Hotărârea nr. 210/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 09.07.2019 privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor imobile situate în Strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor imobile situate în

Strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmii de Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Investiții, Direcția Juridică, Direcția Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu și Evidență Electorală și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Seniorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.29 alin.(l) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Grădiniței nr. 97 nr. 362/22.05.2019, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 6603/22,05.2019;

Luând în considerare adresa proprietarilor unor imobile situate în strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, înregistrată la Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1 sub nr. 8152/24.06.2019, prin care comunică disponibilitatea de vânzare a unor imobile situate în strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, lipite la calcan cu Grădinița nr. 97 din strada Islaz nr. 13, Sector 1, București;

în temeiul prevederilor ari,5 lit.ee), art.108 lit.e), art.139 alin.(3), art.166 alin,(2) lit. 1) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea unei comisii de negociere compusă din 5 membri, în vederea cumpărării unor imobile situate în strada Gherghel Vasile nr. 33, Sector 1, București, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97.

  • (2) Comisia de negociere va avea următoarea componență:

  • a) un reprezentant al Direcției Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ce va fi desemnat prin act administrativ de către Primarul Sectorului 1;

  • b) un reprezentant al Direcției Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ce va fi desemnat prin act administrativ de către Primarul Sectorului 1;

  • c) trei reprezentanți ai Administrației Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 ce vor fi desemnați prin act administrativ de către directorul instituției.

  • (3) Secretariatul comisiei de negociere se va asigura de către Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1.

Art. 2. Contractul de vânzare - cumpărare va putea fi încheiat numai după solicitarea și obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 ca pentru și în numele Municipiului București să se achiziționeze imobilele menționate la art. 1 și să se transmită în administrarea Consiliului Local Sector 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în scopul extinderii Grădiniței nr. 97.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și membrii comisiei menționată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 abțineri - contabilizate la voturi împotrivă, conform legii și 5 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONT


Daniela Ni col


Nr.: 210

Data: 09.07.2019