Hotărârea nr. 223/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua București – Ploiești Nr.137 Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI I

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEA UA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR. 13 7 sector 1, București

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. E/3338/20.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

  • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis dc Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

  • -  Avizul Arhitectului Șef nr. 34/15.03.2019 emis dc Primăria Sectorului 1 București;

Parcarea se rezolvă în incintă proprie, conform Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMBnr. 14145/17708/30.10.2018.

Construcția propusă se va racorda la rețelele tehnico edilitare conform Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

  • -  Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Cristina T.Stroc.

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - ȘOSEAUA BUCUREȘTI -PLOIEȘTI NR.137, sector 1, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 34/15.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


SECRETAR

Daniela Nicolețâ CEFALAN

Nr:   223

Data: 09.07.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare


BLROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de

nr. 31528/03.08.2018, completată cu nr.521

teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:               f,i.. ——----

AVIZNR.

PENTRU             2-2^ ^5 <0

PUD - ȘOSEAUA BUCUREȘTI - PLOIEȘTI NR. 137 - SECȚOR I i\_/

Construire locuință individuală P+2E+MGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 2.433 mp, proprietate privată conform mențiunilor dnTExtiasul lle Catte'Fui’iciară’nr272IW,‘ eliberat la data

INIȚIATOR:

PROIECTANT: Biroul Individual de Arhitectură - DANUȚ STROE

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. Cristina T. Stroe (R.UR: D, E, )

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- nr. Cadastrale nr. NC-267/K), NC- 265253, NC-261453; Est- NC-223904, NC-223869; Sud- NC-241477, NC-206296, NC-249340, NC-2O668O.Vest-NC-27IO22.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 nt de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 394/49/B/48859 din 20.03.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristicăstrăzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se voi retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări, anexă la aviz.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de


parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a aiteieloi de circulație" apiobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șoseaua București - Ploiești, prin drumul de acces, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 14 145/17708/30.10.2018 și cu respectarea Convenției autentificată sub


nr. 4829/13.12.2018-BNP Manea Violeta Elena, privind interdicția de construire pe o suprafață de 254,35mp. in vederea realizării întoarcerii


carosabile.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Alina Maria Anca V.U.I. Mareș.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Cristina Stroe.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/6/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.


Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboiaturul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 394/49/B/48859 din 20.03.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului l, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea


de aprobare este în vigoare.


Șef birou, Kaluca Mthaela bpifan(./

Rd 01 03 2019


PRIMĂRIA A FOST CERTIFICATA ISO 9001-2008 PRIVIND SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITĂȚII ÎN CERTIFICARE ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII SR EN *1.5012 ’AEROQ'


AL

URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul 1 București; 01 1222

Tel. 1-40-21-319 10 13; Fax: +40-21-319.10,06


Email: regi strat ura << priinanasl.ro httr>://www nrimariasectorl .ro


8 PROFIIL DN1 CONF. PUZKONA NORD SECTOR1 ffi                 PROFIL 1-1    «

DRUM EXPRES - tronson Str. Jandarmeriei - Sos Odăi

y        v v   v           A A


BILANȚ TERI


EXISTENT


Total supr^fo ȘyfiMjâJâ dea «tfisaJal

(cu mieidictte<i


Suprafața ui


SiiBafelâ ifiusi Existent PțQ£US Circulat^ ( in y; care;

Auto

Ptelotuk


INDICATORII URBANISTIC funcțiune Rcjuzo de țnalti uiahmc leala POT max


CUT max


5,Om


0,5m350m0,5m

PROFIIL 1-1


PROPUNERI

SuarjUu Islila s: <. KahwisiBa .

W 77M' 7 lOPOt.p OK P “‘-911


INDICATORI URBANISTICI

W3


PROPU


PRO FIIL


FUNCTIUJME - LQPWiTe RE

PQJ fnăx.2 CUT tnakl H max\

\


2+M


P+1+M


SUPRAFAȚA 254,3*mP CU INTERDICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRV REALIZARE ÎNTOARCERE CAROSABILA CONFORM CONVENȚIE NOTARI^ 4829 DIN 13.12x2tfÎ8 INSCRISAJI AVI^JJtOl C «îtfcULATlE A PMB NR. 1^501515/1668064 DIN 10.10.2018


P+1+M

\nm«x 11,1


Sos. Bucuresti-PloiestiR>r.l37


P+1+M

Hmax lO.Bm


proprietar: Manole CristVn Mihai Suprafața parcela


-T+1+M

Hrrwx 7.5m


NrCF 272179


= 2ț33 mpPROPUS

rrrn

%

Qbt

1433.00

100,00

2.433.00

100 J0

25435

10,45

2.178.65

119.00

119,00

4,90

510/» 119,00 391.00

20,96

200,00

150,00

.50.00

3,20

400,00

250.00

150.00

16,44

1114,00

38.90

1263,65

SÎJS

sa®

locuire

HI

P*2+M

'.00

13.00

hi

25,00%

Conf. PUG

60%

>08

1,00

Conf PUG

23


Birou individual de Arhitectura Danut Stroe

BeneficianCONȘlLiy^OCA^ȘECȚOR 1 BUCUREȘTI

Proiect nr.

8/ 2018

Cir 2042319/

NUME             SEMNĂTURĂ"

SCARA PUD- SOS. BUCUREȘTI -PLOIEȘTI NR.137

Faza:

SECTOR 1. BUCUREȘTI

P.U.D

Administrator

Arh. Danut Stroe                 M

1:500   LOCUINȚA P+2+M

Sef proiect

Arh. Cristina Stroe

DATA REGLEMENTARI

Planșa nr

Desenat

Arh. Irina Cumpanasu                teL--''

ian. 2019

4