Hotărârea nr. 206/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 09.07.2019 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei activităţi


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului i;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.166 alin. (2) lit. 1) și n) și art.196 alin.(l) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 privind desemnarea Poliției Locale Sector 1 în calitate de organizație gazdă pentru organizarea și desfășurarea unor activități de voluntariat și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestei activități, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 433/19.12.2018 rămân nemodifîcate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală a Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la pct. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGUNr.: 206

Data: 09.07.2019

Anexa nr. 1


la Hotărârea Consiliului LocalREGULAMENT

de organizare și funcționare a activității de voluntai

Poliției Locale Sector 1, conform Legii nr.7î privind reglementarea activității de voluntariat îi.___________

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE. SCOP

Art.1.(1) Prezentul regulament stabilește condițiile și modul de participare al persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de Poliția Locală Sector 1, respectarea strictă a regulilor stabilite privind ordinea și disciplina activității de voluntariat, drepturile și obligațiile voluntarilor, organizarea timpului de muncă al voluntarilor și sancțiunile ce pot fi aplicate.

 • (2) Acest Regulament se aplică tuturor voluntarilor participanți la acțiunile organizate de Poliția Locală Sector 1 pe întreaga durată a contractului de voluntariat, indiferent de activitatea desfășurată, de natura activității sau de durata acesteia.

Art.2. însușirea și respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru fiecare voluntar, necunoașterea prevederilor sale nefiind opozabilă în raporturile cu Poliția Locala Sector 1.

CAPITOLUL II - PRINCIPII DE APLICARE

Art.3. Prezentul regulament se fundamentează pe următoarele principii:

 • a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;

 • b) implicarea activă a voluntarului în viața comunității;

 • c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;

 • d) participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără discriminări;

 • e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

 • f) caracterul de interes public al activității de voluntariat.

Art.4.Principiile care guvernează conduita profesională a voluntarilor sunt următoarele:

 • a) supremația Constituției și a legii - principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării;

 • b) prioritatea interesului public - principiu conform căruia voluntarul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în îndeplinirea sarcinilor;

 • c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor;

 • d) profesionalismul - principiu conform căruia voluntarul are obligația xte a îndeplini atribuțiile de voluntariat c.u responsabilitate, competență, eficiență, dorectitudfte și conștiinciozitate;

 • e) imparțialitatea si nediscriminarea - principiu conform căruia voluntarul este obiigat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în îndeplinirea sarcinilor;

 • f) integritatea morală - principiu conform căruia voluntarilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu morai sau material, în considerarea statutului de voluntar pe care îl dețin sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;

 • g) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform căruia voluntarii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;

 • h) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia în îndeplinirea atribuțiilor de vountariat, voluntarii trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a atribuțiilor de voluntariat.

CAPITOLUL III- ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT

Secțiunea 1 - Generalități

Art.5. în funcție de activitățile desfășurate de Poliția Locală sector 1, programul de voluntariat se va desfășura, de regulă, pe tot parcursul anului.

Art.6. (1) Locurile unde sunt necesare activități de voluntariat vor fi stabilite în urma solicitărilor structurilor din cadrul Politiei LocaleSector 1.

>

 • (2) Numărul necesar de voluntari poate fi actualizat oricând, în funcție de necesitățile apărute. în stabilirea acestor locuri se va ține cont de specificul activității respective, astfel încât ele să fie accesibile tuturor voluntarilor prin prisma calificării profesionale și a unei instruiri scurte la locul unde urmează să se desfășoare activitatea.

 • (3) Coordonatorul de voluntari va selecta voluntarii și le va întocmi contractul de voluntariat, cu fișa de voluntariat și programul.

Art.7. (1) Este interzis, sub sancțiunea anulabilității, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă, numirea într-o funcție publică sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestațiilor respective.

(2) Activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Secțiunea 2 - Regulile interne de desfășurare a activității de voluntariat în cadrul Poliției Locale Sector 1

 • A. înscrierea în programul de voluntariat si selecția voluntarilor

Art.12. Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă vârsta legală de 18 ani;

 • b) să cunoască limba română scris și vorbit; în cazul cetățenilor străini, organizația gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziție un interpret.

 • c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

 • d) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverință medicala eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;


 • e) să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu desfășurată (declarație pe proprie răspundere);

SAU

nu a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 • f) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege.

Art.13. (1) Activitatea de voluntariat se desfășoară în urma unui anunț public din partea Poliției Locale Sector 1 ca organizație-gazdă, prin care aceasta își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în activități din domeniile prevăzute la art.3, lit.b) din Legea nr.78/2014.

 • (2) Persoanele interesate vor depune la sediul Poliției Locale Sector 1 din București, str. Promteru nr. 26, sector 1 o cerere de înscriere tip (conform Formularul nr.1), care se poate descărca de pe site-ul instituției, în care vor menționa activitatea pentru care optează, perioada de lucru estimată și o motivație în care va argumenta motivul înscrierii în activități de voluntariat și care sunt abilitățile sale pentru postul de care este interesat.

