Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1 București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), lit.a), art.166 alin.(2) lit.k) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1 București, potrivit Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a

Consiliului Local al Sectorului . 1.

PREȘEDINTE DEȘEDINȚĂ,


Marian Cristian NEAGU

Nr.: 215

Data: 09.07.2019

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUC


Președinte de ședință


1

Strada Poiana Ursului

Indicatori fizici:

Suprafața construită

824,10

Lungimea străzii

134,00 i

Lățimea străzii

5,50 - 5,00

Lungimea trotuarului (un trotuar)

55,00

Lățimea trotuarului

1,00

Borduri mari (20*25*50 cm)

268

Borduri mici (10*15*50 cm)

55

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

205.314,85

243.611,32

C+M

159.500,32

189.805,38

Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil

201,83 lei/m ac

trotuare

93,70 lei/m2ac

Durata de realizare

1 lună

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

- strat de uzură BA16

- 4 cm

- strat de legătură BAD 22,4

- 6 cm

- strat de piatră spartă

- 15 cm

- fundație balast

- 30 cm

Trotuare:

- beton asfaltic cu criblură BA8

- 3 cm

- strat de piatră spartă

-12 cm

- fundație balast

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

- 5 buc.

Siguranța circulației

- marcaje rutiere

-0,134 km

- indicatoare rutiere

- 4 buc.


m2

m m m m m m2 Strada Buclei

Indicatori fizici:

Suprafața construită

3.118,50 m:

Lungimea străzii

385,00 m

Lățimea străzii

5,50 m

Lungimea trotuarului (două trotuare)

2x385 m

Lățimea trotuarului

1,00 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

770 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

770 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

Investiție

601.631,00

714.781,00

C+M

500.640,00

595.762,00

2

Investiția specifică (C+M/Ac) carosabil trotuare

Durata de realizare 1 lună


178,25 lei/m2ac

99,50 lei/m2ac


Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

 • - strat de uzură BA16

 • - strat de legătură BAD 22,4

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

 • - 4 cm

 • - 6 cm

-15 cm

 • - 30 cm

Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

- 3 cm -12 cm

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

-12 buc.

Siguranța circulației

 • - marcaje rutiere

 • - indicatoare rutiere

 • - 0,385 km

 • - 2 buc.


3 Strada Fiordului

Indicatori fizici:

Suprafața construită

1.773,90 m;

Lungimea străzii

219,00 m

Lățimea străzii

5,50 m

Lungimea trotuarului (două trotuare)

2x219 m

Lățimea trotuarului

1,00 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

438 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

438 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

357.324,13

424.235,98

C+M

286.952,41

341.473,37

Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil                                 177,60 lei/m2ac

trotuare                                  99,50 lei/m2ac

Durata de realizare 1 lună

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

- strat de uzură BA16

- 4 cm

- strat de legătură BAD 22,4

- 6 cm

- strat de piatră spartă

-15 cm

- fundație balast

- 30 cm

Trotuare:

- beton asfaltic cu criblură BA8

- 3 cm

- strat de piatră spartă

-12 cm

- fundație balast

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

- 8 buc.

Siguranța circulației

- marcaje rutiere

-0,219 km

- indicatoare rutiere

- 3 buc.

Strada Mamaia

Indicatori fizici:

Suprafața construită

2.268,00 m:

Lungimea străzii

280,00 m

Lățimea străzii

5,50 m

Lungimea trotuarului (două trotuare)

2x280 m

Lățimea trotuarului

1,00 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

560 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

560 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

452.018,00

536.758,00

C+M

364.993,00

434.342,00

Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil trotuare

177,00 lei/m2nr

99,50 lei/m2ac

Durata de realizare

1 lună

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

- strat de uzură BA16

- 4 cm

- strat de legătură BAD 22,4

- 6 cm

- strat de piatră spartă

-15 cm

- fundație balast

- 30 cm

Trotuare:

- beton asfaltic cu criblură BA8

- 3 cm

- strat de piatră spartă

-12 cm

- fundație balast

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm      -10 buc.

Siguranța circulației

- marcaje rutiere

- 0,280 km

- indicatoare rutiere

- 2 buc.

5 Strada Medrești

Indicatori fizici:

Suprafața construită

3.264,30 m:

Lungimea străzii

403,00 m

Lățimea străzii

5,50 m

Lungimea trotuarului (două trotuare)

2x403 m

Lățimea trotuarului

1,00 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

806 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

806 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

636.731,87

756.224,14

C+M

529.560,64

630.177,17

Investiția specifică (C+M/Ac) carosabil trotuare Durata de realizare 1 lună

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

 • - strat de uzură BA16

 • - strat de legătură BAD 22,4

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

 • - 4 cm

 • - 6 cm

-15 cm

 • - 30 cm

Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

- 3 cm

-12 cm

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

-14 buc.

Siguranța circulației

 • - marcaje rutiere

 • - indicatoare rutiere

 • - 0,403 km

 • - 2 buc.

