Hotărârea nr. 213/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 09.07.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama do Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art, 12 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 39/26.03.2014, nr. 93/29.05.2014, nr. 56/27.03.2015, nr. 208/17.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3), lit.a), art.166 alin.(2) lit.k) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

Daniela Nicolefa CEFALANNr.: 213

Data: 09.07.2019

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.__________/__________


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 56 de obiective de investiții referitoare la reabilitarea termică a blocurilor de locuințe1euro= 4,7583        lei/euro, curs mediu BNR din luna aprilie 2019

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu Indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

mii lei

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mu euro

1

Strada Elena Caragiani nr. 7, bl. 2G, sc. 4

39

26.03.2014

oct. 2013- apr. 2019

1,321

INV

556,253

720,421

151,401

136,879

857,300

180 170

C+M

466,989

616,892

129,645

117,209

734,101

154,278

2

Strada Horia Măcelariu nr. 11-13, bl. 12/3, sc. 1+2

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

948,471

1.228,543

258,189

233,423

1.461,966

307,247

C+M

798,071

1.054,252

221,561

200,308

1.254,560

263,657

3

Intrarea Dridu nr. 5, bl. Vila 28, sc. A+B

39

26.03.2014

oct. 2013- apr. 2019

1,321

INV

885,748

1.146,940

241,039

217,918

1.364.858

286,838

C+M

744,035

982,870

206,559

186,745

1.169,615

245,805

4

Strada Hrisovului nr. 7, bl. Vila 10

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

683,390

885,627

186,122

168,270

1.053,897

221.486

C+M

575,892

760,753

159,879

144,543

905,296

190.256

5

Strada Hrisovului nr. 34, bl. 7B, sc. 1

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

369,983

479,606

100,792

91.124

570,730

119,945

C+M

311,341

411,281

86,434

78,143

489,424

102,857

6

Strada Hrisovului nr. 7, bl. 1, sc. 1+2+3+4

39

26.03.2014

oct. 2013- apr. 2019

1,321

INV

1.682,241

2.171,110

456,277

412,511

2.583,621

542.972

C+M

1.391,993

1.838,823

386,445

349,376

2 188,199

459,870

7

Bulevardul Ion Mihalache nr. 106, bl. 84

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

3.163,173

4.141,803

870,439

786,943

4.928,746

1.035,821

C+M

2.634,098

3.479,643

731,279

661,132

4.140,775

870,222

8

Strada Pecetei nr. 4A, bl. 4, sc. 1+2+3+4+5

39

26.03.2014

oct. 2013- apr. 2019

1,321

INV

2.044,516

2.638,775

554,563

501,367

3.140,142

659,930

C+M

1.692,527

2.235,828

469,880

424.8C7

2.660,635

559,157

9

Strada lani Buzoiani nr. 1, bl. 16A

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

1.319,044

1.728,683

363,298

328,450

2.057.133

432.325

C+M

1.103,020

1.457,089

306,220

276,847

1 733.936

364,402Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

10

Strada Ștefan Stoika nr. 22, bl. 17B, sc. B

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

1.435,373

1.857,498

390,369

352,925

2.210,423

464,541

C+M

1.203,278

1.589,530

334,054

302,011

1.891,541

397,525

11

Strada Ștefan Stoika nr. 22, bl. 17B, sc. A

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

965,142

1.246,397

261,941

236,816

1.483,213

311,712

C+M

800,280

1.057,170

222,174

200,862

1.258,032

264,387

12

Strada Turda nr. 102, bl. 30A

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1.321

INV

944,532

1.234,804

259,506

234,612

1.469,416

308,811

C+M

780,754

1.031,376

216,753

195,961

1.227,337

257,936

13

Calea Victoriei nr 83 bl 81 sc 1

39

26.03.2014

oct. 2013 - apr. 2019

1,321

INV

2.261,445

2.925,390

614,797

555,824

3.481,214

731,609

C+M

1.893,331

2.501,090

525,627

475,207

2.976,297

625,496

14

Strada Borșa nr. 2, bl. 1B, sc. 1

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

407,817

538,037

113,073

102,227

640,264

134,558

C+M

342,086

454,974

95,617

86,445

541,419

113,784

15

Strada Căpâlna nr. 10-14, bl. 15A, sc. 1+2+3

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

1.537,284

2.031,970

427,037

386,075

2.418,045

508,174

C+M

1.296,762

1.724,693

362,460

327.692

2.052,385

431,327

16

Strada Căpâlna nr. 2-4 + Aripilor 2-4-6-S, bl. 6F

93

29.05.2014

dec. 2013- apr. 2019

1,330

INV

2.614,699

3.453,943

725,877

656,250

4.110,193

863,794

C+M

2.199,387

2.925,185

614,754

555,785

3.480,970

731,557

17

Strada Horia Măcelariu nr. 26, bl. XX/7C, sc. C

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

