Hotărârea nr. 22/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 28.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Volumului nr. 16


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

STR. VOLUMULUI NR. 16 - SECTOR 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

Raportul de specialitate nr. 11261/14.12.2018 al Arhitectului Șef al Sectorului 1;

Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător a Consiliului Local al sectorului 1, precum și Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului, redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 259/21.12.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consilului Local al Sectorului 1 al Municipiului București;

Văzând documentele emise:

Avizul Arhitectului Șef nr. 331/11.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București;

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr. 4692/19.04.2018;

Studiu de rețele însușit de specialist

Documentația este însoțită de studiu de însorire insușit de

și ilustrare volumetrică însușită de

Ținând seama de prevederile:

  • •   Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - ari.56 alin.(7);

« Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   P.U.G. - Municipiul București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 și prelungit cu H.C.G.M.B. ni-, 324/2010, ’ H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr.’ 232/2012 și H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 ;

• Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1  nr.259/21.12.2016 pentru aprobarea

Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), ari. 81 alin. (2) lit. i) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. — STR. VOLUMULUI NR. 16 -SECTOR 1, BUCUREȘTI, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 331/11.12.2018, prezentat în Anexa nr. 1 și cu Planșa de Reglementări vizată, prezentată în Anexa nr. 2.

Art. 2. - Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 3. - Planul Urbanistic de Detaliu detaliază prevederile documentațiilor de rang superior și este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice modificatoare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Primarul Sectorului 1 și Arhitectul Șef al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei enlilăților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE Dl ȘEDINȚĂ, Marian Gristâm NeagnCOb      nEază,Nr:   22

Data: 28.01.2019


pentru cetățean, pentru bunăstare

BIROUL REGLEMENTĂRI


URBANISTICE ȘI ARHIVĂCa urmare a cererii adresate de                   cu adresa în

din 10.05.2018, completată cu nr.48860 din 20.11.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.3 5 urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ NR. 3..?..!.

PENTRU

PUD - STR. VOLUMULUI NR.16 - SECTOR 1 Construire locuință individuală P+l E+2Eparțial

GENERAT DE IMOBILUL: în suprafață de 254,00 mp (252,00mp din măsurătorile cadastrale din Extrasul de Carte Funciară nr. 271422, eliberat la data de 26.02.2018.

INIȚIATOR:

PROIECTANT: S.C. ATRIUM 8 S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:                           (RUR: D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONĂ STUDIATĂ ÎN PUD: Zona studiată prin PUD i imobilului care a generat documentația, delimitată astfel: Nord- Str. Volumului nr. 18, Vest- artera de circulație Str Volantului,'Sud- Str. Volumului nr. 14, Est-Str. Godeni nr. 17                                                                                           ț * '

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG - MB și Regulamentului Local de UrbanisiiȚai Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 242/2015 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: Lla - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție. In cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu max.0.6 din AC. Imobilul nu se află pe Lista Monumentelor Istorice, publicată în M.O. nr. 113 din 15.02.2016, sau la mai puțin de 100 m de imobile aflate pe această listă, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr 808/15/V/l I 127 din 30.05 2017.'

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax.= 45%; CUTmax.= 0,9 mp ADC/ntp teren pentru P+IE, CUTmax.= l,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E; RHmax. = P+2E, Umax. = 10 m. Se admite un nivel mansardat înscris în volumul acoperișului, în suprafață de maxim 60% din aria construită.

Retragerea minimă față de aliniament - Pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice străzii respective.

Retragerea minimă față de față de limitele laterale - Clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat.

Retragerea față de limita posterioară a terenului - in cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioarăa parcelei numai in cazul in care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălțimea și lațimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă in cazul unor anexe și garaje.

PREVEDERI PUD - PROPUSE:

Retrageri minime față de limitele laterale - dreapta - min.3,0()m; stânga - la limita de proprietate - se prezintă acord notarial privind construirea la limita de proprietate, autentificat sub nr. 224/31.01.2018-BNP

Retrageri minime față de limita posterioară - min.3.00m spre stânga lot, respectiv 4,50m spre dreapta lot.

Construcția se va amplasa eu respectarea specificațiilor planului de reglementări vizat spre ncschimbarc.

CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și pararea autovehiculelor vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul auto și pietonal se va realiza din Str. Volumului, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulații nr. 4692/19.04.2018.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Studiu de rețele însușit de

Documentația este însoțită de ilustrare volumetrică însușită de                                      și studiu de însorire însușit de în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 14/4/18.09.2018, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Elaboratorul și beneficiarul PUD răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUD care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 808/15/V/l 1127 din 30.05.2017,emis de Primăria Sectorului I al Municipiului București, in cazul ncadoptării documentației PUD în plenul Consiliului Local al Sectorului I, în termenul de valabilitate al acestuia, procedura trebuie,reh.:ată. După aprobare, acesta rămâne valabil atâta timp cât Hotărârea de aprobare este în vigoare.


