Hotărârea nr. 207/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 09.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIŢA SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSTITUI. T OCAI. AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate nr.786/24.06.2019 întocmit de SC CET GRIVIȚA SRL, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ;

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o partipație majoritară, cu modificările și complcclărilc ulterioare;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.5 lit.ee), art.139 alin.(3) lit.h), art.166 alin.(2) lit.d), alin.(4) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SEC TORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pc anul 2019 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 207

Data: 09.07.2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic CET GRIVITA SRL

Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357

Cod unic de înregistrare 15811175

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIF PE ANUL 2019

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI 1

IW.

Anexa nr.1

fere

lei—

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

Prevederi

%

%

6=5/4x100

An 2020

An 2021

„9=

7/6x100

10= 8/7x100

0

1

2

3

3

5

b

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

37,647,700

26,126,250

69.40%

43,080,000

43,929,000

114.43%

101.97%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

37,362,700

25,591,250

68.49%

42,980,000

43,829,000

115.03%

101.98%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

4,213,700

2,651,750

62.93%

4,450,000

4.600,000

105.61%

103.37%

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

285,000

535,000

187.72%

100,000

100,000

35.09%

100.00%

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd,21)

7

42,431,250

33,087,750

77.98%

42,660,000

43,437,000

100.54%

101.82%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

42,411,250

33,067,750

77.97%

42,638,000

43.412.000

100.53%

101.82%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

32,388,800

22,954,800

70.87%

32,100,000

32,400,000

99.11%

100.93%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

412,000

278,000

67.48%

450,000

480,000

109.22%

106.67%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7,659,950

7,659,950

100.00%

8,038,000

8,432,000

104.94%

104.90%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

7,484,950

7,484,950

100.00%

7,853,000

8,237,000

104.92%

104.89%

C1

ch. cu salariile

13

7,044,950

7,044,950

100.00%

7.400,000

7.770.000

105.04%

105.00%

C2

bonusuri

14

440,000

440,000

100.00%

453,000

467,000

102.95%

103.09%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

175,000

175,000

100.00%

185,000

195,000

105.71%

105.41%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,950,500

2,175,000

111.51%

2.050.000

2.100.000

105.10%

102.44%

2

Cheltuieli financiare

20

20,000

20,000

100.00%

22.000

25.000

110.00%

113.64%

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-4,783,550

-6,961,500

145.53%

420,000

492,000

-8.78%

117 14%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

67,200

78,720

117.14%

V

PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

352,800

413,280

117.14%

1

Rezerve legale

25

21.000

24,600

117.14%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

331.800

388.680

117.14%

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

Prevederi

%

%

6=5/4x100

An 2020

An 2021

9= 7/5x100

10= 8/7x100

0

1

2

3

4

5

b

7

8

9

10

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

52,638,031

52,638,031

100%

40.950,000

250,000

77.80%

0.61%

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

52,638,031

52,638,031

100%

40.950,000

250,000

77.80%

0.61%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

105

105

100,00%

105

105

100.00%

100.00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

105

105

100.00%

105

105

100.00%

100.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată*

50

5,861

5,861

100.00%

0.00%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat “)

51

5,353

5,353

100.00%

0.00%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

355,835

243,726

68.49%

409,333

417,419

167.95%

101.98%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de Stat

53

315,705

218,471

69.20%

0.00%

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

1,127

1,266

112.37%

990

989

78.19%

99.85%

9

Plăți restante

56

0

0

10

Creanțe restante

57

5,600,000

5,600,000

100.00%

0.00%

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2 **) Rd.51 = Rd,155 din Anexa de fundamentare nr.2


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE Operatorul economic CET GRIVITA SRL Sediul/Adresa București Sector 1 Calea Grivitei Nr.357 Cod unic de înregistrare 15811175

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitu și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


anexă la hotărârea consiliului

LOCAL ALStClCRULUI 1o I /* lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 x

100

10=8/ 6x 100

Trim. I

Trim.II

Trim.lll

An

conform

Hot C L.S1 nr.367/2018

conform Hotărârii

A.GA.

