Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 233 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului a fost adoptată cu Urbanistic de Detaliu (PUD) B-Dul Petroliștilor Nr.8 (Fost Șos. Străulești Nr. 69-71), Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

B-DUL PETROLIȘTILOR NR.8 (fostȘos. Străulești nr. 69-71), sector 1, București

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • - Raportul de specialitate nr. E 5070/24.04.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • - Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 55/23.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • - Aviz Comisia Tehnică de Circulații nr. 18947/20.11.2018.

Memoriu de rețele însușit de de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Horațiu Florin C. Iliescu.

Ținând seama de prevederile:

 • • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • P.U.Z. - “Șos. Străulești nr.69-71, 69A, 69D, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.- P.M.B. nr. 17/25.04.2016

 • • Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism PUD -B-DUL PETROLIȘTILOR NR.8 (fost Șos. Străulești nr. 69-71), sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 55/23.04.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 4 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului Bucuiești

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEA.GU

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela Nicoleta CEFALAN

Nr:   233

Data: 09.07.2019


BIROUL REGLEMENTĂRI


www.primariascctorl ,ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Bog'Art Residențial S.R.L.

__________^înregistrată la nr. 18463/09.05.2018, completată cu nr. 14029/29.03.2

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite urțnătorulAVIZ NR. A

PENTRU

PUD -B-DUL PETROLIȘTILOR NR.8 (fost Șos. Străulești nr. 69-71) - SECTOR-

Construire imobil de locuințe colective și funcțiuni complementare - comerț, servicii S+P+5E - S+P+7E - S+P+9E
GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 5.660,00mp , proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 27251 8, eliberat la data de 20.03.2019.

INIȚIATOR: OMV PETROM S.A. PENTRU BOG ART RESIDENȚIAL S.R.L.

PROIECTANT: S.C. POINT ZERO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Toader Al.Popescu (RUR: B,D,E,F8,G5,G6).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord, Nord-Est- S.C. Prospecțiuni S.A. și Str. Coralilor nr.20G; Sud - B-dul Petroliștilor; Vest- artera de circulație propusă prin PUZ; Est- S.C. OMV Petrom S.A. nr. Cadastral27l355.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR : Terenul este cuprins în P.U.Z. - "Șos. Străulești nr.69-71, 69A, 69D, aprobat cu H.C.G.M.B. nr.286/29.09.2016, Aviz S.U.- P.M.B. nr. 17/25.04.2016 ” - UTR 1- locunțe colective, birouri, servicii, comerț. Indicatorii urbanistici reglementați pentru UTR 1: POTmax.= 55 %, CUT max. = 3,95 , Hmax.= 31 m ( accent 33m). Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice , publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm de imobilele inscrise pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 531/59/S/7993 din 12.04.2018.

Retragerea minimă față de aliniament - aliniere conform PUZ .

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile se pot amplasa in regim înșiruit, cuplat sau izolat - conform RLU PUZ.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - conform RLU PUZ.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului- Conform plan de reglementări anexa.Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat, anexă la aviz.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din B-dul Petroliștilor și din strada propusă prin Puz, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 13755/02.10.2018, emis de Primăria Municipiului București. Studiu de Circulație însușit de ing. Radu Terioiu.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.l. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh.Toader Alexandru Popescu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 28054/1538 din 21.03.2019; Cerificat Număr Poștal nr. 1715239/3532/21.03.2019.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10/30/19.06.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 531 /59/S/7993 din


12.04.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucuț£șb


Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestui


cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului ie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta


timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.
CERTIFICATĂ ISO 9001 -OOtltl

JL DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI ' DE"

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREA


PRIMĂRIA A FO PRIVIND SISfj CALITATI IN CERTIFICARE ACREDITAT SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚI
Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I Bițurești; 01 1222

Tel +40-21-319.1013; Fax: +40-21-31910 06

Email: reeistraturarinnmariasl.ro


http://www.primariascctorl .roAnsamblu rezidențial si funcțiuni complementare

P.O.T.max = 35%

C.U.T.max = 2.9

Rh max = S+P+9E

H max = 31.16m (88.47 CTA NMN)


;a oi


Suprafață teren (inițială)

5.660

%

Suprafață trecută în domeniul public

142

Suprafață teren (finală)

5 513

100

din care (calculate cf. L350/2001)

S construită (maximă)

1 931

35

S liberă (plantată / asfaltată) (minimă)

3.587

65

din care (măsurate la I cota terenului)

S construită (maximă)

1000

10.1

S plantată (minimă) (inel pavele fnicrhalel

2.400

43,5

Din care po zone fjirJ subsol (exd. navele iniiurbale)

1.105

20,0

S asfaltată (variabilă)

2.118

38,4

Loturi do parcare la suprafață: triin, 92 (numărul total al locurilor do parcaro și distribuția lor subterană ți supraloranâ so va definitiva în tija DTAC, ci. HCGMB nr. 66/2006)

Număr minim efe arbori plantați: mm, 23 (rrrin. 1 arbore / 4 l.p.)


