Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 226 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Drumul Piscu Enei Nr. 3 (Fost Drumul Vârful Pleșița Nr. 19), Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

DRUMUL PIS CU ENEI NR. 3 (fost Drumul Vârful Pleșița nr. 19), SECTOR 1, BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3335/20.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12,2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 37/15.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

  • -  Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 13436/02.10.2018;

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu;

  • -  Aviz Agenția Națională „Apele Române” nr. 15541/MC din 25.02.2019;

  • -   Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Ion Cârstoiu și urb.

Daniela A. Glinischi și ilustrare volumetrică însușită de urb. Daniela A. Glinischi.

Ținând seama de prevederile:
  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - DRUMUL PISCU ENEI NR. 3 (fost Drumul Vârful Pleșița nr. 19), SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 37/15.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani,

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

(3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prczcnți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoleța CEFALAN

Nr:   226

Data: 09.07.2019


BIROUL REGLEMENTĂRI

URBANISTICE ȘI ARHIVĂ

www.primariascctorl.ro


adresate

^HH^^înregistrată la nr. 48829 din 20.1 1.2018, completată cu nr. 9840 din 06.03.2019, în conformitate pnwncHimenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


<L-£-

PUD-DRUMUL PISCU ENEI NR. 3 (FOST DRUMUL VÂRFUL PLEȘIȚA NR. 14-0

OA.


PENTRU


Locuință individuală P+2EGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 300,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor din Extrasul de Carte Funciară nr.


243586, eliberat la data de 29,03.2018.

INIȚIATOR: PROIECTANTUL
SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Daniela A. Glinischi (RUR: D, E, G7)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele Învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - nr. cad. 204114.; Est - artera de circulație Drumul Piscu Enei; Sud - nr.


cad. 243587; Nord-Vest - nr. cad. 211248.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu 1ICGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 -subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștcnc, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 1340/133/P/12961 din 09.08.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot II adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20,00 metri de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale: stânga - retras minim 2,50 metri; dreapta - retras minim 4,30 metri.


Retrageri minime față de limita posterioară - retras minim 5,00 metri.


Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pc teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin 1-ICGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonul se vor realiza din Drumul Piscu Enei, conform avizului


Comisiei Tehnice de Circulații nr. 13436/02.10.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu. Se prezintă Aviz Agenția Națională „Apele Române” nr. 15541/MC din 25.02.2019.

Documentația este însoțită de studiu de însorire însușit de arh. Ion Cârstoiu și urb. Daniela A. Glinischi și ilustrare volumetrică însușită de urb. Daniela A. Glinischi.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/10/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr, 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1340/133/P/12961 din 09.08.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației P.U.D. în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trefripS^feHmRt.^După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Nr. Pct.

Coordonalz^Xt. de contur

Lungimi laturi D (i,i+1)

Y [m]

>65153.004

582917.853

19.6>

335163.103

582934.732

1MC

X3

335149.710

582942.335

.zT9.3>

4

335139.808

582925.716,

/ 1X36


STRADA DRUMUL VÂRFUL PLEȘIȚA NR. 19 SECTOR 1 BUCUREȘTI i


IE 243586

IVițțul Pteșila

Mr 1D

t nil, It#

k \ a


IE 20kM5

!.'l | ..

E243586

\ X

\ P+2E

XXX V’


S. teren din acte = 300,0 mp

S. teren din măsurători topografice = 300,Omp Nr. cadastral = 243586

cf. C.V.C. terenul se afla pe strada[Dr. Vârful Pleșița nr.19
cf. adresa Direcția Patrimoniu PMB terenul se află situat

IE 204116


IE 211246


x = 2,5


in funcție><sopie


POT maxim
CUT maxim
RH
Hmax.

nota: 70% cu posibilitatea acoperirii restului curții in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8,Om)

BILANȚ

Steren

masurata = 300.00

mp

%

Sconstruita propusa Ssp. verde Scirculatii

80,00

164,50

55,50

26,66

54,84

18,50

TOTAL

300,00

100%

Hmax.=10,Om la cornișa Sconstruita totala      80,00

Sdesfasurata totala     198,00

‘Locuința unifamiliala

‘Parcarea se va rezolva in incinta

Profil transversal A-A

Profil transversal propus - strada Piscul Enei

SCARA 1:200


Seferen

IE 2066§4


îoztțiel. Nr. 1A, Sector 1, ROMA