Hotărârea nr. 246/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caporal Gheorghe Calpan nr.15, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind uprobareu Planului Urbunistic de Deluliu (PUD)

STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR. 15, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialilaLe nr. E 6084/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr, 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 69/20.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 266/14.01.2019.

Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică însușită de urb. Nicolae Adrian C. Cioangher.

Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR"S.A. nr. R.2/3/103 din 07.03.2019; Proces Verbal de constatare in teren nr.716/04.03.2019.

Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR”S.A. nr.6/5/786/12.04.2019.

Aviz Ministerul Transporturilor nr. 15191/19.04.2019.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.IJ.Z. “închidere inel median dc circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12,09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șefnr.13/ 28.07.2014.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR.15, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 69/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2)  Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru și 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 21 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


S      4R

Daniela Ni      EEALAN


Nr:   246

Data: 09.07.2019www.primariascctbi'l ,ro


BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE SI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate d

înregistrată la nr. 45427/29.10.2018, completată cu nr.

amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

aviznr..6^L$':'W5,3

PENTRU

PUD-STR. CAPORAL GHEORGHE CALPAN NR. 15 - SECT

Construire locuință individuală P+2E+M


Nr.

24 <

>R lGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 153,00 mp din acte, proprietate privată conform menț nr.228577, eliberat la data de 19.04.2019

INIȚIATOR:

PROIECTANT:                        S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Nicolae Adrian C. Cioangher (RUR: B„ D,E. F6, G6)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Intrarea Stcrie Radu; Est- Str. Cap. Gheorgc Calpan nr. 17, V- Str.Cap. Gheorgc Calpan nr. 13; Sud- artera de circulație Str. Cap. Gheorgc Calpan

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median de circulație la zona nord-autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.1 1.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B nr.2927 27 11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, UTR 4-47 locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2E niveluri in regim de construire continuu și discontinuu. Indicatori urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/ntp teren pentru P+1E, CUTmax.= I,3 mp ADC/ntp teren pentru P+2E. înălțimea maximă a clădirilor este P+2E, respectiv !2,00m. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.620/36/G/7380 din 08.05.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri dc la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior a! lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării eu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin dc 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta- la limita proprietății. Se prezintă acord notarial pentru construire la limita de proprietate autentificat sub nr. 2816/23.07.2018- BNP Costescu, Stroe și Asociații stânga - min. 3,00m pe zona parter, respectiv min.2,00m spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - 3,00m

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto se va realiza din Str.Cap. Gheorgc Calpan, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1472/01.02.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș. Se prezintă Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR’’S.A. nr. R.2/3/103 din 07.03.2019; Proces Verbal de constatare in teren nr.716/04.03.2019. Aviz Compania Națională de Căi Ferate „CFR"S.A. nr.6/5/786/12.04.2019. Aviz Ministerul Transporturilor nr. 15191/19.04.2019.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însorire însușite de urb. Nicolae Adrian C. Cioangher

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/34/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr.620/36/G/7380 din 08.05.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București,        I neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al

Sectorului I, în termenul dc valabilitate al acestuia, procedura t                   i) aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea

dc aprobare este în vigoare.
RTiFICATA ISO 9001-200B DE MANAGEMENT Al.

URMA AIJDITULUI DE D E DAT RE ORGAN IS M U L PENTRU CERTIFICAREA DE MANAGEMENT AL. CAi.rrÂȚl!întocmit, /

Alina Mim /


SR EN 45OJ2 AEROQ’


Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06 Email: reuistratura.u nrimnrlasl.ro http://\vwwprimariasectorl.roHr. cadrttz* 228577

Hr.

PCt

Coordonate pctde contur

Lungim

laturi i E

O(U*1)

N (m)

E[m)

1

332628.36)

587678 827

8.435

2

332629 020

5B7687.236

0.717

3

JJ2S23 076

587687 951

3.159 ,

4

332625.930

507688.240

2.312

5

332623,628

587688.452

10,485

6

332613.157

587688.999

5.905

7

332612 771

507683 107

4 102    |

1

332612.310

587679.031

5.522

9

332617 832

507679,055

1.539   1

10

332619.371

507679.061

0.716   1

11

332620 007

587679.064

3.045   ’

12

332623.131

587678 977

S.232

S-153mp P-51.169m —

Suprafață neafectMS de trama stradali propus* pnn P U.Z


-fwtia. [\ |i