6 Strada Drumul Gării

Indicatori fizici:

Suprafața construită

2.268,00 m:

Lungimea străzii

280,00 m

Lățimea străzii

5,50 m

Lungimea trotuarului (două lioluare)

2x280 m

Lățimea trotuarului

1,00 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

560 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

560 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

Investiție

446.277,71

530.212,64

C+M

364.993,44

434.342,19

Investiția specifică (C+M/Ac) carosabil trotuare Durata de realizare 1 lună

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

 • - strat de uzură BA16

 • - strat de legătură BAD 22,4

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

 • - 4 cm

 • - 6 cm

-15 cm

 • - 30 cm

Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

- 3 cm

-12 cm

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

-10 buc.

Siguranța circulației

 • - marcaje rutiere

 • - indicatoare rutiere

 • - 0,280 km

 • - 2 buc

7 Strada Eugen Brote

Indicatori fizici:

Suprafața construită

2.395,00 m2

Lungimea străzii

319,00 m

Lățimea străzii

5,0 m m

Lungimea trotuarului (un trotuar)

2x319 m

Lățimea trotuarului

1,5 - 0,5 m m

Borduri mari (20*25*50 cm)

638 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

638 m

Indicatori maximali:

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

516.987,91

614.076,39

C+M

435.992,00

518.830,48

Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil                                 165,56 lei/m2ac

trotuare                                 136,34 lei/m2ac

Durata de realizare 1 lună

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

 • - strat de uzură BA16

 • - strat de legătură BAD 22,4

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

 • -  4 cm

 • -  6 cm

 • - 15 cm

 • - 30 cm

Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

- 3 cm

-12 cm

-15 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

- 4 buc.

Siguranța circulației

 • - marcaje rutiere

 • - indicatoare rutiere

 • - 0,420 km

 • - 8 buc.

TOTAL

Valoare fără TVA

Va/oare cu TVA

lei

lei

Investifie

3.216.285,47

3.819.899,47

C+M

2.642.631,81

3.144.732,59

178,70 lei/m2ac

99,50 lei/m2ac


177,00 lei/m2sn

99,50 lei/m2ac


ANEXA Nr. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULU11 AL MUNICIP ULUI BUCUREȘTI COI' JLIULUI 1: ’LlJi '.i

W. r”'~

(// ** Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, “Modernizare sistem rutier pe Strada Drumul Lăpuș, București, Sectorul 1”                             il.

__________________________________________V


,3<

2c


1A Strada Drumul Lăpuș -


varianta A (conformă cu adaptarea după limitele cadastrale)


Indicatori fizici:


Suprafața construită

Lungimea străzii

Lățimea străzii

Lățimea trotuarelor

Borduri mari (20*25*50 cm)

Borduri mici (10*15*50 cm)


5.438,0 m2

758,0 m

4,5 - 5,5 m

1,0 -1,5 m

1.516,0 m

1.100,0 m


\\


Indicatori maximali:

Investiție

C+M


Va/oare fără TVA


Valoare cu TVA


lei


lei


1.160.340,07


1.378.564,95


962.552,00


1.145.436,88


Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil

trotuare


162,12 lei/m2ac

177,18 lei/m2ac


Durata de realizare 3 luni


Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:


- strat de uzură BA16

- 4 cm

- strat de legătură BAD 22,4

- 6 cm

- strat de piatră spartă

- 15 cm

- fundație balast

- 20 cm


Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8        - 3 cm

 • - strat de piatră spartă                 -12 cm

 • - fundație balast                       -15 cm


Canalizare pluvială - cămine tip geiger - DN 400 mm


-15 buc.


Siguranța circulației - marcaje rutiere


- 0,9 km


- Indicatoare rutiere


-10 buc.


1B Strada Drumul Lăpuș -

(conformă cu terenul și împrejmuirile existente)

Indicatori fizici:

Suprafața construită

5.861,0 m2

Lungimea străzii

758,0 m

Lățimea străzii

3,5 - 5,5 m

Stație de încrucișare

20,0 m2

Lungimea trotuarului (un trotuar)

2x758 m

Lățimea trotuarului

0,5 -1,5 m

Borduri mari (20*25*50 cm)

1.896,0 m

Borduri mici (10*15*50 cm)

1.896,00 m

Indicatori maximali

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

Investiție

1.235.506,34

1.467.857,43

C+M

1.036.900,44

1.233.911,52

Investiția specifică (C+M/Ac)

carosabil

162,07 lei/m2ac

trotuare

261,60 lei/m2ac

Durata de realizare 3 luni

Indicatori minimali:

Sistem rutier - îmbrăcămintea din beton asfaltic:

 • - strat de uzură BA16

 • - strat de legătură BAD 22,4

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

 • -  4 cm

 • -  6 cm

 • - 15 cm

 • - 20 cm

Trotuare:

 • - beton asfaltic cu criblură BA8

 • - strat de piatră spartă

 • - fundație balast

-15 cm

- 3 cm

-12 cm

Canalizare pluvială

- cămine tip geiger - DN 400 mm

-15 buc.

Siguranța circulației

 • - marcaje rutiere

 • - indicatoare rutiere

- 0,9 km

-10 buc.