Hotărârea nr. 23/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 28.01.2019 privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Caraiman nr. 108


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. CARAIMANNR.108 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11259/14.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 36/15.03.2011 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 332/14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 14820/22.09.2017;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire și ilustrare volumetrică însușite de

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - art.56 alin.(7);

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 H.C.G.M.B. și nr. 224/15.12.2015;

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CARAIMAN NR. 108 -SECTOR 1, BUCUREȘT, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 332/14.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr:   23

Data: 28.01.2019


pentru cetii ț ca n, pentru bunăstareCa urmare a cererii adresate de                 cu adresa în

înregistrată la nr. 7451 din 23.02.2018, completată cu nr. 48939 din 20.11.2018, în conformitalyftctl prvyQilcr.ilc-.LiejSii nr-, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite

PENTRU


următorul:: A; Al -.S'IYGRU! < i Mf.


/>r. /\


2.3 2 8 JAN 2U19

PUD -STRADA CARAIMAN NR. 108 - SECTOR 1, BUCUtfEȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 122,00mp (l38,00m din măsurătorile cadastralcfr^propricta informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr.203755, eliberat la data de 20.02.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. URBAN AMB1ȚIOA s.k.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                      (RUR: D, D3, D

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD indudejfyarcclcle învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Caraiman nr. 110; Sud -Str\),CâraimanmnJJ)8 și Str. Elena Clucereasa nr.77, Est — Elena Clucereasa nr.79, Vest-artera de circulație str. Caraiman.                                , z

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in PUG aprobat cu HCGM B nr.269T()tfO. cu„valabilitate prelungită in subzona L2a - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări anterioare cu P-P+2 niveluri, situate în afara zonei protejate Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.=45 %, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax. = l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E. Se admite mansardarca clădirilor existente având o șarpanta cu panta de45 grade, cu o suprafață de maxim 60% din aria construită la sol a clădirii. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016 sau la mai puțin de lOOm față de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr.313/CVDV/C/42747 din 19.1 1.2018.


Extindere și supraetajare locuință individuală - P+1ERetragerea minimă față de aliniament - se mențin retragerile din planurile inițiale de lotizare care variază de la lotizare la lotizare între dispunerea clădirilor pe aliniament și retrageri de circa 3,0-4,0 metri;

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - clădirile se vor cupla respectând sistemul existent pe o adâncime care nu va depăși 15 metri de la aliniament, cu o retragere față de limita laterală opusă a parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3.0 metri;

Retragerea față de limita posterioară a terenului - retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi determinată de aliniamentul posterior al lotizării care va putea fi depășit numai pentru extinderi în suprafața de maxim 12.0 mp. construiți la sol (pentru îmbunătățirea dotării cu încăperi sanitare) și numai în cazul în care distanța față de limita posterioară va rămâne egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min. 6,00m ; stânga in extinderea construcției existente. Se prezintă acord notarial vecin de la nr. 1 10, autentificat sub nr. 821/28.08.2017- BNP

Retrageri minime față de limita posterioară - min. 0,60m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se va realiza din Str. Caraiman, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 14820/22.09.2017, emis de Primăria Municipiului București. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă,


canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/3/18.09.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate ă certificatului de urbanism nr.313/CVDV/C/42747 din 19.11.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. Ih cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.
PRIMĂRIA A

PRIVIND SISTEMUL DE

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT


ST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREASISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SREN 45013 AEROQ


Bd Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 0! 1222

Tel. +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06 Email: registratura^ primariasl ro htln://www.Drimariaseclorl ro6.60m           i        5,50m

*

Țroțu«r

Care© abil

otiur

2.0 Om

7.«Om           1 2.0(lm

1-I.OOm


SUPRAFAȚA TFRLN

Xtr.]

Ylml

33I.1C19 65

584836 02

4.13012 "*4

594881 08


S.C. EXISTENT

60.23

mp

S.D.C. EXISTENT

107.98

mp

P.O.T. EXISTENT

43.61

%

C.U.T. EXISTENT

0.78

S.C. PROPUS

62.15

mp

S.D.C. PROPUS

124.30

mp

P.O.T. PROPUS

45.00

%

C.U.T. PROPUS

0.90

SC EXTINDERE PARTER

1.92

mp

SC EXTINDERE ETAJ

14.40

mp

SCD TOTAL MP FOLOSIȚI PENTRU EXTINDERE

16.32

mp


CASA (CI)

ANEXA (C2)

TOTALS.C.D. CASA+ANEXA

SC

EXISTENT

SC PARTER

47.75 mp

12.48

mp

60.23

mp

SC ETAJ

47.75| mp

0

mp

47.75

mp *

TOTAL SCD EXISTENT


CASA (CI

ANEXA (C2)

TOTAL S.C.D. CASA+ANEXA

SC PROPUS

SC PARTER

47.75

mp

14.40

mp

62.15

mp

SC ETAJ

47.75

mp

14.40

mp

62.15

mp 1

TOTAL SCD PROPUS

r.x > xz


BILANȚ TERITORIAL PROPL

IS

L

MP

%

ARIE CONSTRUITA

62.15

45

CIRCULAȚII

34.54

25

SPAȚIU VERDE

41.43

30

TOTAL

138.12

100