 • (3) Cererile pentru activități de voluntariat vor fi centralizate de Serviciul Management Resurse Umane.

Art.14.(1) în vederea formării unui punct de vedere asupra solicitanților, se va stabili și se va organiza un interviu cu aceștia, cu participarea obligatorie a directorului executiv/șefului de serviciu sau birou unde voluntarul își va desfășura activitatea.

 • (2) Selecția voluntarilor se va face în raport cu abilitățile și competențele fiecăruia, în funcție de caracteristicile postului. Acolo unde este cazul, este posibilă și solicitarea unei probe de lucru. Selecția va ține cont și de ordinea înscrierii candidaților.

 • (3) Aprobarea cererii și stabilirea duratei de înrolare ca voluntar depinde, în primul rând, de necesitățile instituției și ale voluntariatului care a solicitat repartizarea, iar în al doilea rând de disponibilitatea voluntarului.

 • (4) în urma interviului și a exprimării punctului de vedere al directorilor executivi/șefilor de serviciu sau de birou unde urmează să fie repartizați voluntarii selectați, se va face repartizarea voluntarilor.

 • (5) Poliția Locală Sector 1 își rezervă dreptul de a refuza cererea unui candidat de a deveni voluntar, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, de Regulamentul de organizare și funcționare, în funcție de tipul de activitate desfășurată.

Art.15. (1) în urma selecției, voluntarii vor încheia un contract de voluntariat în baza căruia își vor desfășura activitatea conform atribuțiilor. Modelul contractului de voluntariat este prevăzut în Anexa nr.1 A la prezentul Regulament.

 • (2) Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Poliției Locale Sector 1 este obligat ca, anterior începerii activității de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat, împreună cu fișa de voluntariat (Formularul nr. 2) și declarația pe proprie răspundere (Anexa nr.1B), să se asigure că a avut loc instruirea voluntarului în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea în muncă, respectiv să îi prezinte Regulamentul de ordine interioară din cadrul instituției.

 • (3) Instruirea voluntarilor în ceea ce privește Securitatea și Sănătatea în muncă se face de către persoanele cu atribuții în acest sens care vor întocmi Fișa de protecție a voluntarului. Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul SSM. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective.

 • (4) Anterior începerii activității, contractul de voluntariat se înregistrează de către coordonatorul de voluntari în Registrul de evidență a volunta"1''-

  evidența voluntarilor, a duratei și a

  J LO voluntarului în vederea


 • (5) Coordonatorul de voluntari are obligația de a ține tipului activităților desfășurate și a evaluării voluntarilor.


 • (6) Coordonatorul de voluntari va ține un dosar al baze de date. Dosarul va conține:

 • -  cererea candidatului (formularul de înscriere completat);

 • -  copii după actele personale ale candidatului (buletin/carte de identitate, acte de studii, diplome competențe/calificări);

 • -  un exemplar al contractului de voluntariat;

 • -  copie după fișa de voluntariat;

 • -  adeverința medicală eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate -pentru candidatul acceptat;

 • -  evaluări ale voluntarului, recomandări, plângeri, sancțiuni aplicate etc.

B. Contractul de voluntariat

Art.16. Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele clauze:

 • 1. datele de identificare ale părților contractante;

 • 2. descrierea activităților pe care urmează să le presteze voluntarul;

 • 3. timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat;

 • 4. drepturile și obligațiile părților;

 • 5. stabilirea cerințelor profesionale, a abilităților sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

 • 6. condițiile de reziliere a contractului.

Art.17, Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiții;

 • a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestațiile care fac obiectul contractului au fost executate;

 • b) de comun acord;

 • c) când Poliția Locală Sector 1 își încetează activitatea;

 • d) prin denunțare unilaterală, în condițiile art.21 din Legea nr.78/2014;

 • e) în caz de reziliere a contractului.

Art, 18.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

 • a) dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea și disponibilitatea acestuia;

 • b) dreptul de a solicita Poliției Locale Sector 1 eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

 • c) dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

 • d) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

(2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1) și stabilite prin art.12 din Legea nr.78/2014, voluntarul mai poate dispune de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a fi respectat ca persoană și tratat ca și coleg cu drepturi egale de către conducerea Poliției Locale Sector 1, de colegi și de partenerii Instituției, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau orice alte asemenea criterii;

 • b) dreptul de a participa activ la elaborarea și derularea programelor în considerarea cărora a încheiat prezentul contract;

 • c) dreptul la un loc unde să își desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;

 • d) dreptul de a beneficia de îndrumare și orientare din partea coordonatorului de voluntariat;

 • e) dreptul de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activității;

 • f) dreptul de a i se asigura sănătatea și securitatea în muncă de către organizația gazdă, în funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară.

