Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 222 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Șoseaua Chitilei Nr. 259, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) ȘOSEAUA CIIITILEINR. 259, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul dc specialitate nr. E3339/20.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și dc amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr, 33/15.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Aviz Comisia Tehnică de Circulație PMB nr. 23377/01.02.2019.

 • -  Studiu dc rețele însușit de ing. Costel Ștefan C. Bungețeanu.

Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect- urbanist Aurelia

Carmen C. Botez.

Ținând scama dc prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015.

 • •   Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21,12,2016 pentru aprobarea Regulamentului local dc implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ce), art 139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. ȘOSEAUA CHITILEI NR.259, SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 33/15.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

-j.X


Nr:   222

Data: 09.07.2019p c ntru^c c ta țca ti^pjetjtruJ^i i n ăst a reBIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVACa urmare a cererii adresate d<

din 20.12.2018, completată cu nr. 5057 din 06.02.2019, în conformitate cu prevederile L^gti nr. teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, șc emite următorul:

aviz n r.....


^înregistrat;'* la nr. 53475 ; :i

;20Ul privind amegpjprea


lUUlb, 3V VIIIIIV UI lllllll/l UI.

PENTRU

PUD - ȘOSEAUA CHITILEI NR. 259 - SECTOR 1, BUCU Construire imobil de locuințe colective P+4E +5E retras (11 apartamente)


• [ Aj^xq /ir. i

IEȘTI


fe DE ȘEDINȚAGENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 551,00mp ( 541,00m din măsurătorile cadastrale), proprietate privată conform informațiilor din                 ^Funciară nr. 273706, eliberat la data de 19.07.2018.


INIȚIATOR: PROIECTANT: S.C. HOBBY CONSTRUCT S.R.L..

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arhitect-urbanist Aurelia Carmen C. Botez (RUR: D21, D22, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord:artera de circulație Șoseaua Chitila; Nord-Est- Șoseaua Chitilei nr.257, Sud- Str. Matei Corvin nr.26; Vest - Șoseaua Chitilei nr. 261.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: M3 - subzonâ mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice bucureștene, publicată în M.O. nr. I 13 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 26/CVDV/C/33197 din 16.10.2018.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 60%, cu posibilitate acoperii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje etc.; CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp teren; înălțimea maximă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Retragerea minimă față de aliniament In cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament se va respecta o retragere de minim 5,00 metri.

Retragerea minimă față de limitele laterale - în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - Clădirile se vor retrage față de limita posterioară la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu cu mai puțin de 5,00 metri.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - la limita proprietății, cu curte de lumină pe zona mediană; stânga - minim 3,00m spre față lot, respectiv la limita proprietății spre spate lot, cu curte de lumină.

Retrageri minime față de limita posterioară - min.5,00m.

Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări, anexă la aviz.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație'' aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Șoseaua Chitilei, în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 23377/01.02.2019, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de ing. Costel Ștefan Bungețeanu.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arhitect-urbanist Aurelia Carmen C. Botez, în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1/34/22.01.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprohării PUD

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 26/CVDV/C/33197 din 16.10.2018, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. In cazul neadoptării documentației PUD in plenul Consiliului Local al Sectorului I, in termenul de valabilitațg^aLagttSiiijțl, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este in vigoare.-<V N t /

f/ v '

XkHITECT SEF

iobanu Oprescu CMnja Ana

VF


Șef birou , Raluca Mihuela Epitan
Ci.


PRIMARIțf A FOST CERTIFICATA ISO 0001 2008

PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII IN

CERTIFICARE

ACREDITAT


DE MANAGEMENT AL URMA AUDITULUI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CĂLITĂ ȚII sren-itok: aeroo


întocmit,

Alina Mm


Bd. Banu Manta nr 9, Sectorul l București; Ol I222 Tel +40-21 -319.10.13; Fax: +40-21 -3 19 10 06 Email: registratura «priinuriusl.ro httn://www.nrimariascctor I ro


a-CRITERIU

PERMISt cr. FUG

EXISTENT

1 documonlatle dd dimoltre In cun. ila nviuroj

PROPUS - UTR M3/mp

MAJUAOMill-UTRW

0

POT max X

60

16,27

60

i

CUT MAX

2,90

0)16

2,50

n

RMH*

P*4E*

P+?od

P+4E+5Er

<

H max (m)

l profil itndtl (2< idutl !9m    propui    â

MflMtti»)

S

17m(P+4E) /21m(5Er)

Sconrtrulta(mp)

923

n

325

11

Sdeifaiurota(mp)

IBS

K

1353

w

WAfll VEIH» IA IOI (JirtfiffltUAf

00

«a

80

H

Spatii vani (la toi) (M)

14,»

M,9

144

14

TOMI / iurwm BITONAH (mp) 1-(2«1O*121

196

50

136

IV

TDIAII / tUPlUJITl ■TONATT (M)

29,2

0,2

25

M

TOTAL Bilanț teritorial (mp)    2+10+12+14

543,00

541,000

541,0000

1

TOTAL Bilanț teritorial (%)

100,00

100,00

100,00


piA

' YaR


I

L1e

i

M3


Parcoia (ICsl)

Nr

Pct

Gcordonalfl pct de «rttur

--—

Lungrmt laLuu

DO. **1)

E(m|

N (m)

1

WJ1156 561

3373B4 702

4 90

2

Ml 160 078

3373M 379

5 40

3

581165 634

332M3 620

5 43

4

Ml 170 414

132381 MII

2 26

5

501169 380

332370 240

1304

6

M1163 319

M2M7 699

3 15

7

Ml 161 052

33JM4 906

10 83

8

M1156 815

.■U2.155 115

4 70

9

501154 629

337351 152

2 72

10

Ml 152 253

1CK.2 475

241

11

M1150 167

33ÎS53M5

2 51

12

MH47 942

HJS4 844

2 64

13

145 596

4 15

14

Ml 142 075

332   255

0 41

15

Mî 141 724

1J2E.4 474

0 81

16

Ml 140 983

1323M 790

0 35

1 17

M1140 658

332358 829

5 07

18

Ml 14? 943

3123fei 459

9 43

19

M1147386

1K371 778

1588

I 70

M1154 899

332385 763

338


VERIFICATOR

EXPERT

Nume

Semnătură

Cerința

Studiu

Data

1:500

12/2018

BIBON-ARHITECTHRA

IIOHBV CONSTRUCT ’

BUCUREȘTI J40/897/2012 Td/Fax: (021) 61

;.n.L

7 37 39

Proiect

P.U.C.B./18

Proiectant!

Nume

Semn

tura

Titlu Proiect f>UD - LOCUINȚA COLECTIVA S*P+4E

Ediția

PUD

Sef proiect

Arh. Urb. Carmen BOTEZ

Proiectat

Arh. Urb. Carmen BOTEZ

Titlu Planșa

REGLEMENTARI URBANISTICE

Planșa nr.

PUD.07

Desenat

Arh. Urb. Carmen BOTEZ

LA