Hotărârea nr. 202/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 09.07.2019 privind aprobarea Statului de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Statului de funcții al Administrației Piețelor Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Piețelor Sector 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Management Resurse Umane, Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale^ respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în concordanță cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama dc prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.51/2003 privind măsurile de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din Municipiul București;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.36/2019 privind aprobarea Statului de funcții ale Administrației Piețelor Sector 1;

în temeiul prevederilor art.5 lit.cc), art.139 alin.(3), ari. 166 alin.(2) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Statul de funcții al Administrației Piețelor Sector 1, conform Anexei nr.l. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local Sector 1 privind aprobarea Statului de funcții își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Piețelor Sector 1 și Direcția Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.Nr.: 202

Data: 09.07.2019

Anexa nr. 1

Ia Hotărârea Consiliului Local

nr. 2/2/ OS, 6 4.2019 PREȘEDINTE Dp ȘEDINȚA.


STATUL DE FUNCȚII AL

ADMINISTRAȚIEI PIEȚELOR SECTOR 1

Nr.

FUNCȚIA

Nivel

Grad /Treapta

Nr.

crt.

de execuție /de conducere

studii

profesionala

post

1

DIRECTOR GENERAL

SS

II

1

2

SEF SERVICIU ACHIZIȚII ADMINISTRATIV RELAȚII CU PUBLICUL

SS

II

1

3

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

SS

II

1

4

SEF BIROU COMERCIAL RESURSE UMANE SECRETARIAT

SS

II

1

5

INSPECTOR RESURSE UMANE

SS

1

1

6

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

1

4

7

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

II

4

8

INSPECTOR SPECIALITATE

SS

DEBUTANT

1

9

ECONOMIST

SS

IA

1

10

ECONOMIST

SS

I

3

11

ECONOMIST

SS

II

1

12

MERCEOLOG

M

1

1

13

CONTABIL

M

II

1

14

CASIER

M

II

1

15

ADMINISTRATOR ÎNCASATOR

M

1

10

16

INSPECTOR SSM/SU

M

IA

1

17

ȘOFER

G/M

1

1

18

ȘOFER

G/M

II

1

TOTAL

35

Total funcții conducere = 4

Total funcții execuție = 31