 • g) dreptul de a avea acces la cât mai multe informații despre organizația în cadrul căreia

urmează să activeze;                                                             L0C’,. lZ|

 • h) dreptul de a participa la programele de formare și instruire oferite de organizație, I

 • i) dreptul de a i se recunoaște activitatea de voluntariat drept experiență" prple^io.nălă și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite - conform art.10 alin. (2) din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România, cu modifcările și completările ulterioare.

Art. 19.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale voluntarului:

 • a) obligația de a presta o activitate de interes public, fără remunerație;

 • b) obligația unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și discriminarea;

 • c) obligația voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat, precum și respectarea instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;

 • d) obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • e) obligația de a anunța cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 • (2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin.(1) și stabilite prin art.13 din Legea nr.78/2014, voluntarul mai poate avea următoarele obligații:

 • a) să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului și a coordonatorului de voluntari;

 • b) să participe ia cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;

 • c) să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităților de voluntariat;

 • d) să respecte regulile și normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris de la organizatori înainte de începerea activității;

 • e) să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației și/sau a activității acesteia;

 • f) să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul și în legătură cu activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, până la sfârșitul lunii în care au fost efectuate cheltuieli (în caz contrar, sumele nu se mai decontează);

 • g) să prezinte coordonatorului de voluntari rapoartele de activitate, în maximum 5 zile de la solicitare;

 • h) să respecte procedurile, politicile și regulamentele interne ale organizației.

 • (3)  Răspunderea voluntarului în astfel de situații se angajează potrivit regulilor stabilite în legislația în vigoare și în regulamentele interne ale Poliției Locale Sector 1.

Art.20.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele drepturi ale Poliției Locale Sector 1:

 • a) dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

 • b) dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația- gazdă;

 • c) dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;

 • d) dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului.

(2) Pe lângă drepturile prevăzute la alin.(1) și stabilite prin art.14 din Legea nr.78/2014, Poliția Locală Sector 1 mai poate dispune de următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate;                 Ă?

 • b) dreptul de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract, ale'fiș^Lds-yolunta^iat și/sau ale fișei de protecție a voluntarului;

 • c) dreptul de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor, documentației și a altor materiale scrise, create, colectate și/sau produse de voluntar în perioada desfășurării activităților care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;

 • d) dreptul de a cere informații și recomandări despre voluntar altor persoane;

 • e) dreptul de a schimba coordonatorul de voluntari oricând pe perioada de desfășurare a actualului contract, cu obligația de a informa voluntarul;

 • f) dreptul de a iniția schimbarea conținutului fișei de voluntariat, cu obligația de a informa voluntarul cu 15 zile înainte despre această intenție.

Art.21.(1) Contractul de voluntariat trebuie să conțină următoarele obligații ale Poliției Locale Sector 1:

 • a) obligația Poliției Locale Sector 1 de a asigura desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

 • b) posibilitatea Poliției Locale Sector 1 de a suporta cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea activității sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile de hrană, cazare și transport printr-o declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1B), aprobată de conducerea organizației-gazdă;

 • c) posibilitatea Poliției Locale Sector 1 de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, cu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinație. Voluntarul poate renunța la cheltuielile mai sus menționate printr-o declarație pe propria răspundere (Anexa nr. 1B), aprobată de conducerea organizației-gazdă.

 • (2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin.(1) și stabilite prin art.15 din Legea nr.78/2014, Polițiua Locală Sector 1 mai poate avea următoarele obligații:

 • a) să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;

 • b) să-l trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale;

 • c) să pună la dispoziția voluntarului statutul, regulamentele de ordine interioară ale organizației și deciziile coordonatorului de voluntari;

 • d) să pună la dispoziția voluntarului datele de contact ale coordonatorului de voluntari;

 • e) să îl informeze pe voluntar despre metoda de lucru și metoda de raportare;

 • f) să întocmească, în conformitate cu prevederile legale, contractul de voluntariat și fișele de voluntariat și respectiv de protecție a voluntarului, care sunt anexe la contractul de voluntariat și să înmâneze voluntarului câte un exemplardin aceste documente.

 • (3) La solicitarea voluntarului, Poliția Locală Sector 1 poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității, în funcție de complexitatea activității la care participă acesta și în limita sumelor alocate cu această destinație.

Art.22. (1) Contractul de voluntariat este însoțit obligatoriu de fișa de voluntariat și fișa de protecție a voluntarului.

 • (2) Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care organizația- gazdă și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.

 • (3) Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective.

POLIȚIA i, Art.23. în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coo rd o planorului voluntarilor. în situația în care, prin desfășurarea activităților de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terțe persoane, Poliția Locală Sector 1 va răspunde solidar cirVoluipJan>xî/y condițiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa exclusivă a voluntarului.

