Hotărârea nr. 212/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 09.07.2019 pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată pe strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Federația Română de Atletism, prin Sectorul 1 al Municipiului București, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată pe strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea prevederilor art. 3 și art. 81. alin.2 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 258/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 363/30.10.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive;

Luând act de adresa Federației Române de Atletism nr. 1700/02.10.2018, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 40980/02.10.2018 în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive;

Urmare a notificării Federației Române de Atletism nr.1219/27.06.2019, înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 27641/28.06.2019 privind acordul cu privire la propunerea Sectorului 1 asupra formei, clauzelor protocolului și propunerea de completare a acestuia cu două noi clauze;

în temeiul prevederilor art.5 Iit.cc), art.139 alin.(3), lit.f), art.166 alin. (2) lit.s), alin.(3) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de Colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată pe strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1, prin Sectorul 1 al Municipiului București Protocolul de Colaborare menționat la art. 1.

Art. 3. - Finanțarea cheltuielilor de investiții se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 8 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 1 vot împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGIJ

Nr.:   212

Data: 09.07.2019


CONTRASEMNEAZĂ,


SECTAR, Daniela Nicokta CEFALANAnexa nr.l

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 212/09.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDIxNȚĂ, Marian Cristian NEAGU

PROTOCOL DE COLABORARE- MODEL -

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 97/2002 privind darea în folosință gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive naționale și Comitetului Olimpic Român, cu modificările și completările ulterioare;

In aplicarea prevederilor art. 3 și art. 81. alin.2 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Recunoscând importanța tuturor formelor de activitate fizică menite, printr-o participare organizată în special, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 258/23.04.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Colaborare între Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive;

Luând în considerare Hotărârea Consililui Local al Sectorului 1 nr. 363/30.10.2018 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive;

în temeiul art.166 alin. (2) lit.s), alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și al art. 181, art. 67 și art. 81 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, prin SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Banu Manta nr. 9, Sector 1, cont ____________________________________________, deschis la

Trezoreria Statului Sector 1, reprezentat prin domnul _____________, în calitate de Primar al

Sectorului 1 al Municipiului București;

Și

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM, cu sediul în Municipiul București, Str. Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1, cont________, deschis la

Trezoreria ____ _______reprezentată prin domnul _____________ în calitate de Președinte,

denumită în cele ce urmează Federația,

au convenit următoarele:

Art 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 1.1. Obiectul prezentului Protocol îl constituie finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive situată în strada Dr. Primo Nebiolo nr. 2, Sector 1.

1.2. Cheltuielile de investiții de la pct. 1.1. se referă la:

 • - cheltuieli de proiectare fazele expertizare, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului;

 • - cheltuieli de execuție lucrări de construcție, instalațiile aferente și echipamente;

 • 1.3. Lucrările de intervenție se referă, în principal, la modernizarea actualei baze sportive de atletism, conform reglementărilor actuale, reamenajări, inclusiv instalațiile aferente, acestea putând fi suplimentate conform documentațiilor tehnice.

Art. 2. SCOPUL COLABORĂRII

 • 2.1 Scopul general al Protocolului îl constituie realizarea unui parteneriat între părțile semnatare în vederea finanțării cheltuielilor de investiții privind proiectarea și realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de pregătire a sportivilor.

 • 2.2 Tipul și natura lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive de atletism, prevăzute la art.l vor fi stabilite prin documentațiile tehnice întocmite potrivit dispozițiilor legale.

Art. 3. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul Protocol se încheie pe o perioadă de 3 ani începând cu data semnării lui și poate fi prelungit numai cu acordul ambelor părți, consemnat într-un act adițional.

Art. 4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

(1) Obligațiile Sectorului 1 al Municipiului București:

 • a. să asigure din bugetul Sectorului 1 al Municipiului București resursele financiare necesare pentru proiectarea și realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 din prezentul Protocol;

 • b. să asigure prin direcțiile aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București procedurile de achiziție și derularea contracteloi' aferente serviciilor de proiectare și de realizare a lucrărilor;

 • c. să asigure expertizarea, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;

 • d. să asigure obținerea avizelor și a autorizației de construire în conformitate cu prevederile legale pentru realizarea investițiilor menționate anterior;

 • e. împreună cu Federația, să stabilească de comun acord posibilitatea de promovare în rândul elevilor care doresc să practice activități sportive specifice.

(2 ) Obligațiile Federației:

 • a. să asigure achiziția și finanțarea serviciilor dc dirigenție dc șantier pe perioada derulării contractului de execuție a lucrărilor, cu respectarea legislației în vigoare;

 • b. să stabilească de comun acord cu Direcția Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București principalele obligații și modul de derulare a contractului de servicii privind dirigenția de șantier înainte de demararea procedurii de achiziție;

 • c. să promoveze în școli, alături de Sectorul 1 al Municipiului București, evenimentele și competițiile sportive organizate de către Federație;

 • d. să aducă la cunoștința publicului calitatea de partener a Sectorului 1 al Municipiului București și sprijinul acordat de acesta pentru reabilitarea/modernizarea obiectivului.

