Hotărârea nr. 2/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 28.01.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București și Raportul comun de specialitate întocmit de Compartimentul Relații Internaționale și de Direcția Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art.2 alin.(l) litera d) din Ordonanța Guvernului României nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.31/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în Municipiul București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 160/2001 privind transmiterea în administrarea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-4 a unor grădini publice, parcuri și zone verzi de pe teritoriul Municipiului București;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.332/30.10.2018 privind aprobarea încheierii „înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și orașul Jersey, statul New Jersey din Statele Unite ale Americii”;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(5) litera d), art.45 alin.(l), art.81 și art.l 15 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București schimbarea denumirii Parcului „Băneasa” în Parcul „Jersey City”.

(2) Parcul pentru care se solicită schimbarea denumirii este situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 1 al Municipiului București și Compartimentul Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin.(l), precum și Instituției Prefectului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 28.01.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1, convocată în temeiul art.39 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Nr.: 2

Data: 28.01.2019

44’30 5?.' M€-cit: 5-- G: X Q Cmnd#^«refâ;

C â h i • ps ■ wvw.sgoogle.-co m*■ r*r«r■-, i■ :■M


'M-R-r ■fS'nâ^ *(»<*■’


Un fcfou Necunoscul


44’30'53.174 26’05‘0fl.6’E

44 514759.26.085706


Academia de goliție Alexandru loan Cu za - £


las amoniul De

Calarie’Felix Bopescu'


5AI.VAT1 fS APMCPîGRF TRIMI'îETlPF

TELEFONA DV$.


DISTRIBUI TI


9+


Unpamwl Roacf. Bucur?;!'

G57F*;\7 Bu «ure aV

Adăugați 13 Iccjh* lip-


Joîrcta! Poștali

A3*GI'i ’


f A** ' X

'Group Romana


r<overefMoSl,'i


StatelorgUrit*


dminlsiratiH Nnlton^A'A


Vflanpa s’ajBu i pi» •, ■ Ă.'

Slfe * W


M.cOonald*!


'A LA HOTĂRÂREA COK^ILiHl1 Jl i LOCAL AL SCCTObtfJkbfrĂ" " \T

—4iexA/)r. /)


Nr.

2"

freședjh/e


>£jgEI?IEfPÂ- -


Canecteți vi