Hotărârea nr. 244/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 244 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr.20G, Sector 1, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. SMARANDA BRAESCU NR. 20G, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 6077/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră in competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 67/20.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 1662 din 06.02.2019;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu;

 • -  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Maria Pitrescu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Alexandra Cristina M. Popescu.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014;

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. SMARANDA BRĂESCU NR. 20G, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 67/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela Ni colet a CEF.

Nr:   244

Data: 09.07.2019


e de HEMPING IMOBILIARE S.R.L înregistrată la nr. 42469 din IO.IO.2018, completată cu nr. I( privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificării,

Av,zNR...6.iZ^.:<r^/9

PENTRU

PUD - STR. SMARANDA BRĂESCU NR. 20G - SECTAR l Construire imobil locuințe colective S+P+3E (I6 apartamente)


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1004,00 mp. proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 266557. eliberat la data de 20.09.2018.

INIȚIATOR: HEMPING IMOBILIARE S.R.L.

PROIECTANT: S.C. MT SPACET1ME S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra Cristina M. Popescu (RUR: D. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 205875; Est - nr. cad. 260574; Sud - nr cad. 223881 și nr. cad. 266558; Vest - artera de circulație Str. Smaranda Brăescu și nr. cad. 266558.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu l l.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013. modificat cu I I.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. imobilul este cuprins în U.T.R. 4_63 - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 și nu se află la mai puțin de 100 metri de imobile înscrise pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 1482/27/B/28548

din 30.08.2018.


Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax. pentru enclave de lotizări existente meținutc = 45%, CUTmax. pentru enclave de lotizări existente meținute = 1,3 mp ADC/mp teren, RHmax. = P+4E, Umax. = 20 metri. înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea, dar nu cu mai puțin de 4,00 metri. Se admite depășirea cu maxim două niveluri numai cu condiția ca acestea să fie retrase în interiorul unui arc de cerc și a tangentei la acesta, la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul inițial al acestora.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișa clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren.

Retragerea față de limita posterioară a terenului Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’’ aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Smaranda Brăescu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1662 din 06.02.2019.

ECHIPARE TEHN1CO-EDIL1TARĂ: E:

ste obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă,

canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu.

Documentația este însoțită de studiu de insorire Însușit de arh. Maria Pitrescu și ilustrare volumetrică însușită de urb. Alexandra Cristina M. Popescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/2/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.

Prezentul aviz este nn aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și

cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I482/27/B/28548 din 30.08.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.                           <


Șef birou ,

Raluca Mihacla Epifan<5

PRIMĂRIA A FORT c.fp/ficatA ISO BOOi.wrtB PRIVIND SISTEMUL calității 1n

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT Al. CAI.ITÂȚII

i-.xi        -ARRnn-


Ie management al URlftA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


kA

Im

Bd. Banu Manta nr. 9. Secjorul l București; Ol I222  fel +40-21-3 19. IO. 13; Fax:+40-21-319 IO 06 Email: registraturarfprimariasI io Nur,.....
PUD STR. SMARANDA BRAESCU NR. 20G, SECT. 1, BUCUREȘTI


REGLEMENTARI URBANISTICE, SC. 1/500UZZZ2


1=43=1

>

r - — n

L___J


Limite

Limita de studiu

Limita terenului ce a generat studiul

Limita parcele

Zonificare funcționala

Locuințe individuale/ colective mici

Locuințe colective medii

Servicii / Comerț

Circulație carosabila

Circulație pietonala Spațiu verde

Reglementari24


Clădire de locuințe colective propusa ■

Balcoane propuse

Retrageri propuse

Acces carosabil/pietonal propus

Edificabil propus prin PUD Str. Smaranda Braescu nr. 46


Suprafața teren = 1004.00mp

Indicatori Urbanistici propuși conform PUG Mun.

București UTR L3a si PUZ închidere Inel Median de

Circulație la zona de nord/ Autostrada Urbana - UTR 4-63 -


HCGMBNR. 292/27.11.2014 :

POT max= 45%

CUT max = 1.3

Rh = S+P+3E

H max = 15.00m

Nr. total de apartamente = 16


Bilanț teritorial Funcțiune

Locuire

331.00

33

Circulații

301.20

30

Spațiu verde

371.80

37

Total

1004.00

100

MT ȘPACETIME S.R.L.

București, Sector 2;-

Str lcoanei‘nr-^5, ef.jf.ap 6

J40 /6548/05.05 2016     -


Plan Urbanistic de Detaliul Faza: Str. Smaranda Braescu nr. 20G, P U D sector 1. București


scara

1/500


i’/J?

«7   <W,-a c

Proiectant ti$

\\s

D


Beneficiar:

HEMPING IMOBILIARE S.R.L.


Titlu Planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE


Planșa nr

U6


data:

102018