6/2018

conform Hot.C.L.SI nr 118/2019

conform

Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

33,979,600

33,979,600

34.173.423

37.647,700

37.647,700

14,808,219

26.126.250

76%

69%

10,774,185

14,947,211

15.209.444

26,126,250

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

33,294,600

33,294,600

33.489.362

37.362.700

37,362,700

14,426,030

25.591.250

76%

68%

10,714,984

14,532,211

14.734.444

25,591,250

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din

care:

3

29.160.400

29,160,400

29,343,197

32,269,000

32.269.000

12,110,518

21,674,500

74%

67%

9.576.245

12,126,500

12,150,500

21,674 500

al)

din vânzarea produselor

4

29,065,900

29,065,900

29.260.549

32.174.500

32,174,500

12,073,723

21.580.000

74%

67%

9,555,551

12,080,000

12.080.000

21,580,000

a2)

din servicii prestate

5

94,500

94 500

82.647

94,500

94,500

36,795

94.500

114%

100%

20,694

46.500

70,500

94,500

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

80,000

80,000

68.511

80.000

80,000

0

250,000

365%

313%

80.000

200,000

250 000

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

3,454,200

3,454,200

3,499,197

4,213.700

4.213.700

1,448.944

2,651,750

76%

63%

1.134,369

1.448.944

1,448,944

2,651,750

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

3.454,200

3.454.200

3,499,197

4,213,700

4,213,700

1.448,944

2.651,750

76%

63%

1,134,369

1,448.944

1.448.944

2,651,750

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

600.000

600.000

578,457

800,000

800,000

866.568

1.015,000

175%

127%

4,370

876.767

935.000

1,015,000

f1)

din amenzi și penalități

15

100,000

100,000

46.292

100,000

100,000

366

100.000

0

10,000

60,000

100,000

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

0

0

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

64 329

100.000

100,000

111.767

115.000

111,767

115,000

115.000

f5)

alte venituri

21

500,000

500,000

467,837

600.000

600,000

754,435

800,000

171%

133%

4,370

755,000

760,000

800,000

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

685,000

685,000

684.061

285.000

285,000

382,189

535.000

78%

188%

59,201

415,000

475.000

535.000

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 X

100

10=8/ 6x 100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform Hot C. L S1 nr.367/2018

conform Hotărârii A.G.A. 6/2018

conform

Hot.C L.S1 nr 118/2019

conform

Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

35.000

35,000

7,162

35,000

35,000

11,168

35,000

489%

100%

11.158

15,000

25,000

35.000

d)

din dobânzi

26

650.000

650.000

676,899

250,000

250,000

371,021

500,000

74%

200%

48.042

400,000

450,000

500,000

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

39,502,800

39 502.800

36,975,599

42.431,250

42.431.250

16,256,523

33.087,750

89%

78%

11,287,516

17,981,869

21.927.729

33,087,750

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)l din

care:

30

39.482.800

39,482,800

36,968,911

42.411.250

42,411,250

16,254,922

33.067.750

89%

78%

11,287,516

17.971.869

21,912,729

33,067,750

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

30,327,800

30,327,800

28.185,036

32.388.800

32 388.800

11.724,966

22,954,800

81%

71%

9,246,911

12,551,450

14,243.350

22,954,800

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39), din care:

32

28,599,000

28,599,000

27,233,391

30,809,000

30,809,000

11.420.715

20,775,000

76%

67%

9.075.628

12,000,000

12,510,000

20.775,000

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

27,593,000

27.593,000

26,810,217

29,624,000

29.624,000

11,245,169

19,370,000

72%

65%

9,015,991

11.400.000

11,400,000

19,370,000

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

626,000

626,000

191,144

705,000

705,000

89,653

705,000

369%

100%

38,117

300,000

550.000

705,000

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

270,000

270,000

55,899

350,000

350.000

33,316

350,000

626%

100%

4,550

140,000

255.000

350,000

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

56,000

56,000

40,590

55,000

55,000

16,819

55,000

136%

100%

9,568

27.000

40,500

55,000

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

50,000

50.000

10,527

150,000

150.000

4,130

150,000

1425%

100%

2.899

65,000

110.000

150.000

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

250.000

250.000

152,992

250,000

250,000

81,762

300,000

196%

120%

18.621

155,000

250,000

300.000

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

80.000

80,000

68,511

80,000

80,000

0

250,000

365%

313%

0

80.000

200,000

250,000

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

685,000

685,000

89,442

508,000

508,000

29,136

1.108,000

1239%

218%

19,082

58.500

982,500

1,108,000

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

630,000

630,000

47,311

450 000

450,000

6,349

1,050,000

2219%

233%

6,216

30,000

940.000

1,050,000

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

10,000

10.000

9,369

13,000

13.000

6,185

13,000

139%

100%

2,861

6,500

9.500

13,000

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

10,000

10,000

9,369

13,000

13,000

6,185

13,000

139%

100%

2,861

6,500

9,500

13,000

o)

