Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 09.07.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a unei cote părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Biroul Parcări Publice din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile Anexei 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B nr.82/2008, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere obiectul de activitate al Biroului Parcări Publice din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1, de identificare a terenurilor virane din sector, de înființare și organizare de noi spații de parcare, astfel cum este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/2019;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.108 lit.a), art.139 alin.(3), lit. g), art.166 alin. (2) lit. g), alin.(3) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind transmiterea din domeniul public al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unei cote-părți din imobilul situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 67, Sector 1 în scopul amenajării unei parcări publice de reședință.

  • (2) Modul de utilizare a imobilului descris la alin.(l) va fi reglementat printr-un Protocol încheiat între Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1.

  • (3) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, protocolul menționat la alin.(2), precum și orice alte înscrisuri vor fi necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de consiliu.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Juridică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.
Nr.: 214

Data: 09.07.2019