Hotărârea nr. 204/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 09.07.2019 pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive întocmită de Primarul Sectorului 1 al Municipiului București, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Economic și Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 186-187 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018 privind aprobarea continuării implementării Proiectului-Pilot de către Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul asigurării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în calitate de angajator, a tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art. 139 alin.(3), art. 166 alin.(2) lit.l) și art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se completează Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018, în sensul că, după art. 1 se introduce art. 11 care va avea următorul cuprins:

"Art. I1 în cadrul Proiectului-Pilot se vor asigura serviciile medicale profilactice și pentru persoanele fizice care realizează activități de voluntariat, precum și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității, și care nu prezintă fișa de aptitudine. ”

Art. II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 422/19.12.2018 rămân nemodificate.

Art. III. - (1) Primarul Sectorului 1, Complexul Multifuncțional Caraiman și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


Nr.: 204

Data: 09.07.2019