Hotărârea nr. 24/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soveja nr. 29

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. SOVEJA NR. 29 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11255/14.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 333/14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 11047/10.09.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

« P.U.Z. “închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. SOVEJA NR. 29 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 333/14.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONTRAS 1NEAZĂ,AR leta CefalanBiROi.i. reg[j;mi:n i ări


Ca urmare a cererii adresate de                    cu adresa î

28.1 1.2017, completată cu nr. 50336 din 29.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.35< /2 urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

3AI. AL srGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 224,00 mp din acte de proprietate, propritiS^p Extrasul de Carte Funeiarâ pentru numărul cadastral nr.2089l 8, eliberat la data de 27.1 1.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURĂ SI URBANISM S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                       (R

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată pțiri. PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Bucegi nr. 18; Sud - artera de circulație Str Soveja; Est - str. Soveja nr.29A și nr.3 I; Vest - str.rSoveja nr.27.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P.U.Z. "închidere inel median dc circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina" aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/ 27.11.2014 și Avizul Arhitectului Șef nr. 13/ 28.07.2014, în U.T.R. 6_74 - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2niveluri situate in afara perimetrelor de protecție. Indicatorii urbanistici reglementați: U.T.R. 6_74 : P.O.T.max.= 45% ; C.U.T.max.0,9 pentru P+l E. înălțimea maximă a clădirii măsurată dc la nivelul terenului la cornișă va respecta înălțimea maximă prevăzută prin proiectul inițial al lotizării, dar nu mai mult de P+2E, respectiv 12,00. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcne, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față dc imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 865/93/S/l5965 din 08.06.2017.

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșă dc reglementări PUZ.

Retragerea minimă față dc față dc limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00m.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - distanța fală de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin dc 5,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.2,00m, respectiv la limita proprietății spre spate lot, pe zona dc calcan existent al lotului vecin; stânga - la limita proprietății.

Retrageri minime față de limita posterioară - la limita proprietății.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea nuniăiului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Soveja, in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1 1047/10.09.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor Ia rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de . ~

Documentația este însoțită de studiu de însorirc și ilustrare volumetrică insușite de                                  în urma ședinței

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.9/2/23.05.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr, 865/93/S/l5965 din 08.06.2017, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ticadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN URMA AIJDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN 450IC AEROO


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; Ol 1222 Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -3 19.10.06 Email: registratura^nrimariasl.ro httn://www.nrimariascclorl .ro


SISTEM DE PROIECȚIE: STEREOGRAFIC 1970

NR. PCT

NORD

ESTlt=

2

341819,7200

552108,6700

3

341816,0200

552102,1400

5

341824,2000

552105,7900

6

341822,1800

552102,2200

7

341831,8700

552096.6000

8

341833,8500

552100,2000

9

341830,3900

552093,9900

10

341839,6200

552088,1600

11

341842,3300

552092,9500

13

341849,3700

552091,1800

14

341845,0600

552088,4600

15

341850,3800

552081,9200

16

341817,5800

552104.9000

BILANȚ TERITORIAL

Suprafața

(mp)

Procent (%)

SUPRAFAȚA TEREN

224,00

100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

100,80

45%

SUPRAFAȚA DESFASURATA(P+1)

201,60

ALEI SI PLATFORME BETONATE

56,00

25%

SPATII VERZI

67,20

30%

P.O.T.

45%

C.U.T

0.9

‘Locuința individuala >100mp

‘Parcarea se va rezolva in incinta cf. HCGMB 66/2006


arhlQăl^

ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM SRL

J40/15167/2007

RO           www arhitfinti hi?

SPECIFICAȚII

NUME

.SEMNĂTURĂ

SCARA

1/500

SEF PROIECT'

PROIECTAT

L.___ —

DATA

08.2017

DESENAT

L L


BENEFICIAR

r;- ' PROljȘȚ^R

TITLU PROIECT               U

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU

București, sector 1, str. Soveja nr. 29

'frtl.D.

TITLUL PLANȘA

PLAN REGLEMENTARI

PLANȘA NR.

U9