Hotărârea nr. 249/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 249 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.32B, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR.CONSTANTINDOBROGEANU GHEREA NR.32B, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 6081/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a Ieri lori ului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 72/20.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 20113/21.11.2018.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dan L. Zamfirescu -Boceanu.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu FI.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010,’h.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR.32B, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 72/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR

Daniela Nico/cta CEFALAN

Nr:   249

Data: 09.07.2019


înregistrată la nr. 34654/12.09.2017, completată cu nr.20383/14.05.2019, în conformitate cu țriAteUcrile Legii ,nr350/2001privmd)LUl amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


ările ult<

AVIZ NR.

PENTRU

PUD - STR. C-TIN DOBROGEANU GHEREA 32B - SECT

Construire locuință individuală P+2E+MGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 22 1,00 mp din acte ( 225,00 m), proprietate priv de Carte Funciară                  at la data de 10.05.2019.

INIȚIATOR ______________

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ și URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dan L. Zamfirescu - Boceanu (RUR: D, E )

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. C-tin Dobrogeanu Ghcrca nr.34; Nord - Est- Str. C-tin Dobrogeanu Ghcrea nr.32C; V- Str. C-tin Dobrogeanu Ghcrca nr.32-32A; Sud- alee acces.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: L3a -locuințe colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate in afara zonei protejate. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 ?<>, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarca clădirilor existente având o șarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 1 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr.495/33/G/32835 din 06.04.201 7, prelungit până la data de 07.04.2020.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opușii a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața dc maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 3,00m, stânga - 5,00m față dc construcția existentă parter.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății. Se prezintă acord notarial privind construire ape limita de proprietate, autentificat sub nr. 1417/21.09.2016 BNP Stănică Marinela.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Constantin Dobrogeanu Ghcrca , prin drumul de servitute, in conformitate cu Hotărârea Judecătorească nr.7511 din 28/06/1996 și in concordanță cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 201 13/21.1 1.2018.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing.Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită dc ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dan L. Zamfirescu - Boceanu .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15/2/09.10.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.495/33/G/32835 din 06.04.2017, prelungit până la data de 07.04.2020, emis dc Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaȘef birou .

Raluca Mihaela Epifan

întocmit, 7

Alina Mujj f L

S Jj

. Banu Manta nr 9, Sectorul I București; 01 1222 Tel. +40-21-319.10 13; Fax: +40-21-319 10.06 Email: rcuislratura.u primariasl ro http://www primariasectorl io


« C>                 o                          VV IE 262711,

IE 222036                           2®2Z20         /'>•' '\      C

y'


xz


MW


K ^/E242Î92/\ /E2^790                 .

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT


Suprafața (mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

225,00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

87,00

38,66%

SUPRAFAȚA DESFASURATA (P)

87,00

ALEI SI PLATFORME BETONATE

30.00

13.34%

SPATII VERZI

108,00

48%

P.O.T.

38,66%

C.U.T.

0,386 (Parter)

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

LOCUINȚA INDIVIDUALA P+2E+M

Suprafața (mp)

Procent

(%)

SUPRAFAȚA TEREN

225,00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

101,25

45%

SUPRAFAȚA DESFASURATA MAXIMA pentru C.U.T. = 1.3 (ptr P-f

2E)2925

SUPRAFAȚA DESFASURATA PROPUSA

232

C.U.T. propus

1.03 (ptr P+2E-

M)

ALEI SI PLATFORME BETONATE

56,25

25%

SPATII VERZI

67,50

30%

P.O.T. maxim

45%

C.U.T. maxim

1.3 (ptr P+2E)

"Parcarea se va rezolva in incinta cf HCGMB 66/2006

•Necesar de locuri de parcare: 2 locuri asigurate la nivelul solului


IE 249443


IE 218834


85/6

8S '5

IE 200965


Mr rec

Crordonf

te p

L de cr

ntur

X |»)

V i«l

33J066

27 6

565767

192

333067

797

50579]

494

133067

2 97

585791

557

3J3C-68

301

585/9

834

333060

097

56580C

329

3330'38

655

56579]

