALEI SI PLATFORME BETONATE

80,15

35%

SPATII VERZI

45,80

20%

P.O.T.

45,00%

C.U.T.

1.3 ( P+2E)

NR. TOTAL DE APARTAMENTE


IE: 218385


iV'- -

H——1 i

IE: 207000 ' ’ “

1

V-H— . i /tm 1

a /      ;


IE: 259503


Mas

31i*K^

S^BBcu rosti„olipștaja 13

^TlarifjXK kiu ol.uțaj>(a't< ■    -2'za^Z t-|—

Prezentul proiect reprezintă proprietatea S.C. ZAMF

ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. Toate drepturile sunt rezervate si protejate de legislația in vigoare privind drepturile de autor. Sunt interzise, fara acordul scris, dat in prealabil de

S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L, a următoarelor:

  • - reproducerea, totala sau parțiala a informației din proiect, prin orice mijloc

  • - folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost intocmit
I-----1

I_____I


ANEXA LA HC

LOCAL

Nr,


CONSTRUCȚIE NEPRELUATA IN CADASTRUA teren = 229.00 m2 (cf. măsurătorilor cadastrale)


REGLEMENTARI conform R.L.U. aferent P.U.G.


L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri aflate în afara perimetrelor de protecție


ACCES PIETONAL PROPUS

" Parcela (STRADA AMMAN 29)

r—

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

P(lV±+3rt

X (ml--

t ’[mT

1

587636.931

329101.070

10.666

2

587630.088

329109.252

4.973

3

587627.085

329113.216

1.731

4

587628.423

329114.314

8.760

5

587635.023

329120.074

5. 656

6

587639.284

329123.794

11.162

7

587644.360

329113.853

5.171

8

587646.712

329109.248

6.568

9

587641.650

329105.063

6.182

S (STRAOA_AMMM4_29) -229.33mp  P°60.S6 9m


P.O.T.maximum = 45%

C.U.T.maximum = 1,3 pentru P+2E (în cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC)


Hmax.cornisa= 10,00m


ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L

J40/15167/ 2007

PQ 22241271 www arhitect! hi?


arhltecti^BB

SPECIFICAȚII:

NUME

SEMNĂTURĂ

SEFPROIHT

arh. Dan Zamfirescu

PROIECTAT

arh. Dan Zamfirescu

DESENAT

arh. Dan Zamfirescu


BENEFICIARPROIECTIL

PA29/19


TITLU PROIECT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1, str. Amman, nr.29


DATA

01.2019


TITLUL PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI


faza


P.U.D.


PLANȘA NR


U8