Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 220 din 09.07.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr.J 077-S din 30.06.2008


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SEC PORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii muleriule din cuprinsul Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București

nr.J077-S din 30.06.2008

Văzând Expunerea dc motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Investiții, Direcției Juridice și Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economi co-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 privind modificarea tarifelor pentru activitățile Serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București derulate de către Compania Romprest Service S.A., conform Contractului de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București nr. J 077-S din 30.06.2008;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art. 139 alin.(3) lit.i), art. 166 alin.(4) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea pozițiilor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 și 2.7 din Centralizatorul tarifelor modificate pentru activitățile și operațiunile serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București care fac obiectul contractului nr. J077-S/30.06.2008 prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 113/01.04.2019 , conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 113/01.04.2019 nu se modifică.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Sectorului 1 și pe site-ul www. primari as 1 .ro.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 6 voturi împotrivă, din 23 de consilieri prezenți în momentul votului, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU
CONTRASEMNEAZĂ,


p. SECRETAR

Șef Serviciu Contencios Administrativ, Juridic Ovidia Ileana LUPAȘCU

Nr.: 220

Data: 09.07.2019

CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULU11

Nr. ---------—--


A

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local al Sectoru


I• "^ȘEDINȚE

2.7 din Centralizafâ^i^a^^liî^i


Rectificarea pozițiilor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 și                                     ___

activitățile și operațiunile serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București care fac obiectul contractului nr. JO77-S/30.06.2008 prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 U Hotărârea nr. 113/01.04.2019 în cazul activităților prevăzute la pozițiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 și 2.7 din Centralizatorul tarifelor modificate pentru activitățile și operațiunile serviciului de salubrizare a Sectorului 1 al Municipiului București care fac obiectul contractului nr. J077-S/30.06.2008 prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 113/01.04.2019, în loc de :

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei

Sră TVA

2

Măturatul, stropitului, spălatul și întreținerea căilor publice

2.1

Măturat manual carosabil și trotuare

100 mp.

6,09

7,97

2.2

Măturat mecanic

100 mp.

5,27

5,02

2.3

Stropit

100 mp.

2,17

2,10

2.4

Spălat carosabil

100 mp.

9,98

24,02

2.5

Răzuit rigolă

100 mp

119,12

99,90

2.6

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

2.7

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,62

Se va citi:

Nr crt

Activitate

Operațiune

UM

Tarif actual lei fără TVA

Tarif modificat lei fără TVA

2

Măturatul, stropitului, spălatul și întreținerea căilor publice

2.1

Măturat manual carosabil și trotuare

100 mp.

6,09

8,17

2.2

Măturat mecanic

100 mp.

5,27

4,67

2.3

Stropit

100 mp.

2,17

2,21

2.4

Spălat carosabil și trotuare

100 mp.

9,98

24,02

2.5

Răzuit rigolă

100 mp

119,12

103,74

2.6

întreținere curățenie

100 mp.

3,39

3,72