Hotărârea nr. 241/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 241 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mușetești nr.59, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. MUȘETEȘTINR. 59, sector 1, București

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 5934/17.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. R 12/17.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 14230 din 20.09.2018;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh.

Dragoș Ionuț Scurtulescu.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr.13/28.07.2014;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. MUȘETEȘTI NR. 59, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R 12/17.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


AR

Daniela N      EEALAN


Nr:   241

Data: 09.07.2019
pentru cetățean, pentru bunăstarermare a cererii adresate de S.C. 1NVICTUS 1NVESTMENTS S.R.L. înregistrată la nr. 40195 din 27.09.2018, completată cu nr. 17599 dir Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și complt AVIZ NR. R12/.J..^.:..ț.>..;.^.! 3


PENTRU

PUD-STR. MUȘETEȘTI NR. 59 - SECTOI Construire imobil locuințe colective S+P+2E^ IVI (6 apartamente)

Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 12/14.02.2019 în ceea ce privește edificabilul -

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 493,00 mp din acte de proprietate, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 239643. eliberat la data de 27.09.2018.

INIȚIATOR: S.C. INV1CTUS 1NVESTMENTS S.R.L.

PROIECTANT: S.C. URBAN AMBITION S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Aurora Gabriela M. Pavel (RUR: D, D3. Dzo, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - str. Avionului nr. 85; Est - slr. Avionului nr. 85. str. Avionului nr. 83, str. Mușetești nr. 61; Sud - artera de circulație str. Mușetești; Vest - str. Mușetești nr. 55.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colenlina aprobat cu II.C.G.M.B. nr.294/28.1 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu I I.C.G.M.B. nr.292/27,1 1.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014. amplasamentul este cuprins în U.T.R. 4_47 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimclrelor de protecție. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 379/25/M/42070 din 19.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%, CUTmax. pentru înălțimi P+l = 0.9 mp ADC/mp teren, CUTmax. pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren. Rllmax.= P+2E, llmax.= 12 metri, se admite un nivel mansarda! înscris în volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va 11 egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu eu mai puțin de 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita de proprietate, cu o curte de lumină pe zona mediană; dreapta -retras minim 3.00 metri, respectiv retras minim 2,00 metri în planul fațadelor la nivelurile superioare.

Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 5,00 metri.

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin 11CGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se vor realiza din str. Mușetești. conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 14230 din 20.09.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Dragoș lonuț Scurtulescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/22/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și


cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la dala emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 379/25/M/42070 din 19.03.2018. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București        d.peadoplării documentației P.U.D. în plenul Consiliului

iată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


Local al Sectorului 1. în termenul de valabilitate al acestuia, pr timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.Șef birou ,

Raluca MihttelțHjpifaa

PRIMĂRIA VfOST CERTIFICATA ISO 9001-2006 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CAlITA (II in CERTIFICARE ACREDITATURMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUI. PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

<ȚR> l-M 41ĂC1‘?Bd. Banu Manta nr 9. Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21-319 10.13; Fax: +40-21-319 10 06

Email: registraturafriinriritariasl.ro

.......
limite

" 1


2 * i w® <w

r î F B i» I

E

X


[20 LOCUINȚE NOI

■MB GARAJE

Fi REȚELE TEHNICE EDILITARE

OO TERENURI LIBERE DE CONSTRUCȚII

CIRCULAȚII

O CIRCULAȚII PIETONALE

20 CIRCULAȚII AUTO | |> ACCES PIETONAL | [> ACCES AUTO REGLEMENTARE

LIMITA EDI FI CAB! L-limita maxima de implantare a construcțiilor C“‘": LIMITA MAXIMA ETAJE SUPERIOARE


-1a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de irotectie, cu regim de construire continuu(insiruit) sau discontinuu(cuplat,izolat)

5i

UTR 4-47-conform PUZ modificaf’lnchidere inel median de circulație ia zona nord-autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos C-olentina” aprobat cu HCGMB 294/2013 POT- 45%

PUT-1.3

Rh max - P*2(12m)

BILANȚ PROPUS:

S teren - 493.00mp

P.O.T. max propus = 45%

kY


C.U.T. max propus = 1,3 + (în căzui mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu Suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC)

h max- S+P+2+M(12m la cornișa )

mobilul va avea 6 apartamente din care:

4 apartamente cu Sc mai mare de 100mp si ■2 apartamente cu Sc mai mica de 100mp. ansarda nu va depăși 60% din aria construita.


Profil conform PUZ’Tnchidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Sos Colentina”- transon T4.1


Carosabil

9.0Qm

12,50m

si mc


Profil conform aviz tehnic de consultanta preliminară de circulație nr. 471N/31.07.2018 c recomanda pastrarea prospectului existent ntru etapa de viitor

.....

PROIECTANT SPECIALITATE:

XX'1

UrbanAmbition S.R.L


PROIECTULUI;

POD Sm M.usdtejsti, nr.59, București, Sector 1 Pentru constrfe|re imobil apartamente S+P+2E+M

BENEFICI ARfiNVICTUS INVESTM ENTS SRL

PROIECT NR.

338

FAZA:

PUD

-^eARA;

1/500

DATA:

2018

TITLUL PLANȘEI;

REGLEMENTARE URBANISTICA

«ijiiiiwiaw

PLANȘA NR.; 5r? Pcl.

Cconfcrata pcWa contur

Lungim! laturi

Xim]

Y'iji]

t

țenaast»

W<

7

Xi.’-tBrr

iWOisi

?g6'.M

3

,w»» 9K>

!3'TO7S<’

6957

4

332450,550

£57761631

19.301

5,

3»4t13iî

£67783225

17.62-4

8

3S2UK5-5

19.22! |

7

tBMKf'îjS

58"&sfu7

16.567 U


1,5 rr

1 curte 1

Jlumina]O TI A Q


;ST1, Numaț

P.19S

j

I

__ - —  7_

Q.

trfetg |

0 _ J


r

p+1


'8]