Hotărârea nr. 237/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Lugoj Nr.8, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STRADA LUGOJNR.8, sector 1, București

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E5073/24.04.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 60/24.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • - Aviz Comisia Tehnică de Circulații nr. 18947/20.11.2018.

Memoriu de rețele însușit de de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Horațiu Florin C. Iliescu.

Ținând seama de prevederile:

 • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

 • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STRADA LUGOJ NR.8, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 60/24.04.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr:   237

Data: 09.07.2019

MUTMIVIPIUI. BUCUREȘTI

WSECTORUL1

BIROUL REGLEMENTĂRI URBANISTICE Șl ARHIVĂ

-www.pri măria sccto r-l.roCa urmare a cererii adresate d

48876 din 20.1 1.2018, completată cu nr. 14841/03.04.20  , în conformitate cu prevederile l.i

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AV1ZNR... PENTRU


A -...... ■

. ■grrn^ȚrwJWR^nvind uinenajafoaLUI LOCAL AL SF ' 1 -    >• \

Nr-|


PUD -STRADA LUGOJ NR. 8 - SECTOR 1, BUCUREȘ II Construire imobil de locuințe colective P+2E-3Eretras (3 apartamente)                  «■valabilitate prelungită in subzona M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție dc 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin dc lOOm dc imobilele inscrisc pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 4I/CVDV/L/34742 din 16.10.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament sc va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă dc la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile sc vor retrage față de limita posterioară la o distanță de ccl puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin dc 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății ; stânga - 3,00m .

Retrageri minime față de limita posterioară - min.3,0()pentru P+2E, respectiv min.5,00m pentru P+2E+3Eretras.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal se va realiza din Strada Lugoj, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 18947/20.11.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-ED1LITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Horațiu Florin C. lliescu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/3/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 41/CVDV/L/34742 din 16.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura, trebuTc reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.                                       \x.
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10,06

Email- reuistrati.iramnnmariasl.ro http://www.primariasectorl .ro


PUD LUGOJ NR 8 SECTOR 1 BUCUREȘTILEGENDA

I            |   circulații stradale

I             |  circulații pietonale

I           I  subzona locuințe individuale si colective mici maxim P+2 in afara perimetrelor de protecție L1 a


I          |  subzona mixta regim continuu sau discontinuu                                         M3 imobile parter imobile P+1 imobile P+2 imobile P+3 imobile P+4 imobile P+11


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA C ' ii.iULUI LOCAL ALSECTORl . '• I


Nr- r’TFe^’^r. 2’


Bilanț Urbanistic propus: Suprafața teren = 360 mp SCpr = 200 mp

SD = 755 mp

POT =56%

CUT=2.1

RGH = P+2E / 3E retras spatii verzi - 72mp - 20% spatii betonate - 88mp - 24%

Imobil Locuințe P+2EI Retras / rit apartamente 3


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

sef proiect:

arh. Horatiu lliescu

/

proiectat:

arh. urb. Teodor Moraru

desenat:

arh. urb. Teodor Moraru