Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 221 din 09.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului Nr. 4, Sector 1, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. CANTONULUI NR. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Având în vedere:

 • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

 • -   Raportul de specialitate nr. E/3717/28.03.2019 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

 • -  Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al Sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. R 258/25.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1

București;

 • -  Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 8649/18.06.2018;

 • -  Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. / studiu de rețele însușit de specialist ing. Daniel Gh. Stanciu;

 • -   Ilustrare volumetrică și studiu de însorire însușite de arh. Adrian I. Neagu.

Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 1422/40 din 21.02.2018, Aviz Ministerul Transporturilor - Compania Națională de Cai Ferate ”CFR” S.A. nr. R.2/1/14 DIN 16.01.2018, Aviz Compania Națională de Cai Ferate ”CFR” S.A. nr.7/5/181/15.02.2018.

 • -  Adresă Agenția Națăonală pentru Protecția Mediului nr. 22117/20.11.2017.

Ținând seama de prevederile:

 • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.11.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G.M.B. nr.292/27.11.2014, avizul arhitectului șef nr. 13/28.07.2014.

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art.139 alin.(3) lit.e), art.166 alin.(2) lit.j) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - STR. CANTONULUI NR. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. R 258/25.03.2019, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil 3 ani.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și sunt redactate în 3 exemplare originale, dintre care un exemplar original se păstrează la dosarul special la ședinței, un exemplar original se comunică beneficiarului/proiectantului documentației de urbanism P.U.D. și un exemplar original se păstrează la Arhitectul Șef.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Arhitectul Șef va asigura comunicarea prezentei hotărâri și a anexelor beneficiarului sau, după caz, proiectantului documentației de urbanism P.U.D.

 • (3)  Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


CONTRASEMNEAZĂ,Nr:   221

Data: 09.07.2019Daniela N      ȚTALAN


MUNICII’IUI. BUCURIȘT1 **g

® sectorul!


BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE Șl ARHIVĂ


w^vwîprimanascctorl .ro


Ca urmare a cererii adresate de S.C. LUXURY RESIDENCE B&B CONFORT S.R.L. înregistrată la nr. 40815 din 18.10.2017, completata cu nr. 6713 din 15.02.2019, în conformiînregistrată la nr. 40815 din 18.10.2017, completată cu nr. 6713 din 15.02.2019, în conformi atc cu pn^nînmicnajarca teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul?-f'-


PENTRU

PUD-STR. CANTONULUI NR. 4-SECTOR l.BUCUREȘT Construire imobil de locuințe colective 2S+P+4Eretras / _

Prezentul Aviz modifică Aviz nr. 258/25.06.2018 privind regimul de înălțime, din 2S+P+4fe-î

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 1.503,00 mp, proprietate privată conform informațiilor din Extrasul de Carte Funciară nr. 218533, eliberat la data de 23.05.2018.                                                                 'S.'A xTTZPJ,

INIȚIATOR: S.C. LUXURY RESIDENCE B&B CONFORT S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ATLAS CONCEPT DEVELOPMENT ARHITECTURE & ENGINEERING S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Adrian I. Neagu (RUR: D, E).

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD include parcelele învecinate imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord - Str. Cantonului nr. 6; Est - teren viran; Sud - domeniu public; Vest - artera de circulație Str. Cantonului.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Terenul este cuprins în P.U.Z. - închidere inel median de circulație la zona de nord -autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șos. Colentina aprobat cu H.C.G.M.B. nr.294/28.1 1.2013, avizul arhitectului șef nr.27/12.09.2013, modificat cu H.C.G M.B. nr.292/27.1 1.2014, avizul arhitectului șef nr.13/28.07.2014, în UTR 4_18 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și inalțimi maxime de P+4E, de tipul M3 conform PUG-MB. Imobilul nu se află pe lista cuprinzând monumente istorice actualizată în 2015, conform informațiilor din Certificatul dc urbanism nr. 822/92/C/l 1826 din 30.05.2017.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 nivcluriț 8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje,ctc., CUTmax.= 2,5 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Retragerea minimă față de aliniament - la intersecția dintre străzi aliniamentulaliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi avand o lungime de minim 12.00m.

