Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Rămurele Nr. 24, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. RĂMURELE NR. 24, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -  Raportul de specialitate nr. E/3336/20.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 36/15.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. nr.22186/10.12.2018.

 • -  Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

 • -  Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect Cosana Ghe. A. Tudor.

Ținând scama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor dc construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si dc amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. STR. RĂMURELE NR.24, SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 36/15.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației dc urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr:   225

Data: 09.07.2019


BIROUL REGLEMENTĂRICa unitare a cererii adresate de

i la nr.40734 din 01.10.2018, completată cu nr. 9848 din 06.03.2019, în cjonlbrm privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare} sc^prjai


înregistrată

35(0)01 privind amcr


AVIZNR......M.'.L9âW5

PENTRU


22:


PUD-STRADA RĂMURELE NR. 24-SECTOR 1, BUCUR EȘTFȚz2-- “ ----------

_ ri^EȘEniio re dl ședință


Extindere locuință individuală Sp+P+IE+Pod


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 400,00mp ( 408,OOm din măsurătorile cadastrale), proprietate privată conform informațiilor di                                                               .09.2018.


INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. PRO HABITAT 4D S.R.L..

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arhitect Cosana Ghe. A. Tudor (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord: Str. Rămurele nr. 22; Nord-Est- artera de circulație Str. Rămurele, Sud- str. Rămurele nr.26; Vest-teren in folosință și nr. cadastral 14138.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 959/15/R/17470,17471 din 05.06.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60?<>, cu posibilitate acoperii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Rctragcrcn minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - 2,OOm (pentru corpul de construcție propus); stânga - 4,OOm, la fila construcției existente.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări, anexă la aviz.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație’" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Rămurele, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr.22186/10.12.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect Cosana Ghe. A. Tudor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/28/20.1 1.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2.) litera g) din Legea nr 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu


modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. nr. 959/15/R/17470,17471 din 05.06.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului 1, in termenul de valjibilitatc^țl acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este iiv£igoarb. ' ■' ț

ARHITECT SEF

Cfpbanu OprescuȘef birou ,

Raluca Mihacla Epifanw-

PRIMĂRIA -/FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2008 PRIVIND ȘISTFMIJI

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

SREN .15912 AEROO'DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULUI DE

DE CĂTRE ORGANISMUL

PENTRU CERTIFICAREABd. Banu Manta nr 9, Sectorul I București; 011222

Tel.+40-21-319.10.13; Fax Z 40-21-319.10.06

Email: registnitur;i .a prinuiriasl ro

httn://www.nrimariasectorl ,ro


P.U.D. str. Ramurele nr.24


București S1


IE; 235960


w

16


LEGENDA


IE: 236012


\34650O


IE: 235883


/' x1"'

Fțjunurelt


IE: 234776


:fc

PIETrOM>'i.


IE:


J — Documentații cadastrale avizate

Construcții iniegistrate in sistemul integiat de cadastru si carte funciara


OCPI București, B-dul

Hala 25 04 2018 întocmit Diaconii Vlad


LIMITA TEREN CE A GENERAT PUD/

LIMITA REGLEMETATA

LIMITA STUDIATA

LIMITA LOT

CONSTRUCȚII CAROSABIL/TROTUAR LOCUINȚE

SERVICII

M3

L1e

RETRAGERE

ALINIERE C1--

INVENTAR DE COORDONATEPct

X (m)

Y (m)

, 2

549516,393

346515,029

549504,827

346505.168

15\

549487,320

346525,367

17 X

549498,684

346535,410 /]

Suprafața totala masurata = 408 mp Suprafata din act — 400 mp


zi sing. Dragomjp'RonWjBenotic Categoria       (J

\Z, DRAGOMIR   fjâ

A          y^RDMULS BENONE'V

Data: 21 iunie 2ȘQȘ                    j-,                   /


SeconGrma suprafața din masurîrt^ introducerea imobilului in baza dedate


X

X

X

<         z


ANEXA I.A i! ÎTĂJ ' A c . IUL.LJI LOCAL Al.£F:«TOR«»UJI I


PROPUS Sp+P+1+pod


EXISTENT


1

n

4

b

J


3.50----- 1.50


1.50 >


----- SECȚIUNE STRADA RAMURELE


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

P.U.G.

SUBZONA

M3

P.O.T.

17%

40%

60%

C.U.T.

0,16

0.6

2.5

H

Sp+P+1E+p

P+4

S teren

400 mp

S circulație

10%

10%

S verde

73%

30%

30%


-----------------------rirhiluel--------------------------------------------------------------------

1    \ 1 1         Habitat 4D

R01B7B4400

J40/15240/2004

|             /.ft                    Slr D Zosima 101

1          1   '                               Bucureștii

EXTINDERE LOCUINȚA Sp+P+1+pod

BUCUREȘTI S1,

Str Ramurele nr 24, NC 234880

NR. PROIECT

259/

)2016

■mhhl.

Hir. PLANȘA

U8

REGLEMENTARI

i Proiectat | arh- Cosana TUDOrJ

Data: 11.2018   |   P.U.D.


h/l= 287 / 410 (( 12mp)