Art.24. Cuantificarea activității desfășurate de un voluntar se măsoară în ore de voluntariat. Orele efectuate ca voluntariat se vor evidenția în fișa de prezență zilnică.

Art.25.(1) Organizarea voluntariatului de face, de regulă, în intervale orare de 4 ore, în funcție de specificul activității; palierele orare se vor fixa împreună cu directorul/șeful de serviciu sau de birou în cadrul căruia se prestează activitatea, în funcție de necesități.

 • (2) în situații speciale, cu acordul coordonatorului, voluntarul poate solicita schimbarea orarului inițial stabilit. Acest lucru trebuie anunțat cu cel puțin o zi lucrătoare înainte.

 • (3) în situații speciale, cu acordul coordonatorului, voluntarul poate solicita orar flexibil limitat de 2 ore/zi lucrătoare în funcție de specificul activității.

Art. 26. (l)Voluntarul, pe baza programului de desfășurare a activității stabilite, va semna zilnic fișa de prezență la sosire și plecare, urmând ca, în baza aceastei fișe, la sfârșitul lunii/perioadei de voluntariat să se centralizeze orele efectuate ca voluntar.

(2) Voluntarul pe baza programului de desfășurare a activității stabilite, care beneficiază de orar flexibil limitat de 2 ore/zi lucrătoare nu va semna zilnic fișa de prezență urmând ca la sfârșitul lunii/ perioadei de voluntariat să se ia în calcul o valoare de 2 ore/zi lucrătoare care se înmulțește cu numărul de zile lucrătoare ale lunii/ perioadei ca bază de calcul în consemnarea prezenței voluntarului în fișa de prezență.

Art. 27.(1) în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, coordonatorul de voluntari vor înainta către birourile cu atribuții în domeniul resurselor umane fișele de prezență ale voluntarilor participanți în luna precedentă.

 • (2) Fișa de prezență, semnată la sosire și plecare de către voluntar, va fi contrasemnată și verificată cu strictețe de coordonator, acesta purtând răspunderea corectitudinii datelor raportate lunar. Aceste fișe vor sta la baza evidențierii orelor ca voluntar.

 • (3) Fișa de prezență pentru orarul felxibil limitat de 2 ore/ zi lucrătoare va fi semnat de voluntar la începutul lunii / perioadei și la sfârșitul lunii / perioadei și consemnată de coordonator. Această fișă va sta la baza evidențierii orelor prestate ca voluntar cu orar flexibil limitat de 2 ore / zi lucrătoare.

Art.28. Executarea obligațiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

Art.29. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Art.30. (1) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

 • (2) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, în condițiile stabilite prin contractul de voluntariat.

 • (3) La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sqnt^gale și libere.

Ay        o

R0! iTIA

Art.31. Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la inițiativa oricărei® dintre părți, care se comunică și se motivează în scris. Condițiile denunțării se stabilesc prin de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.


Art.32. (1) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluționează pe cale amiabilă sau prin procedura de mediere, iar, în caz de nesoluționare, de către instanțele civile.

(2) Acțiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

C. Certificatul de voluntariat

Art.33. La încheierea activității de voluntariat, instituția, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat (Formularul nr. 3) la care este anexat un raport de activitate.

Art.34. (1) Certificatul de voluntariat conține următoarele elemente:

 • a) datele de identificare ale Poliției Locale Sector 1 care emite certificatul;

 • b) numărul de înregistrare și data emiterii certificatului;

 • c) numărul de înregistrare și data contractului de voluntariat;

 • d) numele, prenumele și datele de identificare ale voluntarului;

 • e) perioada și numărul de ore de voluntariat;

 • f) numele și prenumele coordonatorului voluntarilor;

 • g) numele și prenumele reprezentantului legal al Poliției Locale Sector 1;

 • h) mențiunea "Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat".

D. Raportul de activitate

Art.35. Raportul de activitate conține următoarele elemente:

 • a) activitățile de voluntariat prestate;

 • b) atribuțiile asumate;

 • c) aptitudinile dobândite.

Secțiunea 3 - Gestionarea conflictelor. Sancțiuni

Art.36. (1) Nerespectarea clauzelor contractului de voluntariat, precum și a prezentului Regulament se va solda cu avertisment verbal sau cu avertisment scris întocmit de către coordonatorul de voluntari sau cu rezilierea contractului de voluntariat.

 • (2) în cazul prejudiciilor aduse de voluntar patrimoniului, prestigiului sau imaginii organizației- gazdă, aceasta din urmă poate considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești, fără îndeplinirea altei formalități, afară de o notificare scrisă transmisă voluntarului aflat în culpă.

