Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 09.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 1 în vederea achiziționării pentru și în numele Municipiului București a terenului situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 21 A, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1

Văzând Expunerea dc motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Domeniului Public Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei dc cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa înregistrată la Sectorul 1 sub nr. 17286/2017 prin care cetățenii care locuiesc în imediata vecinătate a imobilului situat în str. Elena Văcărescu nr. 2 IA, Sector 1, București și-au exprimat dorința expresă, printr-un număr dc 500 de semnături, de menținere în circuitul public a acestui imobil cu destinația de loc dejoacă pentru copii;

Văzând adresa înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 14189/11.04.2017 prin care proprietarul imobilului situat în str. Elena Văcărescu nr. 21 A, Sector 1, în acord cu solicitările transmise de Asociația de proprietari a blocului XX/4 din str. Elena Văcărescu nr. 25 și Asociația dc proprietari a blocului XX/3 din str. Elena Văcărescu nr. 21-23, își exprimă disponibilitatea de a vinde Consiliului Local al Sectorului 1 imobilul în cauză;

Luând seama de Raportul de evaluare VP 1905 - 43/28.05.2019;

Ținând cont de Procesul — verbal din 04.06.2019 al Comisiei de identificare și negociere, întrunită în vederea achiziționării dc la proprietari, precum și de indenlificare a terenurilor libere de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului I, în scopul amenajării unor spații dejoacă pentru copii, precum și amenajării de parcaje subterane/supraterane;

în temeiul prevederilor art.5 lit. cc), art. 108 lit.a), art. 139 alin.(3), lit. g), art.166 alin. (2) lit. g) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1, ca pentru și în numele Municipiului București, să se achiziționeze terenul în suprafață totală măsurată de 420 m2, situat în București, Str. Elena Văcărescu nr. 2IA, Sector 1, și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea acestuia, în scopul asigurării obiectivului de amenajare a terenurilor dejoacă pentru copii.

Art. 2. - Imobilul (teren) menționat la art. 1 este înscris în Cartea Funciară nr. 202831, fiind compus din teren intravilan în suprafață totală măsurată de 420 mp, identificându-se conform planului de amplasament cuprins în Anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3.- (1) Suma pentru care se aprobă achiziția este în cuantum total de 180.000 Euro, un procent de 93,6% din valoarea de piață a acestui imobil evaluat la suma de 192.300 Euro, astfel cum rezultă din Raportul de Evaluare VP 1905 - 43/28.05.2019, la care se adaugă sumele necesare achitării taxelor notariale rezultate din valoarea achiziției.

(2) Prețul de achiziție al imobilului se achită din bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 4. - Retragerea dreptului de administrare asupra terenului, din motive neimputabile Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, dă dreptul acestuia la despăgubirea echivalentă de către Municipiul București, la nivelul contravalorii prețului terenului, precum și a investițiilor efectuate după transmiterea terenului în administrare, astfel cum acestea sunt evidențiate în contabilitate la data retragerii dreptului de administrare.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îneplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretarial General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București,

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGUNr.: 217

Data: 09.07.2019


ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11


ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local i

/ ________________________

Carte Funciară Nr 202831 Cornuna/Oraș/Municipiu: București 5ec:pru Anexa Mr, 1 La Partea I


Teren


Suprafața este determinată in plănui de profeție Stereo 70


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vflan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

420

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t~ (m)

1

2

15.811

2

3

29.997

3

4

15.005

4

1

26.0


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 ți sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile »i vigoare clin cartea funciară oriqinaiâ, oâstrată de acest Pirou.

Prezentul extras dc carte funciara este valabil la autentificarea de r^tre notarul pi.ibHc a netelor juridica prin care se sting drepturile reale preturn ți pentru dezbaterea 5ueC“SlU',ilor 'a1' infcrn’.ațiile prezentate s'J.nr Sli»CepLiui'<: de uiiue nnj<m i n u, »:>.jncu*'ui“ leg*

j a sema: ;p--fu, dn 50        it-.uaata ■ . <«••><> .1 ; l3/62,09-03-36 i3 n su-red ac- 60 centru serviciul de

•     •; el >

z*-

13 cs z:;'.’

asH&nr •tagistiațar,

■   LIANA C * ’3Ț '

/.■■’ I   _

pcfrjr^n''

iî.Ciă :j

^7 7n

V ■ ■ *

.'para'.? țu se ',,.nă.L-"a'

’ <<r-

\ /

XX