Hotărârea nr. 201/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 09.07.2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 166 alin.(2) lit.s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 166 alin. (4) din același act normativ privind proiectele şi programele pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1


MUNICIPIULBUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 166 alin.(2) lit.s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 166 alin. (4) din același act normativ privind proiectele și programele pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a consilierului local Alexandru Ștefan Deaconu și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu, respectiv al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii ni'. 2-1/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

Ținând seama de prevederile Legii responsabilității fiscal - bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.s), alin. (4) și art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL ALSECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită Consiliului General al Municipiului București delegarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a atribuțiilor prevăzute la art. 166 alin. (2) lit. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 166 alin. (4) din același act normativ privind proiectele și programele pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2019, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1

Art. 2. - în baza atribuțiilor delegate potrivit art. 1 de către Consiliul General al Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București hotărăște, în condițiile legii, fără acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în domeniile „cultural”, „artistic”, „educațional”, „sport”și „culte religioase”, derulate prin Centrul Cultural al Sectorului 1.

Art. 3. - Finanțarea și realizarea în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public local prin cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali se vor realiza cu respectarea conținutului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al Centrului Cultural al Sectorului 1 al Municipiului București și cu respectarea prevederilor legale aplicabile domeniilor „cultural”, „artistic”, „educațional”, „sport”, „culte religioase”.

Art. 4. - Hotărârile Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvemamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local în domeniile „cultural”, „artistic”, „educațional”, „sport”și „culte religioase” se comunică în mod obligatoriu Consiliului General al Municipiului București și Primăriei Municipiului București, prin intermediul Secretarului Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de..............de la data adoptării.

Art. 5 - (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției PrefectuluiMunicipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

CONTRASEMNEAZĂ,SECRETAR

Daniela Nicolet/CEFALAN

Nr.: 201

Data: 09.07.2019