întocmit,

Alina Miru


Șef birou ,

Raluca Mihaela EpifanPRIMĂRIA A FOST CERTIFICATĂ ISO 9001-2003

PRIVIND SISTEMUL.....

CALITĂȚII ÎN

CERTIFICARE

ACREDITAT

SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL. CALITĂȚII ȘR EN 4591! 'AEROO'


DE MANAGEMENT AL

URMA AUDITULLJI DE DE CĂTRE ORGANISMUL PENTRU CERTIFICAREA


Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul I Bțicurești; 01 1222

Tel„M0-2 I-3 19.10.13; Fax: +40-21-319.10.06

Email: regi straturi fu priniarias I ro httn://www nrimariascctorl ro


D AMPLASARE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E+2E parțial

•            STRADA VOLUMULUI NR. 16, SECTOR 1, BUCUREȘTI


PROPUNERI - REGLEMENTARI URBANISTICE


k •

E2&Î098 ,

V/

G* 4*


PLAN CADASTRAL scara 1:500 aferent Imobilului situat In Str. Volumului nr. 16, sector 1, București


-----------IE

IE225988   7

X. • A -X


77

7/.24

7 \


LEGENDA


LIMITE


LIMITA TEREN CE A GENERAT P.U.D. PROPRIETATEA BENEFICIARULUI


CIRCULAȚII CAROSABILE


IE227920


'208273IE221282X-


IE230237


'01980


/

K P+lE+2Epartial

hnS

SPATII VERZI


IE206060


ACCES PIETONAL / AUTO PE TERENUL STUDIAT


EDIFICABIL PROPUS - LOCUINȚA UNIFAMILIALA IN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E+2E parțial


EDIFICABIL TERASA NEACOPERITA LA NIVELUL PARTERULUI


PLATFORMA DALATA IN INCINTA


ZONA FUNCȚIONALA L1aINDICI TERITORIALI - PENTRU INCINTA STUDIATA


IE2424

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

330118.470

582801.605

7.801

2

330113.860

582807.898

5.820

3

330118.549

582811.345

17.138

4

330108.417

582825.167

12.332

5

330098.813

582817.431

24.279

6

330113.572

582798.153

5.992

S(1Cc)=252.00mp P=73.362m


- SUPRAFAȚA TEREN AFLATA IN PROPRIETATEA BENEFICIARULUI

252,00 mp

100%

■ARIE construita EDIFICABIL PROPUS LA SOL

113,40 mp

45,00%

- ARIE construita EDIFICABIL ETAJ 1

113.40 mo

-ARIE construita EDIFICABIL ETAJ 2 parțial

37,70 mp

-ARIE DESFASURATA TOTALA LOCUINȚA

264,50 mp

■ TERASA EXTERIOARA NEACOPERITA

22,00 mp

8,73%

- PLATFORMA DALATA DE ACCES

55,00 mp

21,83%

- SPATII VERZI AMENAJATE IN INCINTA

61,60 mp

£20% (24,44%)

RO.T. rezultat = 45,00 % - H max. LA ATIC ETAJ 1 = 8,00 m fata de C.T.N.


  • - Documentații cadastrale avizate

  • - Construcții înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


z

OCPI București, B-dul E:

Data: 14.02 2017 întocmit:


C.U.T. rezultat = 1,05    - H max. LAATIC ETAJ 2p «10,00 m fata de C.T.N.

+ v//

A7/


CONFORM HCOMB 06/2005 SE VOR ASIGUim

2 LOCURI DE PARCARE IN INCINTA STU^IAîjtTl

& E


CONFORM "P.U.G. - MUNICIPIUL BUCUREȘTI" SI "ÎNCHIDERE INEL MEDIAN DE CIRCULAȚIE LA ZONA NORD/AUTOSTRADA URBANA TRONSON LACUL MORII - SOSEAUA COLENTINAf' TERENUL STUDIAT SE AFLA IN ZONA L1a: “SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI

SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE”


|*| SC ATRIUM S

______________________________ Jfl)/12759 W)3


S.R.L.


SEF PROIECT ÎNTOCMIT DESENAT


Denumire proiect:             RU. D.

LOCUINȚA UNIFAMILIALA - P+1E+2E parțial STR. VOLUMULUI NR. 16, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Beneficiar:

Sc.: 1:500

-- PROPUNERI

Data: 12.2017 REGLEMENTARI URBANISTICE


Pr. nr.;

2.64/

2017


U 07