Hotărârea nr. 240/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Fluviului nr.7, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. FLUVIULUI NR. 7, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 5933/17.05.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 64/17.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 21835/04.01.2018;

 • -  Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș;

Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 186/ZP/06.02.2018;

 • -  Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh.

Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. FLUVIULUI NR. 7, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 64/17.05.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 4 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


CONTRASEMNEAZĂ,Nr:   240

Data: 09.07.20191       AR

Daniela N      'EFALANBIROUL Rl-GLFiMENTĂRI

URBANISTICE SI ARHIVĂ


Ca urmare a cererii adresate d

înregistrată la nr. 14569 din 02.04.2018. în conformitate cu prevederile Legii nr.J         privin

modificările și completările ulterioare, se emite următorul:                 /

PENTRU

PUD-STR. FLUVIULUI NR. 7-SECTOR 1 Construire locuință colectivă P+2E+3-4Er (7 apartamente)GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 376,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Tufidtară nr. ->36581 eliberai la d;               018.

INIȚIA TOR:

PROIECTANT: S.C. ASTRAGAL S.R.L.

SPECI ALIST Cil DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu (RUR: D. E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Calea Plcvnei nr. 238; Est - Str. Fluviului nr. 9; Sud - artera dc circulație Str. Fluviului; Vest - Str. Fluviului nr. 5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu .și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștenc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, dar se află la mai puțin de 100 m de imobile înscrise pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1164/35/F/22692 din 25.07.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT maxim = 70%. cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); CUT maxim = 3.0 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre


aliniamente; pot 11 adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - In cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - In orzul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi dc calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin dc 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față dc limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - stânga - la limita de proprietate, respectiv retras minim 2.00 metri spre spatele lotului; dreapta - minim 3,00 m.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 3,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare linei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin IICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Fluviului, conform avizului

Comisiei Tehnice de Circulații nr. 21835/04.01.2018.

ECHIPARE TEI1NICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare eu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit dc ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Se prezintă avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 186/ZP/06.02.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Dana Gilda C.D. Ciobotărașu.

în urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5/11/09.05.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezenlul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai in scopul aprobării P.U.D.

F.luborutorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizureu executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de uibamsm in. 1164/35/F/22692 din 25.07.2017. emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura Irehuie rehială După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât HotărâreaI St.l

u OprcScu OIKda Ana


Bd. Banii Manta nr. 9. Sectorul I București; 01 1222

l ei.+40-21-319 10.13; Fax:+40-2 I-3 19,10.06

Email: registraturiiprimariasI,ro