531,885

700,360

147,187

133,068

833,428

175,153

C+M

442,218

588,150

123,605

111,749

699,899

147,090

18

Strada Neagoe Vodă nr. 17, bl. II/6, sc. A

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

476,710

629,857

132,370

119,672

749,529

157,520

C+M

402,554

535,397

112,519

101,725

637.122

133,897

19

Strada Theodor Aman nr. 7

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

308,920

408,449

85,841

77,605

486,054

102,149

C+M

261,694

348,053

73,147

66,130

414,183

87,044

20

Strada Axinte Uricariul nr. 1, bl. 3

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

2.245,462

2.965,483

623,224

563,443

3.528,926

741,635

C+M

1.886,754

2.509,383

527,370

476.783

2.986,166

627,570

21

Bulevardul lancu de Hunedoara nr. 50, bl. 50A

93

29.05.2014

dec. 2013 - apr. 2019

1,330

INV

508,245

670,461

140,903

127,388

797,849

167,675

C+M

424,867

565,073

118,755

107,364

672,437

141,319

22

Strada Alexandru Șerbănescu nr. 7, bl. Vili

56

27.03.2015

oct. 2014 - apr. 2019

1,324

INV

506,746

666,127

139,992

126.564

792,691

166,592

C+M

435,127

576,108

121,074

109,460

685,568

144.079

23

Strada Avionului nr. 25, bl. 5E

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 20'9

1,324

INV

635,499

835,554

175,600

158,755

994,309

208,965

Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M

546,238

723,219

151,991

137,412

860,631

180,870

24

Șoseaua București-Ploiești nr. 35, bl. Vila 12

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

218,935

288,552

60,642

54,826

343,378

72,164

C+M

190,192

251,814

52,921

47,845

299,659

62,976

25

Șoseaua București-Ploiești nr. 31, bl. Vila 3

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

458,271

604,034

126,943

114,767

718,801

151,062

C+M

398,320

527,375

110,833

100,202

627,577

131,891

26

Aleea Constantin Sandu Aldea nr. 8, bl. 4

56

27.03.2015

oct 2014 - apr. 2019

1,324

INV

610,940

803,832

168,932

152,728

956,560

201,030

C+M

526,860

697,562

146,599

132,537

830,099

174,453

27

Bulevardul Ion Mihalache nr. 123, bl. 8

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

1.218,820

1.599,087

336,063

303,827

1.902,914

399,914

C+M

1.037,116

1.373,142

288,578

260,897

1.634.039

343,408

28

Strada Jiului nr. 2, bl. C4

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

493,558

648,314

136,250

123,179

771,493

162,136

C+M

422,372

559,220

117,525

106,251

665,471

139,855

29

Strada Ștefan Stoika nr. 31, bl. 20

56

27.03.2015

oct. 2014 - apr. 2019

1,324

INV

753,718

989,379

207,927

187,982

1.177,361

247,434

C+M

643,058

851,409

178,931

161,767

1.013,176

212,928

30

Strada Ionel Perlea nr 13 bl 13

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

253,646

332,833

69,949

63,239

396,072

83,238

C+M

215,957

285,926

60,090

54,326

340,252

71,507

31

Strada Știrbei Vodă nr. 150, bl. 26C

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

1.085,527

1.423,621

299,186

270,489

1.694,110

356,033

C+M

922,008

1.220,738

256,549

231,941

1.452,679

305,294

32

Calea Victoriei nr. 102-108, bl. Alba

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

1.796,777

2.358,236

495,604

448,066

2.806,302

589,771

C+M

1.531,207

2.027,319

426.059

385,191

2.412,510

507,011

33

Calea Floreasca nr. 140-142

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

714,496

939,480

197,440

178,501

1.117,981

234,955

C+M

614,360

813,412

170,946

154,548

967,960

203,426

34

Bulevardul lancu de Hunedoara nr. 64, bl. 12B, SC A

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

966,552

1.268,692

266,627

241,051

1.509,743

317,286

C+M

824,310

1.091,387

229,365

207,363

1.298,750

272,944

35

Bulevardul lancu de Hunedoara nr. 62, bl. 12A, sc. A

56

27.03.2015

oct. 2014 - apr. 2019

1,324

INV

457,019

601,062

126,319

114,204

715,266

150,319

C+M

393,312

520,745

109,439

98,942

619.687

130,233

36

Strada Nicolae Constantinescu nr. 13, bl. 13

56

27.03.2015

oct. 2014 - apr. 2019

1,324

INV

1.544,523

2.032,054

427,055

386,092

2.418,146

508,196

C+M

1.331,068

1.762,335

370,370

334,844

2.097,179

440,741Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

Indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

37

Strada Alexandru Șerbănescu nr. 42-44, bl. 19A

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

1.083,430

1.423,936

299,254

270,548

1.694,484

356,111

C+M

929,420

1.230,552

258,612

233,805

1.464,357

307,748

38

Strada Borșa nr. 4-6, bl. 1A