 • e. Federația Română de Atletism se obligă să facă selecție și inițiere în atletism în rândul elevilor din școlile de pe raza Sectorului 1;

 • f. Federația Română de Atletism oferă posibilitatea ca școlile din sectorul 1 să poată desfășura orele de educație fizică pe stadionul de atletism din cadrul Complexului Sportiv "Iolanda Balaș Soter".

Art. 5. METODOLOGIA DE LUCRU

 • (1) Părțile semnatare convin ca, pentru atingerea scopului propus la art. 2, să procedeze la elaborarea unui Program comun de acțiuni care să pună în practică prevederile prezentului Protocol.

 • (2) In situații deosebite, pentru soluționarea unor probleme punctuale, părțile pot constitui grupuri mixte de lucru.

 • (3) Părțile convin ca fiecare, prin mijloace specifice, să mediatizeze acțiunile comune pe care intenționează să le realizeze în cadrai obiectivului reabilitat/modemizat.

 • (4) Semestrial, părțile vor analiza modul în care sunt respectate direcțiile principale de colaborare și termenelor din Programul prevăzut la alin. (1), precum și stadiul realizării acțiunilor comune convenite, soluționând eventualele probleme apărate în planul activității comune.

Art. 6. LITIGII

 • (1) Eventualele litigii născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

 • (2) în condițiile în care, în termen de 30 de zile de la începerea procedurii amiabile, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergența apărată, se pot adresa instanței judecătorești competente.

Art. 7. ÎNCETAREA EFECTELOR PROTOCOLULUI

(1) Constituie motiv de încetare a efectelor prezentului Protocol:

 • a. ajungerea la termen, în condițiile în care părțile nu au convenit anterior cu privire la prelungirea duratei lui;

 • b. nerespectarea de către părți a prevederilor sale;

 • c. acordul expres al părților;

 • d. schimbarea titularului dreptului de proprietate, de administrare ori de folosință asupra obiectivului prevăzut la art. 1, după caz, în măsura în care este afectată desfășurarea activităților convenite de părți;

 • e. denunțarea lui de către una dintre părți;

 • f. forța majoră, invocată în condițiile legii.

 • (2) încetarea efectelor prezentului Protocol pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. b, d și/sau e va fi notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b și e, partea în culpă datorează celeilalte părți despăgubiri corespunzător valorii resurselor alocate ori obligațiilor asumate în legătură cu acesta raportat la timpul rămas până la sfârșitul anului în curs.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ

 • (1) Niciuna dintre părțile prezentului Protocol nu răspunde pentru neexecutarea totală sau parțială sau pentru executarea necorespunzătoare a oricăreia dintre obligațiile asumate dacă acestea sunt cauzate de forța majoră astfel cum este aceasta definita prin lege.

 • (2) Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare a obligațiilor în termen de 3 (trei) zile dc la producerea evenimentului.

Art. 9. DISPOZIȚII FINALE

 • (1) Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru si acoperă întreaga activitate destinată realizării a obiectivelor comune convenite.

 • (2) Intenția de prelungire a efectelor Protocolului trebuie notificată celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile înainte de ajungerea la termenul prevăzut la art. 3.

 • (3) Modificarea și/sau completarea prezentului protocol se poate face numai cu acordul scris al părților semnatare consemnat în act adițional ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse; partea care are inițiativa amendării prezentului Protocol are obligația de a transmite celeilalte părți, în scris, propunerile respective într-un termen rezonabil care să permită analiza legalității, oportunității și efectelor lor.

 • (4) Orice modificare adusă la Protocol va fi prezentată spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol.

 • (5) Sectorul 1 al Municipiului București își rezervă dreptul de a modifica/completa prevederile protocolului numai pentru a armoniza clauzele cu situații economice, juridice și tehnice pe care părțile nu au putut să le prevadă la data intrării în vigoare a protocolului.

 • (6) Legea aplicabilă prezentului Protocol este legea română.

 • (7) Pentru a fi considerate valide, comunicările dintre părți se vor efectua numai în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin depunere și înregistrare la sediul părților.

  Prezentul Protocol s-a încheiat la exemplare, toate cu valoare de original.

  PRIMARUL SECTORULUI 1

  AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

  5          '


  , astăzi___în_____


  FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM PREȘEDINTE,


TREZORIER,

Direcția Managament Economic,

Director Executiv

Vizat CFPP

JURIST,


Serviciul Legislație și Spații cu altă destinație decât cea de locuință Consilier Juridic

Direcția Investiții,

Director Executiv