Hotărârea nr. 25/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Traian Vasile nr. 20


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. Av. TRAIAN VASILE NR.20 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

- Raportul de specialitate nr. 11256/14.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03. 2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 334/14.12.2018 cmi3 de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 12324/20.09,2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

» Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. AV. TRAIAN VASILE NR. 20 - SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 334/14.12.2018, prezentat în anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   25

Data: 28.01.2019

_ MUNK.ICIUI. BUCUREȘTI ■


BIROUL REGLEMENTĂRICa urmare a cererii adresate                     cu adresa î

înregistrată la nr. 28386 din 17.07.2018, completată cu nr.50365 din 29.11.2018, în conformitate cil prevederile-Ecgji nr. 350 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urm;

PENTRU

PUD -STRADA Av. TRAIAN VASILE NR. 20 - SECTOR 1, BUCUR

Supraetajare locuință individuală- P+2E și extindere anexă parii

GENERAT DE IMOBILUL: in suprafață de 365,00mp (364,OOm din măsurătorile cadastrale), proprietate privată' ci)i)țhrî>ț., informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr.244660, eliberat la data de 17.07.201 8.                            Cy -

INIȚIATOR:                                                                              //    / /! ĂLa?’ 1

I• (W )■ -1 (RUR: D, E, F5,G6).       7 /


INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ARTTEK C.B. S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                               c, . ^y7.

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include-parcelde învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Av.Traian Vasile nr.22, Est - nr.cadasțnjț 2^83.4'1'; Sud -Str. Av. Traian Vasile nr. 18, Vest - artera de circulație str. Av. Traian Vasile.                                    ■- ;'.'.t

PREVEDERI PUC/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarea clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în MO. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 729/21/V/12422 din 14.05.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 3,OOm stânga - la limita proprietății ( pe conturul existent).

Retrageri minime față de limita posterioară - Pe conturul existent pentru construcția locuință, cu pastrarea unei distante de min.3 ,00m intre construcții. Pentru construcția anexă extinderea se rarealiza spre spate lot pe o suprafață de 2,00m x 3,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbate.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Av. Traian Vasile, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 12324/20.09.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însoțire însușite de '

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/25/18.09.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 729//21/V/12422 din 14.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.

Șef birou ,

P,aluca Mihaela Epifyn


ARHITECT SE Ciobanu O


:d >T CERTIFICATA ISO 9001-2003 JEMUL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


PRIMĂRIA A F<

PRIVIND SISTAI

calității In

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SRENT501Î AEROQ-Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol I222 Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06 Email: națistnnuraitt.primariâs I .ro httn://www.nrimariusectorl .ro


PLAN URBANISTIC DE DETALIU -


CONSOLIDARE, REAMENAJARE, SUPRAÎNĂLȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTELIMITELIMITA TEREN CE A GENERAT P.U.D.

LIMITE LOTURI

CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

f

CIRCULAȚII


FUNCȚIUNI

H i I


•L


LOCUIRE INDIVIDUALĂ, .

LOCUIRE COLECTIVĂ,, SERE

COMERȚ -


SPAȚII PLANTATE

ARBORI


"VL----------

25             2l

SERVICII ' £

T4 o38

. ȘPATIIVERZI


«SwSfr32 02 _ . ..

OCPIBucurestrBaTxpozitleiir

Data: 26.02.2018

întocmit:


CONSTRUCȚIE EXISTENTA consolidată, supraînăltată EXTINDERE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ LIMITĂ ETAJ 2 (SUPRAÎNALȚARE) (max.10m la comisă, max.13.50m la coamă' ACCES INCINTĂ'

BILANȚ TERITORIAL

TEREN CE A GENERAT PUD

EXIS'

rENT

PROPUS

MP

%

MP

%

SUPRAFAȚĂ PARTER

125,00

34,25%

146,00

40%

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ SUPRATERANĂ

282.00

0,77ADC/mp

438,00

1,2 ADC/mp

CIRCULAȚII, PLATFORME, PIETONALE

30%

109,50

30%

SPAȚII PLANTATE

30%

109,50

30%

SUPRAFAȚĂ TEREN

365,00

100%


S.C.ARTTEK C.B. S.R.L

Str. Liviu Rebreanu 6,sector 3, București

ARTTEK CUI RO 18329775, J40/1323/2006


INDICI DE OCUPARE A TERENULUI pentru parcela ce a generat PUD

POT maxim = 45%

CUT maxim = 1,3

Hmaxim= P+2E (max.lOm la cornișă, max.13,50m la coamă)

TITLUL PROIECTULUI: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Strada AVIATOR TRAIAN VASILE nr.20, SECTOR 1. BUCUREȘTI

SEF PROIECT:


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE

SCARA

1/500


PROIECTAT:


ÎNTOCMIT:


IUNIE 2018


PLANȘA

nr.7