Hotărârea nr. 195/2019

Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 09.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obţinerea calităţii de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate nr.1244/23.05.2019 întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1, precum și Raportul comun de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe local, respectiv al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 196/2018 privind privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrare condominiilor;

în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.635/1348/2019 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România;

în considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcției Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliția Locală a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Sectorului;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 111/01.04.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/29.10.2009, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/16.04.2014 privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.103/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, respectiv în Comisia pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare;

Văzând răspunsul nr. 154965/MDRAP/21.12.2018 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul prevederilor art.5 lit. ee), art.139 alin.(l), art.166 alin. (2) lit. n) și art.196 alin.(l) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de atestare pentru obținerea calității de administrator de condominii, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuternicește Primarul Sectorului 1 să elibereze atestate de administrator de condominii pentru persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin Regulamentul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, la propunerea compartimentului specializat.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 66/28.04.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator imobile, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/16.04.2014 privind aprobarea componenței Comisiei Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1 și a componenței Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.l03/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru atestarea administratorilor de imobile existente pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1, respectiv în Comisia pentru soluționarea contestațiilor la examenul de atestare.

Art. 4. - (1) Primarul Sectorului 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotătâri.

 • (2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, în momentul votului fiind prezenți 23 de consilieri locali din 25 de consilieri locali în funcție, astăzi, 09.07.2019, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Cristian NEAGU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, Daniela Galeta CEFALAN


Nr.: 195

Data: 09.07.2019

Anexa nr. 1

REGULAMENT
privind atestarea persoanelor fizice pentru obținerea calității de administrator de condominii

CAPITOLUL I Procedura de înscriere

Art. 1. (1). Pentru obținerea calității de administrator de condominii se pot prezenta persoanele fizice cu domiciliu/reședința în Sectorul 1 al Municipiului București.

 • (2) . Candidații vor depune la registratura Poliției Locale a Sectorului 1 un dosar cu următoarele acte:

 • a) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, original și copie xerox;

 • b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară, original și copie xerox;

 • c) cazierul fiscal, original și copie xerox.

 • (3) . Funcționarul din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1 care verifică dosarul cu documentele prevăzute la alin. (2) asigură certificarea „conform cu originalul” a copiilor xerox depuse.

 • (4) . în situația în care dosarul se transmite de către solicitant prin intermediul serviciilor poștale, documentele prevăzute la alin. (2) trebuie să fie legalizate de un notar public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, caz în care nu mai este necesară prezentarea în original a înscrisurilor de la punctele a), b) și c).

CAPITOLUL II

Eliberarea și retragerea atestatelor de administrator dc condominii.

Art. 2. Sesiunile de înscriere/depunere a dosarelor se vor desfășura, de regulă, o dată pe semestru, mai-iunie și octombrie-noiembrie.

Art. 3. Dosarele vor fi verificate de funcționarul public din cadul compartimentului specializat din cadrul Poliției Locale Sector 1.

Art. 4. Pentru dosarele ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art.l alin (2) se va întocmi un raport ce va fi înaintat Primarului Sectorului 1, împreună cu atestatul, în vederea semnării/aprobării acestora.

Art. 5. (1). Atestatul de administrator de condominii se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, respectiv Primarul Sectorului 1, în următoarele situații:

 • a)     persoana atestată a suferit o condamnare printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă și executorie, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;

 • b)     persoana atestată nu mai îndeplinește una din condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezentul Regulament;

 • c)     din oficiu, în cazul în care se constată săvârșirea unor abateri grave de la normele legale în vigoare, incidente activității de administrator de imobile.

 • (2) . Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale a Sectorului 1 este entitatea care constată existența uneia dintre situațiile care necesită retragerea atestatului în baza verificărilor efectuate în acest sens. Compartimentul are dreptul de a solicita înscrisuri, documente care să ateste una din situațiile de la alin. (1).

 • (3) . în urma aplicării dispozițiilor alin. (2) Compartimentul de specialitate întocmește un dosar al cauzei respective, cu propuneri, pe care îl transmite Primarului Sectorului 1 pentru aprobare.

 • (4) . Retragerea atestatului de administrator de imobile se dispune, pentru fiecare caz în parte, prin dispoziție a Primarului Sectorului 1. Dispoziția de retragere a atestatului se afișează la sediul Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv ala sediul Poliției Locale a Sectorului 1 și se comunică persoanei în cauză.

 • (6) . Dispoziția Primarului Sectorului 1 privind retragerea atestatului poate fi atacată în justiție în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (7) . Persoana pentru care s-a dispus retragerea atestatului prin dispoziție de Primar este obligată să depună documentul la sediul Poliției Locale a Sectorului 1, în original, la Compartimentul de specialitate.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 6. (1). Prevederile Regulamentului se completează cu dispozițiile altor acte normative în domeniu.