 • (3) Se consideră situații de nerespectare a contractului de voluntariat, fără a se limita la acestea:

 • a)   încălcarea cu vinovăție de către voluntar a sarcinilor impuse de programul de voluntariat, inclusiv a regulilor de comportament prevăzute în regulamentele de ordine interioară/proceduri interne aduse la cunoștința voluntarului;

 • b) întârzierea sistematică în efectuarea activităților asumate;

 • c) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a activității;

 • d) mai mult de 2 (două) absențe nemotivate;

 • e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;

 • f) atitudinile neconforme în timpul exercitării activităților, față de personalul din cadrul organizației-gazdăsau față de vizitatori;

 • g) nerespectarea obligației de a păstra confidențialitatea informațiilor la care are acces în

cadrul activității de voluntariat;                                                       1$ PCli

 • h) refuzul nejustificat de a îndeplini activitățile prevăzute în fișa de voluntariat;

 • i) nerespectarea indicațiilor coordonatorului de voluntari;                   .

 • j) neglijența repetată în îndeplinirea activităților;

 • k) manifestări care aduc atingere prestigiului/imaginii instituției;                Z

 • l) părăsirea locului în care se desfășoară activitatea de voluntariat fără motiv întemeiat si fără a avea în prealabil aprobarea coordonatorului de voluntari;

 • m) desfășurarea unei activități personale sau private în timpul programului de voluntariat;

 • n) însușirea de bunuri de orice natură;

 • o) instigarea la și/sau agravarea conflictelor;

 • p) remarcile și/sau acțiunile cu tentă sexuală, obscene sau injurioase, rasiste sau discriminatorii;

 • q) agresiunile fizice și/sau verbale;

 • r) instigarea la acte de indisciplină și instigarea la reclamații/sesizări;

 • s) orice alte fapte interzise de lege.

 • (4) însumarea a două avertismente scrise duce la excluderea din programul de voluntariat pe o perioadă de 6 luni calendaristice, iar la două excluderi, se va dispune excluderea definitivă din programul de voluntariat.

 • (5) Pe perioada desfășurării activității de voluntariat, voluntarul se va supune regulilor de activitate specifice programului respectiv și va fi responsabil în mod direct de prejudiciile pe care le poate crea prin îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea sarcinilor de voluntariat.

CAPITOLUL IV-DOMENII DE ACTIVITATE

Art. 37. Activitatea de voluntariat în cadrul Poliției Locale Sector 1 se poate desfășura pe următoarele domenii:

 • 1. Domeniul protecția mediului și igienizare:

 • -  implicarea în campanii de ecologizare a unor parcuri, păduri, trasee turistice;

 • -  derularea de activități legate de reciclare;

 • -  desfășurarea de activități ce au legătură cu protecția mediului;

 • - sesizarea suprafețelor acoperite cu ambrozie;

 • - sesizarea structurilor de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 1 cu privire la parcarea autovehiculelor pe spații verzi, apariția/existența unor depozite de deșeuri menajere, industriale, agricole, material refolosibil, precum și alte tipuri de deșeuri sau curățenia în piețe și în alte locuri publice destinate activităților comerciale;

 • 2. Domeniul activismului civic: informarea structurilor de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 1 cu privire la:

 • - desfășurarea de activități comerciale în alte locuri decât cele autorizate (pe stradă);

 • - deteriorarea, totală sau parțială a amenajărilor ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului (trotuare, străzi, zone verzi, puncte gospodărești, locuri de joacă pentru copii etc).

 • - existența unor vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, murdărirea carosabilului de către autovehicule care ies de pe șantiere cu roțile necurățate

 • -  identificarea obstacolelor care îngreunează traficul rutier și pietonal în zonele aglomerate;

 • - circulația căruțelor pe raza Sectorului 1

 • - autovehicule staționate/parcate neregulamentar;

 • -  indicatoare rutiere deteriorate/lipsă, marcaje șterse;

 • - depistarea obstacolelor de pe carosabil sau trotuar care pun în pericol participanții la trafic (capace lipsă/deteriorate, asfalt degradat, lipsă borduri etc.).

 • - prezența în locurile publice a persoanelor care practică cerșetoria;

 • - prezența neautorizatâ a taberelor de cetățeni de etnie rromă;

 • - plimbarea animalelor de companie în alte locuri decât cele amenajate;

 • -  prezența găștilor de cartier;

 • - distrugerile de pe domeniul public;                                     PoCAiA/V:

 • - existența unor pericole iminente privind apariția unor situații de urgență pin

competența Poliției Locale Sector 1;                                              ’

 • - distribuirea de materiale informative legate de managementul situațiile dp urgentă'. \

 • - sesizarea prezenței câinilor fără stăpân și a cazurilor de maltratare a animalelor;

 • - sesizarea încălcărilor de disciplină în construcții pe șantierele de pe raza sectorului;

 • - sesizarea încălcărilor repetate de tulburare a ordinii și liniștii publice la anumite adrese;

CAPITOLUL VI-DISPOZIȚII FINALE

Art.38. La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, autoritatea locală poate acorda punctaj suplimentar candidaților care prezintă unul sau mai multe certificare de voluntariat obținute din activități de voluntariat, eliberate în condițiile prevăzute de Legea nr.78/2014, în situația în care acestea constituie criterii de selecție.

