Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 09.07.2019 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare, consolidare şi restaurare lăcaşuri de cult


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitarer consolidare și restaurare lăcașuri de cult

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmii de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere prevederile arl.7 uliii.(2) lit.b) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri dc cult;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3), lit. a), art.166 alin. (2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Sc modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult pentru poziția 1 - Consolidare și restaurare Biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare -Victoria, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă dm prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 236/21.12.2016 rămân nemodificatc.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.:   219

Data: 09.07.2019

ANEXA nr. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR.

ANEXĂ!..-/

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


V 7VOO^/?

Indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

In lei/euro la cursul 4,7583 lei/euro - curs mediu BNR luna aprilie 2019

Poz.

Obiectiv

Adresa

Total Inv / C+M fără TVA

Plăti efectuate (fara TVA)

Rest de actualizat

Valoare actualizata (fara TVA)

Valoare actualizata (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

lei

euro

lei

euro

inițial

1

Consolidare și restaurare Biserica Sfintei Cruci și a Sfântului Vasile cel Mare - Victoria

Calea Victoriei nr.

198

INV

3.865.897

425.434

3.440.463

5.348.328

1.124.000

6.364.510

1.337.560

C+M

3.282.281

425.434

2.856.847

4.009.501

842.633

4.771.306

1.002.733

DIRECTOR INVESTIȚII

COSMIN FODOROIU


întocmit: Diana Beatrice Pauliuc


;1- Q INVESTITEI