Hotărârea nr. 209/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 09.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Directia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 5.130 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap şi a unui însoţitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 5.130 lei, pentru participarea a 3 persoane cu handicap și a unui însoțitor, la 2 competiții sportive, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând solicitarea depusă de către ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV NOBLESSE OBLIGE București, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.31360/13.06.2019;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.p) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de totală de 5.130 lei, pentru participarea a 3 sportivi cu handicap grav și a unui însoțitor, la competițiile sportive Cupa Ana Lugojana, organizată de C.N.P.R. la Lugoj în perioada 18-21 iulie 2019 și Festivalul Internațional de Șah, organizat de Federația Română de Șah la Arad, în perioada 23-31 iulie 2019, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale, după cum urmează:

  • a) 880 lei pentru sportivul IONESCU VALTER, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare, masă și transport, necesare participării la competiția sportivă Cupa Ana Lugojana organizată de C.N.P.R., ce va avea loc în perioada 18-21 iulie 2019 la Lugoj;

  • b) 3.970 lei pentru sportivul STROE CONSTANTIN și însoțitorul acestuia (STROE AURELIA), în scopul finanțării cheltuielilor de cazare și masă, necesare participării la competițiile sportive Cupa Ana Lugojana, organizată de C.N.P.R. la Lugoj în perioada 18-21 iulie 2019 și Festivalul Internațional de Șah, organizat de Federația Română de Șah la Arad, în perioada 23-31 iulie 2019;

  • c) 280 lei pentru sportiva POPESCU ANDREEA, în scopul finanțării cheltuielilor de cazare și masă, necesare participării la competiția sportivă Cupa Ana Lugojana organizată de C.N.P.R., ce va avea loc în perioada 18-21 iulie 2019 la Lugoj.

Art. 2. - Suma totală de 5.130 lei se acordă sportivilor sau reprezentanților legali ai acestora din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, respectând procedura aplicabilă acordării ajutoarelor de urgență.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și persoanele menționate la art.l vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  • (2) Comunicarea prezentei hotărâri către persoanele menționate la art.l se face prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

  • (3) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 209

Data: 09.07.2019