Hotărârea nr. 243/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Constantin Căpitanul nr.14, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CONSTANTIN CĂPITANUL NR. 14, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 6076/21.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 66/20.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 9531/14.08.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. mașter urbanist-peisagist Mitu loan D. Sbîmac.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. iu. 224/15.12.2015 ;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - Str. CONSTANTIN CĂPITANUL NR. 14, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 66/20.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela Nichleta CEEALAN

Nr:   243

Data: 09.07.2019


LOSĂLALSECTORULUI1


Nr.---------

26J TeiJ

PUD - STR. CONSTANTIN CĂPITANUL NR. 14 - SECT )R I ~


AVIZ NR.Locuință individuală P+2EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 231,00 mp (229,00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din 13.02.2019.

S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: mașter urbariist-pcisagist Mitu Ioan D. Sbîrnac (RUR: E)


Extrasul de Ca

INIȚIATOR

PROIECTANT: S.C. STUDIAMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Radu Popescu nr. 17; Est - str. Radu Popescu nr. 15, str. Radu Poescu nr. 13; Sud - str. Constantin Căpitanul nr. 12; Vest - artera de circulație str. Constantin Căpitanul.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi dc maxim 60% din aria unui nivel curent. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 747/70/C/7025 din 14.05.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. RHmax.= P+2E, Hmax.= 10 metri. Se admite un nivel mansardal înscris în volumul acoperișului, in suprafață de maxim 60% din aria construită.


Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita de proprietate; stânga -retras minim 5,60 metri pe zona frontală, respectiv retras minim 6,70 metri spre spate lot.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonal se vor realiza din str. Constantin Căpitanul, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 9531/14.08.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.L Marcș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de urb. mașter urbanist-peisagist Mitu loan D. Sbîmac. în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/10/11.04.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic dc detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 747/70/C/7025 din 14.05.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local


al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca MihuehȚîipifaii
URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREAACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII


Email: regi strat ura a nrimtiriasl ro


□CUINTA UNIFAMILIALA REGIM P+2E, STRADA CONSTANTIN CĂPITANUL NR.14 SECTOR l BUCURESANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SC. 1/500

trAnt« a


TEREN STL'IJlAl in piu:zen ri l pi d

O*

iS«AE;i


ÎNCADRARE in teritoriu


SC.I:1500l


LEGENDA


LIMITE

"JJ LIMITA TERENUL   . __

• LIMITA IMOBIL PrJWs 'fateArZ

ANEXĂ IA HQ'iĂHÂFK-A CONSILIULUI J| . plțFOrLAL ScCTOI IJIJJI 1


2/) o >uut -ztru I


FUNCȚIUNI

ZONA LOCUINȚE

INDIVIDUALE


I I ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

ZONA COMERT/SERVICII

I     I ZONA DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII

CIRCULAȚII

I     I CIRCULAȚII PIETONALE

I      I CIRCULAȚII AUTO

BILANȚ TERITORIAL

TEREN -231 mp AMPRENTA LA ACD - 300 MP

POT - 45%

CUT-1.3

1 LOC DE PARi

PROPRIETAR:


DENUMIREA PROIECTULUI:

IMOBIL LOCUINȚA UNIFAMILIALA, REGIM P+2E

STRADA CONSTANTIN CĂPITANUL NR.14 SECTOR 1

PROIECT NR

......../2018


FAZA:

PUDTITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARE URBANISTICA

PLANSA NR 5