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

ÎNV

797,931

1.049,616

220,586

199,427

1.249,043

262,498

C+M

687,413

910,134

191,273

172,925

1.083,059

227,615

39

Strada Nicolae Constantinescu nr 10 bl 11Asc 1+2+3

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

1.418,981

1.867,209

392,411

354,769

2.221,978

466,970

C+M

1.223,882

1.620,419

340,546

307,879

1.928,298

405,250

40

Șoseaua București-Ploiești nr. 37, bl. Vila 4

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

293,584

386,964

81,324

73,523

460,487

96,774

C+M

255,146

337,813

70,995

64,185

401,998

84,483

41

Șoseaua București-Ploiești nr. 37, bl. Vila 5

56

27.03.2015

oct. 2014- apr. 2019

1,324

INV

272,364

358,951

75,437

68,202

427,153

89,769

C+M

236,561

313,207

65,823

59,509

372,716

78,329

42

Strada Căpâlna nr. 20-24, bl. 15L

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

ÎNV

1.453,873

1.881,119

395,334

357,412

2.238,531

470,447

C+M

1.222,492

1.613,689

339,131

306,601

1.920,290

403,566

43

Strada Smaranda Brăescu nr. 32, bl, 12H

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

591,259

775,924

163,066

147,425

923,349

194,050

C+M

499,251

659,011

138,497

125,212

784,223

164,812

44

Strada Belizarie nr. 17-19, bl. VI/4, sc. 1+3+4+5

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

1.941,760

2.546,712

535,215

483,875

3.030,587

636,906

C+M

1.635,094

2.158,324

453,591

410,082

2.568,406

539,774

45

Strada George Valentin Bibescu nr. 1-3, bl. 8/1. sc. 3

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

439,203

576,097

121,072

109,458

685,555

144,076

C+M

370,021

488,428

102,648

92,801

581,229

122,151

46

Bulevardul Ion Mihalache nr. 119, bl. 10

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

INV

1.427,196

1.844,843

387,710

350,520

2.195,363

461,376

C+M

1.194,431

1.576,649

331,347

299,563

1.876,212

394,303

47

Strada Crișana nr. 20-22

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

2.010,212

2.600,292

546,476

494,055

3.094,347

650,306

C+M

1.688,826

2.229,250

468,497

423,558

2.652,808

557,512

48

Strada Gheorghe Mânu nr. 14

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

INV

1.304,046

1.688,002

354,750

320,721

2.008,723

422,150

C+M

1.098,687

1.450,267

304,787

275,551

1.725,818

362,696

49

Strada Grigore Alexandrescu nr. 108A

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

INV

574,661

744,070

156,373

141,373

885,443

186,084

C+M

483,926

638,782

134,246

121,369

760,151

159,753

50

Strada Pitar Moș nr. 25

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

INV

988,761

1.278,421

268,672

242,901

1.521,322

319,720Nr. crt.

Obiectiv

Nr.

H.C.L.S1

Data H.C.L.

Actualizare cu indice de cost în construcții (clădiri rezidențiale) pentru perioada

indice de cost în construcții pentru clădiri rezidențiale

Valoare inițială

Valoare actualizată

TVA

Valoare actualizată

(fără TVA)

(fără TVA)

19%

(inclusiv TVA)

C+M

827,997

1.092,956

229,695

207,662

1.300,618

273,337

51

Piața Dorobanților nr. 4

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

859,322

1.111,574

233,608

211.198

1.322,772

277,993

C+M

721,024

951,752

200,019

180,833

1.132,585

238,023

52

Piața Dorobanților nr. 2 bl. 2

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

899,008

1.161,426

244,085

220,670

1.382,096

290,459

C+M

749,676

989,572

207,968

188,019

1.177,591

247,481

53

Strada Uruguay nr. 9, bl. 5

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

801,078

1.037,403

218,020

197,106

1.234,509

259,444

C+M

675,767

892,012

187,464

169,482

1.061,494

223,083

54

Strada Marinarilor nr. 4, bl. VIII/1, sc. 1

208

17.12.2015

noi. 2014 - apr. 2019

1,320

INV

552,498

725,571

152,485

137,859

863,430

181,457

C+M

468,051

617,827

129,842

117,387

735,214

154,512

55

Strada Turda nr. 131, bl. 10A3

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

900,162

1.178,645

247,703

223,942

1.402,587

294,766

C+M

752,153

992,842

208,655

188,640

1.181,482

248,299

56

Strada Grigore Alexandrescu nr. 82

208

17.12.2015

noi. 2014- apr. 2019

1,320

INV

327,651

430,112

90,392

81,721

511,833

107,567

C+M

277,043

365,697

76,855

69,482

435,179

91,457

TOTAL

INV

56.542,339

73.861,901

15.522,747

14.033,765

87.895,666

18.472,083

C+M

47.680,296

63.078,399

13.256,498

11.984,895

75.063,294

15.775,236

DIRECȚIA INVESTIȚII Director Executiv Cosmin MariusFODOROIU

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE Șef Serviciu Diana Beatrice PAULIUC