535

333057

279

585787

996

333054

716

56570(

I /I

333053

369

585776

468

333053

494

58’37 7 G

424 1

333056

769

565775

40 B

333C62

651

585772

€58

333062

003

565774

209

333054

324

585776

168

333055

661

585779

844

33J050

243

585781

721

333C59

630

585792

311

333061

057

505800

037


BUCUREȘTI, SECTOR 1,

._C1—


IE 231656


IE 210838


I O-/71/C

,.<&00 P


>|fu si cart LEGENDA


r—i L__J


111,51|


JJ.' 1

/ Z IE 210839


IE 210840

\ fi


MO

201699


IE 201697


15,50


PROFIL TRANSVERSAL str.C-tin Dobrogeanul Gherea


LIMITE / RETRAGERI:


LIMITA ZONEI STUDIATE TEREN CARE A GENERAT P.U D -ul


LIMITELE DE PROPRIETATE ALE PARCELELOR

NUMĂR POȘTAL


COTELE TERENULUI CARE A GENERAT P.U D.-ul


ZONIFICARE FUNCȚIONALA:


LOCUINȚE MICI P-P+M EXISTENTE


LOCUINȚE P+1E-P+2E EXISTENTE


CLĂDIRI ANEXE PARTER


TROTUAR


CAROSABIL


TEREN CU DESTINAȚIA CURTI-CONSTRUCTII


DRUM DE ACCES PIETONAL SI AUTO


DRUM DE ACCES


OCPI București, tfd.BxpozIfiel. nr 1A, sector 1, ROMANIA Data: 06 09 201/

rn

G EDIFICABÎL PROPUS P+2E+M

1

1

CONSOLE DESCHISE - BALCOANE

CONSTRUCȚIE AFLATA IN SANTIER-EDIFICABIL PROPUS

PLATFORMA DEȘEURI MENAJERE

cx

ACCES AUTO EXISTENT IN PARCELA

ACCES PIETONAL EXISTENT IN PARCELA

s

2,00

RETRAGERI LIMITE DE PROPRIETATE / COTE CIRULATII


Prezentul proiect reprezintă proprietatea

ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. " protejate de legislația in vigaare interzise, fara acordul scris, dat ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L., a

  • - reproducerea, totala sau parțiala mijloc

  • - folosirea in alt scop sau mod a proiectului decât cele pentru care a fost întocmit


Toote drepturile privind drepturile in prealabil de următoarelor: a informației din


S.C. ZAMFIRESCU sunt rezervate si de autor. Sunt S.C. ZAMFIRESCU


SITUAȚIA EXISTENTA

A teren = 221 m2 (conform actelor de pidprietatGf

= 225 m2 (conform măsurătoriloij cadastrale) '• At.c.£

2-


REGLEMENTARI conform R.L.l


aferent P.U.G


A co.

IF'UL


Cx<n 2 -----’W


TJtT


L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situație in afara zonei protejate; in cazul unor enclave de lotizări existente in ansambluri de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional si urbanistic similar zonei L2 si se vor supune reglementarilor de construire pentru aceasta subzona.


L2a - locuințe individuale si colective mici cu P - P+2 niveluri situate în afara zonei protejate.


ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L

J40/ 15167/ 2007

R0 22241271, www.orhitecti.biz


proiect, prin orice

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEP PROIECT

arh. Dan Zamfirescu       x

PROIECTAT

arh. Dan Zamfirescu

DESENAT

arh. Dan Zamfirescu


P.O.T.maximum = 45%         •

C.U.T.maximum =  1,3 pentru P+2E. In cazul

mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maximum 0.6 din AC

•rițjtFx ’v J5an L.

Hcornisa = 10rii

----------------------------------4.

//

7


BENEFICIAR


SCARA

'1/500


DATA

08.2017


TITLU PROIECT

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1, str. C-tin Dobrogeonu Ghereo, nr.32B


PROIECT NR.

CDG32B/17

FAZA

P.U.D.

TITLUL PLANȘA

plan Reglementar