Retrageri minime față de limitele laterale - Clădirile se vor alipi dc calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00m de la aliniament.

Retragerea față de limita posterioară a terenului clădirile se vor retrage față de de limita posterioară la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

PREVEDERI PUD-PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale terenului - Construcția se va amplasa cu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre neschimbarc.

Se prezintă acord notarial de la proprietarul imobilului din str. Cantonului nr,6 privind amplasarea construcției pe limita de proprietate, autentificat sub nr.319/27 03.2018 BNP Săndina Tăbărană.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararca autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” apiobatc prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pictonal sc va realiza din Str. Cantonului în conformitate cu Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 8649/18.06.2018, emis de Primăria Municipiului București.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică.Se prezintă studiu de rețele însușit de ing. Daniel Gh. Stanciu, Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română nr. 1422/40 din 21.02.2018, Aviz Ministerul Transporturilor - Compania Națională de Cai Ferate ”CFR” S.A. nr. R.2/1/14 DIN 16.01.2018, Aviz Compania Națională dc Cai Ferate ”CFR” S.A. nr.7/5/181 /15.02.2018. Adresă Agențăa Națională pentru Protecția Mediului nr.

221 17/20.1 1.2017.

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică și studiu dc însorirc însușite dc arh. Adrian I. Neagu.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 3/28/12.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobai ii P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism urbanism nr. 822/92/C/l 1826 din 30.05.2017, emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului București. în cazul neadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului 1, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie reluată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea dc aprobare este în vigoare.

Șef birou,

Raluca Mihacla Epifai

PRIMĂRIA A FOST vEHTIFICATA ISO 9001-2

PRIVIND SISTEMUL

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE,

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚI

SB JN «013 -AERCa*u

OE

PENTRI.J


DE MANAGEMENT

VIA AUDITULUI

CĂTRE ORGANISMUL

CERTIFICAREA
AI"T

■..............

A

. Bd. Banii Manta nr. 9, Sectorul I București; 01 1222

Tel. +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: regi straturi wurimarias I .ro http://www primariascctor I roNr.

PCt .

Coordonate puncte radiate

X Im |

Y | m ]

2 [m]

A5

332794.477

587426.421

FC

A 6

332808.692

587428.684

88.23

Al

332772.859

587506.025

FC

A2

332775.936

587485.707

FC

A3

332784.601

587487.019

84.09

A 7

332800.146

587508.879

82.30

A4

332792.122

587445.300

87.66


tir. Pct.

Coordonate pcl'.de contur

Lungimi laturi D(i, i-.-l)

X |m]

i Im]

A. 6

332802.692

587428.684

0.7-1

P3

332805.614

587429.415

13.70

p<î

332795.058

537427.436

0.89

P5

33x794 .293

587427.896

1.49

A5

33x70*1 .477

507426.421

14.39

| S(3)=12mp  P-31.21m


ii'

II Ht. I HI

C o C- r-10a U’: p ~ t•d d c a n cuc

------;' -1

Lungimi laturi 3(1,1*11

X [ml

Y f m j

1          F!

j       A2

II          A*

ii

332-78.740

334775.436

332772.359

5«7.'|*6,. 120

.587485. a;"

587506.025

2^83

20.55

2.50

20.4 3■•ii......

1 2S+P+3E+4Er i
beneficiar

IMOBIL LOCUINȚE

2S+P+3E+4Er

Strada Cantonului nr. 4, sector 1, București

proiect nr.

faza

LUXURY RESIDENCE B&B CONFORT SRL

02|2017

PUD

proiectant

planșa              specialitatea urbanism

cota

scara

rev.

data

ATLAS KONCEPT D E VE L O P M EN-T~_ ARHITECTURE & ENGINEERING'SRL

_

U.04 REGLEMENTARI URBANISTICE

08

02/19