Hotărârea nr. 208/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 09.07.2019 privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15.450 lei pentru copilul PURCĂRELU ANDREI


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15.450 lei pentru copilul PURCĂRELU ANDREI

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare solicitarea formulată de domnul Purcărelu Florian Cosmin, tatăl copilului Purcărelu Andrei, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 31379/13.06.2019;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art. 139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit.p) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor umanitar în valoare de 15.450 lei pentru copilul PURCĂRELU ANDREI, în vederea suportării costurilor unei intervenții chirurgicale.

Art. 2. - Ajutorul umanitar va fi plătit din bugetul Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 1 și va fi virat în contul domnului Purcărelu Florian Cosmin, tatăl beneficiarului.

Art. 3. - (1) Primarul Sectorului 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGC


TAR

Daniel      rCEFALANNr.: 208

Data: 09.07.2019