Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 231 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Nisipoasa Nr. 47-51, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL NISIPOASA NR. 47-51, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E4932/22.04.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

- Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • •  Avizul Arhitectului Șef nr. 51/12.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

 • •  Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr.2321/263 din 01.03.2019.;

 • •  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 1452/01.02.2019;

 • •  Memoriu de rețele însușit de specialist ing Cătălina V. Ioana Stănescu;

 • •  Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Tamara Roseti și ilustrare volumetrică însușită de arh. Cristina Iuliana A.C. Enache..

 • •  Proces Verbal de pichetare însușit de topometrist autorizat Matei P. Ștefan Paul.

Ținând seama de prevederile:

 • •    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr.l 3/28.07.2014.

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL NISIPOASA NR. 47-51, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 51/12.04.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 4 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGUDaniela       CEFALAN


Nr:   231

Data: 09.07.2019


www. p rimiiinascute? r 1. ro

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de S.C. ARTTEK C.B, SRL,

nr.475.38 din 12 1 1.2018, completată cu nr 13310 din 26.03.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

PENTRU


-DRUMUL NISIPOASA NR47-SI - SECTOR I

ruire a doua imobile de locuințe colective S+P+4E 1,1.....1.........■■<■■•••..............


PUD

Construire a două imobile de locuințe colective S+P+4E


-4 i ~    \ r<~£

GENERAT DE IMOBILUL: In suprafață de 7 423 mp din acte de proprietate, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul dc.'.C'aiJe Funciară nr. 273725, eliberat la data de 03.12.2018. Se prezintă acord creditor ipotecar S.C. OLEANDRI IMOBILIARE SRL .

INIȚIATOR: MTK DELUXE RESIDENCE SA

PROIECTANT: S.C. ARTTEK C.B. SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: dr. arh. Cristina Iulinna A.C. EnachețRUR: D, E, F5.G8)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Drumul Nisipoasa nr.53; Est - artera de circulație Drumul Nisipoasa; Sud - nr. cadastral 225796; Vest - nr. cadastral 270691.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Imobilul este cuprins în P U.Z. "închidere inel median de circulație la zona nord- autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu H C G.M B nr.294/ 28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr.27/ 12.09.2013, modificat cu II.C.G.M.B. nr.292/ 27 11.2014 și Avizul Arhitectului Șefnr.13/ 28.07 2014, UTR 415 - subzonă mixtă cu clădiri având

regim de construire continuu și discontinuu și înălțimi maxime de PI-4E; reglementări urbanistice aferente acestei unități teritoriale de referință sunt conform P.U.Z. Henri C’oandă. aprobat prin I I C L. Voluntari nr.90/2002; H.C L Sector I NR.23/30 01.200.3 și P.U.Z. Nisipoasa nr.53-63, aprobat prin 1-1.C.G.M B. nr. 213/2005, Aviz de Urbanism nr 3CA21/2/22 12.2004 și planșă de reglementări aferentă teritoriului de referință nr.4, parte componentă a prezentului P.U.Z. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015 și nu se află la mai puțin de 100 m față de imobile aliate pe aceasta listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.39/GNDV/N/37577 din 16 10.2018

Indicatorii urbanistici reglementați: P.U.Z. Henri C’oandă . aprobat prin ll.C.L. Voluntari nr.90/2002 - P.O.T max.=60% ; C lJ.T.max.2.2 ;

H.max.=2l,0m

Retragerea minimă față de aliniament - conform planșa de Reglementari Urbanistice aferentă teritoriului de referința nr.4 a PUZ "închidere inel median de circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins intre Lacul Morii șl Șoseaua Colentina” .

Retrageri minime fală de limitele laterale- conform planșa dc Reglementari Urbanistice aferentă teritoriului de referința nr.4 a PUZ "închidere inel median de circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” .

Retragerea față de limita posterioară a terenului - conform planșa de Reglementari Urbanistice aferentă teritoriului de referința nr.4 a PUZ "închidere inel median de circulație în zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” .

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Conform plan de reglementări anexă. Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Diurnul Nisipoasa, in conformitate cu avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 1452/01.02.2019. Se prezintă I I.C.G.M.B. nr. 213/08.06.2017 privind modificarea FI C.G.M.B nr. 31/29.02.2016 în ceea ce privește declanșarea procedurilor dc expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Realizarea rețelelor publice dc alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă - Etapa I” în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local și H.C.G.M B nr. 615/19 12.2017- Hotărâre privind expropierea pentru cauză de utilitate publică , necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare pentru suprafața de 64,00mp parte din terenul proprietate privată de la adresa Drumul Nisipoasa nr. 47-51

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii dc ing. Cătălina V. Ioana Stănescu. Se prezintă Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Româna nr 2321/263 din 01,03.2019. Adresă Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane nr 25/C.T /02.02.20I9. Documentația este însoțită de studiu de însorite însușii de arh. Tamara Roseti și ilustrare volumetrică însușită de arh. Cristina luliana A.C. Enachc. Se prezintă Proces Verbal de pichetare însușit de topometrist autorizat Matei P Ștefan Paul. Aviz SPU-PMB nr. 943/2018

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/19/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U D.

Elaboratorul și beneficiarul PI ID răspund pentru exactitatea dalelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr.39/CNDV/N/37577 din 16.10.2018, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în

termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată vigoare


Ser birou ,

Raluca Mihaela Epifiin

După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în
Bd Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 011222 Tel, +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registratura^ nrimariasl ,ro littp://www.primariascctorl ro


CONFORM PUZ INEL MEDIAN

PROPUS P.U.D.

MP

%

MP

%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ

4453,80

60%

2400,00

32,40%

din care

Suprafață Parter

1800.00

24,20%

Suprafață grădini private (sul) amprenlăielaje superioare)

600.00

8.20%

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ maximă

16330,60

2.2ADC/mp

16330,60

2,2 ADC/mp

CIRCULAȚII, PARCARE              îmbrăcăminte asfaliică

nespecificat

2958,40

39,80%

dale înierbate

842,70

11,30%

SPAȚII VERZI AMENAJATE

nespecificat

1221,90

16,50%'

SUPRAFAȚĂ TEREN

7423,00

100%

’MiiAz. ’îSBwsȘj

SUPRAFAȚĂ DESTINATĂ TRECERII ÎN DOMENIUL PUBLIC

.USITO

■ uWX


-3

2           .-'X-X

l’l 7 332983.7351:587785.630

9

8

!11

10

4


332983.858 1587788.009

332969.837 ; 587788.607

332941.997 I 587789.795 I 181.10’

332933.376 | 587608.896     7.25<

332940.616 I 587609.4161 2o!fel


OCPI București. B-cl

Data. O8.2O18