Hotărârea nr. 224/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 224 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str.Eugen Lovinescu Nr. 26, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR.EUGEN LOUINESCU WR. 26, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Având în vedere:

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

  • -   Raportul de specialitate nr. E/3337/20.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr, 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 35/15.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 19414/29.11.2018.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Lucia N. Ioniță.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ultcriourc;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

  • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/2,1.12.2.016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. STR. EUGEN LOVINESCU NR.26, SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 35/15.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 dc consilieri locali în funcție, ustăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

SECRETAR


Nr:   224

Data: 09.07.2019


Daniela Nicoleta CEFALAN
re a cererii adresate de

registrată la nr. 36579 din 06.09.2018, completată cu nr.7055 din 18.02.2019, in Cy,,.iiu. pnqvedonle. Legii privind amenajarea teritoriului ți urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, se ^Hțiteucmătoiid.;..'—-----------


:unleși completările ultenr

AVIZ NR.                 / 2

PENTRU

PUD - STR. EUGEN LOVINESCU NR.26 - SECTOR I Extindere și supraetajare locuință individuală P+l E - P+!LiTEGEDlNTE r, 14  . 1 NȚA țf-’


GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 290,00 mp, proprietate privată conform mențiunilor cmiTĂtntstri-drfTirtHrimCTarirnr eliberat la data

INIȚIATOR

PROIECTANT: S. SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Lucia N.Ioniță (RUR: D, E,)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ IN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord-Vest- Str. Eugen Lovinescu nr.28, Nord - Est- Str. Comana nr. 21; Sud-Est-Str. Eugen Lovinescu nr. 24 .și 24A; Sud- Vest - artera de circulație Str.Eugen Lovinescu.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională CB3. - subzona polilor urbani principali- Barbu Văcarescu, Berceni, Big Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab,, Giurgiului, LaculMorii vest, Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, Piața Presei Libere- Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 940/55/L/17755 din 05.06.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 80% cu clădiri cu maxim2niveluri ( H maxim=8metri) pentru diferite utilizări; CUTmax.= 4,5;

Retragerea minimă față de aliniament - banda de construibilitate a clădirilor retrase față de aliniament este de 2Q,00m de la alinierea construcțiilor.

Retragerea minimă față de față de limitele latei ale - in cazul fronturilor discontinue, noua clădire sc va alipi dc calcanul existent, iar față de limita opus se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu 1/3 din înălțime, dar nu mai puțin de 5,0()m.

Retragerea față dc limita posterioară a terenului - clădirile se vor retrage față de limita posterioară a parcelei la o distanțăde ce3l puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față dc limitele laterale - dreapta min 2,00m pentru construcția P+2E și la limita de proprietate cu construcția P+1E. stânga - min. 2,00m.

Retrageri minime față dc limita posterioară - la limita de proprietate.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbare.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări /•' a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMR nr 66/3006 Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Eugen Lovinescu, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 19414/29.11.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Lucia N. Ioniță.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16/15/20.1 1.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Piezenlul aviz este un aviz leliinu șl poale li lulusil numai in scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ultei ioaie.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 940/55/L/l7755 din 05.06.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


Șef birou ,


Raluca Mihacla Epifan


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT Al CALITĂȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CERTIFICARE DE CĂTRE ORGANISMUL ACREDITAT PENTRU CERTIFICAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SREN<I5OC: AEROQ-

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21 -3 19.10.13; Fax: +40-21 -319.10.06


Email: rugistnituruirr prmiariiisl.ro

http://www nrimariasectori .ro


Nr. Pct.

X

[m]

Y [ml

2

328700.280

585299.575

3

328694.229

585307.480

20

328686.472

585301.265

4

328681.450

585297.241

18

328671.599

585289.232

7

328677.731

585281.263

21

328687.209

585288.960

22

328690.039

585291.258


PLAN URBANISTIC DE DETALIU strada EUGEN LOVINESCU nr. 26, SECTOR 1, BUCUREȘTI

LOCUINȚA UNIFAMILIALA CU 2 UNITATI LOCATIVE

PROPUNERE REGLEMENTARI

URBANISTICE
ANEXA LA HOTA

local al.LOCUIRE EXISTENT


LOCUIRE PROPUS


TERENURI AMENAJATE


CIRCULAȚII CAROSABILE


CIRCULAȚII PIETONALE


ACCES PIE TONAL


ACCESE AUTO


RE I RAGERI


CONSTRCTIE EXISTENTA PE LOT CARE SE PASTREAZA2995


NUMELE

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh Lucia IONIFA

proiectat

arh. Lucia IONI TA

desenat

arh. Lucia IONITA


SCARA

1 :500


DATA

AUG

2018


PROPUNERE

REGLEMENTARI

URBANISTICEFAZA

P.IJ .J