Art.39. Periodic, Primarul Sectorului 1 va fi informat de către directorul general al Poliției Locale Sector 1 cu privire la activitățile de voluntariat, eficiența muncii voluntarilor, precum și eventualele propuneri de îmbunătățire a activității.

Formularul nr.1

Cerere de înscriere pentru desfășurarea de activități de voluntariat

Nume și prenume:

Structura pentru care aplic ca voluntar:

Tipul de activitate pentru care optez să desfășor activități de voluntariat:

Domiciliu (reședința):

Date de contact:

(telefon)....................................................

(e-mail).............................................................................

Am prestat anterior servicii de voluntariat: DA/NU

- dacă DA,unde:....................................................................................................

Disponibilitatea pentru activități de voluntariat (ore, zile, tip de activități etc.):

Motivele pentru care solicit înscrierea în programul de voluntariat sunt:

Abilitățile mele pentru activitățile de voluntariat solicitate sunt:


Data: Semnătura:

Anexa nr. 1A

CONTRACT DE VOLUNTARIAT

Nr..........din data de.................

între ORGANIZAȚIA .............................................................................. cu sediul

în             .........................................................................................................................

identificată cu CUI ............................... reprezentată      de

.......................................................................................... în        calitate de ............................................, numită în continuare Organizația gazdă

Și

............................................................................................ domiciliat(ă) în......................... Str...................................................... nr.

............... bloc..........., scara......., apart........., sector/județ.................... C.N.P................................ legitimat cu Bl/ CI seria.......... nr....................., eliberat de

.........................................la data de..................................numit în continuare Voluntar,

s-a convenit încheierea prezentului contract în baza Legii nr. 78/ 2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 1.1 Obiectul contractului îl constituie derularea de către Voluntar, fără remunerație, a activităților de interes public menționate și detaliate în Fișa voluntarului, atașată prezentului contract (Anexa nr. 1).

  • 1.2. Instrucțiunile cu privire la desfășurarea activității voluntarului sunt cuprinse în Fișa de protecție a voluntarului, Anexa nr. 2 la prezentul contract, întocmită cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

  • 1.3. în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației gazdă, conform Art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

 • 2.1 Prezentul contract se încheie pe perioada..........................................cu posibilitatea

prelungirii sale pentru noi perioade stabilite de părți.

 • 2.2 Activitățile de voluntariat care fac obiectul prezentului contract se desfășoară pe timp de zi și/sau timp de noapte. Programul, timpul și perioada de desfășurare a activității de voluntariat precum și responsabilitățile sunt stabilite prin fișa voluntarului, anexă la prezentul contract.

Art. 3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Organizația este de acord să ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate pentru realizarea activității și cu care organizația gazdă este de acord în prealabil. Pentru a i se deconta cheltuielile, voluntarul trebuie să prezinte o listă amănunțită a cheltuielilor însoțită de chitanțele corespunzătoare.

Art 4. DREPTURILE PĂRȚILOR

A. Organizația gazdă dispune de următoarele drepturi:

 • 4.1 dreptul de a stabili organizarea și funcționarea activității de voluntariat;

 • 4.2 dreptul de a iniția conținutul fișei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea și pregătirea voluntarului, precum și la tipul de activități de voluntariat desfășurate de către organizația gazdă;

 • 4.2 dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fișei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;                                                  5   Zot.-'L/.   -

 • 4.3 dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fișa de voluntariat și/sau în fișa de protecție a voluntarului;

 • 4.4 dreptul de a cere voluntarului rapoarte de activitate;

 • 4.5 dreptul de a exclude voluntarul din programele și proiectele în care desfășoară activități de voluntariat, dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract, ale fișei de voluntariat și/sau ale fișei de protecție a voluntarului;

 • 4.6 dreptul de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informațiilor, documentației și a altor materiale scrise, create, colectate și/sau produse de voluntar în perioada desfășurării activităților care fac obiectul prezentului contract de voluntariat;

 • 4.7 dreptul de a cere informații și recomandări despre voluntar, altor persoane;

 • 4.8 dreptul de a schimba coordonatorul de voluntari oricând pe perioada de desfășurare a actualului contract, cu obligația de a informa voluntarul;

 • 4.9 dreptul de a iniția schimbarea conținutului fișei de voluntariat, cu obligația de a informa voluntarul cu 15 zile înainte despre această intenție.