EXISTENT

BORDURA EXISTENT/

<

<

AX

EXISTENT

l>

BORDURA EXISTENT/

/* c        1 o n

,r I

U.U            J..U

---------------- r ,u---------                                          . _ Uf A.

4U.*r

PROFIL EXISTENT Șl MENȚINUT - BULEVARDUL PETROLIȘTILOR


. FREoLDiNVE DE ȘEDfNI


co

X IU

“TT.

J.J---J.U,

«e a

15.U

PROFIL EXISTENT Șl MENȚINUT -AX

EXISTENT

zx

3

1

b

i

.LI

I ALINIAMENT

31—L

—IM

3.5------

î-----—

ENT - STRADA CORALILOR |pus - straî5acoralilor|


V CIN L AK V'vv/ivul/i *■

AL SUPRAFEȚEI TOTALE

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y[m]

I

332780.697

584260.840

2

332779.024

584256.890

3

332777.823

584254.103

4

332776.379

584250.946

5

332776.540

584248.873

6

332777.183

584246.747

7

332777.814

584245.487

8

332778.838

584244.412

9

332787.700

584236.939

10

332787.558

584235.490

11

332787.372

584234.213

12

332787.170

584233.133

13

332787.151

584232.020

14

332787.460

584231.116

15

332788.214

584230.200

16

332806.810

584215.058

17

332832.069

584210.573

18

332877.082

584263.699

19

332801.559

584309.579

20

332780.622

584260.915

21

332780.704

584260.890

S=5660mpCirculații și spații plantate publice
Circulații carosabile existente și menținute


Circulații carosabile nou propuse/ circulații carosabile propuse pentru lărgire prin P.U.Z. aprobat

Circulații pietonale publice


Spații plantate publice


Terenuri propuse pentru trecerea în domeniul public prin documentații de urbanism aprobate anterior

Reglementări bd. Petroliștilor nr. 8

nr. cad. 272518, Sect. 1, București

Circulații carosabile în incintăCirculații pietonale în incintă


Spații plantate


Locuri parcare pe teren (pavele inierbate)


Edificabil maxim admis


Retrageri minime obligatorii
Folosințele parcelelor din zonă


Limite parcele


Locuințe colective și funcțiuni complementare (comerț și servicii)

Zonă mixtă (locuințe colective, birouri, servicii, comerț) (max. 31 m)

Servicii, comerț, birouri și anexe aie acestora


învățământ și funcțiuni conexe


Nr.v-

Pct.

Coordonate pct.de contur

X[nt]

Y [m]

10

332787.700

584236.939

11

332787.372

584234.213

12

332787.170

584233.133

13

332787.151

5842.32.020

14

332787.460

584231.116

15

332788 2.14

584230.200

16

332806.810

584215.058

34

332815.472

584213.520

S=I42mp


Funcțiunea clădirilor existente în zonă

Birouri
Clădiri tehnico-edilitare


înălțimea la cornișă a clădirilor ,

I s''   * sub 20mpeste 20m


NOTA Situația zonei studiate a fost actualizată conform informațiilor și observațiilor de pe teren, ortofotoplanurilor precum și conform ridicărilor topografice disponibile


întocmit


VERIFICAT


, ZUL HU J<OrtAMnM)^CUI 17992973

■, Fnrflimâ fir. 5|răl 1 ap. 0, sccl 2 Bucuroșii1/500

DATA


SCARA

03 2019

BENEFICIAR

PROIECT

S.C. BOG'ART RESIDENTIAL S.R.U

Sir Ion Brczoianu nr 27 cta| 3

Seci I București

J40/G991/2OO0.RO 23738907

2/2018

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

FAZA

ANSAMBLU REZIDENȚIAL Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

Bd Petroliștilor nr b (fost șos Slrăuloști nr        nr cad 272518 sect 1 Btitmwuli

PUD

TITLU PLANȘA

PLANȘA

REGLEMENTĂRI

URBANISTICE

06P.U.D. STRADA CORALILOR NR. 20 G, CONSTRUIRE ȘCOALA GERMANA DIN BUCUREȘTI, APROBAT PRIN H.C.L.

NR. 31/31.01.2018

(ÎN VIGOARE)