prime de asigurare

45

45,000

45,000

32,761

45.000

45,000

16,602

45,000

137%

100%

10,004

22.000

33,000

45,000

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1.043,800

1,043,800

862,203

1,071,800

1,071,800

275,115

1.071.800

124%

100%

152,201

492,950

750,850

1,071,800

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

50,000

50,000

6.000

50,000

50,000

0

50,000

833%

100%

0

25.000

35,000

50,000

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

50,000

50,000

6,000

50,000

50.000

50,000

833%

100%

0

25,000

35.000

50,000

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

8.800

8,800

5,447

8,800

8.800

1,006

8,800

162%

100%

509

4,400

6,600

8,800

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2018

Aprobat

Realizat

conform

Hot.CL.S1 nr 367/2018

conform Hotărârii AGA. 6/2018

0

1

2

3

4

4a

5

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

8,800

8,800

5,447

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3)

• pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

4,000

4,000

1.653

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

25.000

25,000

17,589

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2,000

2,000

0

-interna

65

2,000

2,000

0

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

40,000

40,000

31.123

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

10,000

10.000

4,501

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

189,000

189,000

171.195

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

153.000

153,000

150,684

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

10,000

10.000

9,720

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

25.000

25,000

10,791

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Pagina

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

HotC.l_.S1 nr. 118/2019

conform

Hotărârii AGA 2/2019

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

8,800

8,800

1,006

8,800

162%

100%

509

4,400

6,600

8,800

4,000

4,000

690

4,000

242%

100%

403

2,000

3,000

4.000

25.000

25,000

0

25,000

142%

100%

12.000

20,000

25,000

2,000

2,000

0

2.000

100%

0

1,000

1,500

2,000

2,000

2,000

0

2,000

100%

1,000

1,500

2.000

40,000

40,000

12.989

40,000

129%

100%

7.763

20,000

30,000

40.000

10,000

10.000

1,767

10,000

222%

100%

1,046

5,000

7,500

10,000

214,000

214,000

78.850

214.000

125%

100%

46.962

94,550

158,750

214,000

173.000

173,000

69,750

173.000

115%

100%

41,432

84.500

128.000

173,000

10,000

10 000

4.050

10,000

103%

100%

2,430

5,000

7,500

10,000

30.000

30.000

5,050

30.000

278%

100%

3,100

5.050

22,500

30,000

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.II

Trim.III

An

conform

Hot C.L.S1 nr.367/2018

conform Hotărârii AGA. 6/2018

conform

Hot C.L.S1 nr 118/2019

conform

Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

1,000

1,000

0

1,000

1,000

1.000

100%

0

0

750

1,000

j)

alte cheltuieli

78

717,000

717,000

624.695

720.000

720,000

179,813

720.000

115%

100%

95,518

330.000

490,000

720,000

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

200.000

200,000

181,785

412.000

412,000

277,191

278,000

153%

67%

79,960

174,419

246.419

278.000

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch cu taxa de licență

82

36.000

36,000

35,524

212.000

212,000

211,567

78,000

220%

37%

23,990

77,919

77,919

78.000

d)

ch cu taxa de autorizare

83

e)

