Hotărârea nr. 247/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Grigore Manolescu nr.27, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 27, sector 1, București

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 6083/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 70/20.05.2019 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 2389/10.03.2016;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Certificat de grefa Tribunalul București, Secția a IlI-a Civilă, dosar nr. 2538/299/2017*, data 31.10.2018;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. mașter urbanist-peisagist Mitu Ioan D. Sbîrnac.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, ’H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 27, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 70/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoțeta CEFALAN

Nr:   247

Data: 09.07.2019

BIROUL REGLEMENTĂRI

www, pri jnarFascftOTi ăcn


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate d

07.02.2019. completată cu nr. 20362 din 14.05.2019. în conformitate cu prevederile Legii nr.3 urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

.. ........

/2!JD! jOnvind apena,iur^ții: ^țpțflui ștAVIZ NR.

PE

PUD - STR. GRIGORE MANOLESCU NR. 27 - SECTOR I Supraetajare locuință colectivă existentă, rezultând un regim de înălțime jl*+l

6, (j>


GENERAT DE IMOBILUL: Proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 252I20-CI-U7 (apartamentul nr. 3, parter), eliberat la data de 22.02.2019 și din Extrasul de Carte Funciară nr 252I20-C1-U6 (apartamentul nr. 5, etaj I). eliberat la data de 22.02.2019.

INI ȚI A l O R

PRdlECTANT^sCTmiRWFFICE KOLECTIV S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMN A I U RA RUR: mașter urbanist-peisagist Mitu loan D. Sbîrnac (RUR: D. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Est - str. Grigore Manolcscu nr. 25; Sud-F.st - alee de acces; Sud-Vest - str. Grigore Manolescu nr. 29: Nord-Vest - artera de circulație str Grigore Manolcscu.

PREVEDERI PUC,/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte Imobilul nu se allă pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene. publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile înscrise pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1246/105/M/22819 din 30.07.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim = 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75°o cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = 3.0 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă in planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetric caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

Se prezintă certificat de grelă 'Tribunalul București, Secția a II l-a Civilă, dosar nr. 2538/299/2017*. dala 31,10.2018.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din str. Grigore Manolescu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 2389/10.03.2016.

ECHIPARE TEHNICO-EDIL1 TARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de mașter urbanist-peisagist Mitu loan D. Sbîrnac. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/1/11.04.2019. se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai in scopul aprobării P.U.D

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactilatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea iii. 350/ 2001 plivind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentațiu tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1246/I05/M/22819 din 30.07.2018. emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura de aprobare este în vigoare


Șef birou ,

Ral uca Mihaela Enifan
După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea" ARHITECT SE robanu Op;cșcu<)li\î


întocmit.

.AndtTGțtț^i.--


PRIMĂRI» A FOST CERTIFICATĂ ISO -JOH-COt»  PRIVIND» SISTEMUL

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

■ p -n axnv, Acnorv


DE MANAGEMENT AL URMA AUDITUI.UI DE DE CĂTRE ORGANISM, W PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banu Manta nr 9. Sectorul I București: 01 1222

Ici. +40-21-319.10.13: Fax: +40-21-319 10 06

I•maiI: reiitstniuint.ct nrituarias I tt»


PUD P+lE+2Emansardat Str.GRIGORE MANOLESCU NR.27 SECTOR I - BUCURESSUPRAFAȚA TOTALATEREN

IMOBIL NUMĂRUL

SUPRAFAȚA CONSTRUITA LA SOLACLADIRII

SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATAA CLĂDIRII

por

CUT

Grigore Manolescu Nr.27 - C1

NOTA tara terase exterioare descoperite doar acoperite

NOTA fara subsol, fara balcoane, doar demisol adica +im de la sol

suprafața construita la sol/ suprafața terenului *100

suprafața construita desfășurata / suprafața totala a terenului

352

C1-A

100

300

51

1.53

C1-B

80

240

TOTAL

180

540