Hotărârea nr. 230/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 230 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Hotin Nr. 49, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. HOTIN NR. 49, sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E 4934/22.04.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/2L12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local dc implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 53/22.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 5561/04.04.2019;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit dc ing. Cristian I. Căiță;

Documentația este însoțită de studiu de însoțire și ilustrare volumetrică însușite de arh. Patric-Cornel Frecan-Petre.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. HOTIN NR. 49, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 53/22.04.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


TAR

Daniela 1      CEFALAN
Nr:   230

Data: 09.07.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


25.03.2019, completată cu nr. 16390 din I 1.04.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.j urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:ANEXĂ LA

LOC;

0.9 JUL 2019


Nr.


PENTRU

PUD - STR. IIOTIN NR. 49 - SECTOR 1 Construire locuință individuală P+1E+M


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 252,00 mp (260.00 mp din măsurători cadastrale), proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Car£e_E           274436, eliberat la data de 27.02.2019.INIȚIATOR

PROIECTANT: S.C. ARX DESIGN CONCEPT S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Alexandra P. Gh. Bogdan (RUR: D. E, I•„)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a general documentația, delimitată astfel: Nord - str. Sălăjeni nr. 19; Est - str. I lotin nr. 51; Sud - artera de circulație slr. Ilotin; Vest - str. I lotin nr. 47.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu IICGMB nr 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Llc - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu/ sau fără rețele edilitare. Se admite un nivel mansardat înscris in volumul acoperișului. în suprafață de maxim 60% din aria construită. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de I00 m de imobile aliate pe această listă, conform informațiilor din Ceriilicatul de urbanism nr. 312/08/H/8161 din 06.03.2019.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, CUTmax.= 0,6 pentru P, CUTmax.= l,2 pentru P+IE. Hmax.= 7.00 metri, RHmax.= P+1 E. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Clădirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristică străzii respective.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Retragerea față de limita posterioară a parcelei va li egală cu jumătalc din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 5.00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: dreapta - minim 2,00 metri; stânga - la limita de proprietate.

Retrageri minime față de limita posterioară - minim 7,00 metri.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim dc locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin I ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și accesul pietonul se vor realiza din str. Hotin, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 5561/04.04.2019.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușii de ing. Cristian I. Căiță.

Documentația este însoțită dc studiu dc însorirc și ilustrare volumetrică însușite de arh. Patric-Cornel Frecan-Petre.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 4/18/11.04.20I9, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru aulorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poale întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe loală durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 312/08/H/8161 din 06.03.20I9, emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, proced Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,

Raluca Mihaela Epil'an Q

A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE


PRIMA

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CĂLITĂ[II

<;r pm dGmî âPRnn


ta. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp câtBd. Banu Manta nr 9. Sectorul I București: 011222 l ei. +40-21 -3 19.10.13: Fax: +40-21 -3 19.10 06

Email: registratura <7 prițnariasI io

un,, //,.......              .......i,,,-i ....


P. U. D. STR. HOTIN NR.49, SECTOR 1, BUCUREȘTIPLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI       Nr. 1.35

Scara 1:500

Nr. cadartral

Supr»f»;a mâritfttâ ■ uiubihdui (inp)

Adresa imobilului

260

Strada HoUn , Nr. 48 , Sector 1 , Mun, București

Nr. Cartea Fundări

Unitatea Adnumrmin Tmil-xuII (UAT)

iECTOR I


Nr. pareeli

i-aiegonc do folos in ti

Suprefkța (mp)

Mențnan

1

Ce

260

Teren Intravilan , itnpnrjmui: pe latura de N cu gard de metal, pc

Total

200

laturile de E ii S itttpfrjtrml;: cu gard ds lemn , iar pe latin dc V intre punctele 5 si 6 imprcjmuit cu țirrf rie lemn ti intre punctele 6.7 ii 1 limita cakae

B U»t« rcTrritu

tel» cttuiiniciU

Cod

Destina fia

auprareța construita la ani fmnl

Meu fi uni

Ci

O

CJ

1 «cernii. r. I - f,1 n;p . edificm tn anul I«ST

Total

03

Suprafa|n totali mliurali a im obli alai « 260 mp SaprafOfa din act - 252 np

Impector:

Confirm ri- ^arautilturl'nqd i^tocmihi docu.'ntniatn

JCCWrt-rjqiVr f acesteia

Ccxifinn iiA-iahacrn uimbilulvi tn t*u di dale mtefratl ți atnhuiir» rmmlrvXii cadaitnd

p-ftn

JT        19 11 201B

Ștampila BCPI


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

FUNCȚIUNEA

SUPRAFAȚA (mp)

%

CONSTRUCȚII

151.20

60

CIRCULAȚII

25.20

10

SPAȚIU PLANTAT

75.60

30

SU PRAFATA TOTALA

252.00

1OO


Nfjxwegislrare, conforme

București, elibe Tariful................

SEF PROIECT

URB. A. BOGDAN

PROIECTAT/ DESENAT

URB. D. S. OANTA


• PROIECT:

P.U.D. STR. HOTIN NR.49, SECTOR 1, BUCUREȘTI 'construire LOCUINȚA UNIFAMILIALA ■ P+1E+M

FAZA:

P.U.D.

PR. NR:

.../2019

BENEFICIAR:^^^^^^^^

DATA

2019

TITLUL PLANȘEI: REGLEMENTARI URBANISTICE

SCARA: 1 : 500

PLANȘA NR

2