Hotărârea nr. 238/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 238 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Ghe. Ionescu Sisești Nr.256-260, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

SOSEAUA GHE. IONESCUSISESTINR.256-260, sector 1, București

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E 5074/24.04.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 61/24.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • - Aviz Comisia Tehnică de Circulații nr.21179/05.12.2018.

 • - Memoriu de rețele însușit de ing. D. Stanciu.

 • - Adresă Agenția de Mediu București nr. 20401/13.10.2016;

 • - Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Română nr. 8216/452/24.04.2018;

 • -  Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 360/14.05.2018.

 • -  Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de urb. Daniela Glinischi.

Ținând seama de prevederile:

 • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • • P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA GHE. IONESCU SISEȘTI NR.256-260, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 61/24.04.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prczenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,Daniela Nicolet:


SECRETAR

J icoletaf C E FA LAN

Nr:   238

Data: 09.07.2019


BIROUL REGLEMENTĂRICa urmare a cererii adresate dc

înregistrată la nr. 48827 din 20.11.2018, completată cu nr.

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite


următo ’ul:


AVIZNR. PENTRU

PUD - ȘOS. GHEORGHE IONESCU SISEȘTI NR. 256-260 - SECTOR .1,'.

Construire a două imobile de locuințe colective S+P+2E+4E+5Er - S+P+2E+M


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.087,00mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 265007, eliberat la data de 20.07.2018.

INIȚIATOR:

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E, G7).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: N- nr. cadastral 260914; Sud - artera de circulație Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești; Vest- nr. cadastral 244401- drum acces; Est- Șoseaua Gheorghe loncscu Sisești nr. 252-254.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR : terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGMB nr.269/2000, cu valabilitate prelungită in subzona M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție dc 75?î> cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli dc spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție dc volumetrici caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc dc cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucurcștcnc, publicată în M.O nr. 113 din 15.02 2016, dar se află la mai puțin dc lOOm dc imobilele inscrise pe această listă, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 1236/128/S/9883 din 03.08.2017. Se prezintă Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 360/14.05.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament sc va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi dc calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin dc 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 5,00m, cu balcoanele ieșite in consolă; stânga - 4,00m față de viitoare trama stradală .

Retrageri minime față de limita posterioară - tnin.6,40m. Distanța intre cele două corpuri - 5,20m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Șos. Gheorghe loncscu Sisești, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.21179/05.12.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu dc rețele însușit de ing. D. Stanciu. Se prezintă Adresă Agenția de Mediu București nr. 20401/13.10.2016; Aviz Autoritatea Aeronautica Civilă Română nr. 8216/452/24.04.2018; Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr. 360/14.05.2018.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorirc însușite de urb. Daniela Glinischi .

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr 3/2/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1236/128/S/9883 din 03.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București.7 In cazii'hQpadoptârii documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul dc valabilitate al acestuia, procedura treburiLrbhiată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


timp cât Hotărârea dc aprobare este in vigoare.


Șef birou , Rallica M ilw


ARHITECT ȘKF

Ciobanii Opri sțu


FOST CERTIFICATA ISO 9001-2000 ISTEMUL DE MANAGEMENT AL IN

E


URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREAivla Ana


r

1 I

Întocmit, j’ I

Alina Miru ■■

Z I 1


ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT X SR EN *150'12 AEROCT


., fed. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel.+40-21-319 10.13; Fax:+40-21-3 19.10.06

Email: remstratuiaai primarias I ,ro


h tt p://w w w. p r i ma ri asccto r I. roiventar de coordonate teren avizate de OCPI București

)

Nr. L-ct.

Coordonate p

ct.de contur

Lungimi laturi £(i,n+i)

X []

Y IJ

1

334571.136

551896.048

23.38

2

334574.2C2

581872.865

89.23

■o i

334562.659

581884.606

23.39

£.

334659.649

_ 53190’.797

89.29


3ANISTICE sc. 1/1000


de coordonate al terenului aferent U.T.R. - M3 PUG existent, obtinuta prin suprapunere grafica

Parcela (icrcn U.T.R. - Ms)

Nr.

Coordonate p

ct.de contur

Lungimi laturi pli,i+l)

Pct.

X l)

Y li

1

334571.136

581896.048

23.38

2

334574.202

581872.865

25.91

n

11

334599.890

581876.275

13.25

B

334598.489

581889,446

10.63

C

334630.301

581899.919

29.42

S (Tere.

i p.T.C.-M3) 627

. Vlir.p ?-102.53:n


LEGENDABeneficiar:____

S. teren (cf. acte de proprietate) = 2087,00mp

S. teren (cf. măsurători topografice) = 2087,00mp

LIMITA P.U.D.

LIMITE PROPRIETĂȚI


tJr.

rt; i, .

... x 1J

Y 11

3(1, i+1)

,

A

3

z

v:

B

3 3 45 <J9. »<>() 33'1662.659 334 659. 649 334600.301 334598.489

5B187S.275

5 818 8 4.6 0 6

521907.797

581899.919

581889.446

6.5.32

23.3 9

59.87

10.63

13.25

| 3 (Teran U.T,R.-Llc): 14 59. 6dt'p ?«i 70.45ni


NC 244109


Parcela (Teren afectat trama PUZ)

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Laturi

2(i, 1-1 1)

X 1)

V 11

1

2

3

D

E PeAre/~F

G

1                     u

334571.136

334574.202

334662.659

334662.468

334582.930

334581.234

334 580.2 97

334577.717

581896.048

581872.865

581884.606

581886.079

581875.560

581875.989

581877.467

581826.322

23.38 |

8 9.23 |

1.49

80,.2 3

1...7 9 ;

1.7 9 i

19.62 ;

6.64

tȘCfffren afectat traca f'UZ)S«2BO.,riOffip 1*224.13#


din care:

Stercn

627,44mp

100%

1459,94mp

100%

Sconstruita propusa Ssp.verde Scirculatii Safcctata

254,60

125,49

60,99

186,36

40,58

20,00

9,72

29,70

657,00

291,98

416,52

94,44

45,00

20,00

28,53

6,47

Suprafața desfasurata in calcul CUT

1568,60

2292,12

1897.92did T 0.6 Ac

Sdcsfasurata totala

3860,72

‘Locuință colectivă cu 53

apartamente


‘Suprafață funcțiuni complementare = 120,00mp

‘Necesar parcaje pentru spații birouri/ servicii - 3 locuri

‘Necesar parcaje pentru locuințe 64 locuri

‘Total 67 locuri de parcare din care:

-parcaje subterane = 62 din care 58 in 29 sisteme klaus si 4 loc. libere -parcaje supraterane = 5

‘ se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent


INDICATORI URBANISTICI

iCS'filji, j&ÎJ. jlÂ.

POT propus

IITRMJ 41%

45%

CU I propus

2,5

1,3 (pi. clădiri l’+ 2) + (),(>    .

RH

S+P+4E+E5R

S+P+2E+M

H maxim

20,Om

10,Om


| I LKLNUKI (JOINH I !XUI 1 t - LUX/UI1N I C

INDIVIDUALE/ COLECTIVE TERENURI IN CURS DE DEZVOLTARE IMOBILIARA

ARTERA SECUNDARA EXISTENTA - categoria IV

PROPU N E RI RE GLEM E N I ARI


EDIFICABIL MAXIM DE IMPLEMENTARE A CONSTRUCȚIEI PROPUSE
FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LA PARTER3

\«Jj


.Z.VAN

QnN‘-TAN1U'î


Specialitatea Sef proiect


Proiectat


URBANISMREGLEMENTARI URBANISTICE


PI. 04