E Voluntarul dispune de următoarele drepturi:

 • 4.10 dreptul de a desfășura activitatea de voluntariat în concordanță cu capacitatea pregătirea și disponibilitatea sa;

 • 4.11 dreptul de a solicita organizației gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoțit de raportul de activitate;

 • 4.12 dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale;

 • 4.13 dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat;

 • 4.14 dreptul de a fi respectat ca și persoană și tratat ca și coleg cu drepturi egale de către conducerea organizației, de colegi și de partenerii organizației, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau orice alte asemenea criterii;

 • 4.15 dreptul de a participa activ la elaborarea și derularea programelor în considerarea cărora a încheiat prezentul contract;

 • 4.16 dreptul la un loc unde să își desfășoare activitatea și accesul la echipamentul și consumabilele necesare derulării activității;

 • 4.17  dreptul de a beneficia de îndrumare și orientare din partea coordonatorului de voluntariat;

 • 4.18 posibilitatea de a i se rambursa cheltuielile efectuate pentru derularea activității, în condițiile prevederilor articolului 21 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Regulament;

 • 4.19 dreptul de a i se asigura sănătatea și securitatea în muncă de către organizația gazdă, în funcție de natura și de caracteristicile activității pe care o desfășoară.

 • 4.20 dreptul de a avea acces la cât mai multe informații despre organizația în cadrul căreia urmează să activeze;

 • 4.21 dreptul de a participa la programele de formare și instruire oferite de organizație.

 • 4.22 dreptul de a i se recunoaște activitatea de voluntariat drept experiență profesională și/sau în specialitate, în funcție de tipul activității, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite - conform art. 10 (2) din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.

Art. 5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Organizația gazdă se obligă:

 • 5.1 să asigure desfășurarea activităților sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condițiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de natura și de caracteristicile activității respective;

 • 5.2 să suporte cheltuielile de hrană, cazare și transport pentru voluntar în desfășurarea

activității sale de voluntariat, dacă aceste cheltuieli au fost aprobate anterior începerii activității de conducerea organizației prin acord scris;                      z ■?'

 • 5.3 să suporte alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat, eu excepția celor aferente muncii prestate de către voluntar, dacă aceste cheltuieli/^ fost aprobate anterior începerii activității de conducerea organizației prin acord scris^—LI

 • 5.4 să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar;

 • 5.5 să-l trateze pe voluntar ca și coleg cu drepturi egale;

 • 5.6 să pună la dispoziția voluntarului statutul, regulamentele de ordine interioară ale organizației și deciziile biroului de conducere și ale coordonatorului de voluntari;

 • 5.6 să pună la dispoziția voluntarului datele de contact ale coordonatorului de voluntari/ coordonatorului de proiect;

 • 5.8 să îl informeze pe voluntar despre metoda de lucru și metoda de raportare

 • 5.9 să întocmească, în conformitate cu prevederile legale, contractul de voluntariat și fișele de voluntariat și respectiv de protecție a voluntarului, care sunt anexe la contractul de voluntariat și să înmâneze voluntarului câte două exemplare din aceste documente.

B. Voluntarul se obligă:

 • 5.10 să presteze o activitate de interes public, fără remunerație;

 • 5.11 să aibă o conduită complementară cu obiectivele generale ale voluntariatului -îmbunătățirea calității vieții și reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea și gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială și, totodată, lupta împotriva excluderii sociale și a discriminării;

 • 5.12  să îndeplinească sarcinile prevăzute în fișa de voluntariat și să respecte instrucțiunilor stipulate în fișa de protecție a voluntarului;

 • 5.13 să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de voluntariat, pe perioada desfășurării contractului de voluntariat și pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;

 • 5.14 să anunțe cu minim 24 de ore înainte indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

 • 5.15  să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea organizatorilor proiectului/programului și a coordonatorului de voluntari;

 • 5.16 să participe la cursurile de instruire oferite de către organizatori dacă acestea sunt necesare pentru buna îndeplinire a sarcinilor;

 • 5.17 să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activităților de voluntariat;

 • 5.18 să respecte regulile și normele de comportament ale organizației gazdă primite în scris de la organizatori înainte de începerea activității;

 • 5.19 să nu comunice sau să răspândească în public afirmații defăimătoare la adresa organizației și/sau a activității acesteia;

 • 5.20 să prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate în timpul și în legătură cu activitățile desfășurate de voluntar și care fac obiectul prezentului contract, până la sfârșitul lunii în care au fost efectuate cheltuieli (în caz contrar, sumele nu se mai decontează);

 • 5.21 să prezinte coordonatorului de voluntari rapoartele de activitate, în maximum 5 zile de la solicitare;

 • 5.22 să respecte procedurile, politicile și regulamentele interne ale organizației.

