Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 09.07.2019 privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Utilități Publice, Direcției Juridice, Direcției Investiții, Direcției Management Economic si al colectivului de lucru constituit prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 al Municipiului București nr.1914/04.06.2019;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2018, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Ținând seama de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministrului Mediului nr.1362/28.12.2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(3), lit. i), art.166 alin. (2) lit. o) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE.

Art.l. - Se aprobă mandatarea Primarului Sectorului 1 al Municipiului București de a încheia contracte cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate potrivit legii, în vederea îndeplinirii obiectivelor privind atingerea unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în condițiile legii.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Juridică, Direcția Investiții, Direcția Management Economic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei structurilor organizatorice menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGUNr.: 218

Data: 09.07.2019