ch cu taxa de mediu

84

15,000

15.000

5,540

15,000

15,000

2.242

15,000

271%

100%

1,896

7.000

11,000

15,000

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

149,000

149,000

140.721

185,000

185,000

63,383

185.000

131%

100%

54,074

89.500

157,500

185,000

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

7.005.000

7,005,000

6,711,624

7.659 950

7,659,950

2,895,495

7,659,950

114%

100%

1.644.320

3.784,000

5,637,960

7,659.950

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

6.844,500

6,844,500

6,572,303

7.484.950

7,484,950

2,835,402

7,484,950

114%

100%

1.610,346

3,697,300

5,508,460

7.484.950

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

6.404,500

6.404,500

6,191,999

7,044,950

7,044.950

2.670.806

7,044,950

114%

100%

1.509.952

3.468.300

5,179,460

7,044,950

a) salarii de bază

89

3,994,600

3,994.600

3,833,717

4,394,060

4,394,060

1.680.668

4,394,060

115%

100%

993,059

2.192.300

3,288,560

4,394,060

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2.409.900

2,409,900

2,358,282

2 650 890

2,650.890

990,138

2,650,890

112%

100%

516.893

1.276,000

1,890,900

2,650,890

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

440,000

440,000

380.304

440.000

440,000

164,596

440.000

116%

100%

100,394

229,000

329,000

440.000

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal'), cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

100,000

100,000

81.740

100.000

100,000

35,712

100,000

122%

100%

22.260

54,000

74,000

100,000

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

21.000

21,000

17,100

21,000

21.000

7.350

21,000

123%

100%

2,850

15.000

15.000

21,000

b) tichete de masă;

96

340.000

340,000

298,564

340,000

340.000

128,884

340,000

114%

100%

78.134

175,000

255,000

340,000

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 x

100

10=8/ 6x 100

Trim. I

Trim.il

Trim.III

An

conform

Hot.C L.S1 nr 367/2018

conform Hotărârii

A.G.A.

6/2018

conform

HotC L.S1 nr 118/2019

conform Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite Tn baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

160.500

160,500

139,321

175,000

175.000

60,093

175,000

126%

100%

33,974

86,700

129,500

175,000

□. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

114

1.950,000

1,950,000

1,890,466

1,950,500

1.950.500

1,357,270

2,175,000

115%

112%

316.326

1,462,000

1,785,000

2,175,000

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

115

0

- către bugetul general consolidat

116

- către alti creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

550,000

550,000

590.381

650,500

650,500

834,170

875,000

148%

135%

835.000

845,000

875,000

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

1,300,000

1,300,000

1,255,737

1.300.000

1,300,000

523,100

1,300,000

104%

100%

316,326

627,000

940,000

1.300.000

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

122

100.000

100,000

44,349

0

0

0

0

0

0

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

100.000

100.000

44.349

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 x

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.II

Trim.lll

An

conform

Hot.C.L.SI nr 367/2018

conform Hotarar i

A.G.A.

6/2018

conform

Hot.C.LS1 nr. 118/2019

conform

Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salari ațjlor

124

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

care:

131

20,000

20,000

6.688

20,000

20.000

1,601

20,000

299%

100%

0

10,000

15,000

20,000

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd,142), din care:

135

20,000

20 000

6,688

20,000

20,000

1,601

20.000

299%

100%

0

10,000

15,000

20.000

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

20.000

20 000

6,688

20.000

20,000

1,601

20.000

299%

100%

0

10,000

15,000

20.000

c)

alte cheltuieli Financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profiUpîerdere) (Rd.1-Rd.29)

140

-5.523.200

-5.523 200

-2,802,176

-4,783,550

-4,783,550

-1,448,304

-6,961,500

248%

146%

-513.332

-3,034.658

-6.718.285

-6,961.500

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

0

0

0

0

0

0

0

0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

33,294,600

33.294.600

33,489,362

37,362,700

37.362.700

14.426.030

25,591,250

76%

68%

10,714,984

14,532.211

14.734.444

25,591,250

a)

- venituri din subvenții si transferuri

145

3,454,200

3,454,200

3.499,197

4,213,700

4,213,700

1,448.944

2,651,750

76%

63%

1,134,369

1,448.944

1.448,944

2,651,750

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la detreminarea

146

0

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: "I

147

6,844.500

6.844.500

6.572,303

7,484,950

7 484.950

2.835,402

7,484,950

114%

100%

1,610,346

3,697,300

5.508,460

7,484,950

a)

Sume reprez.cresterea la salariu minim pe economie cf. Legii anuale a bugetului de stat

148

13,740

13,740

13.740

0

0

0

0

0

0

b)

Reîntregirea salalariilor pe intreg an curent ca urmare a creșterii sal in anterior cf. Legii anuale a bugetului de stat

149

266.150

266,150

257,319

640,450

640,450

242,801

640.450

100%

137.268

315.300

470,860

640.450

I C>

Modificare legislativa pv contrib sociale cf.pct c) alin

2) art.58 din legea bugetului de stat pe anul 2018

150

1,078,610

1,078,610

1.042.822

0

0

0

0

0

0

0

INDICATORI

Nr. rd.