Art.6. CERINȚE SPECIFICE

 • 6.1 Pentru desfășurarea activităților de voluntariat care fac obiectul prezentului contract, voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • a) cerințe profesionale:

 • b) cerințe privind abilități sociale:

............• ••♦♦..........*..... .............................. .......................J

 • c) cerințe privind sănătatea: voluntarul trebuie să prezinte, la încheierea contractului de voluntariat, adeverință medicală care să ateste că nu suferă de boli cronice și neuropsihice;

 • 6.2 în executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului de voluntari al Organizației gazdă, conform art. 16 din Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România.                       13 log. L/m

Art. 7. NEGOCIEREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • 7.1 Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voința părților, o situație de natură să îngreuneze executarea obligațiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situația face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de drept.

 • 7.2 Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părți, formulată în termen de 3 zile de la data la care a intervenit situația descrisă la Art. 7.1, în condițiile stabilite prin prezentul contract de voluntariat.

 • 7.3 La negocierea clauzelor și la încheierea contractelor de voluntariat părțile sunt egale și libere.

 • 7.4 Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi făcută prin acordul părților, prin act adițional.

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea termenului pentru care este încheiat;

 • b) prin acordul părților;

cjprin denunțarea unilaterală din inițiativa uneia dintre părți, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără obligația prezentării motivelor. Organizația poate să denunțe unilateral acest contract de voluntariat imediat ce voluntarul a încălcat prevederile contractului de voluntariat sau orice alte restricții legale în timpul îndeplinirii sarcinilor, inclusiv (însă nu numai) în caz de necinste, incompetență, condamnare pentru infracțiune;

 • d) dacă situația descrisă în Art.7 face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de drept.

Art.9 LITIGII

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competența înstanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă pe cale amiabilă.

Art. 10. CLAUZE FINALE

 • 10.1 Fișa de voluntariat (Formularul nr.2) și Fișa de protecție a voluntarului fac parte integrantă din prezentul contract.

 • 10.2  Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

încheiat astăzi, ....................................................... în trei exemplare, unul pentru

Organizația gazdă și două pentru Voluntar, fiecare exemplar având aceeași valoare juridică.

Intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Organizația Gazdă                                          Voluntar

Formularul nr. 2

FISA DE VOLUNTARIAT

Denumirea postului:

Programul de voluntariat:

Responsabilități (se vor enumera în funcție de numărul total de sarcini presupus de post)

Titular post:........................

(nume și prenume voluntar) DESCRIEREA POSTULUIScopul:

1.

2.

 • 3.

 • 4.

5.

 • 6.

RELAȚII DE MUNCĂ:

Se subordonează direct:

Este în relații directe cu:

 • a.   Perioada:........................................................................................................

 • b.   Programul/orarul: ...........................................................................................

 • c.   Locul de desfășurare: _____% la sediu;______ % pe teren; ______% în alt loc

(specificați).

 • d.   Resurse disponibile:.......................................................................................

  SPECIFICAREA POSTULUI:

  Cunoștințe și abilități necesare: 1.

  2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


  Cunoștințe și abilități dezirabile 1.

  2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


SANCȚIUNI (opțional)

în cazul încălcării normelor și regulilor de lucru, Coordonatorul de voluntari propune sancționarea voluntarului conform "Regulamentului de Organizare și Funcționare a activității de voluntariat din cadrul Poliției Locale Sector 1, conform Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România”, precum și reglementărilor legale în vigoare.

Data:


Anexa 1B

APROB DIRECTIOR GENERAL

DECLARAȚIE

pe propria răspundere

Subsemnatul (a) _______________________________________________________domiciliat(ă) în

........................................................................... Str...................................................... nr................ bloc............ scara......., apart........., sector/județ.................... C.N.P............................... legitimat

Bl/ CI seria..........nr...................... eliberat de......................................la data de

Voluntar în cadrul Poliției Locale Sector 1 pentru perioada

Declar pe proprie răspundere că pentru activitățile de voluntariat pe care le voi desfășura pe parcursul perioadei contractuale, nu solicit decontarea cheltuielilor de hrană, cazare, transport sau oricăror alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea activității de voluntariat.

întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data                                                     Semnătură

Formularul nr. 3

Antet

CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT Seria nr.

.................................................................. cu sediul în.....................................................

...........................................................................................în calitate de organizație-gazdă, certifica faptul că domnul/doamna...........................................................................................

avînd CNP.........................................născut(ă) în anul............, luna.......... ziua........... în

localitatea...................................... județul.........................................................................

fiul/fiica lui.......................................................si al/a..............................................................

a participat în perioada............................................ la programul de voluntariat/activități de

voluntariat cu durata de ..........................ore, pentru ocupația/postul de....................

.............................................................................în conformitate cu Contractul de voluntariat nr.......din data de..............................

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu Legea nr.78/2014 - privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare.

Voluntarul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor și informațiilor cuprinse în acest certificat.

ORGANIZAȚIA-GAZDĂ                 COORDONATOR VOLUNTARI,

prin.....................................

(reprezentant legal)                        (nume/prenume/semnătură)

Data eliberării