Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privindparteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului dc specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elahorarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate eu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme dc sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.l alin.(2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități dc interes public;

Văzând Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 384/05.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Luând act dc adresa Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinodnr.l 1703/01.11.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București cu nr. 46224/02.11.2018 prin care se solicită prelungirea duratei Protocolului privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București;

Urmare a notificării Patriarhiei Române - Cancelaria Sfântului Sinod nr.7015/27.06.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr.27700/ 01.07.2019 privind acordul cu privire la propunerea Sectorului 1 asupra formei și clauzelor protocolului;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), lit.f), art.166 alin. (2) lit. t), alin. (3) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii/proiecte și activități de interes public, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București Protocolul privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1, menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 abținere - contabilizată la voturi împotrivă, conform legii și 9 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ.


SECRETAR

Daniela Nieoleta ClEFALAN

Nr.: 216

Data: 09.07.2019

Anexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local nr. 216/09.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU

PROTOCOL

- MODEL -

PRIVIND PARTENERIATUL ÎNTRE PATRIARHIA ROMÂNĂ, ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR ȘI SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 1, alin. 2 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, aprobată prin Legea nr. 261/ 2005 și completată prin Legea nr. 376/2007;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult - centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 170/11.03.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să încheie un protocol privind parteneriatul cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor în scopul finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

Văzând Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 384/05.12.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă de încheiere a unui Protocol privind parteneriatul între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor și Sectorul 1 al Municipiului București în vederea finanțării și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public;

în temeiul art. 166 alin. (2) lit. t) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Se încheie prezentul protocol între:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont_________________/__, deschis la Trezoreria Statului Sector 1, cod fiscal

________,reprezentat prin domnul ____. în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București;

Și

PATRIARHIA ROMÂNĂ, cu sediul în București, Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, Sector 4, cont ________________deschis la__. cod fiscal ____________

reprezentata prin Preafericitul Părinte _____________ Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române, prin Consilier patriarhal economic-financiar_________Consilier patriarhal

juridic___și prin Consilier patriarhal monumente și construcții bisericești____________

ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, cu sediul în București, Intrarea Patriarhiei, nr. 21, Sector 4, cont RO___ _________ _____, deschis la Banca___________Sucursala________,

cod fiscal__. reprezentată prin Preafericitul Părinte _____________ Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Române, prin Consilier eparhial Juridic și bunuri imobile__ _____.

ART. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI:

Obiectul prezentului Protocol îl constituie finanțarea și realizarea în parteneriat a unor a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public, vizând:

 • a.  Lucrări necesare realizării Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, împreună cu construcțiile aferente, pictură interioară, precum și rețele de apă, canalizare, rețele termice, rețele electrice exterioare și iluminat ornamental, rețele de gaze, arhitectură peisagistică și decorativă, drumuri și platforme, împrejmuiri, porți și obiecte de arhitectură, puțuri de mare adâncime, etc.

 • b. Derularea în comun a unor programe de asistență socială și combatere a sărăciei și construirea, amenajarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • c.  Proiectarea, reabilitarea și consolidarea clădirilor lăcașurilor de cult;

 • d.  Proiectarea, construirea unor lăcașuri de cult;

 • e.  Restaurarea picturilor, precum și orice alte activități legate de conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • f.  Proiectarea, construirea și amenajarea de grădinițe/spații after school pe lângă parohii și derularea în parteneriat a unor proiecte de educație a copiilor și tinerilor;

 • g.  Proiectarea, realizarea de lucrări aferente instalațiilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor, iluminat arhitectural și perimetral;

 • h.  Orice alte acțiuni și activități convenite de către părți în condițiile legii.

ART. 2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a) Obligațiile Patriarhiei Române și ale Arhiepiscopiei Bucureștilor:

 • - să stabilească alături de reprezentanții Sectorului 1 al Municipiului București modul de realizare a activităților și programelor convenite și să desemneze un reprezentant pentru urmărirea în comun a acestora;

 • - să transmită propunerile de proiecte, programe, cereri de finanțare, conform regulamentelor proprii elaborate în domeniile de competență;

 • - să stabilească lăcașurile de cult, respectiv clădirile care urmează să facă obiectul prezentului parteneriat;

 • - să participe cu resurse financiare la realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 lit. a).

b) Obligațiile Sectorului 1 al Municipiului București:

 • - realizarea în condițiile legii și ale prezentului Protocol, în funcție dc resursele financiare de care dispune, a activităților și lucrărilor prevăzute la art. 1.

 • - eliberarea, în conformitate cu prevederile legale, a tuturor avizelor și autorizațiilor necesare pentru realizarea activităților și lucrărilor mai sus menționate care sunt de competența Sectorului 1 al Municipiului București;

 • - prevederea în bugetul său anual, în funcție de posibilitățile bugetare, de resursele financiare destinate exclusiv realizării acestor obiective;

 • - urmărirea derulării programului de asistență socială și combaterea sărăciei prin direcțiile și serviciile specializate pe care le are în subordine;

 • - sprijinirea Patriarhiei Române și Arhiepiscopiei Bucureștilor în toate demersurile acestora care fac obiectul prezentului Protocol și asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activităților lor.

ART. 3. RELAȚIILE CU TERȚII:

Părțile prezentului Protocol pot decide implicarea unor terți parteneri în vederea unei bune desfășurări și/sau finanțări a proiectelor.

ART. 4. DURATA PROTOCOLULUI:

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării lui și poate fi prelungit numai cu acordul ambelor părți consemnat într-un act adițional.

ART. 5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol poate înceta:

 • (1) Prin ajungerea la termen, niciuna dintre părți nemaidorind prelungirea acestuia;

 • (2) Prin neîndeplinirea de către oricare dintre părți a obligațiilor asumate.

ART. 6. LITIGII

 • (1) Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • (2) în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la începerea procedurii amiabile părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărută se pot adresa instanței judecătorești competente.

ART. 7. FORȚA MAJORĂ:

 • (1) Niciuna dintre părțile prezentului Protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt cauzate de forța major,ă astfel cum este aceasta definită prin lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

ART. 8. DISPOZIȚII FINALE:

 • (1) Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru și acoperă întreaga activitate destinată realizării a obiectivelor comune convenite.

 • (2) Intenția de prelungire a efectelor Protocolului trebuie notificată celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termenul prevăzut la art. 4.

 • (3) Modificarea și/sau completarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

 • (4) Orice modificare adusă la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol.

 • (5) Sectorul 1 al Municipiului București își rezervă dreptul de a modifica/completa prevederile protocolului numai pentru a armoniza clauzele cu situații economice, juridice și tehnice pe care părțile nu au putut să le prevadă la data intrării în vigoare a protocolului.

 • (6) Legea aplicabilă prezentului Protocol este legea română.

 • (7) Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

Prezentul Protocol s-a încheiat la_______________________. astăzi__. în

______exemplare, toate cu valoare de original.

SECTORUL 1 AL

f DANIEL

ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI LOCȚIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Viceprimarul

Sectorului 1 al Municipiului București

Direcția Managament Economic, Director Executiv


VICAR ADMINISTRATIV PATRIARHAL,


CONSILIER EPARHIAL,

Juridic și Bunuri Bisericești,


Vizat CFPP

Direcția Juridică Director


CONSILIER PATRIARHAL,


Monumente și Construcții Bisericești,


CONSILIER EPARHIAL,


Monumente și Construcții


Serviciul Legislație și Spații cu altă destinație decât cea de locuință Consilier Juridic


CONSILIER PATRIARHAL,

Economic Financiar,


CONSILIER EPARHIAL,

Economic Financiar.


Direcția Investiții, Director Executiv