"Prevederi an precedent 2018

An curent 2019

Propuneri rectificare an curent 2019

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat la 31.05.2019

9=8/5 X

100

10=8/

6x

100

Trim. I

Trim.ll

Trim.lll

An

conform

Hot.C.L.SI nr 367/2018

conform Hotărârii

A.G.A.

6/2018

conform Hot C LS1 nr 118/2019

conform Hotărârii AGA 2/2019

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

12

13

14

3

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

6.404,500

6,404,500

6.191,999

7,044,950

7.044.950

2,670,806

7,044,950

114%

100%

1,509,952

3.468.300

5,179,460

7,044,950

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

105

105

102

105

105

98

105

103%

100%

100

105

105

105

5

Nr.mediu de salariați

153

105

105

98

105

105

95

105

107%

100%

96

105

105

105

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12

154

5,353

5,353

5.519

5,861

5,861

5.894

5,861

106%

100%

X

X

X

5,861

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

155

4.275

4,275

4,402

5,353

5,353

5.383

5,353

122%

100%

X

X

X

5,353

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

317.091

317,091

341.728

355,835

355,835

151.853

243,726

71%

68%

X

X

X

243,726

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

284.194

284,194

306,022

315,705

315,705

136.601

218.471

71%

69%

X

X

X

218.471

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite'persoană) W=QPF/Rd.153

158

X

X

X

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare=QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

X

X

X

8

Plăti restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

5.650.000

5,650,000

8,218.986

5,600,000

5,600,000

5.555.787

5,600,000

68%

100%

5.555.787

5,555,787

5,555,787

5.600.000

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

5.650.000

5,650,000

8,218,986

5.600.000

5,600,000

5,555,787

5 600.000

68%

100%

5,555,787

5.555.787

5,555,787

5,600,000

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entitati

170

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171

*) in limita prevăzută la art.25 alin 3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea câștigului mediu brut lunar, prevăzut in Legea anuala a bugetului de stat

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale


Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an 2017

% 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

35,475,600

35,794,288

100.90%

33,979,600

34,173,423

100.57%

1

Venituri din exploatare *)

35,375,600

35,720,943

100.98%

33,294,600

33,489,362

100.58%

2.

Venituri financiare

100,000

73,345

73.35%

685,000

684,061

99.86%

3.

Venituri extraordinare

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat


CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

I * w , I ( Iru mncn . 'OILIULUI

LOCAL AL SECTORULUI1

Nr. r-----


IL^UOILProgramul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

r_

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Aprobat

Realizat/ Preliminat

Aprobat an curent 2019

Propuneri rectificare an curent' 2019

/an 202^/

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

52,652,431

134,050

52,638,031

52,638,031

40,950,000

250,000

1

Surse proprii, din care:

52,652,431

134,050

52,638.031

52.638,031

40,960.000

250,000

a) - amortizare

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din caro:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

52,652,431

134,050

52,638,031

52,638,031

40,950,000

250.000

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitâții administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

• (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

0

40,700,000

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

0

0

40,700,000

0

- Eficienți za rea producției de energie electrica si energie termica in cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrica in asigurarea inteurarii noului echipament in schema de funcționare existenta

40,700,000

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bununle de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(donumiro obiootiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

52,341,131

0

52,341,131

52,341,131

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

52.341.131

0

52.341,131

52.341.131

0

0

- Modernizarea / extinderea sălii de mașini a CET GRIVITA, in vederea creșterii producției de enerpie electrica si termica in conenerarc

8,841,131

8,841,131

8.841.131

- Modernizarea CET Grivita, inclusiv inlocuirea cazanelor de 13t/h si trecerea instalației de ardere păcură

43,500,000

43,500,000

43,500,000

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității adiriiilibltaliv leiiluiialu.

* (deiiuiiiile ubieCliv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

311.300

134,050

296,900

296,900

250,000

250,000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

a) - interne

b)- externe                            7<?ZteT=?5^

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR CONTABIL


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

^ân<N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plății restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a olătilor restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

Pct.

III

TOTAL Pct. II

X

X

TOTAL GENERAL Pct I + Pct. II


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL